Версия за печат

00470-2014-0005

BG-с.Черноочене: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Черноочене, ул."Шеста" №9, За: Айдън Ариф Осман - Кмет на община Черноочене, Република България 6701, с.Черноочене, Тел.: 03691 6225, E-mail: obshtina_chernoochene@abv.bg, Факс: 03691 6265

Място/места за контакт: с.Черноочене,ул.Шеста №9

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.chernoochene.com.

Адрес на профила на купувача: www.chernoochene.com.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Избор на изпълнител на строително-монтажни работи за обект: „Рехабилитация на Път KRZ1432 (Черноочене-Житница-Дядовско-Каняк) и Път KRZ1434 (/KRZ1433 Черноочене-Севдалина/-Бели вир-Каняк /KRZ1432/)” – I-ва фаза, включваща участъци: Участък 1 - Път KRZ1432 (Черноочене-Житница-Дядовско-Каняк) от км 0+000 до км 6+700; и Път KRZ1432 (Черноочене-Житница-Дядовско-Каняк) - отбивка за село Водач; II-ра фаза, включваща участъци: Участък 1 - Път KRZ1432 (Черноочене-Житница-Дядовско-Каняк) от км 6+700 до км 11+828; и Път KRZ1434 (/KRZ1433 Черноочене-Севдалина/-Бели вир-Каняк /KRZ1432/) - отбивка за село Яворово; и III-та фаза, включваща участък 2 - „Път KRZ1434 (/KRZ1433 Черноочене-Севдалина/-Бели вир-Каняк /KRZ1432/)”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: На територията на община Черноочене
Код NUTS: BG425
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Обектът предмет на настоящия проект са рехабилитацията, подобряването на транспортните и експлоатационни характеристики и отводняването на съществуващи местни пътища KRZ1432 (Черноочене-Житница-Дядовско-Каняк) и KRZ1434 (/KRZ1433 Черноочене-Севдалина/-Бели вир-Каняк /KRZ1432/).

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233120, 45233142

Описание:

Строителни и монтажни работи на пътища
Работи по ремонт на пътища

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Път KRZ1432 (Черноочене-Житница-Дядовско-Каняк) започва от изхода от с. Черноочене в посока Кърджали /кръстовището преди връзката с път I – 5/ - /км 0+000/, а краят е при отбивката за с. Яворово в мястото на кръстовището, свързващо го с Път KRZ1434 (/KRZ1433 Черноочене-Севдалина/-Бели вир-Каняк /KRZ1432/) при км +11+828. Общата дължина на участъка е 11 828 м. Път KRZ1434 (/KRZ1433 Черноочене-Севдалина/-Бели вир-Каняк /KRZ1432/) започва от кръстовището, свързващо го с Път (/KRZ1433 Черноочене-Севдалина - /км 0+000/, а краят е при км +6 + 086. Общата дължина е 6 086 м.

Прогнозна стойност без ДДС
4641117.35 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

10


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в процедурата е в абсолютна сума и е в размер на 15 000 лева. Гаранцията за участие се превежда от участника по банкова сметка на община Черноочене: "Инвестбанк"АД - ФЦ Хасково IBAN - BG69IORT80313307000003 и Банков код - BIC:IORTBGSF, или се представя безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза на Възложителя със срок на валидност не по-малък от този на офертата и условия, които изрично да предвиждат възможността за задържането й по реда на чл.61 от ЗОП. Банковата гаранция или съответния платежен документ, доказващ внасянето на гаранцията, се представят в оригинал при подаването на офертата за участие в настоящата процедура. Гаранцията за участие в процедурата се задържа по реда на чл. 61 от ЗОП и се освобождава, съгласно изискванията на чл.62 от ЗОП. Гаранция за изпълнение на договора е в размер на 1 % от стойността на договора без ДДС. Гаранция за изпълнение на договора се превежда по банкова сметка на община Черноочене: "Инвестбанк"АД - ФЦ Хасково IBAN - BG69IORT80313307000003 и Банков код - BIC:IORTBGSF или се представя безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза на Възложителя със срок на валидност и условия, съгласно проекто-договора. Банковата гаранция следва да задължава неотменяемо, независимо от валидността и действието на Договора, институцията издател, да заплати на възложителя всяка сума максимум до нейния размер, при получаване на надлежно подписано и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че участникът не е изпълнил частично или изцяло задълженията си по Договора. Ангажиментът по гаранцията се намалява автоматично със сумата на всяко плащане, извършено по нея по силата на предявен иск. Банковата гаранция или съответния платежен документ, доказващ внасянето на гаранцията, се представят в оригинал към момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка. При внасяне на гаранция, в платежното нареждане изрично се посочва наименованието на процедурата, за която се внася. Гаранцията за изпълнение се задържа в случаите, предвидени в ЗОП и проекта на договор за възлагане на обществената поръчка. Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на участника. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. Гаранцията за изпълнение се освобождава в срок до 30 календарни дни след издаване на Разрешителни за ползване на строежите.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Схема на плащане: Предметът на поръчката се финансира със средства от Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите", а по отношение на II-ра и IIIта фаза -осигурено допълнително национално или общинско бюджетно финансиране. Всички плащания по договора за възлагане на обществената поръчка се извършват по банков път в лева. Плащанията ще се извършват на части – за всяка от съответните фази на изпълнение на обекта: „Рехабилитация на Път KRZ 1432 (Черноочене Житница-Дядовско-Каняк) и Път KRZ1434 (/KRZ1433 Черноочене-Севдалина/ - Бели вир - Каняк //KRZ1432/)», съгласно проекта на договор, неразделна част от настоящата документация, както следва: -Авансово плащане в размер на 30 % от стойността на съответната фаза на изпълнение на обекта. Авансът е платим в срок от 10 /десет/ работни дни от осигуряване на финансирането със средства от Програмата или по отношение на II-ра и IIIта фаза - осигуряването на допълнително национално или общинско бюджетно финансиране. -Поетапни плащания - в общ размер до 20 % от стойността на съответната фаза на изпълнение на обекта - в срок до 30 календарни дни след представяне на: а) подписан от упълномощените по договора лица акт за приемане на изпълнените строително - монтажни работи, удостоверяващ точното завършване на изпълнението на съответен/съответни етапи от инвестиционния проект и линейния план - график; б) изискуемите актове и протоколи по Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството /когато е приложимо/; и в) оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за съответната стойност от акта; -Окончателно плащане в размер на разликата между стойността на всички признати от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ работи, извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и сумите по авансовото и поетапните плащания - в срок до 30 календарни дни след окончателното приемане на възложената работа по съответната фаза на изпълнение на обекта, предмет на сключения договор. Всички плащанията ще бъдат извършвани след осигуряване на необходимите финансови средства от целеви трансфери от Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”, а по отношение на II-ра и IIIта фаза -осигуряването на допълнително национално или общинско бюджетно финансиране, и изпълнение на съответната нормативна база. Община Черноочене има право да откаже изплащане на цялата или част от сумата на Изпълнителя по съответната фаза на изпълнение на обекта, в случай, че по Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”, а по отношение на II-ра и IIIта фаза – от органа предоставящ допълнителното национално или общинско бюджетно финансиране, не бъде одобрена част от изпълнени видове и количества СМР и се откаже плащане по изпълнението.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя и оригинал или нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението, който документ е с нотариална заверка на подписите и съдържащ минимум клаузи, които гарантират, че : представляващия обединението/консорциума е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума; членовете на обединението/консорциума са солидарно отговорни за изпълнението на договора, включително по отношение на плащанията; всички членове са длъжни да останат в него за целия период на изпълнение на договора, както и споразумението следва да съдържа клаузи, от които да е видно какво е разпределението на дейностите на отделните съдружници, с ясно и конкретно посочване на дейностите, които всеки от тях ще изпълнява в рамките на договора за обществената поръчка. Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява обединението/консорциума за целите на процедурата. Не се допускат промени в състава на обединението/консорциума след подаването на офертата.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: По отношение на участник трябва да не е налице някое от условията на чл.47 ал.1,т.1, б. "а"- "д", т.2 и т.3, ал.2 т.1, т.2а (предл.първо), т.3, т.4 и т.5 и ал.5 т.1 и т.2 от ЗОП, като констатирането наличието на което и да е от тях ще доведе до отстраняване на участника. Лицето, което ще участва пряко в изпълнението на строителството, трябва да е вписано в ЦПРС и да има издадено удостоверение от Камарата на строителите за изпълнение на строежи II гр., 3 кат-я и предмет на наст.общ.поръчка. В тази връзка, участниците доказват посоченото, съгласно чл. 49,ал.1 от ЗОП. В случай, че уч-кът е чужд.лице – представя документ (доказва рег-та си в еквив-н регистър), съобразно посочената закон. разпоредба, в съответствие със законодателството на държавата, в която е установен, като документите/доказателствата следва да са под формата на нот. заверено копие, с превод на бългл. език. Когато уч-кът е обединение или е предвидил участие на подизпълнители, това изискване се отнася само за този/тези член/ове на обединението, съответно подизпълнител, който ще поеме извършването на строителството. Участниците представят: 1) Подробен списък, изброяващ документите, поставени в офертата, подписан от участника; 2) Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от ЗТР, когато участникът е юр. лице или ЕТ, съответно копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице (при уч-к, чуждестр. лице, съответният документ се представя в офиц. превод). Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от ЗТР, участниците - юр.лица или ЕТ, прилагат към своите оферти и удостоверения за актуално състояние (за чуждестр. лица, документът се представя в превод). С представянето на уд-ние за акт. състояние не отпада задължението за представяне на док. за регистрация.; 3) Доказателства за изпълнение на икономическите и финансовите изисквания към участника съгласно т.ІIІ.2.2. Мин.изисквания за икономическото и финансово състояние на участниците; 4) Доказателства за изпълнение на изисквания към участника техническите възможности и/или квалификация съгласно т.IІІ.2.3. Мин.изисквания за технически възможности и квалификация; 5) Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, б. „а“- „д“, т.2 и т.3, чл.47, ал.2, т. 1, т.2а (предл.първо), т. 3, т. 4 и т. 5 и чл. 47, ал.5, т.1 и т.2 ЗОП; 6) Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП(справка: виж поле VI.3.); 7) Декларация за ползване на подизпълнител/и, с посoчване на вида и обема на работите, които ще изпълнява/т, както и дела на участието му/им; 8) Декларация – съгласие за участие на подизпълнител (когато е приложимо) с посoчване на вида и обема на работите, които ще изпълнява, както и дела на участието му; 9) Документ за гаранция за участие в процедурата; 10) Документ, удостоверяващ регистрация на участника по ЗДДС /при налична такава/ или еквивалентен; 11) Начален документ на оферта за изпълнение на предмета на общ.поръчка по образец към документацията за участие (без посочване на данни относими към Плик№2 и Плик№3); 12) Нот. зав. пълномощно, определящо лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата процедура. Този документ се представя, когато лицето, представляващо участника, не е законен представител на участника, съгласно официалните документи за регистрация на участника.; 13) Споразумение за създаване на обединение за участие в общ.поръчка с нотариална заверка на подписите; 14) Декларация за запознаване с мястото на изпълнението и условията на откритата процедура и с инвестиционния проект; 15) Декларация за приемане на условията в проекта на договор по 56, ал.1, т.12 от ЗОП; 16) При участници обединения - документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият (ако тази информация липсва в документа по т. 13); 17) Админ. сведения за участника; 18) Плик№2 - Техническо предложение и срок за изпълнение на поръчката; 19) Плик№3 - Ценово предложение.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Декларация по образец – по член 50 ал.1 т.3 от ЗОП за общия оборот и за оборота от СМР, сходни с предмета на поръчката, за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си; 1.2. Заверени от участника копия на следните съставни части на годишните финансови отчети за последните 3 (три) приключили финансови години /2011,2012 и 2013/, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, оформени съгласно Закона за счетоводството и приложимите нормативни актове, а именно: заверено копие на балансите за последните 3 (три) приключили финансови години /2011,2012 и 2013/; заверено копие на отчетите за приходите и разходите за последните 3 (три) приключили финансови години /2011,2012 и 2013/; заверено копие на справките за приходите на строителните предприятия по видове строителство или представяне на ЕИК (в случаите, когато същите са надлежно публикувани в Търговския регистър към Агенция по вписванията). В случай, че участникът е чуждестранно лице, то представя отчети за приходите и разходите когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която е установено, а когато не е регламентирано съставянето на такива, тогава същото лице представя еквивалентен документ, съставен съобразно законодателството на страната, в която е установено, както и справка за общия оборот и за оборота от СМР, сходни с предмета на поръчката. При липса на предвидена правна регламентация и несъставяне на еквивалент, възложителят приема съгласно чл.50, ал.2 от ЗОП участникът да представи информация за общия оборот и за оборота от СМР, сходни с предмета на поръчката и декларация за верността на посочените от него обстоятелства. В случай, че към момента на подаване на офертата участникът няма изготвени горецитираните съставни части на годишните финансови отчети за 2013 г., то същият представя предварителен баланс, отчет за приходите и разходите и справка за приходите на строителните предприятия по видове строителство, подписани от участника/или представляващия го/ и главния счетоводител. 2. Копие от валидна застрахователна полица на стойност, покриваща минималната застрахователна сума за вида строеж, съответстващ на предмета на настоящата поръчка, или еквивалентен документ. Към копието се прилага в свободен текст Декларация от участника, че в случай, че по време на действие на договора застраховката изтече, то действието и ще бъде подновено със срок не по – малък от срока на строителството и договора за изпълнение на поръчката; * При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Когато участника в процедурата предвижда участието на подизпълнители, изискванията по настоящия раздел се прилагат по отношение на тях, съобразно вида и дела на тяхното участие.
Минимални изисквания: 1. Участникът в процедурата следва да има, общо за предходните три приключени финансови години (2011 г., 2012 г., 2013 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, минимален документално доказан общ оборот, в размер на 4 000 000 лв. (четири милиона) лева и оборот от СМР сходни* с предмета на поръчката не по-малко от 2 800 000,00 лева (два милиона и осемстотин хиляди лева). * Под „сходни с предмета на поръчката” следва да се разбира СМР по рехабилитация или реконструкция/ремонт на пътища и пътни настилки. 2. Участникът следва да притежава сключена, застраховка за професионална отговорност на Участниците в строителството съгласно чл. 171 ал.1 от ЗУТ или еквивалентен документ на стойност, покриваща минималната застрахователна сума за вида строеж, съответстващ на предмета на настоящата поръчка. Същата следва да е валидна към датата, определена в Обявлението за обществена поръчка като краен срок за подаване на офертите. * При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Когато участника в процедурата предвижда участието на подизпълнители, изискванията по настоящия раздел се прилагат по отношение на тях, съобразно вида и дела на тяхното участие.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Справка-декларация по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП за изпълнени договори, сходни с предмета на поръчката, през последните 5 години, считано от датата определена като крайна за получаване на офертите придружена от заверени копия на референции за включените договори.Референциите трябва да включват инф-я за възложителите, предмета, периода на изпълнение, процентът изпълнен от участника (когато същият не е изпълнил поръчката самостоятелно), както и това дали обектът е изпълнен професионално и в съответствие с нормативните изисквания. 2. Справка-декларация за инженерно-техническия екип, придружени от професионални биографии на експертите, дипломи, сертификати, удостоверения или други документи, удостоверяващи необходимата квалификация и опита на посочените лица. Всяко лице, чиито копия от дипломи, трудова/осигурителна книжка или други документи, съдържащи лични данни, са приложени към офертата подписва декл-я за съгласие за предоставяне на лични данни, както и декл-я за разположение за изпълнение на поръчката. Участниците представят и декл-я, за това че се задължават да поемат на свой риск осигуряването на изискващите се по бълг.законодателство визи, разрешения за пребиваване и разрешения за работа на работниците и служители, които ще участват в изпълнението на общ.поръчка за лицата, установени в страни, с които РБългария има визов режим (този документ се подава, когато е приложимо). 3.Заверени копия от валидни Сертификат ISO 9001:2008 Сертификат за управление на качеството или еквивалентен; Сертификат ISO 14001:2005 Системи за управление на околната среда или еквивалентен или еквивалентен или други доказателства за еквивалентни мерки за управление на качеството. Сертификатите следва да са с обхват строително-монтажни работи. 4. Справка-декларация по образец на строителните машини и техническото оборудване за изпълнение на обществената поръчка и на техническото оборудване за изпитване и изследване, с което ще се осигурява контрол на качеството на изпълнените строителни и монтажни работи. Списъкът съдържа наименование на машината или оборудването, технически характеристики, свързани с тяхната производителност и основание за ползване от участника, придружен от копие на документи, удостоверяващи основанието за ползване от участника (собственост, наем, лизинг, предварителен договор, друго основание за официален ангажимент за срока на изпълнение на поръчката, конкретизирано от участника).
Минимални изисквания: 1.Участникът следва да е изпълнил през последните 5 г., считано от датата определена като крайна за получаване на офертите, минимум 2 /два/ договора за извършване на СМР, които следва да включват дейности по рехабилитация или реконструкция/ремонт на пътища и пътни настилки.2.Всеки участник трябва да разполага с квалифициран и опитен инженерно-технически екип, който трябва да отговаря на следните изисквания: Ръководител на обект - да притежава инж.-техническо образование по специалност „Пътно строителство“ с професионална квалификация „стр. инженер” и/или „инженер транспортно строителство” или еквивалентна специалност, или за чуждестранни лица еквивалентно съгласно законодателството на държавата, в която са установени; стаж по специалността минимум 3 (три) години и опит като ръководител при изпълнението на поне един обект, сходен с предмета на настоящата обществена поръчка – минимум 1 бр.; Технически ръководител– технически правоспособно лице съгласно чл. 163а от ЗУТ или за чуждестранни лица еквивалентно съгласно законодателството на държавата, в която са установени, с опит в областта на строителството минимум 3 (три) години и участието като технически ръководител при изпълнението на мин. 1 обект, сходен с предмета на настоящата обществена поръчка – минимум 1 специалист; Специалист – контрол на качеството – стр. инженер, притежаващ Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ, с професионален стаж не по – малко от 3 години – минимум 1 специалист; Спец.по здравословни и безопасни условия на труд - притежаващ удостоверение за завършен курс за длъжностно лице по здраве и безопасност или еквивалентно, стаж по специалността минимум 3 години;– минимум 1 специалист; 3. Всеки участник следва да притежава внедрени системи с обхват извършване на СМР по следните стандарти: ISO 9001:2008 Сертификат за управление на качеството за дейностите или еквивалентни мерки; ISO 14001:2004 Сертификат за управление на околната среда или еквивалентни мерки;.Съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП възложителят ще приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда; 4. Необходимо оборудване за изпълнение на поръчката, с което ще се осигурява контрол на качеството на изпълнените СМР - минимум: Комбиниран багер – 1 бр.; Валяк с общо тегло мин. 8 тн. – 2 бр.; Автогрейдер – 1 бр.; Асфалтополагаща машина – 1 бр.; Товарен автомобил тип самосвал –4 бр.;Ръчна трамбовка – 2 бр.; Фугорезачка - 1 бр.;Мини челен товарач-2 бр; * При участие на обединения, които не са юр. лица, критериите за подбор се прилагат към обединението уч-к, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна р-ция, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Когато уч-ка в процедурата предвижда уч-то на подизпълнители, изискванията по настоящия раздел се прилагат по отношение на тях, съобразно вида и дела на тяхното участие.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Срок – П1, вкл.срок за изпълнение и срок за реакция при отстраняване на дефекти; тежест: 10
Показател: Техническо предложение –П2, вкл. технологична последователност на стр.процеси и управление на риска ; тежест: 40
Показател: Ценово предложение – П3 ; тежест: 50

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
09.05.2014 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 42 BGN
Условия и начин на плащане

Документация за участие в процедурата може да бъде закупена на хартиен носител всеки работен ден от 9:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:00 часа в срок до 10 (десет) дни преди изтичане на срока за подаване на офертите. Стойността на настоящата документация на хартиен носител е в размер 42.00 лв. (четиридесет лева) с включен ДДС, като сумата се заплаща в посочения в обявлението срок на касата на община Черноочене, с.Черноочене, ул. Шеста №9 срещу редовно издаден платежен документ или се превежда по банкова сметка Община Черноочене "Инвестбанк"АД - ФЦ Хасково IBAN - BG69IORT80313307000003 и Банков код - BIC:IORTBGSF като в платежното нареждане се посочва номера на решението на поръчката. Документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка се получава на хартиен носител в община Черноочене. Заинтересованите лица имат право да разгледат документацията на място преди да я закупят. Това може да стане в сградата на Общината от 9:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:00 часа, всеки работен ден. При поискване от заинтересовано лице документацията може да му бъде изпратена на хартиен носител в случай, че искането му е придружено с платежен документ за стойността на същата, както и необходимите данни за издаване на фактура и адрес за изпращане. Документацията се изпраща за сметка на лицето, отправило искането. Пълен достъп до настоящата документацията е предоставен и на официалната интернет страница на Община Черноочене: www.chernoochene.com.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
19.05.2014 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 21.05.2014 г.  Час: 10:30
Място

в заседателната зала на община Черноочене

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Действията на Комисията по отварянето на офертите са публични и по време на заседанията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители с пълномощно с нотариална заверка на подписа, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. Присъствието на тези лица се допуска след удостоверяване на тяхната самоличност и представяне на съответните пълномощни или други документи удостоверяващи горните качества и законното им право да присъстват.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Цялата документация за участие в процедурата е публикувана на официалния интернет сайт на възложителя www.chernoochene.com от датата на изпращане на настоящото обявление, с оглед предварителното запознаване на участниците преди закупуването й.Датата, часа и мястото за отваряне и оповестяване на ценовите предложения се обявява на официалната интернет страница на възложителя: www.chernoochene.com. Участниците могат да получат необходимата информация за : -задълженията, свързани с данъци и осигуровки - от Национална агенция по приходите на ел.адрес www.nap.bg ; -опазване на околната среда - от Министерство на околната среда и водите и неговите структури на ел.адрес www.moew.government.bg; -закрила на заетостта и условията на труд - от Министерство на труда и социалната политика на ел.адрес www.mlsp.government.bg, които са в сила в РБългария, където трябва да се извърши строителството и които са приложими към строителството. Показател „СРОК ” – П1 Максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 10 %. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата: П1 = П1-1 + П1-2, Където: П1-1 СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 50 (Срок за изпълнение на дейностите по строително-монтажни работи и съпътстващи дейности по реализация на обекта, се формира от сборът от предложените от участниците срокове за изпълнение на I-ва фаза, II-ра фаза и III-ра фаза на обекта) П1-2 СРОК ЗА РЕАКЦИЯ ПРИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДЕФЕКТИ 50 ОБЩО: 100 Показател „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П2 Максимален брой точки по показателя - 100 точки. Относителна тежест на показателя в комплексната оценка 50%. Изчислява се по формулата: П2 = А + Б, Където: Подпоказател Макс. бр. точки А. ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ 60 т. Б. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА 40 т. ОБЩО: 100 точки. Възложителят си запазва правото, ако възникне необходимост от повторение на строителство и при осигурено финансиране, при което да е налице необходимост повторното строителство да се извърши от същия изпълнител, да възложи повторното строителство чрез процедура на договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 9 от ЗОП, като новата поръчка ще съответства на настоящия проект и ще включва според нуждите на възложителя дейности, сходни с настоящия проект.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120 ал.5 т.1 и ал.6 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

07.04.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ