Версия за печат

00044-2014-0025

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: 39 от 02.04.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Агенция "Пътна инфраструктура", бул. Македония 3, За: Йордан Кънчев, България 1606, София, Тел.: 02 9173215, E-mail: y.kanchev@api.bg, Факс: 02 9522563

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.api.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: Проектиране, строителство, ремонт и поддръжка на РПМ


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

добавяне на допълнителна информация


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Услуги
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Изработване на изходни данни за проектиране на рехабилитация на обекти, с които ще се кандидатства за финансиране със средства от европейските фондове в рамките на следващия програмен период 2014-2020, съгласно приложения списък: • Път І-5 „АМ „Тракия“-граница Хасково; участък 1: от км 242+510 до км 275+372; участък 2: от км 278+711 до км 298+650; участък 3: от км 300+034 до км 302+790 и пътен надлез при км 276+096; • Път ІІ-58 „(Конуш-Черноочене)-Комунига-Тополово-Асеновград; участък 1: от км 0+000 до км 17+500; • Път ІІ-37 „Златица(път І-6)-АМ „Тракия“-Пазарджик-Пещера; участък 1: от км 46+576 до км 81+161; участък 2: от км 97+550 до км 104+743; участък 3: от км 117+410 до км 124+685 участък 4: от км 132+156 до км 145+216; участък 5: от км 152+410 до км 160+675; • Път ІІ-53 „Поликраище-Елена-Сливен“ участък 1: от км 0+000 до км 6+700; участък 2: от км 16+700 до км 46+290; участък 3: от км 72+200 до км 87+301; • Път ІІ-29 „Варна-Добрич-Кардам“ участък 2: от км 25+342 до км 52+345; • Път ІІ-44 „/о.п. Севлиево-Велико Търново/-Севлиево-Драгановци-Габрово“ участък 1: от км 0+000 до км 23+900; участък 2: от км 25+731 до км 29+168 При изработването на Изходните данни следва да се спазват: Методика за измерване и оценка на носимоспособността на пътните настилки”, както и „Норми за проектиране на пътища”, стандарти, технически указания и др. документи, на които следва да отговаря изработените Изходни данни за проектиране.

II.3) Кратко описание на поръчката

Обект на настоящата обществена поръчка е подготовка на Изходни данни за изработване на технически проекти за основен ремонт (рехабилитация), включващи информация за състоянието и носимоспособността на пътни обекти, с които ще се кандидатства за финансиране със средства от Европейските фондове в рамките на следващия програмен период 2014 – 2020. Предметът на обществената поръчка включва задължението на Изпълнителя да извършва следните дейности, които са свързани с изработването на Изходните данни и представляват условие, следствие или допълнение към него: Извършване на съгласуване на Изходните данни с Централен институт на пътните технологии, национални и европейски норми и стандарти (ЦИПТНЕНС) към АПИ. Отстраняване за своя сметка на недостатъците на Изходните данни, установени в хода на извършване на проверките от Възложителя, ЦИПТНЕНС.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

79311100

Описание:

Услуги по проектиране на проучвания

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 33 от 19.03.2014 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2014-593081
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 44-2014-25
III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

19.03.2014 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

В оригиналното обявление

V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

III.2.1), т. 13.

Вместо:

Копие от сертификат за акредитация – Орган за контрол от вида „С” за изпитване и контрол на строителни материали и продукти или еквевалент, издаден от съответния орган, установен в друга държава

Да се чете:

Копие от Серт. за акредитация – Орган за контрол от вида „С“ за изпитване и контрол на стр. материали и продукти, или еквивалент, издаден от съотв. орган, установен в друга държава (според изискванията на стандарта БДС EN ISO/IEC 17020), или Сертификат за акредитация на лаборатория за изпитване и контрол на стр. материали и продукти или еквивалент, издаден от съотв. орган, установен в др. държава, с обхват на акредитация съответстващ на предмета на поръчката (според изискванията на стандарта БДС EN ISO/IEC 17025)

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

III.2.3)

Вместо:

Изискуеми документи и информация: Копие от сертификат за акредитация – Орган за контрол от вида „С” за изпитване и контрол на строителни материали и продукти или еквевалент, издаден от съответния орган, установен в друга държава. Минимални изисквания: Да притежава сертификат за акредитация – Орган за контрол от вида „С” за изпитване и контрол на строителни материали и продукти.

Да се чете:

Изискуеми документи и информация: Копие от Сертификат за акредитация – Орган за контрол от вида „С“ за изпитване и контрол на стр. материали и продукти, или еквивалент, издаден от съотв. орган, установен в др. държава (според изискванията на стандарта БДС EN ISO/IEC 17020), или Серт. за акредитация на лаборатория за изпитване и контрол на стр. мат. и продукти или еквивалент, издаден от съотв. орган, уст. в др. държава, с обхват на акредитация съотв. на предм. на поръчката (сп. изискванията на стандарта БДС EN ISO/IEC 17025). Минимални изисквания: Да притежава Сертификат за акредитация – Орган за контрол от вида „С“ за изпитване и контрол на строителни материали и продукти, или еквивалент, издаден от съответния орган, установен в друга държава (според изискванията на стандарта БДС EN ISO/IEC 17020), или Сертификат за акредитация на лаборатория за изпитване и контрол на строителни материали и продукти или еквивалент, издаден от съответния орган, установен в друга държава, с обхват на акредитация съответстващ на предмета на поръчката (според изискванията на стандарта БДС EN ISO/IEC 17025).

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

Вместо:
16/04/2014 17:00
Да се чете:
14/05/2014 17:00
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на документация за участие

Вместо:
04/04/2014 17:00
Да се чете:
07/05/2014 17:00
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Условия при отваряне на офертите

Вместо:
17/04/2014 12:30
Да се чете:
15/05/2014 12:30

VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

02.04.2014 г. 


Възложител

Трите имена: инж. Илиана Георгиева Захариева
Длъжност: Член на УС на Агенция "Пътна инфраструктура"