00725-2014-0003

BG-Бургас: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас, ж.к. Лазур, ул. Перущица № 67, ет. 3, За: Таня Манолова, България 8000, Бургас, Тел.: 056 813206, E-mail: riosvbs@unacs.bg, Факс: 056 813200

Място/места за контакт: ж.к. Лазур, ул. Перущица № 67, ет. 3

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.riosvbs.eu.

Адрес на профила на купувача: http://www.riosvbs.eu.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Околна среда

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Изготвяне и отпечатване на информационни и промоционални материали за резерватите: „Силкосия”, „Узунбуджак”, „Витаново”, „Средока”, „Тисовица”, „Ропотамо”, „Орлицата” и поддържаните резервати: „Пясъчната лилия”, „Водните лилии”/Вельов вир/, „Атанасовско езеро”, „Ардачлъка”.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 27
Място на изпълнение: Териториалния обхват на РИОСВ - Бургас.
Код NUTS: BG341
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Изготвяне и отпечатване на информационни и промоционални материали за резерватите: „Силкосия”, „Узунбуджак”, „Витаново”, „Средока”, „Тисовица”, „Ропотамо”, „Орлицата” и поддържаните резервати: „Пясъчната лилия”, „Водните лилии”/Вельов вир/, „Атанасовско езеро”, „Ардачлъка” - диплянки, постери, стикери, сувенири, плакати,магнити, значки, компаси и др.) в рамките на Проект №DIR- 5113325-13-110 "Дейности по устойчиво управление на резервати и поддържани резервати в териториалния обхват на РИОСВ-Бургас, поддържащи и възстановителни дейности", одобрен за финансиране по процедура № BG161PO0005/11/3/3.2/05/26 “Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати” по приоритетна ос 3 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22462000, 39294100, 22000000

Описание:

Рекламни печатни материали
Информационни и промоционални продукти
Печатни материали и свързани с тях продукти

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Информационна брошура - 11 000 бр. Пътеводител - 5 000 бр. Магнити - 10 000 бр. Стикери - 10 000 бр. Торби-плат - 5 500 бр. Торби-хартия – 500 бр. Компактдиск - 1000 бр. Компас – 500 бр. Плакат - 5 500 бр. Транспарант + стойка – 11 бр. Дъждобрани – 500 бр. Книгоразделители – 1000 бр. Химикал - 1 000 бр. Чадър – 200 бр. Флаери - 10 000 бр. Значка – 2000 бр. Портмоне за врат – 500 бр. Тефтер – 1000 бр. Чаша – 200 бр. Тениски – 500 бр. Шапки – 500 бр.

Прогнозна стойност без ДДС
150000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

30.11.2014 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие се представят в една от следните форми: депозит на парична сума по сметка на Възложителя; банкова гаранция в полза на Възложителя. Участникът, съгласно чл.60, ал.2 от ЗОП, избира сам формата на гаранцията за участие. В случай, че участникът избере да предостави гаранцията за участие под формата на депозит, то депозитът следва да бъде направен по следната сметка на Възложителя: Общинска банка Бургас, IBAN BG 19 SOMB 9130 3337 007 401, BIC SOMBBGSF. Размер на гаранцията за участие: 1 500,00 (хиляда и петстотин) лева с включен ДДС. При представяне на гаранцията за участие, в платежното нареждане или съответно в банковата гаранция, изрично се посочва наименованието на поръчката. Ако Участникът представя Банкова гаранция, то същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на Банкова гаранция. Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя, подписано от директора на РИОСВ - Бургас или упълномощено от него длъжностно лице. Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от 30 календарни дни след датата, определена в Обявлението за обществена поръчка като краен срок за подаване на офертите. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% (три процента) от стойността на поръчката. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Участникът, определен за Изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната сметка на Възложителя: Общинска банка Бургас, IBAN BG 19 SOMB 9130 3337 007 401, BIC SOMBBGSF. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя и че е със срок на валидност най - малко 30 (тридесет) дни след изтичане на срока за изпълнение на договора. Същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на банкова гаранция (образец № 12) за изпълнение на договора. При представяне на гаранцията, в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Настоящият договор се финансира по проект № DIR -5113325-13-110 „Дейности по устойчиво управление на резервати и поддържани резервати в териториалния обхват на РИОСВ – Бургас, поддържащи и възстановителни дейности“ финансиран от Европейския съюз чрез Оперативна програма ,,Околна среда 2007-2013", по приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”, Заповед №РД-524 от 2 юли 2012 г. на Министъра на околната среда и водите. Заплащане по договора се извършва по банков път, по посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка, при следната схема на плащане: 1. Авансово плащане в размер на 20 % от общата цена по договора, дължимо в срок до 20 (двадесет) календарни дни след сключване на договора. Плащането се извършва въз основа на представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оригинална фактура. 2. Междинни плащания - не повече от 3 /три/ междинни плащания в общ размер на 70% от цената по договора, дължими в срок до 20 (двадесет) календарни дни след приемане с приемо - предавателен протокол на качественото изпълнение на работата. Плащанията се извършва въз основа на представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оригинална фактура. 3. Окончателно плащане в размер на 10 % от общата цена по договора, дължимо в срок до 20 (двадесет) календарни дни след след приемане с окончателен приемо - предавателен протокол на качественото изпълнение на работата. Окончателното плащане е дължимо след представянето на оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП, не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица. Участникът обединение трябва да представи регистрация по БУЛСТАТ преди сключване на договора, в случай че е избран за изпълнител. В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението сключват споразумение. Споразумението за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка следва да бъде с нотариална заверка на подписите и в текста му задължително да се съдържа посочване на Възложителя и процедурата, за която се обединяват. Споразумението трябва да бъде представено от Участника в оригинал или нотариално заверено копие. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: -всички членове на обединението са отговорни солидарно - заедно и поотделно, за изпълнението на договора;-изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на водещия член на обединението,-всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. При наличие на създадено на по-ранен етап обединение и с по-широк обхват, включващ участие в различни обществени поръчки, то кандидатът обединие е длъжен да предприеме необходимите действия за актуализиране на условията в съществуващото споразумение за съдаване на обединието, за да изпълни изискванията на Възложителя.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Изискуеми документи и информация: В процедурата могат да участват всички български или чуждестранни физически и/или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, посочени в Закона за обществените поръчки и обявените изисквания на Възложителя в обявлението и документацията за участие. За участие в процедурата, участникът следва да представи оферта, изготвена при условията и изискванията на настоящите указания и документацията за участие. Същата се представя в срока и на адреса, посочени в обявлението за обществената поръчка по реда, описан в настоящите указания. Участникът трябва да проучи всички образци, условия и спецификации на документацията за участие. Невъзможността да предостави цялата информация, изисквана в документацията или представянето на оферта, неотговаряща на условията на Възложителя от документацията, води до отстраняване му. Лице, което е дало съгласие и е посочено като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта, както и не може да участва като член на обединение. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Участник ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако е представил оферта, в която е посочил конкретно лице за подизпълнител, но не е приложил негова декларация (по образец № 14), а същевременно това лице е подало самостоятелна оферта и декларира, в хода на провеждането на процедурата пред Възложителя, че не знае за посочването си като подизпълнител и не е съгласно да бъде такъв. Участниците могат да подават оферти за една или повече обособени позиции. Всеки участник може да представи само една оферта. Варианти на предложения в офертата не се приемат. Количеството, видът и качеството на дейностите трябва да отговарят напълно на условията за изпълнение на поръчката от настоящите Указания за участие и техническото задание. Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно упълномощено/и лице/а, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия участника (с изключение на изискуемите документи, които обективират лично изявление на конкретно лице/а - представляващ/и участника и не могат да се подпишат и представят от пълномощник). Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, за който е налице някое от обстоятелства по чл. чл.47 ал.1,т.1, б. "а"- "д", т.2 и т.3, ал.2 т.1, т.2а (предл. първо), т.3, т.4 и т.5, ал. 5 от ЗОП. Офертата се състои от следните 3 непрозрачни плика: ПЛИК № 1 с надпис „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР", в който се поставят в един оригинал и едно копие документите, изисквани от Възложителя, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1-6, 8, 12-14 от ЗОП отнасящи се до критериите за подбор на Участниците; ПЛИК № 2 с надпис „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА", в който се поставят в един оригинал и едно копие документите по чл. 56, ал. 1, т. 7 и 9 от ЗОП, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно посочените в документацията изисквания. Предложението за изпълненние на поръчката трябва да съдържа: 1. Стратегия на участника:1.1. Концепция за изпълнение на дейностите; 1.2. Управление на риска; 2. Разпределение на човекодните на ключовите и други експерти, необходими за изпълнение на поръчката. 3. План-график за изпълнение на дейностите. ПЛИК № 3 с надпис „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА", който съдържа ценовото предложение на участника – Образец № 17, както и единични цени (Приложение №1 към Образец № 17).
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Участникът представя декларация за оборота от сходни с предмета на поръчката услуги за последните три години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.) - по образец. Под „сходни” с предмета на поръчката услуги следва да се разбират дейности, свързани с изготвяне и отпечатване на информационни и промоционални материали. В случай, че участникът не е представил ЕИК, се представя копие от счетоводен баланс и отчет за проходите и разходите за всяка от предходните три финансови години (2011, 2012, 2013 г.). Ако участникът не разполага с всички изисквани документи, поради датата на регистрацията си, то той представя наличните. Ако финансовите отчети за съответните години не са обявени в търговския регистър в пълния обем, участниците трябва да представят заверени с мокър печат следните раздели: баланс и отчет за приходите и разходите. Ако финансовите отчети за съответните години са обявени в търговския регистър в пълния обем, участниците не ги представят. Когато Участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, изискването се прилагат за обединението като цяло. В случай, че не отговаря на горните изисквания, Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.
Минимални изисквания: Участникът следва да има реализиран оборот от сходни с предмета на поръчката услуги за последните 3 (три) приключили финансови години (2011, 2012 и 2013 г.), в общ размер, равен или по-голям от прогнозната стойност на поръчката. Под „сходни” с предмета на поръчката услуги следва да се разбират дейности, свързани с изготвяне и отпечатване на информационни и промоционални материали.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1)Изпълнени договори: за доказване на обстоятелството участникът представя списък-декларация (по образец) на основните договори за услуги с предмет, сходен с предмета на поръчката, през последните 3 години, считано от датата определена като краен срок за подаване на оферти, включително стойностите, датите и получателите, придружени от препоръки за качествено изпълнение. Препоръките следва да бъдат издадени от възложителя, краен ползвател на услугата и точно да кореспондират с данните по договора, като съдържат информация за възложителя, предмета на договора, дата на сключване и изпълнение, място на изпълнение, както и добросъвестната реализация и професионално изпълнение на договорените задължения. 2) Експерти: За доказване на обстоятелството участникът представя списък-декларация (по образец) за собствени или наети технически лица /на трудови, граждански договори или с декларации за ангажираност/, които участникът ще използва за извършване на предмета на поръчката. Лицата, участващи в екипа за изпълнение трябва да представят: професионални автобиографии, придружени от заверени копия на документи удостоверяващи: висше образование, години трудов стаж, професионален опит, съгласно гореописаните минимални изисквания на Възложителя. Участникът може да включи в екипа и други специалисти по свое усмотрение. При изпълнението на дейностите изпълнителят следва да използва екипа, който е посочил в офертата си за участие в обществената поръчка.
Минимални изисквания: 1)Участникът трябва да има опит в изпълнението на минимум 3 /три/ договора за услуги с предмет, сходен с предмета на поръчката през последните 3 (три) години, считано от датата, определена като краен срок за подаване на оферти. Под „сходни” с предмета на поръчката услуги следва да се разбират дейности, свързани с изготвяне и отпечатване на информационни и промоционални материали. 2) Участникът трябва да предложи екип за изпълнение на поръчката, включващ като минимум следните ключови експерти: •Експерт „Предпечат”: - образователно-квалификационна степен – минимум “бакалавър”; - професионален опит – минимум 2 години опит в областта на предпечатната подготовка. •Експерт „Графичен дизайн”: - образователно-квалификационна степен – минимум “бакалавър”; - професионален опит – минимум 2 години опит в областта на графичния дизайн.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за представяне на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ
Показател: Показател „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – ТО (подпоказател А. Концепция за изпълнение на дейностите – 30 т.; подпоказател Б. Управление на риска – 20 т.; подпоказател В. Срок на изпълнение – 20 т.); тежест: 70
Показател: Показател „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – ЦО; тежест: 30

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
02.05.2014 г.  Час: 17:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
12.05.2014 г.  Час: 17:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 13.05.2014 г.  Час: 10:00
Място

Сградата на РИОСВ Бургас на адрес: гр. Бургас ж.к. „Лазур, ул. „Перущица № 67, ет. 3.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. Представителят на участника се допуска след удостоверяване на неговата самоличност и представяне на съответното пълномощно.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Настоящият договор се финансира по проект № DIR -5113325-13-110 „Дейности по устойчиво управление на резервати и поддържани резервати - изключителна държавна собственост в териториалния обхват на РИОСВ - Бургас" финансиран от Европейския съюз чрез Оперативна програма ,,Околна среда 2007-2013", по приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”, Заповед №РД-524 от 2 юли 2012 г. на Министъра на околната среда и водите.

VI.3) Допълнителна информация

Във връзка с чл. 64, ал. 3 от ЗОП, Възложителят предоставя пълен, безплатен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на електронен адрес - http://www.riosvbs.eu/. Всички разяснения по обществената поръчка, както и информация за деня, часа и мястото на провеждане на публично заседание за отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници ще се публикуват само на посочения интернет адрес - http://www.riosvbs.eu/.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно разпоредбите на чл.120,ал. 5, т.1 и ал. 6 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

31.03.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ