Версия за печат

01389-2014-0006

BG-Варна: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"Градски транспорт" ЕАД, ул. "Тролейна" 48, За: Николай Чолаков - гл. юрисконсулт, Красимир Николов - Началник АЗТ - ТД, Република България 9000, Варна, Тел.: 052 572238, E-mail: gtvarna@abv.bg, Факс: 052 755121

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gtvarna.com.

Адрес на профила на купувача: www.gtvarna.com.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка на резервни части за тролейбуси и части за въздушно-контактна мрежа за нуждите на „Градски транспорт ” ЕАД, гр. Варна по обособени позиции”. Обособени позиции са пет: Обособена позиция 1. ДОСТАВКА НА АВТОЧАСТИ ЗА ТРОЛЕЙБУСИ; Обособена позиция 2. ДОСТАВКА НА ЕЛ. ЧАСТИ ЗА ТРОЛЕЙБУСИ ; Обособена позиция 3. ДОСТАВКА НА ТОКОСНЕМАЩИ ЧАСТИ И МАТЕРИАЛИ ; Обособена позиция 4. ДОСТАВКА НА ЧАСТИ ЗА ВЪЗДУШНО – КОНТАКТНА МРЕЖА /ВКМ/. Обособена позиция 5. ДОСТАВКА НА РЕМЪЦИ И ЛАГЕРИ ЗА ТРОЛЕЙБУСИ

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: Франко склада на Възложителя, гр. Варна, ул. "Тролейна" 48
Код NUTS: BG331
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предмет: „Доставка на резервни части за тролейбуси и части за въздушно-контактна мрежа за нуждите на „Градски транспорт ” ЕАД, гр. Варна по обособени позиции” както следва: Обособена позиция 1. ДОСТАВКА НА АВТОЧАСТИ ЗА ТРОЛЕЙБУСИ – Асортимента на авточастите необходими на Възложителя включени в обособената позиция са описани в Приложение 18-1 към ценовата оферта № 18 към документацията. Касае се за доставка на авточасти за тролейбуси собственост на "Градски транспорт" ЕАД, гр. Варна. Обособена позиция 2. ДОСТАВКА НА ЕЛ. ЧАСТИ ЗА ТРОЛЕЙБУСИ – Асортимента на ел. частите за тролейбуси, необходими на Възложителя, включени в обособената позиция са описани в Приложение 18-2, към ценовата оферта № 18 към документацията. Касае се за доставка на различни по вид ел. части за тролейбуси собственост на "Градски транспорт" ЕАД, гр. Варна. Обособена позиция 3. ДОСТАВКА НА ТОКОСНЕМАЩИ ЧАСТИ И МАТЕРИАЛИ – Асортимента на токоснемащите части материали за тролейбуси, необходими на Възложителя, включени е обособената позиция са описани в Приложение 18-3, към ценовата оферта № 18 към документацията. Касае се за доставка на различни по вид токоснемащи части и материали за транспортните средства собственост на "Градски транспорт" ЕАД, гр. Варна. Обособена позиция 4. ДОСТАВКА НА ЧАСТИ ЗА ВЪЗДУШНО – КОНТАКТНА МРЕЖА /ВКМ/ - Асортимента на частите за въздушно-контактната мрежа (ВКМ) за тролейбуси, необходими за правилна работа на транспортните средства, собственост на Възложителя, включени в обособената позиция са описани в Приложение 18-4, към ценовата оферта № 18 към документацията. Касае се за доставка на различни по вид части за ВКМ за транспортните средства собственост на "Градски транспорт" ЕАД, гр. Варна. Обособена позиция 5. ДОСТАВКА НА РЕМЪЦИ И ЛАГЕРИ ЗА ТРОЛЕЙБУСИ – Асортимента на видовете ремъци и лагери за тролейбуси, необходими на Възложителя за правилната експлоатация на транспортните средства, собственост на Възложителя, включени в обособената позиция са описани в Приложение 18-5 към ценовата оферта № 18 към документацията. Касае се за доставка на различни по вид, размери лагери и ремъци, които ще бъдат доставяни след заявка в зависимост от необходимостта на Възложителя. Участниците в настоящата обществена поръчка, могат да участват за една или за повече обособени позиции, като подават ценова/и оферта/и по приложение № 18 и ценово/и предложение/я – Приложения 18-1(5) неразделна част от Ценовата оферта. Условия на доставка на стоките: Касае се за доставка на резервни части франко склада на Възложителя, за тролейбуси и части за въздушно-контактна мрежа за тролейбуси за нуждите на „Градски транспорт” ЕАД, гр. Варна” описани в обособени позиции от 1 – до 5 определени по артикули, по предварителна заявка от Възложителя, съгласно неговите нужди.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34300000 (DA44)

Описание:

Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства (Резервни части )

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Участниците предлагат единични цени за всяка една от резервните части, включена в съответната обособена позиция, за която участника подава оферта. Предлаганата/те от участника цена/и, в зависимост от обособената/те позиоция/и за която/които участника участва, следва да бъде за цялостно изпълнение на доставката. Посочената прогнозна стойност, както и прогнозните стойности за всяка една от обособените позиции, са определени на база разходваните средства за предходен период на основание чл. 15 от ЗОП. Общата прогнозна стойност на цялата поръчката e 213 000 /двеста и тринадесет хиляди/ лева без ДДС. Прогнозна стойност на поръчката по обособени позиции е както следва: Обособена позиция 1. ДОСТАВКА НА АВТОЧАСТИ ЗА ТРОЛЕЙБУСИ – 53 000 лв. (петдесет и три хиляди лева) без ДДС; Обособена позиция 2. ДОСТАВКА НА ЕЛ. ЧАСТИ ЗА ТРОЛЕЙБУСИ – 18 000 лв. (осемнадесет хиляди лева) без ДДС; Обособена позиция 3. ДОСТАВКА НА ТОКОСНЕМАЩИ ЧАСТИ И МАТЕРИАЛИ – 37 000 лв. (тридесет и седем хиляди лева) без ДДС; Обособена позиция 4. ДОСТАВКА НА ЧАСТИ ВЪЗДУШНО – КОНТАКТНА МРЕЖА /ВКМ/ - 85 000 лв. (осемдесет и пет хиляди лева) без ДДС; Обособена позиция 5. ДОСТАВКА НА РЕМЪЦИ И ЛАГЕРИ ЗА ТРОЛЕЙБУСИ – 20 000 лв. (двадесет хиляди лева) без ДДС.

Прогнозна стойност без ДДС
213000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие в откритата процедура, в зависимост от броя на обособените позиции, за които участника участва е 1 %, за всяка една обособена позиция, както следва:Обособена позиция 1 – абсолютна сума в размер на 530 лв. (петстотин и тридесет лева);Обособена позиция 2 – абосютна сума в размер на 180 лв. (сто и осемдесет лева);Обособена позиция 3 – абсолютна сума в размер на 370 лв. (триста и седемсдесет лева);Обособена позиция 4 – абсолютна сума в размер на 850 лв (осемстотин и петдесет лева);Обособена позиция 5 – абсолютна сума в размер на 200 лв. (двеста лева) и е под форма на парична сума, внесена в касата на “Градски транспорт” ЕАД или по банков път по сметката на “Градски транспорт” ЕАД гр. Варна. Участниците представят гаранцията за участие, за всяка от обособената/те позиция/и, за които участват отделно под формата на парична сума, внесена в касата на “Градски транспорт” ЕАД или по банков път по сметката на “Градски транспорт” ЕАД гр. Варна или под формата на банкова гаранция, по следната банкова сметка:IBAN: BG91RZBB91551064189217;SWIFT BIC: RZBBBGSF Банка: "Райфайзенбанк“ ЕАД;Ако участникът избере гаранцията за участие да бъде представяна под формата на банкова гаранция, то тя трябва да съдържа всички реквизити от образец Приложение № 13 съгласно документацията за обществена поръчка.Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок на валидност 30 дни след изтичане срока на валидност на офертата /180 дни от датата на представяне на офертата/ и че е за настоящата обществена поръчка. При представяне на гаранцията в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва процедурата, за която се представя гаранцията. В нареждането за плащане задължително следва да бъде записано „Гаранция за участие в обществена поръчка за Доставка на резервни части за тролейбуси и части за въздушно-контактна мрежа за нуждите на „Градски транспорт” ЕАД, гр. Варна по обособени позиции”, като изрично се изписва за коя обособена позиция участника внася/учредява гаранцията за участие. Б. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.Гаранцията за добро изпълнение на договора, в зависимост от обособената позиция, за която участника е участвал и е обявен за изпълнитител е в размер на 3 % (три процента) от неговата стойност без ДДС за всяка една обособена позиция отелно. Гаранцията може да се внесе по следната банкова сметка на Възложителя: IBAN: BG91RZBB91551064189217;SWIFT BIC: RZBBBGSF;Банка: "Райфайзенбанк“ ЕАД.Или се представи под формата на банкова гаранция по избор от страна на определеният за изпълнител на обществената поръчка, съдържаща всички реквизити от образец Приложение № 13а съгласно документацията за обществена поръчка.Гаранцията следва да се представи към момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка.В случай че участникът, избран за изпълнител, представи банкова гаранция, то същата следва да бъде безусловна и неотменяема със срок на валидност – най-малко 30 календарни дни след изтичане срока на договора.Условията, при които гаранцията се задържа и освобождава, се определят в договора за възлагане на обществената поръчка и от разпоредбите на ЗОП. Договорът не се сключва, преди да бъде представена гаранция за изпълнение.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Настоящата обществена поръчка се финансира от бюджета на дружеството „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна. Всички плащания се извършват съгласно клаузите на проекта на договора, съгласно приложения към документацията, в зависимост от обособената позиция за която участника участва.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Участник в процедурата за обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на условията, посочени в Закона за обществените поръчки (ЗОП) и предварително обявените от Възложителя условия. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. Участниците в откритата процедура са длъжни да спазват изискуемите срокове и условия, посочени в обявлението, техническата спецификация и документацията на процедура за възлагане на обществена поръчка. Участникът следва да представи оферта с приложени документи в обхвата, посочен в чл. 56, ал. 1 от ЗОП и съгласно условията на Възложителя за участие в настоящата процедура.Участниците могат да представят оферта си за една или за повече обособени позиции, включваща предлагани единични цени за всички артикули посочени в Приложения 18-1(5), към ценовото предложение за съответната обособена позиция.Участникът, избран за изпълнител, трябва да изпълни поръчката за цена не по-висока от оферираната от него и в срок, не по - дълъг от посочения в офертата.Съгласно чл. 47, ал. 1 от ЗОП, Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, който е:1.2.1.1. осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;1.2.1.2. обявен в несъстоятелност;1.2.1.3. в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.1.2.2. Съгласно чл. 47, ал. 2 от ЗОП, Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, който:1.2.2.1. е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;1.2.2.2. е лишен от правото да упражнява търговска дейност или други дейности, свързани пряко или косвено с предмета на поръчката съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.1.2.2.3. е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение.1.2.2.4. има задължения по смисъла на чл. 162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община (към общината по регистрацията на участника), установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;1.2.2.5. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;1.2.3. Изискванията на т. 1.2.1. и т. 1.2.2., от настоящия Раздел, се прилагат в съответствие с чл. 47, ал. 4 от ЗОП.Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 2 от ЗОП.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Съдържание на Офертата: Плик 1:1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника на всяка страница (по образец, Приложение № 1);2. Оферта за изпълнение на поръчката (по образец, Приложение № 2);3. Декларация за запознаване и приемане условията на поръчката, подписана от участника (по образец, Приложение № 3);4. Административни сведения – подписани от участника (по образец, Приложение № 4);5. Удостоверение за актуално състояние – заверено от участника копие или ЕИК, като за целта се попълва Декларация (по образец, Приложение № 5) за единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър.Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документ за регистрация съобразно националното му законодателство. Документът трябва да е издаден от компетентния орган в държавата, в която участникът е установен и в съответствие с чл. 56, ал. 4 от ЗОП.6. Когато участникът в процедурата е обединение (сдружение, консорциум) от физически и/или юридически лица се представят:6.1. Договор в писмена форма, за създаване на обединението – оригинал или заверено копие;6.2. Нотариално заверено пълномощно на упълномощения (ако лицето е различно от представляващия обединението) да подписва и представлява участниа в процедурата – ако е приложимо;7. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от ЗОП (по образец Приложение № 6);8. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 5 от ЗОП (по образец Приложение № 7 );9.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП (по образец Приложение № 8);12. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за използване/не използване на подизпълнители и списък с имената на подизпълнителите, вида на работите, които ще извършва всеки подизпълнител, и дела на тяхното участие, ако участникът предвижда подизпълнители – (по образец, Приложение № 11);При участие на подизпълнители при изпълнението на поръчката, в декларацията се посочват подизпълнителите, процентът от общата стойност и конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнител.10Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – попълнена и подписана от представляващия подизпълнителя (ако е приложимо) (по образец, Приложение № 12).11.Декларация по чл. 51а от ЗОП (ако е приложимо, по Приложение № 15), в случай че участника ще използва ресурсите на други физически или юридически лица. Към декларацията участникът представя и доказателства, че ще има на свое разположение ресурсите на третото лице за изпълнение на договора за целия срок на договора.12. Заверено от участника копие от документа за закупена документация, в случаите когато документацията е закупена от участника, а не свалена от сайта;13. Оригинал на документ за внесена/учредена гаранция за участие в процедурата, в размер съгласно обявлението за обществена поръчка в зависимост от обособената позиция за която участника участва, под форма на банкова гаранция (Приложение № 13) или парична сума, внесена по сметка или на каса на Възложителя.14. Изрично пълномощно на лицето, подписало офертата и/или други заверени от него документи към офертата, с нотариална заверка на подписа на упълномощилото го лице, когато офертата не е подписана от законния представител на участника, в оригинал или нотариално заверено копие.15.Декларация, че участникът приема условията в проекта на договор към настоящата документация – попълва се Приложение № 16;16.Проект на договор, Приложение № 20.Плик 2-Техническо предложение, Плик 3-Ценово предложение, ведно с ценова оферта.Ако участник подава офертата си за повече от една обособена позиция, то той задължително представя в офертата си пликове №1, № 2 и № 3 за всяка от обособените позиции за които участва.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Баланс и Отчет за приходите и разходите за последните 3 (три) финансово приключили години, а именно (2011, 2012 и 2013 г.), в зависимост от датата на която участника е учреден или е започнал дейността си, оформен съгласно Закона за счетоводството и приложимите нормативни актове, като за участници чуждестранни юридически лица се представят еквивалентни документи, изготвени съгласно приложимото законодателство на страната, където са установени или представяне на ЕИК (в случаите когато същите са надлежно публикувани в Търговския регистър към Агенция по вписванията). 2. Информация за общия оборот и оборота от услуги, сходни с предмета на поръчката, съгласно чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП, за последните три финансово приключили години (2011, 2012 и 2013 г.), в зависимост от датата, на която участника е чуреден или е започнал дейността си – Приложение № 9.
Минимални изисквания: 1. На основание чл. 25, ал. 6 от ЗОП Възложителят поставя условие, участникът да покрие минимален изискуем оборот от доставки сходни с предмета на поръчката за послените 3 (три) приключили финансови години, а именно (2011, 2012 и 2013 г.) в зависимост от датата на която участника е учреден или е започнал дейността си в зависимост за коя/кои позиции участника участва в размер както следва: За обособена позиция 1 не по-малко от 106 000 лв. (сто и шест хиляди лева) без ДДС; За обосбобена позиция 2 не по-малко от 36 000 лв. (тридесет и шест хиляди лева) без ДДС; За обособена позиция 3 не по-малко от 74 000 лв. (седемдесет и четири хиляди лева) без ДДС; За обособена позиция 4 не по-малко от 170 000 лв. (сто и седемдесет хиляди лева) без ДДС; За обособена позиция 5 не по-малко от 40 000 лв. (четириесет хиляди лева) без ДДС. Декларирания от участника оборот от услуги, сходни с предмета на поръчката, следва да бъде документално доказан с копията от годишните баланси и отчети за приходите и разходите за 2011, 2012 и 2013 г. и/или с други подходящи документи и информацията, съгласно чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП за общия оборот и за оборота от услуги, сходно с предмета на поръчката за последните 3 (три) години (2011, 2012 и 2013 г.). * Под оборот „сходен с предмета на настоящата поръчката” следва да се разбира оборот от доставки обхващащи видовете доставки по една и/или няколко от обособените позиции и/или еквивалентни. Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от Възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние е всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ. * Забележка: В случай, че участникът участва като обединение/сдружение/консорциум, което не е юридическо лице по смисъла на Търговския закон, изброеното по-горе изискване по т. 1.4.1 се прилага за обединението/сдужението/консорциума като цяло, тоест отделните участници в обединението може да не отговаря на посочените финансови изисквания, но общо техните възможности трябва да съответстват на тези изисквания в зависимост от обособените позиции, за които участника участва. Когато участникът предвижда участие на подизпълнител/и изискванията спрямо тях се прилагат съобразно дела на тяхното участие, съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък – декларация на основните договори за доставка, изпълнени през последните три години (2011, 2012 и 2013 г.) считано от датата на подаване на офертата и в зависимост от датата , на която участникът е учреден или е започнал дейността си, придружен от препоръки за добро изпълнение на по-важните услуги. Препоръките следва да отговарят на изискванията на чл.51, ал.1, т. 1 от ЗОП. 2. Заверено копие на документ за оторизация (писмо, договор или друг документ) за продажба на резервни части, материали или консумативи, издадена от производителя или от официален представител на производителя за всяка от позициите за които участника участва. 3.Участникът представя Декларация (в свободен текст) или друг подходящ документ, доказващ произход и качество на предлаганите резервни части, материали и консумативи за обособената позиция за която участва и че при изпълнение на поръчката ще бъдат доставяни и монтирани оригинални, нови, неупотребявани и нерециклирани такива. 4. Участникът да представи Декларация за техническо оборудване, с което разполага за извършване на доставката за позицията за която участва. Изискването се доказва с представяне от участника на Декларация за техническото оборудване, с което разполага участника по образец – Приложение № 14 5 Участникът да притежава собствена и/или наета сладова база за съхранение и продажба на резервни части и консумативи, обект на поръчката. Изискването се доказва с представена от участника Декларация (в свободен текст) за обособената позиция, за която участва за наличието на собствена или наета складова база, за съхранение и продажба на резервни части и консумативи, обект на поръчката. Към декларацията се представят документи доказващи собствеността и/или документи доказващи наема на базата, с която участника разполага.
Минимални изисквания: 1. Участникът в настоящата процедура трябва да има опит в изпълнението на договори за доставка, сходни с предмета на настоящата поръчка през последните 3 (три) години считано от датата на подаване на офертата си и в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, според обособената позиция, за която участва, а именно: 1.1. За обособена позиция № 1: В процедурата могат да участват лица, изпълнили поне един договор сходен с предмета на настоящата поръчка.Доказва се с представяне на Списък – декларация на основните договори за доставка, изпълнени през последните три години (2011, 2012 и 2013 г.) считано от датата на подаване на офертата и в зависимост от датата , на която участникът е учреден или е започнал дейността си, придружен от препоръки за добро изпълнение на по-важните услуги. Препоръките следва да отговарят на изискванията на чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП. 1.2. За обособена позиция № 2: В процедурата могат да участват лица, изпълнили поне един договор сходен с предмета на настоящата поръчка.Доказва се с представяне на Списък – декларация на основните договори за доставка, изпълнени през последните три години (2011, 2012 и 2013 г.) считано от датата на подаване на офертата и в зависимост от датата , на която участникът е учреден или е започнал дейността си, придружен от препоръки за добро изпълнение на по-важните услуги. Препоръките следва да отговарят на изискванията на чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП. 1.3. За обособена позиция № 3: В процедурата могат да участват лица, изпълнили поне един договор сходен с предмета на настоящата поръчка.Доказва се с представяне на Списък – декларация на основните договори за доставка, изпълнени през последните три години (2011, 2012 и 2013 г.) считано от датата на подаване на офертата и в зависимост от датата , на която участникът е учреден или е започнал дейността си, придружен от препоръки за добро изпълнение на по-важните услуги. Препоръките следва да отговарят на изискванията на чл.51, ал.1, т.1от ЗОП. 1.4. За обособена позиция № 4: В процедурата могат да участват лица, изпълнили поне един договор сходен с предмета на настоящата поръчка.Доказва се с представяне на Списък – декларация на основните договори за доставка, изпълнени през последните три години (2011, 2012 и 2013 г.) считано от датата на подаване на офертата и в зависимост от датата , на която участникът е учреден или е започнал дейността си, придружен от препоръки за добро изпълнение на по-важните услуги. Препоръките следва да отговарят на изискванията на чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП. 1.5. За обособена позиция № 5: В процедурата могат да участват лица, изпълнили поне един договор сходен с предмета на настоящата поръчка. За всяка една от обособените позиции, за която участника подава оферта, се предтавя Списък – декларация Приложение 10 на основните договори за доставка, изпълнени през последните три години (2011, 2012 и 2013 г.) считано от датата на подаване на офертата и в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, придружен от препоръки за добро изпълнение на по-важните услуги. Под доставки сходни с предмета на настоящата поръчка. Възложителя ще приеме доовори както следва: За обособена позиция № 1 – доставка на различни авточасти за тролейбуси, автобуси, трамваи и други; За обособена позиция № 2 – доставка на ел. части за тролейбуси, автобуси, трамвай и други; За обособена позиция № 3 – доставка на токоснемащи части, токоснемащи материали и/или еквивалентни; За обособена позиция № 4 – доставка на части за ВКМ; За обособена позиция № 5 – доставка на различни видове ремуци, лагери и/или консумативи за тролейбуси, автобуси, трамваи и други; 2. Участникът следва да представи за всяка от позициите, за които участва заверено копие на документ * В случай на участие на чуждестранни физически или юридически лица, същите представят документи, доказващи техническите възможности, съласно действащото в страната законодателство, в която са регистрирани.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
22.04.2014 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 15 BGN
Условия и начин на плащане

Цената на документацията за участие е в размер на 15.00 лв. (петнадесет лева) с ДДС. Пълен достъп до настоящата документацията е предоставен и на официалната интернет страница на Възложителя – „Градски транспорт” ЕАД, гр. Варна, в раздел „Профил на купувача“ – www.gtvarna.com ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!: В случай, че документацията бъде изтеглена от сайта на „Градски транспорт” ЕАД, гр. Варна следва ФЛ или ЮЛ в три дневен срок да уведоми Възложителя, и да му предостави данни за кореспонденция: адрес, телефон, факс, имейл-адрес. В този случай не се дължат средства за закупуване на документацията! Начин на плащане на документацията за участие в случаите когато тя се закупува от участниците. Сумата може да се заплати в брой, на касата на Дружеството, находящ се в адинистративната сграда на „Градски транспорт” ЕАД, гр. Варна, ул. „Тролейна” № 48, всеки работен ден от 8.00 - 12.00 часа и от 12.30 -16.30 часа или по банков път до крайния срок за получаване на докуменатцията посочен в Обявлението. В случай на закупуване на документацията по банков път, се извършва превод по следната банкова сметка на Възложителя: IBAN: BG91RZBB91551064189217 SWIFT BIC: RZBBBGSF Банка: "Райфайзенбанк“ ЕАД

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
29.04.2014 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 30.04.2014 г.  Час: 10:00
Място

Заседателна зала на дружеството на 30.04.2014 г. от 10.00 часа.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

При отварянето на офертите имат право да присъстват участниците в конкурса или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 4 и 5 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

28.03.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Обособена позиция 1. ДОСТАВКА НА АВТОЧАСТИ ЗА ТРОЛЕЙБУСИ;
1) Кратко описание

Обособена позиция 1. ДОСТАВКА НА АВТОЧАСТИ ЗА ТРОЛЕЙБУСИ – Асортимента на авточастите необходими на Възложителя включени в обособената позиция са описани в Приложение 18-1 към ценовата оферта № 18 към документацията. Касае се за доставка на авточасти за тролейбуси собственост на "Градски транспорт" ЕАД, гр. Варна.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34300000 (DA44)

Описание:

Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства (Резервни части )

3) Количество или обем

Съгласно нуждите на възложителя, по единични цени посочени от участника в ценовата му оферта

Прогнозна стойност, без ДДС
53000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Обособена позиция 2. ДОСТАВКА НА ЕЛ. ЧАСТИ ЗА ТРОЛЕЙБУСИ
1) Кратко описание

Обособена позиция 2. ДОСТАВКА НА ЕЛ. ЧАСТИ ЗА ТРОЛЕЙБУСИ – Асортимента на ел. частите за тролейбуси, необходими на Възложителя, включени в обособената позиция са описани в Приложение 18-2, към ценовата оферта № 18 към документацията. Касае се за доставка на различни по вид ел. части за тролейбуси собственост на "Градски транспорт" ЕАД, гр. Варна.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34300000 (DA44)

Описание:

Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства (Резервни части )

3) Количество или обем

Съгласно нуждите на Възложителя, по единични цени посочени в ценоватат оферта на участника за обособената позиция.

Прогнозна стойност, без ДДС
18000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Обособена позиция 3. ДОСТАВКА НА ТОКОСНЕМАЩИ ЧАСТИ И МАТЕРИАЛИ
1) Кратко описание

Обособена позиция 3. ДОСТАВКА НА ТОКОСНЕМАЩИ ЧАСТИ И МАТЕРИАЛИ – Асортимента на токоснемащите части материали за тролейбуси, необходими на Възложителя, включени е обособената позиция са описани в Приложение 18-3, към ценовата оферта № 18 към документацията. Касае се за доставка на различни по вид токоснемащи части и материали за транспортните средства собственост на "Градски транспорт" ЕАД, гр. Варна.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

31200000 (DA44)

Описание:

Уреди за разпределение и управление на електричество (Резервни части )

3) Количество или обем

Съглсно суждите на Възложителя, по единични цени посочени от участника в ценовата оферта по процедурата

Прогнозна стойност, без ДДС
37000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Обособена позиция 4. ДОСТАВКА НА ЧАСТИ ВЪЗДУШНО – КОНТАКТНА МРЕЖА /ВКМ/
1) Кратко описание

Обособена позиция 4. ДОСТАВКА НА ЧАСТИ ЗА ВЪЗДУШНО – КОНТАКТНА МРЕЖА /ВКМ/ - Асортимента на частите за въздушно-контактната мрежа (ВКМ) за тролейбуси, необходими за правилна работа на транспортните средства, собственост на Възложителя, включени в обособената позиция са описани в Приложение 18-4, към ценовата оферта № 18 към документацията. Касае се за доставка на различни по вид части за ВКМ за транспортните средства собственост на "Градски транспорт" ЕАД, гр. Варна

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

31200000

Описание:

Уреди за разпределение и управление на електричество

3) Количество или обем

Съгласно нуждиде на Възложителя, по единични цени посочени от участника в ценовата му оферта по процедурата

Прогнозна стойност, без ДДС
85000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Обособена позиция 5. ДОСТАВКА НА РЕМЪЦИ И ЛАГЕРИ ЗА ТРОЛЕЙБУСИ
1) Кратко описание

Обособена позиция 5. ДОСТАВКА НА РЕМЪЦИ И ЛАГЕРИ ЗА ТРОЛЕЙБУСИ – Асортимента на видовете ремъци и лагери за тролейбуси, необходими на Възложителя за правилната експлоатация на транспортните средства, собственост на Възложителя, включени в обособената позиция са описани в Приложение 18-5 към ценовата оферта № 18 към документацията. Касае се за доставка на различни по вид, размери лагери и ремъци, които ще бъдат доставяни след заявка в зависимост от необходимостта на Възложителя.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

44440000 (DA44) , 34300000 (DA44)

Описание:

Лагери (Резервни части )
Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства (Резервни части )

3) Количество или обем

Съгласно нуждите на Възложителя, по единични цени посочени от участника в ценовото му предложение

Прогнозна стойност, без ДДС
20000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12