Версия за печат

00267-2014-0034

BG-Пловдив: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Пловдив, пл. "Стефан Стамболов" № 1, За: Атанаска Згурова - гл. юрисконсулт, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656800; 032 656760, E-mail: otdel_op@abv.bg, Факс: 032 656800; 032 656760

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.plovdiv.bg/announcements/buyers-profile/.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Община Пловдив, пл. "Стефан Стамболов" № 1, За: Милена Трифонова, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656724

Място/места за контакт: Деловодство

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Извършване на дейности, свързани с осигуряването на публичност за нуждите на проект „Образование – за равен старт” - BG051PO001-4.1.05-0156"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 27
Място на изпълнение: гр. Пловдив
Код NUTS: BG421
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Целта на настоящата поръчка е да бъде възложено отпечатването и разпространението на информационни материали по проекта - рекламни материали (Брошури, плакати, стикери, табели за визуализация, бележници,чаши, химикали,раници,рекламни папки), както и на Сборник с добри практики, с цел по-всеобхватно популяризиране на проектното предложение, привличане на общественото внимание и идентификация на участниците. Съгласно изискванията на ЕС и с цел подчертаване приноса на Общността и ОП за финансирането на обектите на интеревенция по проекта, ще бъдат изработени табели за визуализация, както и ще бъдат поставени стикери на всеки артикул оборудване, закупен по проекта.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22000000, 22100000, 22459100, 44423450, 22817000, 39221120, 30192121, 18931100

Описание:

Печатни материали и свързани с тях продукти
Печатни книги, брошури и диплянки
Рекламни стикери и ленти
Указателни табелки
Бележници с отбелязани дати за всеки ден или персонални тефтерчета
Чаши
Химикалки
Раници

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Следва да бъдат извършени следните услуги: 1. Изработване и разпространение на 800 бр. брошури по проекта с описание на проектните дейности, задачи и целеви групи; 2. Изработване и разпространение на 150 бр. плакати за нуждите на проекта. 3. Изработване и отпечатване на стикери - 50 броя. 4. Изработване и монтаж на 4 броя табели за визуализация. 5. Изработване на брандирани рекламни материали – бележници, рекламни чаши, химикали, рекламни раници - по 250 броя. 6. Изработване на рекламни папки - 150 бр. 7. Отпечатване на сборник с добри практики /методология/ – 250 бр.

Прогнозна стойност без ДДС
10056.68 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

08.12.2014 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранциите се предоставят под формата на парична или банкова гаранция, като участникът сам избира формата на гаранцията: - парична сума, внесена по банков път по сметката на Община Пловдив; - парична сума, внасена в касата на община "Пловдив" на адрес: гр. Пловдив, пл. "Стефан Стамболов" № 1, ет. 1; - безусловна и неотменяема банкова гаранция; В документа за гаранция следва изрично да е посочено наименованието на поръчката или на договора. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Върху гаранциите не се дължат никакви лихви за времето, през което сумите са стояли на законово основание у възложителя. Банкова сметка за внасяне на парични гаранции: Инвестбанк АД – клон Пловдив BIC: IORTBGSF, IBAN: BG57 IORT 7375 3302 0000 03 1. Гаранция за участие. 1.1. Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 100 (сто) лева. 1.2. Гаранцията се представя задължително от всеки участник в процедурата. В случай че се представя банкова гаранция за участие, тя следва да е със срок не по-малко от 180 (сто и осемдесет) календарни дни от крайния срок за подаване на оферти. 1.3. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие до решаване на спора, когато участникът в процедура за възлагане на обществена поръчка обжалва решението за определяне на изпълнител. 1.4. Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато участник: - оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; - е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка. 1.5. В случаите по предходните две точки, когато участникът е представил банкова гаранция, възложителят има право да пристъпи към упражняване на правата по нея. 2. Гаранция за изпълнение. 2.1. Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора без ДДС и се представя задължително от определения за изпълнител участник при сключването на договора. Гаранцията за изпълнение, представена под формата на банкова гаранция, следва да бъде безусловна и неотменяема със срок на валидност най-малко 30 (тридесет) календарни дни след подписване на окончателния протокол, удостоверяващ изпълнението на договора. 2.2. Гаранцията за изпълнение се задържа, усвоява и освобождава при условията и сроковете на проекта на договор (приложение № 1).

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Плащането ще се извършва по банков път в български лева. Плащането ще се извършва в срок до 20 (двадесет) календарни дни от датата, на която изпълнителят представи на възложителя оригинал на фактура за дължимата сума, придружена с подписан от възложителя протокол за приемане на извършената работа.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят не поставя изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Участници в настоящата процедура могат да бъдат български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения. І. Съдържание на Плик № 1 „Документи за подбор”: 1. Образец № 1 - Списък на документите в офертата. 2. Образец № 2: Оферта за участие; при обединение офертата се подписва от лицето, което е официално упълномощено да представлява обединението за целите на настоящата обществена поръчка, и се подпечатва с печат на лидера на обединението. 3. Образец № 3: Административни сведения за участника/подизпълнителя. При обединение се представя от всеки член на обединението поотделно. 4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата процедура. Този документ се изисква, когато лицето, определено да представлява участника, не е официално упълномощено за това, съгласно документите за съдебна регистрация на участника. Представя се в оригинал или нотариално заверено копие. 5. Споразумение за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице)– оригинал или нотариално заверено копие. 6. Документ за гаранция за участие. Ако се представя банкова гаранция, тя следва да е в оригинал. 7. За юридическо лице или едноличен търговец, регистриран/о в Република България - копие от документа за регистрация или декларация в свободен текст за единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър; а при обединение – регистрационен документ или ЕИК от всеки негов член. В случай, че е посочен ЕИК, не е необходимо представяне на регистрационни документи. За физическо лице се представя копие от документа за самоличност. 8. За юридическо лице, регистрирано извън Република България - копие от документ за регистрация на чуждестранното лице, съобразно националното му законодателство. За чужденец – копие от документа му за самоличност. 9. Образец № 4 - Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, и ал. 5, т. 1 от ЗОП. 10. Образец № 5 – Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, и ал. 5, т. 2 от ЗОП. 11. Образец № 6 – Декларация за съгласие от включените в офертата подизпълнители - отделно за всеки подизпълнител. 13. Образец № 7 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП . 14. Образец № 8 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП. 15. Доказателства за изпълнение на техническите изисквания към участника, включително попълнени образец № 9, 10, 11 и 12. Всички документи, освен тези, за които изрично е посочено да се представят в оригинал или нотариално заверено копие, и с изключение на декларациите и списъците, може да бъдат представени в копие с поставена заверка „Вярно с оригинала”, подпис и печат на представляващия участника. Такива документи в списъка се посочват като „заверени”. Декларациите и списъците задължително се представят в оригинал с подпис със син химикал. ІІ. Съдържание на Плик № 2 "Предложение за изпълнение на поръчката": Попълнен, подписан и подпечатан образец № 13. Участниците следва задължително да приложат в плик № 2 и художествено-графични проекти и мостри на материалите, описани в таблицата в т. 4.3. от техническите спецификации, като художествено-графични проекти се представят за материалите по т. 1, 2, 3, 4 и 10 от таблицата, а за материалите по т. 5, 6, 7, 8 и 9 от таблицата се представят мостри. Върху мострите не е задължително да бъдат отпечатани съответните графични изображения и текст по настоящия проект, но тогава следва да се представи и художествено-графичен проект за окончателния вид на всеки от материалите. ІІІ. Съдържание на Плик № 3 "Предлагана цена": Попълнен, подписан и подпечатан образец № 14 - ценово предложение. Пликовете се запечатват първо поотделно, а след това в един общ непрозрачен плик. Върху общия плик се изписва: Име на получателя на офертата (Възложителя); Наименованието на процедурата; Име, адрес за кореспонденция на участника, телефон, факс и e-mail.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Няма
Минимални изисквания: Няма
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: А. Списък на основните договори със сходен на поръчката предмет (по образец № 9), придружен от препоръки/референции за добро изпълнение за поне два от тях; препоръките следва да са издадени от възложителите или ползвателите на услугите и следва задължително да посочват минимум следната информация: предмета на услугите – описание на изпълнените дейности; стойността на услугите; периодът (от-до) на извършване на услугите, както и дали те са изпълнени качествено и в срок. Текстът в референциите трябва недвусмислено да доказва сходност на изпълнените дейности с предмета на настоящата поръчка. Б. Декларация, посочваща експерта/-тите, които ще отговарят за и ще участват в изпълнението на предмета на обществената поръчка (по образец № 10), придружена с документи за доказване на квалификацията им. Всеки участник може по своя преценка да предложи и други експерти, ако това е необходимо за изпълнение на поръчката. За всеки предложен експерт следва да бъде представена подписана от експерта декларация за разположение по образец № 11. Покриването на изискванията за квалификация и професионален опит на задължително изисквания от възложителя експерт се доказва с представянето на професионална автобиография (по образец № 12), придружена със следните документи: - диплом/и за завършено образование с превод на български език (където е необходимо). - референции/препоръки, издадени от възложители и/или работодатели, с изрично посочени предмет на договора, функции на предложения експерт при изпълнението, период на изпълнение и контакти за обратна връзка с издателя на препоръката; - други документи, които участниците считат за приложими (н-р: трудови, осигурителни книжки и др.). От представените документи Възложителят следва да установи по несъмнен начин, че предложеният/-те експерт/-и притежава/-т изискуемия опит и квалификация в областите от предмета на поръчката.
Минимални изисквания: А. Участниците следва да са изпълнили през последните три години, считано от крайния срок за подаване на оферти, поне два сходни с предмета на настоящата поръчка договора. Б. Участниците следва да разполагат с поне един експерт в областта на дизайна и предпечатната подготовка, който следва да отговаря на следните минимални изсквания: - да притежава образователна степен „бакалавър” по специалност графичен дизайн, приложни изкуства или еквивалентна; - да е участвал в поне 1 (един) договор/проект с предмет, сходен с предмета на настоящата обществена поръчка. ЗАБЕЛЕЖКА: Под „сходни с предмета на поръчката” следва да се разбират дейности, свързани с изработване на презентационни/рекламни печатни материали.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Художествено-графични проекти или мостри; тежест: 40
Показател: Качество на разработените материали; тежест: 20
Показател: Предложена обща цена; тежест: 40

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
30.04.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
07.05.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 08.05.2014 г.  Час: 10:00
Място

Административната сграда на общината в гр. Пловдив, пл. Стефан Стамболов № 1, зала № 36 на 3 етаж.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

При извършването на действията на комисията по чл. 68, ал. 4 и 5, и чл. 69а, ал. 3 от ЗОП могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

VI.3) Допълнителна информация

Получаването на документацията не е обвързано с плащане. Същата може да бъде изтеглена безплатно от адреса на профила на купувача, посочен в т. І.1 от настоящото обявление. На същия адрес се публикуват и всички отговори на запитвания, както и там се публикува съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти два дни преди тази дата.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Жалба може да подава всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок съгласно чл. 120 и следващите от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община Пловдив, пл. "Стефан Стамболов" № 1, РБ 4000, Пловдив, Тел.: 032 656800, E-mail: otdel@abv.bg, Факс: 032 656800

Интернет адрес/и:

URL: www.plovdiv.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

07.04.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ