Версия за печат

02538-2014-0043

BG-софия: 25 - Услуги на здравеопазването и социалните дейности

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 1218173091316

Прокуратура на Република България- Военно-апелативна прокуратура, ул. "Съборна" № 7, За: Димитрина Спасова, Република България 1000, софия, Тел.: 02 8005701, E-mail: admsec_voap@mil.prb.bg, Факс: 02 8005757

Място/места за контакт: Военно-апелативна прокуратура, гр. София, ул. "Съборна" № 7

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://prb.bg/voapsofia/bg/.

Адрес на профила на купувача: http://prb.bg/voapsofia/bg/Public_procurement.

Електронен достъп до информация: http://prb.bg/voapsofia/bg/Public_procurement.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: надзор за законност

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

"Извършване на периодични медицински прегледи за нуждите на Военно-апелативна прокуратура"

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 25 (25 - Услуги на здравеопазването и социалните дейности)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Предоставянето на услугите се извършва в гр.София
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Обществената поръчка е с предмет: "Извършване на периодични медицински прегледи за нуждите на Военно-апелативна прокуратура". Предметът на обществената поръчка включва изпълнението на услуги и дейности, свързани с осигуряване изпълнението на задълженията на работодателя, съгласно изискванията на приложение № 5 към чл. 8 от Наредба № 3/28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците, чл. 9 от Наредба № 7/15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи и предписание на обслужващата Служба по трудова медицина. Видовете медицински прегледи и изследвания , които кандидатите следва да предложат и да имат възможност да извършат, са: 1. Терапевт с ЕКГ : снемане на анамнеза и общ здравен статус, извършване и разчитане на ЕКГ и PR за регистриране на болести на кръвообращението, измерване на пулс 2. Офталмолог: изследване на зрителна острота и рефракция за регистриране на болести на окото и придатъците му, биомикроскопия, издаване на рецепта за очила (при необходимост); 3.1. Ехография на корем – за мъже, 3.2. Ехомамография – за жени. 4. Лабораторни изследвания: ПКК,Общ холестерол,Триглицериди, Изследвания на урина с политест по показатели – Ph, специфично тегло, албумин, захар, ацетон, билирубин, уробилиноген, кръв, левкоцити.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

85120000, 85110000

Описание:

Услуги на лечебни заведения за извънболнична лекарска помощ
Услуги на лечебни заведения за болнична помощ и свързаните с тях услуги

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Обществената поръчка обхваща провеждане на профилактични медицински прегледи на личния състав на Военно-апелативна прокуратура, който е 31 (тридесет и един) човека към датата на решението за откриване на процедурата.

Стойност, без да се включва ДДС
1240 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

3

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 1% (един процент) от прогнозната стойност на поръчка без ДДС и е, както следва: 12,40 лв. (дванадесет лева и четиридесет ст.). Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. 1.1. Гаранцията може да бъде представена в една от следните форми: а) парична сума, платима по следната банкова сметка на Военно-апелативна прокуратура: УниКредит Булбанк АД, Банков код BIC: UNCRBGSF, Банкова сметка IBAN: BG 86 UNCR 7000 3320 9366 94. Банковите такси по превода са за сметка на наредителя. Като основание за внасяне на сумата, в платежния документ да е посочен номера на решението за откриване на процедурата, за която се внася гаранцията. б) безусловна и неотменима банкова гаранция за участие в оригинал, издадена в полза на Възложителя, съгласно образец (Приложение № 3.1), представен към документацията за участие и валидна най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане срока на валидност на офертите. Образецът е примерен и в случай, че съответната банка ползва собствени образци е важно те да са съобразени с изискванията на ЗОП и на Възложителя. 1.2. Гаранцията за участие в процедурата се задържа и освобождава от възложителя при условията на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. 2. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% (три процента) от стойността на договора без ДДС. 2.1. Гаранцията може да бъде представена в една от следните форми: а) парична сума, платима по следната банкова сметка на Военно-апелативна прокуратура: УниКредит Булбанк АД, Банков код BIC: UNCRBGSF, Банкова сметка IBAN: BG 86 UNCR 7000 3320 9366 94. Банковите такси по превода са за сметка на наредителя. В платежния документ, като основание за внасяне на сумата, да е посочен номера на решението за определяне на изпълнител на поръчката. б) оригинал на банкова гаранция за изпълнение на договор, издадена в полза на Възложителя, съгласно образец (Приложение № 3.2), представен към настоящата документация и валидна най-малко 30 (тридесет) дни след прекратяване на договора. Образецът е примерен и в случай, че съответната банка ползва собствени образци е важно те да са съобразени с изискванията на ЗОП и на Възложителя. 2.2. Гаранцията за изпълнението на договора се задържа и освобождава от възложителя в съответствие с условията на договора.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Бюджетно финансиране. Плащането се извършва по банкова сметка, посочена от Изпълнителя, с платежно нареждане в български лева. Възложителят заплаща стойността на действителния брой извършени прегледи на персонала на Военно-апелативна прокуратура. Плащането ще се извършва по единични цени за отделните дейности, след представяне на фактура, придружена с протоколи за приемане на извършената работа, подписани от представителите на Възложителя и Изпълнителя. Протоколите удостоверяват броя на прегледаните служители от Военно-апелативна прокуратура и вида на прегледите.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

Посочената от възложителя обща численост на личния състав подлежи на промяна по време на изпълнение на поръчката, след изрично писмено уведомление от Възложителя, при структурни промени или при напускане, или назначаване на служители.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва всеки, който отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие и за когото не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1,т.1, б.”а”-„д”, т.2 и т.3, ал. 2, т. 1, т.2, т.2а, т.3 и т.5 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). За целта участниците попълват декларации по образци на Възложителя. 2. Участници в процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да бъдат лечебни заведения за извънболнична или болнична помощ. Лечебните заведения следва да отговарят на регламентираните в закона условия за придобиването на правоспособност за осъществяване на предоставяните от тях медицински услуги. Представят се следните документи за регистрация, съгласно чл. 49, ал.2 от ЗОП: заверено копие от Удостоверение за извършване на лечебната дейност по чл. 40, ал. 9 от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ) – представя се в случай, че участниците в поръчката са лечебни заведения за извънболнична помощ или заверено копие от Разрешение за осъществяване на лечебна дейност по чл. 46, ал. 1 и 2 от ЗЛЗ – представя се в случай, че участниците в процедурата са лечебни заведения за болнична помощ. 3. Останалите изискуеми документи по чл.56 от ЗОП са посочени подробно в документацията за участие, достъп до която Възложителят е осигурил по електронен път на интернет страницата си.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Във връзка с минималното изискване на Възложителя, участниците да са реализирали оборот от услуги, които са предмет на поръчката – общо за последните 3 приключени финансови години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.), в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си в размер на 2 (два) пъти от прогнозната стойност на поръчката, следва да се представи: А) Заверена справка за общия оборот и оборота от услугите, които са предмет на поръчката, за последните три години – 2011 г., 2012 г. и 2013 г., в зависимост от датата, на която участникът е учреден или започнал дейността си (Приложение № 2.1.) Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по тази точка се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП – минимални изисквания за икономическото и финансовото състояние. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документите по тази точка, които са на чужд език, се представят и в превод.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участниците в настоящата процедура трябва да са реализирали оборот от услуги, сходни с предмета на поръчката – общо за последните 3 приключени финансови години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.), в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си, в размер на 2 (два) пъти от прогнозната стойност на обществената поръчка.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Във връзка с минималното изискване на Възложителя - през последните 3 години (2011г., 2012г. и 2013г.) участникът да е изпълнил минимум три договора, с предмет сходен с предмета на поръчката, да се представи списък на основните договори, които са с предмет сходен с предмета на поръчката, включително стойностите, дати и получателите, придружени от препоръки за добро изпълнение, съгласно образец (Приложение № 2.2.). 2. Във връзка с минималното изискване на Възложителя - участникът да може да осигури необходимия квалифициран екип от медицински специалисти, с оглед точното и качествено изпълнение на поръчката, да се представи декларация /свободен текст/ че участникът разполага с екип от следните специалисти: лекар по вътрешни болести и/или кардиология, офталмолог, ехографист /или гастроентеролог- за ехография на корем и гръден хирург- за ехомамография/ и медицинска сестра.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът да има изпълнени през последните три години (2011г., 2012г. и 2013г.) минимум три договора, с предмет, сходен с предмета на поръчката и с оглед на изпълнението им да са дадени препоръки за добро изпълнение. 2. Участникът да може да осигури необходимия квалифициран екип от медицински специалисти, с оглед точното и качествено изпълнение на поръчката. Участникът следва да разполага с екип от следните специалисти: лекар по вътрешни болести и/или кардиология, офталмолог, ехографист /или гастроентеролог- за ехография на корем и гръден хирург- за ехомамография/ и медицинска сестра.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

НЕ

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
09.05.2014 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
19.05.2014 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 21.05.2014 г.  Час: 10:00
Място

гр.София, ул. "Съборна" №7, ет.3, ст.301

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридическите лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

09.04.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ