Версия за печат

00470-2014-0004

BG-с. Черноочене: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Черноочене, ул. "Шеста" №9, За: инж. Николина Милева - Н-к отдел "ТСУ", Република България 6701, с. Черноочене, Тел.: 03691 6163, E-mail: obshtina_chernoochene@abv.bg, Факс: 03691 6346

Място/места за контакт: Айдън Ариф Осман - кмет на община

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: chernoochene.com.

Адрес на профила на купувача: chernoochene.com.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на проект: „Строителен надзор на обекти, финансирани по Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите” с четири обособени позиции”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 12
Място на изпълнение: Община Черноочене
Код NUTS: BG425
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор на проекти: 1. Обособена позиция 1: Строителен надзор на обект: „Рехабилитация на път KRZ1433 /І-5/, Черноочене - Свободиново - с. Черноочене - общ. Кърджали /Севдалина – Чилик/І-5/ (І фаза). 2. Обособена позиция 2: Строителен надзор на обект: Местен път „Ново селище – Бакалите – яз. Боровица”. 3. Обособена позиция 3: Строителен надзор на обект: Рехабилитация на Път KRZ 1432 (Черноочене – Житница – Дядовско – Каняк) и Път KRZ 1434 (/KRZ 1433 Черноочене – Севдалина/ - Бели вир – Каняк// KRZ 1432/) (І фаза). 4. Обособена позиция 4: Строителен надзор на обект: „Канализация на с. Черноочене – Горна махала”.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71000000, 71500000, 71520000, 71521000

Описание:

Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги
Услуги, свързани със строителството
Строителен надзор
Строителен надзор по време на строителството

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Прогнозна стойност на поръчката: - Обособена позиция 1: Строителен надзор на обект: „Рехабилитация на път KRZ1433 /І-5/, Черноочене - Свободиново - с. Черноочене - общ. Кърджали /Севдалина – Чилик/І-5/ (І фаза) - до 53 000,00 (Петдесет и три хиляди) лв. без ДДС. - Обособена позиция 2: Строителен надзор на обект: Местен път „Ново селище – Бакалите – яз. Боровица” - до 9 000,00 (Девет хиляди) лв. без ДДС. - Обособена позиция 3: Строителен надзор на обект: Рехабилитация на Път KRZ 1432 (Черноочене – Житница – Дядовско – Каняк) и Път KRZ 1434 (/KRZ 1433 Черноочене – Севдалина/ - Бели вир – Каняк// KRZ 1432/) (І фаза) - до 80 000,00 (Осемдесет хиляди) лв. без ДДС. - Обособена позиция 4: Строителен надзор на обект: „Канализация на с. Черноочене – Горна махала” – до 25 000,00 (Двадесет и пет хиляди) лв. без ДДС.

Прогнозна стойност без ДДС
167000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

24


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие е задължителна за всеки участник и е в размер на: - За обособена позиция 1: Строителен надзор на обект: „Рехабилитация на път KRZ1433 /І-5/, Черноочене - Свободиново - с. Черноочене - общ. Кърджали /Севдалина – Чилик/І-5/ (І фаза) – 1 000,00 ( Хиляда) лв. без ДДС. - За обособена позиция 2: Строителен надзор на обект: Местен път „Ново селище – Бакалите – яз. Боровица” – 500,00 (Петстотин) лв. без ДДС. - За обособена позиция 3: Строителен надзор на обект: Рехабилитация на Път KRZ 1432 (Черноочене – Житница – Дядовско – Каняк) и Път KRZ 1434 (/KRZ 1433 Черноочене – Севдалина/ - Бели вир – Каняк// KRZ 1432/) (І фаза) – 1 500,00 (Хиляда и петстотин) лв. без ДДС. - За обособена позиция 4: Строителен надзор на обект: „Канализация на с. Черноочене – Горна махала” - 800,00 (Осемстотин) лв. без ДДС. Избраният Изпълнител трябва да учреди преди датата на подписване на договора и да поддържа валидна за целия срок на договора увеличен с 30 (тридесет) календарни дни. Участникът сам избира формата на предоставяне на гаранцията за участие, като може да избира между следните опции: 1. Парична сума, неподлежаща на олихвяване, преведена или внесена по сметка на Възложителя, посочена в документацията - внесена по банков път чрез платежно нареждане, като в него задължително следва да бъде записано: "Гаранция за участие в обществена поръчка с предмет: „Строителен надзор на обекти, финансирани по Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите” за Обособена позиция....................................../изписва се заглавието/. Tя трябва да бъде внесена по следната сметка на община Черноочене: Банка: Инвестбанк АД ФЦ Хасково IBAN: BG69IORT80313307000003 BIC: IORTBGSF 2. Банкова гаранция - неотменима и безусловна банкова гаранция със срок на валидност 120 (Сто и двадесет) календарни дни, включително от крайния срок определен за получаване на офертите в полза на Община Черноочене. Гаранция за изпълнение, съставляваща 2% / два процента/ от стойността на договора без включен ДДС под формата на банкова гаранция, учредена при условията на чл. 59 от ЗОП или парична сума, преведена по сметка на Възложителя: Банка: Инвестбанк АД ФЦ Хасково IBAN: BG69IORT80313307000003 BIC: IORTBGSF

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Обществената поръчка се финансира от бюджета на община Черноочене. 1. Авансово плащане (до 20% от стойността на договора) се извършва в срок до 10 (десет) дни от датата на подписване на договора след представена от Изпълнителя на банкова гаранция за авансово плащане (оригинал) и фактура (оригинал). Гаранцията за авансовото плащане е валидна за срок от една година от датата на сключване на договора за изпълнение. 2. Окончателното разплащане в размер на 80% (осемдесет процента) от стойността на договора се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: в 90 (деветдесет) дневен срок след въвеждане на обекта по проекта в експлоатация , съставянето на техническите паспорти на обектите и издадена фактура от страна на Изпълнителя. 3. Всички плащания, предвидени по този договор се изплащат в български лева по банков път – по посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка, след издадена от него фактура и подписани приемно-предавателени протоколи между страните, при спазване на реда и условията в настоящия договор. За обособени позиции 1 и 3 при фазово финансиране на строителството, окончателното плащане е в % към стойността на изпълнените СМР след подписване на протокол за въвеждане на участъка в експлоатация.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Оферта – Приложение №1 2. Списък на документите, които трябва да съдържа офертата на участника - Приложение№2 3. Документ за внесена гаранция за участие (оригинал на платежно нареждане или оригинал на Банкова гаранция за участие), издаден от банка) 4. Административни сведения за участника - Образец №1 5. Декларация за запознаване с условията на поръчката и приемането им - Образец №2 6. Декларации по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП – Образец 3, Образец №4 и Образец №5 7. Декларация за участието/неучастието на подизпълнители - Образец №6 8. Декларация от подизпълнител /попълва се при наличие на такъв/ - Образец №7 9. Декларация за използване на чужденци – Образец №9 9А. Декларация по чл.166, ал.3 и ал.4 от ЗУТ – Образец №8 10. Регистрационни документи на участника Документ за регистрация на Участника съгласно чл.56 ал.1 т.1 от ЗОП: Копие от документа за регистрация или Единен идентификационен код, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице * Когато документите са копия, следва да бъдат заверени от участника. Когато участникът в откритата процедура или участник в обединението е чуждестранно физическо или юридическо лице указаните документи в т.11 трябва да са: • издадени от компетентния орган в страната на участника; • заверени от участника копия с официален превод на български език • да бъдат издадени/заверени не по-рано от 6 (шест) месеца преди датата на представяне на офертата. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени.Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. 12. Оригинал или нотариално заверено копие на Споразумение за създаване на обединение/консорциум за участие в обществената поръчка, ако участникът е такъв. В случай, че в споразумението не е посочено лице, което представлява участника, всеки от членовете на обединението/консорциума подписва нотариално заверено пълномощно, с което упълномощава физическото лице, което ще представлява обединението; 13. Пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (оригинал); 14. Документ за данъчна и регистрация по ЗДДС, ако е регистриран (копие); При участие на чуждестранно лице е необходимо то да представи еквивалентен документ на съответния орган в държавата, в която е установен. 15. Доказателства за изпълнение на изискванията към участника за икономическото и финансово състояние, а именно: 15.1. Декларация за икономическото и финансово състояние на Участника – Образец №10; 15.2. Годишен баланс за последните три години (2011г., 2012г. и 2013г.) 15.3. Отчет за приходите и разходите за последните три години (2011г., 2012г. и 2013г.) Когато по обективни причини Участникът не може да представи исканите от Възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ. 16. Доказателства за изпълнение на изискванията за техническите възможности и квалификация на участника, а именно: 16.1. Списък-декларация на основните договори за услуги, мениджмънт и строителен надзор на строежи І, ІІ и ІІІ категория сходни с предмета на поръчката по всяка една обособена позиция изпълнени през последните 3 години. /2011 – 2013 г./ - Образец № 11. 16.2. Референции (препоръки) към списъка по т.16.1, за добро изпълнение, с посочени в тях стойности, дата и място на изпълнение на строителен надзор – копия, заверени от участника. 16.3. Списък на техническия персонал /ключовия персонал/ за изпълнение на поръчката – Образец №12, автобиографии, придружени с доказателствени документи - Образец №13, и други документи съгласно изискванията на документацията...
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Изискуеми документи за доказване на икономическото и финансово състояние на Участника. 1. Годишен баланс за последните три години /2011, 2012 и 2013 г./ и отчет за приходите и разходите за последните три години /2011, 2012 и 2013 г./– копие, заверено от Участника. Тези документи не се представят за участници, които са регистрирани в Търговския регистър при Агенция по вписванията и са публикували годищните си финансови отчети. Чуждестранните участници представят еквивалентни документи от съответните компетентни органи, съобразно Националното им законодателство. 2. Декларация за икономическото и финансово състояние на Участника – Образец №10.
Минимални изисквания: Участникът да е реализирал сумарно за последните 3 (три) приключили финансови години (2011, 2012 и 2013), в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си, общ оборот от извършена дейност в размер не по-малко от: За обособена позиция 1 - 70 000 (Седемдесет хиляди) лв. без ДДС. За обособена позиция 2 – 15 000 (Петнадесет хиляди) лв. без ДДС За обособена позиция 3 – 100 000 (Сто хиляди) лв. без ДДС За обособена позиция 4 – 30 000 (Тридесет хиляди) лв. без ДДС. Участникът трябва да притежава и да поддържа валидна застраховка за целия срок на договора за професионална отговорност на лицето (лицата), което/които ще осъществяват надзор в строителството за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им. В случай, че участникът участва като обединение/ консорциум, изброените по-горе изисквания ще се прилагат, съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП. За подизпълнители изброените по- горе изисквания ще се прилагат според вида и дела на тяхното участие.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Доказателства за техническите възможности и квалификация на Участника а) Списък-декларация на договорите за строителен надзор включително стойностите, датите и получателите, изпълнени за последните три години /2011, 2012 и 2013 г./ - Образец №11 б) Референции (препоръки) за добро изпълнение за всеки един от посочените в списъка обекти с посочени в тях стойности, дата и място на изпълнение на строителeн надзор. В препоръките трябва да са посочени лица за контакти с телефон, от които възложителят може да получи допълнителна информация – копия, заверени от участника. в) Списък на техническия персонал /ключовия персонал/ - Образец №12, Декларация за разположение на ключов експерт - Образец №14 и Автобиография - Образец №13 на ключовия персонал - придружени с документи удостоверяващи образователната им квалификация, професионален и специфичен опит – копия, заверени от Участника; Ако участникът е обединение, е необходимо включените в обединението лица, в тяхната съвкупност /а не всеки поотделно/, да докажат техническите си възможности и квалификация. Чуждестранните участници представят еквивалентни документи, издадени от съответната държава. Забележка: Всички документи, предоставени на чужд език, следва да са придружени от превод на български език, с изключение на документите по чл.56, ал.1, т.1 от ЗОП, които се представят в официален превод. г) Декларация по закона за защита на личните данни ; д) Лиценз по чл.166 от ЗУТ за упражняване на строителен надзор или еквивалентен – копие заверено от участника. Чуждестранните участници представят документи по т. д) от съответните компетентни органи, съгласно Националното им законодателство. е) Сертификат за притежаван от участника ISO 9001:2008/ за строителен надзор или еквивалентен – представя се заверено от участника копие. Съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП, Възложителят може да приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с обхват отговарящ на предмета на поръчката.
Минимални изисквания: През последните 3 (три) години до датата на подаване на офертата, участникът да е изпълнил успешно поне един договор за строителен надзор, сходен с предмета на поръчката. Под „сходни” с предмета на поръчката следва да се разбира: За обособена позиция 1 – строителен надзор на обекти за строителство и/или реконструкция на пътища и/или отсечки от улична мрежа. За обособена позиция 2 - строителен надзор на обекти за строителство и/или реконструкция на пътища и/или отсечки от улична мрежа. За обособена позиция 3 - строителен надзор на обекти за строителство и/или реконструкция на пътища и/или отсечки от улична мрежа. За обособена позиция 4 - строителен надзор на обекти за канализация и/или ВиК на улична мрежа. 5.2.2. Участникът (консорциумът/обединението в съвкупност) да разполага с екип от технически експерти за изпълнение на поръчката (ключов персонал), както следва: За обособена позиция 1 Ключови експерти: Ръководител на екипа на Консултанта висше образование в областта на строителството; стаж по специалността - минимум 5 г.; доказан опит като ръководител на строителен надзор за поне 1 инфраструктурен проект за строителство и/или реконструкция на пътища и/или отсечки от улична мрежа. Пътен инженер –висше образование в областта на строителството – специалност Пътно строителство или еквивалентна; минимум 5 години стаж по специалността, от които минимум 2 години в строителния надзор. Геодезист - висше образование в областта на строителството – специалност „ГФК” или еквивалентна; минимум 5 години стаж по специалността, от които минимум 2 години в строителния надзор. Неключови експерти: Координатор по безопасност и здраве. За обособена позиция 2 Ключови експерти: Ръководител на екипа на Консултанта висше образование в областта на строителството; стаж по специалността - минимум 5 г.; доказан опит като ръководител на строителен надзор за поне 1 инфраструктурен проект за строителство и/или реконструкция на пътища и/или отсечки от улична мрежа. Пътен инженер –висше образование в областта на строителството – специалност Пътно строителство или еквивалентна; минимум 5 години стаж по специалността, от които минимум 2 години в строителния надзор. Геодезист - висше образование в областта на строителството – специалност „ГФК” или еквивалентна; минимум 5 години стаж по специалността, от които минимум 2 години в строителния надзор. Неключови експерти: Координатор по безопасност и здраве. За обособена позиция 3 Ключови експерти: Ръководител на екипа на Консултанта висше образование в областта на строителството; стаж по специалността - минимум 5 г.; доказан опит като ръководител на строителен надзор за поне 1 инфраструктурен проект за строителство и/или реконструкция на пътища и/или отсечки от улична мрежа. Пътен инженер –висше образование в областта на строителството – специалност Пътно строителство или еквивалентна; минимум 5 години стаж по специалността, от които минимум 2 години в строителния надзор. Геодезист - висше образование в областта на строителството – специалност „ГФК” или еквивалентна; минимум 5 години стаж по специалността, от които минимум 2 години в строителния надзор. Неключови експерти: Координатор по безопасност и здраве. За обособена позиция 4 Ключови експерти: Ръководител на екипа на Консултанта - висше образование в областта на строителството; стаж по специалността - минимум 5 г.; доказан опит като ръководител на строителен надзор за поне 1 инфраструктурен проект за канализация. Инженер ВиК – инженер с образователна степен „бакалавър” или „магистър” по специалност ВиК, ХТС, ХМС или еквивалентна; стаж по специалността – 5 г., от които 2 години в строителния надзор. Геолог - висше образование в областта на строителството – специалност „Геотехническо инженерство” или еквивалентна; минимум 5 години стаж по специалността, от които минимум 2 години в строителния надзор. Неключови експерти: Геодезист; Координатор по безопасност и здраве. И други изисквания съгласно документацията.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
06.05.2014 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
16.05.2014 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 20.05.2014 г.  Час: 14:00
Място

Общинска администрация с. Черноочене

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Могат да присъстват участници в процедурата или техни упълномощени представители, както и пресдтавители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

03.04.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Строителен надзор на обект: „Рехабилитация на път KRZ1433 /І-5/, Черноочене - Свободиново - с. Черноочене - общ. Кърджали /Севдалина – Чилик/І-5/ (І фаза)
1) Кратко описание

Упражняване на строителен надзор на обект: „Рехабилитация на път KRZ1433 /І-5/, Черноочене - Свободиново - с. Черноочене - общ. Кърджали /Севдалина – Чилик/І-5/ (І фаза)

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71000000, 71500000, 71520000, 71521000

Описание:

Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги
Услуги, свързани със строителството
Строителен надзор
Строителен надзор по време на строителството

3) Количество или обем

Строителен надзор на обект: „Рехабилитация на път KRZ1433 /І-5/, Черноочене - Свободиново - с. Черноочене - общ. Кърджали /Севдалина – Чилик/І-5/ (І фаза)

Прогнозна стойност, без ДДС
53000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Строителен надзор на обект: Местен път „Ново селище – Бакалите – яз. Боровица”
1) Кратко описание

Упражняване на строителен надзор на обект: Местен път „Ново селище – Бакалите – яз. Боровица”

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71000000, 71500000, 71520000, 71521000

Описание:

Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги
Услуги, свързани със строителството
Строителен надзор
Строителен надзор по време на строителството

3) Количество или обем

Упражняване на строителен надзор на обект: Местен път „Ново селище – Бакалите – яз. Боровица”

Прогнозна стойност, без ДДС
9000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Строителен надзор на обект: Рехабилитация на Път KRZ 1432 (Черноочене – Житница – Дядовско – Каняк) и Път KRZ 1434 (/KRZ 1433 Черноочене – Севдалина/ - Бели вир – Каняк// KRZ 1432/) (І фаза)
1) Кратко описание

Упражняване на строителен надзор на обект: Рехабилитация на Път KRZ 1432 (Черноочене – Житница – Дядовско – Каняк) и Път KRZ 1434 (/KRZ 1433 Черноочене – Севдалина/ - Бели вир – Каняк// KRZ 1432/) (І фаза)

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71000000, 71500000, 71520000, 71521000

Описание:

Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги
Услуги, свързани със строителството
Строителен надзор
Строителен надзор по време на строителството

3) Количество или обем

Строителен надзор на обект: Рехабилитация на Път KRZ 1432 (Черноочене – Житница – Дядовско – Каняк) и Път KRZ 1434 (/KRZ 1433 Черноочене – Севдалина/ - Бели вир – Каняк// KRZ 1432/) (І фаза)

Прогнозна стойност, без ДДС
80000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Строителен надзор на обект: „Канализация на с. Черноочене – Горна махала”
1) Кратко описание

Упражняване на строителен надзор на обект: „Канализация на с. Черноочене – Горна махала”

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71000000, 71500000, 71520000, 71521000

Описание:

Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги
Услуги, свързани със строителството
Строителен надзор
Строителен надзор по време на строителството

3) Количество или обем

Упражняване на строителен надзор на обект: „Канализация на с. Черноочене – Горна махала”

Прогнозна стойност, без ДДС
25000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение