Версия за печат

03461-2014-0001

BG-София: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 202062287

Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти", бул. "Цар Борис ІІІ", № 215, ет. 9, За: Миглена Манолова, България 1618, София, Тел.: 02 4243923; 0889 025544, E-mail: office@ncsip.bg, Факс: 02 4243921

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.ncsip.bg.

Адрес на профила на купувача: www.ncsip.bg.

Електронен достъп до информация: www.ncsip.bg.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Изготвяне на идеен проект за доизграждане на автомагистрала „Хемус” (етап 2)

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 12 (12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
София
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Автомагистрала „Хемус” е предвидена да свързва София с Варна. Към момента са изградени участъците София - Ябланица и с. Белокопитово - Варна. Подготовката на проекта се финансира по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г., а строителството е предвидено за програмен период 2014-2020 г. Оставащата за доизграждане част от АМ „Хемус“ условно е разделена на 8 участъка, които поетапно се възлагат за проектиране и строителство. Предмет на настоящата обществена поръчка е изготвянето на идейни проекти за етап 2 от проекта, който включва следните три участъка - участък 3 с дължина от около 28 км - от ІІ-35 до ІІІ-301/Александрово, участък 4 с дължина от около 24 км от ІІІ-301/Александрово до III-303/Павликени и участък 5 с дължина от около 33 км от III-303/Павликени до E 85. Очаква се участъците да бъдат възлагани за строителство с отделни договори, поради което проектантът следва да изготви независими пакети от проектни документи за всеки от участъците.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

71311000

Описание:

Консултантски услуги по проектиране и конструиране на строителни съоръжения

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Изготвянето на идейния проект включва следните основни дейности: разработване на избрания в предпроектните проучвания вариант на база картна основа в мащаб 1:2000, получена чрез геодезическо заснемане на трасето; проектиране на напречни профили; изготвяне на идейни проекти за пътните възли; проектиране и спецификация на земните работи; определяне на местоположенията, вида, общия план и отворите на големите пътни съоръжения; преглед и подробно геоложко проучване по протежение на трасето за обосновка на приетите решения; това трябва да включва инженерно, геоложко и хидроложко проучване на терена; преглед и анализ на въздействието на предложените работи върху съществуващата техническа инфраструктура, както и съгласуване със съответните органи на собственика под юрисдикцията на общините в района; Възложителят ще окаже съдействие при провеждането на тези консултации; проект за ландшафтно оформяне и биологично укрепване; определяне на площадки за депониране на земни маси; изготвяне на парцеларен план, показващ терените, необходими за постоянните работи.

Стойност, без да се включва ДДС
1200000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в дни

420

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участникът представя гаранция за участие в обществената поръчка в размер на 12 000 лв. (дванадесет хиляди лева). Валидността на гаранцията за участие, в случаите когато тя е банкова гаранция, следва да е не по-малко от 30 (тридесет) дни след изтичане срока на валидност на офертата на участника, като срокът на валидност на офертите следва да бъде не по-малък от 120 (сто и двадесет) календарни дни от датата, посочена в обявлението като краен срок за получаването им. Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка в размер на 3% от стойността на поръчката без ДДС. Гаранцията за участие и гаранцията за изпълнение се предоставят в полза на НКСИП и се представят под формата на банкова гаранция – в оригинал или парична сума, преведена по банковата сметка на възложителя в Българска Народна Банка: BIC: BNBG BGSD, IBAN: BG20 BNBG 9661 3300 1654 03. Участниците сами избират формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение. Ако участникът избере да предостави банкови гаранции, то те трябва бъдат издадени по приложените образци или да съдържат същите или по-добри условия за Възложителя. В случай че гаранцията за изпълнение на договора е под формата на банкова гаранция, същата трябва да бъде безусловна, неотменима и платима при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка и да бъде авизирана от банка, регистрирана съгласно Закона за кредитните институции, ако същата е издадена от чуждестранна банка. Срокът на валидност на банковата гаранция за изпълнение следва да бъде не по-малко от 60 (шестдесет) дни след срока за изпълнение на договора. Гаранцията за участие на отстранените участници и на класираните след второто място участници се освобождава от Възложителя в срок до 5 (пет) работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на Възложителя за определяне на изпълнител на обществената поръчка. Гаранцията за участие на класираните на първо и второ място участници се освобождава след сключване на договора за обществена поръчка. Възложителят освобождава гаранциите за участие и изпълнение без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка гаранциите на всички участници се освобождават в срок до 5 (пет) работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Плащанията се извършват в срок от 28 дни от настъпване на основанието за съответното плащане и издаване на фактура от Изпълнителя, както следва: Първо междинно плащане в размер на 20% от договорната стойност без ДДС – става дължимо при получаване на одобрение от Възложителя на Встъпителния доклад; Второ междинно плащане в размер на 40% от договорната стойност без ДДС – става дължимо при получаване на одобрение от Възложителя на доклада за идейния проект; Окончателно плащане в размер на 40% от договорната стойност без ДДС – става дължимо при получаване на одобрение от Възложителя на окончателния доклад.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя оригинал или нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението. Документът следва да е подписан от лицата в обединението с нотариална заверка на подписите и в него задължително следва да е посочен неговият представляващ. В случай че представляващият обединението е юридическо лице, допуска се възможността да се представи и друг документ, подписан от лицата в обединението с нотариална заверка на подписите, в който се посочва физическото лице, което представлява обединението. С документа за създаването на обединението следва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в него поемат солидарна отговорност за участието в обществената поръчка и за целия период на изпълнение на договора. Не се допуска промяна в състава на обединението след изтичане на срока за подаване на офертите за участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, като всяка извършена такава е основание за отстраняване на участника.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва изискванията по отношение на информацията и публичността предвидени в глава ІІ на Регламент (ЕО) № 1828/2006 на Комисията от 8 декември 2006 година относно реда и начина на изпълнение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета за определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и на Регламент 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие, както и Ръководство за изпълнение на мерките за информация и публичност на ОП „Транспорт” 2007-2013 г.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

I. В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва, като подаде оферта, всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и обединение от такива лица. Участник не може да бъде отстранен от процедурата за възлагане на обществената поръчка на основание на неговия статут или правноорганизационната му форма, когато той има право да предоставя съответната услуга в държавата членка, в която е установен. II. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка участник, за който е налице поне едно от следните обстоятелства: а) осъден е с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: • престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; • подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; • участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; • престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; • престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; б) обявен е в несъстоятелност; в) намира се в производство по ликвидация или в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове; г) е в открито производство по несъстоятелност или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда или участникът е преустановил дейността си; д) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен. е) има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години. ж) осъден е с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. III. Не могат да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка участници: а) при които лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; б) които са сключили договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. IV. Не може да участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от обстоятелствата по т. II.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

А. Справка за оборота от договори с предмет, сходен с предмета на поръчката по смисъла на т. III.2.2. дясна колона, за последните 3 (три) финансови години (2011, 2012 и 2013 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си (информацията се представя съгласно приложените образци към документацията); Б. Заверени от участника копия от отчет за приходи и разходи и годишен счетоводен баланс за 2011, 2012 и 2013 г., в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. В. В случай че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването по т. III.2.2. дясна колона следва да бъде изпълнено общо с участието на всички лица, включени в обединението, а документите по буква Б от т.III.2.2. лява колона, се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с изискването. Г. Участниците, регистрирани или пререгистрирани по Закона за търговския регистър (ЗТР), могат да посочат ЕИК и да не представят документите по буква Б от т. III.2.2. лява колона, в случай че са заявили и представили за обявяване годишния финансов отчет за съответните години в Търговския регистър, съгласно чл. 40 от Закона за счетоводството. Д. Участниците – чуждестранни лица, представят заверени от тях копия от отчета за приходите и разходите и годишния счетоводен баланс като съставна част от годишния финансов отчет, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която са установени. Ако съгласно законодателството на държавата на участника някоя от финансовите години не е приключила или срокът за изготвяне на отчети за приходи и разходи още не е изтекъл, участникът представя междинни отчети за приходи и разходи или незаверени годишни отчети за приходи и разходи, чието съдържание се потвърждава с подписите на съставителя на отчета и на законния представител на участника, или лице, изрично упълномощено от законния представител с нотариално заверено пълномощно. Е. В случай че участникът предвижда участието на подизпълнители документите по буква А и буква Б от т. ІІІ.2.2 лява колона се представят за всеки един от тях.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът в процедурата следва да има реализиран оборот от дейности, сходни с предмета на поръчката общо за последните 3 (три) финансови години (2011, 2012 и 2013 г.) или от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, не по-малко от 2 400 000 (два милиона и четиристотин хиляди) лева без ДДС. За предмет, сходен на предмета на поръчката, се приема изготвянето на технически или идейни проекти на нови пътища І-клас или автомагистрали и/или проектиране на рехабилитация, модернизация или разширяване на такива пътища. 2. В случай че участникът предвижда участие на подизпълнители, изискването по предходната точка се прилага съобразно вида и дела на тяхното участие.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Списък на договорите за дейности, съгласно изискванията на ІІІ.2.3, т.1 дясна колона, изпълнени през последните 3 години, считано от крайния срок за подаване на офертите, с посочени: обект (предмет); възложител (получател); стойност; начална и крайна дата на всеки договор; качество, в което е изпълняван договорът (главен изпълнител, участник в обединение или подизпълнител); кратко описание на дейностите, включени в предмета на договора; списък на представените препоръки. Списъкът на договорите се попълва по приложения образец към документацията. 2. Заверени от участника копия на документи, доказващи изпълнението на всички договори, включени в списъка от предходната точка, а именно: препоръки за добро изпълнение, доказващи успешното им изпълнение и ясно указващи предмета, стойността и дължината на проектираното трасе. 3. Списък с лицата по т. ІІІ.2.3, т. 2 дясна колона, които ще отговарят за изпълнението на поръчката, съдържащ: имена; образование и квалификация; специфичен опит; позиция (длъжност), която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка; информация за вида на правоотношението на лицето с участника (трудово, гражданско, друго). Списъкът се попълва съгласно приложения образец към документацията. 4. Автобиографии на лицата, включени в списъка по т.3 (съгласно приложения образец към документацията), както и документи, удостоверяващи образованието, общия и специфичния опит и квалификация им, напр. копия от дипломи и копия от трудови книжки (или еквивалентен документ, показващ трудовия или осигурителния стаж), препоръки и други документи издадени от лица, различни от участника, удостоверяващи опита и квалификацията им; удостоверения за пълна проектантска правоспособност.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. През последните 3 години, считано от крайния срок за подаване на офертите, участникът да е изпълнил успешно поне 1 договор за проектиране на идеен или технически проект на автомагистрала или път първи клас с дължина най-малко 10 км. Договори за проектиране на рехабилитация, модернизация, ремонт или разширяване, както и договори за предпроектни проучвания на такива пътища, не отговарят на посочените условия. 2. Участникът да разполага с екип за изпълнение на поръчката (ръководен и технически персонал), включващ специалисти с позиции, квалификация и професионален опит, както следва: а) Ръководител на екипа • магистърска степен по пътно или железопътно строителство, проектиране на конструкции или еквивалентна инженерна специалност; • специфичен опит в пътно и/или тунелно проектиране от поне 10 години; • да е ръководил изготвянето на поне 3 проекта за проектиране на нови пътища, като поне един от тях е за проектиране на автомагистрала или път І клас. б) Водещ пътен проектант • магистърска степен по пътно строителство или еквивалентна специалност; • специфичен опит в областта на проектиране на пътища от поне 10 години; • да е бил водещ проектант по поне 3 проекта за проектиране на нови пътища, като поне един от тях е за проектиране на автомагистрала или път І клас. в) Водещ проектант на съоръжения • магистърска степен по пътно или железопътно строителство, проектиране на конструкции или еквивалентна специалност; • специфичен опит в областта на проектиране на съоръжения от поне 10 години; • да е бил водещ проектант на съоръжения по поне 3 проекта за проектиране и/или строителство на пътища. г) Водещ геолог • магистърска степен по инженерна геология или еквивалентна специалност; • специфичен опит в областта на проектиране на пътища от поне 5 години; • да е работил по поне 3 проекта за проектиране на пътища и съоръжения. д) Проектантски екип, включващ като минимум следния брой експерти, притежаващи пълна проектантска правоспособност и опит в изпълнението на проекти за проектиране и строителство на пътища и автомагистрали от поне 3 години: • в областта на проектирането на пътища – най-малко 2 лица; • в областта на проектирането на пътни съоръжения – най-малко 2 лица; • в областта на геоложките проучвания – най-малко 1 лице; • в областта на разработването на парцеларни планове – най-малко 2 лица. По преценка на участника проектантският екип може да съдържа и други експерти. Експертите по т. д) може частично или напълно да съвпадат с експертите по т. а) – г).

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

ДА

Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба

чл. 229-230 от ЗУТ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

ДА

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Финансова оценка на предложението; тежест: 60
Показател: Техническа оценка на предложението - показателите се съдържат в раздел VI.3. Допълнителна информация; тежест: 40
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2014/S 022 - 034400 от 31.01.2014 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
14.04.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
24.04.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 25.04.2014 г.  Час: 14:00
Място

гр. София, бул. "Цар Борис ІІІ", № 215, ет. 9, Заседателна зала

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, представители на средствата за масово осведомяване и неправителствени организации.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г.

VI.3) Допълнителна информация

Показателите, които формират техническата оценка и техните тегловни точки са следните: 1. П1 – Степен на пълнота на предложението за извършване на дейностите по изпълнение на поръчката спрямо: • техническото задание; • приложимите нормативни актове; • съгласувателни и одобрителни процедури; • изпълнението на други дейности по проекта. Тегловни точки на този показател - 20. 2. П2 – Представена работна план-програма, включваща предложения за: • организиране на работата по изпълнение на дейностите по поръчката; • отношения и взаимовръзки с останалите участници по проекта; • отношения и взаимовръзки с Възложителя; • отношения със съгласувателни и контролни органи и организации; • адекватно времево разпределение на всички действия и дейности по договора. Тегловни точки на този показател - 55. 3. П3 – Организация на работата и разпределение на задачите в екипа за изпълнение на поръчката: • организационна схема с описание на цялостната организация на екипа по отношение на всички дейности по изпълнение на поръчката; • съответствие на разпределението на задачите спрямо уменията и опита на екипа; • функции на отделните членове на екипа при всеки етап от изпълнение на поръчката; • времеви график на заетостта на членовете на екипа съобразно техните функции. Тегловни точки на този показател - 25. Достъп до пълния комплект на документацията за участие в процедурата и евентуалните разяснения по нея, ще бъде осигурен по електронен път от "Профил на купувача" на страницата на Възложителя www.ncsip.bg.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

чл. 120, ал. 5, т. 1 и ал. 6 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти" - дирекция "Обществени поръчки", бул. "Цар Борис III", № 215, ет. 9, България 1618, София, Тел.: 02 4243923; 0889 025544, E-mail: m.manolova@ncsip.bg, Факс: 02 4243921

Интернет адрес/и:

URL: www.ncsip.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

28.03.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ