Версия за печат

00384-2014-0004

BG-гр.Бяла Слатина: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" №68, За: Цветелина Бориславова Страшимирова, Република България 3200, гр.Бяла Слатина, Тел.: 0915 882118, E-mail: bslatina@mail.bg

Място/места за контакт: Цветелина Бориславова Страшимирова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.byala-slatina.com.

Адрес на профила на купувача: www.byala-slatina.com.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка чрез покупка на употребяван бордови камион до 3,5 т. за нуждите на Общинско предприятие „Чистота и строителство“ – Община Бяла Слатина“

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: Община Бяла Слатина
Код NUTS: BG313
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Поръчката е за доставка чрез покупка на употребяван бордови камион до 3,5 т. за нуждите на Общинско предприятие „Чистота и строителство“ – Община Бяла Слатина“ със следните технически характеристики: 1.Тип на автомобила - Товарен автомобил – тип Бордови 2.Места - 4 + 1 места 3.Двигател - дизелов двигател с мощност от 56 kw до 85 kw 4. Технически допустима максимална маса - Максимум 3 500 кг. 5. Допустима максимална маса определена от компетентен орган- Максимум 2 740 кг. 6. Брой оси - Да има две оси като задната ос да е с двойна гума 7. Волан- Дясно разположение със сервоусилвател 8. Окачване на задната ос- Тип “ресор” 9.Обем на двигателя - От 2 000 куб.см до 2 800 куб.см ; 4-ри цилиндров 10. Скоростна кутия- 5-степенна, механична 11. Максимална скорост- до 180 km / h 12. Дължина на автомобила- Между 5.30 м. и 6.90 м. 13. Размер на товарния кош-Дължина м /у 3.00 м. и 3.40 м., Ширина м /у 1.95 м. и 2.10 м., Изработен от алуминий 14. Задвижващ мост - Да бъде задният 15. М /у - осово разтояние - Да бъде в границите м /у 3.00 м. и 3,50 м. 16. Начин на плащане - По банков път 17. Срок на доставка - До 5 дни след сключване на договора за доставка 18.Място на доставката - Общинско предприятие: “Чистота и строителство”, гр.Бяла Слатина, ул. “Христо Ботев ” - № 9 19.Срок на разплащане - До 5 работни дни от представяне на приемо-предавателен протокол и фактура; 20. Изисквания за автомобила - По кабината , шасито и коша да няма участъци обхванати от корозия 21.Първоначална регистрация - не по рано от 2002 г. / включително 22. Оборудване - Пълен комплект гуми ( 6 бр. ) с размер 15 цола , като протекторът да е с остатъчен ресурс минимум 90 %, Резервна гума с размер 15 цола и остатъчен ресурс минимум 80 %;

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34134000

Описание:

Камиони с платформи и самосвали

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Доставка на 1 (един) брой употребяван бордови камион до 3,5 т.

Прогнозна стойност без ДДС
12500 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

5


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранция за участие в процедурата: Възложителят не предвижда представяне на гаранция за участие от участниците. 2. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора, условия и начин на плащането й 2.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 (три) % от стойността на договора без ДДС. 2.2. Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на банкова гаранция или парична сума, внесена в касата на общината или по банков път, по сметка на Община Бяла Слатина към "Интернешънъл Асет Банк" IBAN: BG43IABG74948402026200; BIC: IABG BGSF; Титуляр: Община Бяла Слатина, Дирекция „Бюджет и счетоводство“, като в нареждането за плащане следва да бъде записан предмета на договора, за който се представя гаранцията 2.3. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора. 2.4. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение на договора да бъде банкова гаранция, тогава тя трябва да бъде безусловна, неотменяема и неделима, в полза на Община Бяла Слатина и със срок на валидност не по-малко от 30 дни от датата на сключване на договора или не по-малко от 30 дни след изтичане на предложените гаранционни условия, ако има такива. 2.5. Участникът, определен за изпълнител на обществена поръчка, представя оригинал на банкови гаранции или оригинали на платежния документ за внесената по банков път или в касата на общината гаранция за изпълнение на договора преди подписването на договора. Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума, трябва да е постъпила по сметката на Възложителя преди момента на сключване на договор. 2.6. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка. 2.7. Когато участникът в настоящата процедура е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция за изпълнение, съответно вносител на сумата по гаранцията за изпълнение. Възложителят обръща внимание на участниците, че когато участникът е обединение и представя гаранцията за изпълнение под формата на банкова гаранция, гаранцията трябва да гарантира изпълнението на определените в нея задължения от участника като цяло, а не от отделен член на обединението.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Разплащането на цената, ще се извърши по банков път в срок до 5 (пет) работни дни от представяне на подписан приемо-предавателен протокол и фактура, по посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка, съгласно чл.4 от Проект - договора.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) сключват споразумение. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно по закон за изпълнението на договора; че водещият член на обединението/ консорциума е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума; че всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява обединението/консорциума за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1.Съдържание на ПЛИК № 1 „Документи за подбор” – документи и образци: а) Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника – попълва се по Образец; б) Административни сведения за участника – попълва се по Образец; в) Документ за закупена тръжна документация по поръчката; г) Декларация, че участника е запознат с всички обстоятелства и условия от значение за поръчката – попълва се Образец; д) Декларация, че участника ще спазва всички условия, необходими за изпълнение на поръчката – попълва се Образец; е) Декларация за приемане на условията в проекта на договор – попълва се Образец; ж) Регистрационни документи на участника/подизпълнител/: з) Декларации за липсата на обстоятелствата на участника /участници в обединени/подизпълнителя/ по: чл. 47, ал. 1, т. 1 а)-д) (вкл.) и чл. 47, ал. 2, т. 2, т.5 и ал. 5 т. 1 от ЗОП – попълва се Образец; чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, т.3, т.4 и ал.5 т.2 от ЗОП – попълва се Образец; и) Документ за регистрация по ЗДДС (ако участника/подизпълнителя/ е регистриран по ЗДДС, или декларация че няма такава регистрация) – представя се заверено копие; й) Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участника не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за актуално състояние); к) Декларация за ползване на подизпълнители – попълва се Образец; Забележка: Когато офертата предвижда участие на подизпълнители, в нея се посочват имената на подизпълнителите, вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие. л) Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв – попълва се Образец; Забележка: Декларацията се попълва от всеки подизпълнител по отделно. Когато се предвижда участие на подизпълнители, същите представят документите съгласно чл. 56, ал. 2 във връзка с чл. 56, ал. 1, т.1, т.4, т.5, т.6 и т. 11 от Закон за обществените поръчки (ЗОП); м) Декларация от членовете на обединението/консорциума – попълва се Образец; н)Доказателства за икономическото и финансовото състояние на участника/подизпълнителя/; о)Доказателства за техническите възможности и/или квалификация за изпълнение на обществената поръчка; 2.Съдържание на ПЛИК № 2: „Предложение за изпълнение на поръчката”: -попълва се Образец ; -Прави се описание на предлагания автомобил, - технически характеристики, оборудване и елементи. Предложения автомобил следва да покрива минималните технически характеристики заложени от Възложителя в техническите спецификации неразделна част от документацията за участие и задължително се представя снимков материал на съответния предлаган автомобил. Участник, който не представи снимков материал на съответния предлаган автомобил, ще бъде отстранен от участие в процедурата. По преценка на участника, същия може да сложи упътване, инструкции на производителя на оборудването, което не трябва да съдържа надписани цени по него. -Участникът следва да посочи гаранционен срок. -Участникът следва да посочи срок за изпълнение на доставката. -Участникът следва да приложи подписан - Проект на договор (Образец). 3.Съдържание на ПЛИК № 3 „Предлагана цена” -Попълва се Образецът „Ценово предложение”. -Извън плика с надпис „Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква информация относно цената; -Участници, които и по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагана цена” елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Доказателства за икономическото и финансовото състояние на участника/подизпълнителя/: –Копия от годишните баланси и отчетите за приходите и разходите за последните 3 (три) приключени финансови години (2011, 2012, 2013г.) – подписани и подпечатани от участника на всяка страница; –Справка за общия оборот за всяка от последните 3 (три) приключени финансови години /2011, 2012 и 2013г./. Информацията се посочва по години.Информацията се посочва по години.
Минимални изисквания: За икономическо и финансово състояние участникът да е в състояние да докаже: -Положителен финансов резултат за последните 3(три) финансово приключени години (2011, 2012, 2013г.); -Общия оборот от доставки и/или продажби на едрогабаритна техника за последните 3 (три) финансово приключени години (2011,2012,2013г.), да е: не по-малък от 3 (три) пъти прогнозната стойност на поръчката или над 37 500 лв. (тридесет и седем хиляди и петстотин лева).
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Документи за доказване на техническите възможности на участника: - Списък на основните договори за доставка и/или покупко-продажба на лекотоварни, товарни и други МПС изпълнени през последните 3 (три) години, включително стойностите, датите и получателите.
Минимални изисквания: Минимални изисквания за технически възможности: -Участникът да има изпълнени минимум 3 /три/ бр. договора за последните три години с предмет, доставка и/или покупко-продажба на лекотоварни, товарни и други МПС. Прилагат се заверени копия на 3 /три/ бр. договори от последните три години с предмет, сходен с предмета на поръчката.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Предложена цена; тежест: 50
Показател: Срок за доставка; тежест: 30
Показател: Гаранционен срок; тежест: 20

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
09.05.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 8 BGN
Условия и начин на плащане

Възложителят изисква заплащане на документацията за участие. Документацията може да бъде разгледана в Профила на купувача на сайта на Възложителя: http://www.byala-slatina.com/subsection-508-obschina_byala_slatina.html. Заинтересовани лица, които пожелаят да закупят документацията заплащат 8 (осем) лева крайна цена. Сумата за закупуване може да бъде внесена на касата на Община Бяла Слатина – Общинска администрация, гр. Бяла Слатина, ул.“Климент Охридски“ №68, при получаване на документацията на ръка или по банков път на следната банкова сметка : Титуляр: Община Бяла Слатина BIC: IABGBGSF; IBAN: BG43IABG74948402026200; вид плащане: 447000; Банка „Интернешънъл Асет Банк“ АД, клон Бяла Слатина e-mail за заявяване за получаване/закупуване на документацията: bslatina@mail.bg Факс за заявяване за получаване/закупуване на документацията: 0915/82914

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
19.05.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 21.05.2014 г.  Час: 11:00
Място

Заседателна зала в сградата на Общинска администрация - ул."Климент Охридски" №68

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

07.04.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ