Версия за печат

02538-2014-0043

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: ОПИ-003 от 09.04.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Прокуратура на Република България- Военно-апелативна прокуратура, ул. "Съборна" № 7, За: Димитрина Спасова, Република България 1000, София, Тел.: 02 8005701, E-mail: admsec_voap@mil.prb.bg, Факс: 02 8005757

Място/места за контакт: Военно-апелативна прокуратура, гр.София, ул. "Съборна" №7

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://prb.bg/voapsofia/bg/.

Адрес на профила на купувача: http://prb.bg/voapsofia/bg/Public_procurement.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: надзор за законност


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Извършване на периодични медицински прегледи за нуждите на Военно-апелативна прокуратура

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg/.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

09.04.2014 г. 


Възложител

Трите имена: генерал-майор Крум Димитров Манов
Длъжност: Административен ръководител- Военно-апелативен прокурор на Военно-апелативна прокуратура по силата на упълномощаване със заповед №ЛС-179/21.01.2013 година на Главния прокурор на Република България