Версия за печат

00081-2014-0011

BG-Варна: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000093442

Община Варна, бул. "Генерал Колев" 92, ет.5, За: Биляна Якова, Светла Маринова, Република България 9000, Варна, Тел.: 052 820830; 052 820916, E-mail: op@varna.bg, Факс: 052 820846; 052 820926

Място/места за контакт: Общинско предприятие "Инвестиционна политика"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.varna.bg.

Адрес на профила на купувача: www.varna.bg.

Електронен достъп до информация: www.varna.bg.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Проектиране, СМР, авторски надзор, доставка и монтаж по Компонент 1 „Автоматизирана билетна система” в рамките на проект BG161PO001-1.5.03-0002 „Интегриран градски транспорт на Варна“ по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.5-03/2011 „Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.5: „Системи за устойчив градски транспорт” на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Община Варна, адрес: гр. Варна 9000, бул. „Осми Приморски полк” № 43
Код NUTS: BG331
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Проектиране, СМР, авторски надзор, доставка и монтаж по Компонент 1 „Автоматизирана билетна система” в рамките на проект BG161PO001-1.5.03-0002 „Интегриран градски транспорт на Варна“ по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.5-03/2011 „Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.5: „Системи за устойчив градски транспорт” на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г. Внедряването на електронна автоматизирана билетна система ще замени съществуващия модел за продажба на билети в превозните средства от кондуктори, които изпълняват също така и функциите на контрольори. Целта на системата е да се намалят експлоатационните разходи, да се облекчи пътуването с МГОТ и да се събира надеждна статистическа информация, необходима за оптимизиране планирането и развитието на МГОТ. Дейностите по внедряване на автоматизираната билетна система включват проектиране, СМР, авторски надзор, доставка и монтаж на елементите на системата, включващи: - Машини за продажба на билети (МПБ) в превозните средства и на спирките - 304 броя - Устройства за валидиране на билети в превозните средства - 536 броя - Смарт-карти – 150 000 броя - Преносими устройства за проверка на смарт карти и други транспортни документи – 15 бр. - Оборудване за контролен център и централен офис

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

48810000, 48820000, 48510000, 30144200, 30162000, 30233300, 71320000, 45000000

Описание:

Информационни системи
Сървъри
Софтуерни пакети за комуникация
Автомати за продажба на билети
Смарткарти
Четящи устройства за смарткарти (карти с вградени микропроцесорни чипове)
Инженерни услуги по проектиране и конструиране
Строителни и монтажни работи

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Дейности по внедряване на автоматизираната билетна система включват проектиране, СМР, авторски надзор, доставка и монтаж на елементите на системата, включващи: - Машини за продажба на билети (МПБ) в превозните средства и на спирките Машините за продажба на билети следва да предлагат всички видове билети за обществения градски транспорт, както и да позволяват работа с електронни карти за транспорт. Функционалността на МПБ ще зависи от приетата специфична тарифна структура на общината, но се предвижда като цяло да включват – единични билети, абонаменти карти с различен срок на валидност, билети/карти с отстъпки, билети за пътуване по зони (в случай на зонирано тарифиране), билети с прикачване и др. Предвижда се инсталиране на общо 304 МПБ по следната схема: =60 МПБ ще бъдат монтирани на спирките на BRT коридора; =24 МПБ ще бъдат монтирани на стратегически места на територията на града, като точните им местоположения ще бъдат допълнително определени; =220 МПБ ще бъдат монтирани в превозните средства на градския транспорт. -Устройства за валидиране на билети – в превозните средства Предвидените устройства ще служат за валидиране на смарт-карти (например чрез отчисляване от баланса), на абонаментни карти и билети от различни видове (съгласно тарифната схема, която ще бъде утвърдена) при всяко пътуване. Това ще става в самото транспортно средство. Предвижда се инсталиране на общо 536 устройства за валидиране в превозните средства на МГОТ по следната индикативна схема: = По две валидиращи устройства за всеки стандартен 12-метров автобус и всеки тролейбус; = По три устройства за всеки съчленен 18-метров автобус, с изключение на тези за BRT; = По четири устройства за всеки съчленен 18-метров BRT автобус. - Смарт-карти – 150 000 броя Предвижда се смарт-картите да служат за зареждане на различни тарифни планове (с намаление, за период от време, по зони или други, в зависимост от тарифната структура, която ще бъде утвърдена) и за последващото им ползване при пътуване в системата на обществения транспорт. Смарт-картите трябва да позволяват обработка и съхранение на извършените транзакции и за осъществяване на връзка със съотвения терминал. - Преносими устройства за проверка на смарт карти и други транспортни документи – 15 бр. Устройствата за проверка ще се използват от контрольори за установяване дали е извършено плащането за съответното плащане и в случай на нарушение – за издаване на съответната глоба. Устройството за проверка следва да чете смарт карти и да отчита дали пътникът има валиден билет/карта или не. В случай на нередовен документ, устройството следва да може да издаде билет на място или да докладва в контролния център за откритото нарушение. - Оборудване за контролен център и централен офис За да може да бъде реализирана функционалността на автоматичната билетна система се предвижда доставка на софтуерно и хардуерно оборудване за контролен център, който да управлява всички транзакции с билети/карти, да осигурява контрол на системата, устройствата за проверка, за извършване на отчети на парични транзакции и др. Физически, контролният център и офиса на билетната система ще бъдат разположени в помещенията на общинското предприятие "ТАСРУД". Предвидените количества и обем работи са съгласно техническите спецификации към документацията за участие.

Стойност, без да се включва ДДС
8335536 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Завършване

09.06.2015 г. 

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие в размер на 83 000 лева (осемдесет и три хиляди лева) Гаранцията за участие може да бъде представена в една от следните форми: - Депозит на парична сума по сметка на Възложителя. При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната банкова сметка на Общинско предприятие „Инвестиционна политика” – Община Варна: „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД – гр. Варна. IBAN: BG63CECB97903324129200 BIC: CECBBGSF или - Банкова гаранция в полза на Възложителя. Представената банкова гаранция трябва да бъде в съответствие с условията по приложения в документацията образец на „Банкова гаранция за участие”. Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна. Същата следва да съдържа задължение на банката - гарант да извърши безусловно плащане при първо писмено искане, подписано от Възложителя. В случай, че банката-гарант има собствен образец на гаранция за участие, участникът може да представи такава гаранция, при положение, че тя отговаря на изискванията и условията, посочени в образеца на гаранция за участие, представен от Възложителя. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на Участника. Валидността на гаранцията за участие трябва да бъде не по-малка от срока на валидност на офертите. Гаранция за изпълнение в размер на 3% от приетата договорна стойност (без ДДС) в лева, в една от следните, избрана от него форми: - Депозит на парична сума по сметка на Възложителя. При избор на гаранция за изпълнение - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната банкова сметка на Общинско предприятие „Инвестиционна политика” – Община Варна: „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД – гр. Варна. IBAN: BG63CECB97903324129200 BIC: CECBBGSF или -Банкова гаранция в полза на Възложителя. Банковата гаранция трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на „Банкова гаранция за изпълнение”. Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безусловно плащане при първо писмено искане, подписано от Възложителя. В случай, че банката-гарант има собствен образец на гаранция за изпълнение, участникът може да представи такава гаранция, при положение, че тя отговаря на изискванията и условията, посочени в образеца на гаранция за изпълнение, представен от Възложителя. Срокът на валидност на гаранцията за изпълнение трябва да покрива срока за изпълнение на договора, удължен с два месеца, и започва да тече от сключване на договора.Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на Участника. Банкова гаранция за получаване на аванс - в размера на плащането (до 20% от договорената стойност).Банковата гаранция за аванса се освобождава в 5-дневен срок от датата окончателното плащане.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Еднократно авансово плащане до 20% от договорената стойност, платимo в 14 - дневен срок след подписване на договора, представяне на фактура и банкова гаранция в размера на исканото плащане. Mеждинни плащания въз основа на реално извършени и отчетени дейности, както следва: 1. Първо междинно плащане - след приключване и приемане изпълнението на Етап 2: Системно, логическо и физическо проектиране; 2. Междинни плащания (не повече от 3 междинни плащания) - по време на изпълнението на Етап 3 Изграждане на необходимата инфраструктура за автоматизирана билетна система (СМР). Доставка и монтаж на оборудване за автоматизираната билетна система, включително оборудване на контролен център и централен офис, доставка и внедряване на специализиран софтуер, цялостна интеграция и тестване на системата. Авторски надзор. Общият размер на междинните плащания не може да надвишава 60% от договорената стойност. Междинните плащания се извършват в 14 (четиринадесет)-дневен срок след приемане на реално извършени и отчетени работи и/или доставки и/или услуги и представяне на фактура от Изпълнителя. Окончателно плащане, платимо в 14-дневен срок след приемането на пълния предмет на договора, в размер на договорената стойност след приспадане на получения аванс и междинни плащания.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Няма

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

Споразумението по т.5 от раздел III.2.1 трябва да съдържа клаузи, в които: -се гарантира, че всички членове на обединението са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора; -се определят точно и ясно разпределението на изпълнението на отделните видове дейности между отделните участници в обединението. Разпределението следва да посочва съответния вид дейност, който ще се изпълнява от всеки от членовете на обединението, като не е достатъчно посочване на процентното разпределение на дейностите. Изискването е с цел осигуряване на възможност за преценка за спазване на изискванията на ЗОП и настоящата документация от отделните членове на обединението и съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП -се посочва физическото лице, упълномощено да представлява обединението пред трети лица, в т.ч. и пред възложителя, и да подписва всички документи от името на обединението; -представляващият обединението/консорциума се упълномощава да представи офертата от името и за сметка на обединението и да сключи договор с възложителя; -се гарантира, че всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. -се гарантира, че срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. В случай че в споразумението не е посочено физическото лице, упълномощено да представлява обединението, участникът може да представи и друг документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

В процедурата за възлагане на обществена поръчка има право да участва всяко бълг. или чуждестр. физическо лице (ФЛ) или юридическо лице (ЮЛ), както и техни обединения. От участие се отстранява участник, при който или за чийто подизпълнител е налице някое от обстоят. по чл. 47, ал.1 ,т.1, б.а-д,2 и 3 и чл. 47, ал. 2,т.1, 3 и 4 от ЗОП. В процедурата не могат да участват участници,при които лицата по чл.47, ал.4 са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; които са скл.договор с лице по чл.21 или 22 от ЗПУКИ, при които са налице обстоятелства във връзка с Общите насоки за избягване на конфликт на интереси по смисъла на чл.57,§2 от Регл. (ЕС,Евратом) №966/2012 и за спазване принципа на безпристрастност и независимост при управление на Оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС. Участникът в процедурата трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към КСБ за изпълнение на строежи от 1-ва група,4-та категория. Когато участникът е обединение, което не е ЮЛ, изискването се прилага съобразн разпоредбата на чл. 25, ал. 8 от ЗОП. Представят се сл. документи: 1.Оферта и Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;2. Административни сведения;3. Заверено копие (ЗК) от документа (док.) за регистрация или ЕИК съгласно чл.23 от ЗТР, когато участникът е ЮЛ или ЕТ; копие от док. за самоличност, когато участникът е ФЛ. Когато не е представен ЕИК, участниците - ЮЛ или ЕТ, прилагaт към своите оферти и удостоверения за акт. състояние. Чуждестр. ЮЛ прилагат еквив. док. на съдебен или администр. орган от държавата, в която са установени;4. Нотар. заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това);5. Споразумение за създаване на обединение за участие в общ. поръчка - когато участникът е обединение, което не е ЮЛ;6.Декларация (Д-я) за отсъствие на обстоят.по чл.47,ал.1,т.1,б.а-д,т.2и3 от ЗОП;7. Д-я за отсъствие на обстоят. по чл.47, ал.2,т.1,3 и4 от ЗОП;8. Д-я за отсъствие на обстоят.по чл.47,ал.5 от ЗОП; 9.Д-я по чл.56, ал.1,т.8 от ЗОП; 9а. Декларация от подизпълнител; 10. Д-я във връзка с Общи насоки за избягване на конфликт на интереси по смисъла на чл. 57,параграф 2 от Регл. (ЕС,Евратом) № 966/2012 и за спазване принципа на безпристрастност и независимост при управление на Оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС; 11. Д-я по чл.56,ал.1,т.11 от ЗОП. „Минимална цена на труда” е минималният размер на заплащане на работната сила, определен като минимален месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии съгласно чл.8, т.1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване; Информация за минимален месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии може да бъде получена от Националния осигурителен институт; Информация за закрила на заетостта може да бъде получена от Агенция по заетостта; Информация за условията на труда може да се получи от Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда”.;12. Д-я по чл.56,ал.1,т.12; 13. Документ, удостоверяващ наличието на гаранция за участие;14.ЗК от док. за закупена документация за участие (ако е приложимо); 15. ЗК на удостоверение за вписване в ЦПРС за изпълнение на строежи от 1- ва група,4-та категория или д-я, че участникът е вписан. Когато участникът в чуждестр. лице, може да докаже регистрацията си в еквив. регистър на държавата, в която е установен с д-я или удостоверение за наличието на регистрация от комп. органи, съгласно националния му закон. Продължава в т. VI.3)

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1.1. Справка за общия оборот за последните 3 приключили финансови години (2011, 2012 и 2013 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си; 1.2. Заверено копие на отчета за приходите и разходите на участника за последните 3 приключили финансови години (2011, 2012 и 2013 г.), оформени съгласно Закона за счетоводството или приложимото законодателството на страната, в която е учредено чуждестранното юридическо лице и когато публикуването му се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен 2. Заверено копие от полица за валидна застраховка “Професионална отговорност” съгласно чл. 171 от ЗУТ и ал. 1 от ЗУТ и чл. 2. ал. 1, т. 1 и т. 3 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, обн., ДВ., бр. 17 от 02.03.2004 г. 3. Заверено копие на документ, издаден от местна и/или чуждестранна финансова институция, потвърждаващ наличието на собствени средства и/или гаранционно писмо, в което финансовата институция декларира, че е предоставила кредит/достъп до кредитна линия/овърдрафт на участника за настоящата поръчка в необходимия размер или декларира, че ако участникът бъде избран за изпълнител, ще предостави/кредит/достъп до кредитна линия/овърдрафт на участника за настоящата поръчка в необходимия размер. В случай, че някои от исканите документи се отнасят за обстоятелства, вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията към датата на представяне на офертата, участниците могат да не ги представят съгласно чл. 47 ал. 11 от ЗОП. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по т. 1 до т. 3 се представят и за всеки от тях, а изискванията към тях, посочени в критериите за подбор, се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице документите по т. 1 и 3 се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор, а документът по т. 2 - за всеки от членовете на обединението/ консорциума, които ще изпълняват строителни дейности и проектиране. Когато по обективни причини кандидатът или участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Общият оборот на участника за последните три приключили финансови години (2011, 2012 и 2013 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, трябва да бъде равен на минимум 8 500 000 лева (осем милиона и петстотин хиляди лева) или тяхната равностойност във валута без ДДС. 2. Участникът трябва да притежава валидни застраховки “Професионална отговорност” съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ и чл. 2. ал. 1, т. 1 и т. 3 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, обн., ДВ., бр. 17 от 02.03.2004 г. За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката „Професионална отговорност” следва да бъде еквивалента на тази по чл. 171, ал.1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участника. 3. Участникът трябва да притежава финансов ресурс за изпълнение на поръчката в една от следните форми – собствени средства и/или достъп до кредит/и, и/или овърдрафт/и, и/или кредитна/и линия/и в размер на не по-малко от 1 600 000 (един милион и шестстотин хиляди ) лева. При посочване на участие с ползване на подизпълн., изискв. по т. 1 до т. 3 се отнасят до подизп., съобразно вида и дела на тяхното участие, в съответсвие с нормата на чл. 56, ал.2 от ЗОП. В случай, че участникът е обединение или консорциум, което не е юридическо лице, изискването по т.1 и т.3 се прилага за обединението/консорциума като цяло, а изискването по т. 2 за всеки от членовете на обединението/консорциума, който ще изпълнява строителни дейности и проектиране.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Списък на подобни договори, сходни на предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 години до датата на подаване на офертата, придружен от оригинал или заверено копие от препоръки за добро изпълнение. 2. Списък на предложения екип за изпълнение на поръчката - придружен от автобиография по образец, заверено копие от диплома за завършено образование, заверени копия от документи, удостоверяващи придобит професионален и специфичен опит (копие от трудова книжка, референции от работодател и/или възложител за конкретен проект, др.) за всеки член от екипа; заверени копия от други релевантни дипломи/лицензи/удостоверения в зависимост от изискванията към съответния експерт, заверени копия на валидни удостоверения за пълна проектантска правоспособност. 3. Заверено копие от валиден сертификат по ISO 9001:2008 за внедрена система за управление на качеството с обхват на сертификата проектиране, изграждане и поддръжка на телекомуникационни или информационни системи или проектиране, изграждане и управление на транспортни системи или еквивалент (документ за внедрени еквивалентни мерки за осигуряване на качеството). Съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП ще бъдат приемани еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. В случай, че някои от исканите документи се отнасят за обстоятелства, вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията към датата на представяне на офертата, участниците могат да не ги представят съгласно чл. 47 ал. 11 от ЗОП. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по т. 1 до т. 3 се представят и за всеки от тях, а изискванията към тях, посочени в критериите за подбор, се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице документите по т. 1 - 2 се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор, посочени от Възложителя, а документите по т.3 се представят за всеки член на обединението съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението (съгл. чл.25, ал.8 от ЗОП);

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1.За период от 3 г., считано до крайния срок за подаване на документите за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, участникът трябва успешно да е изпълнил 1 или повече договори за проектиране (системно и/или логическо и/или физическо) и изграждане на автоматизирана билетна система за обществен транспорт или поне 1 или повече договори, свързани с проектиране (системно и/или логическо и/или физическо) и изграждане на интелигентни транспортни системи за обществения транспорт. 2. Участникът трябва да разполага с експертен екип с достатъчно на брой и с подходяща квалификация и правоспособност експерти. Екипът от ключови експерти включва: 2.1.Ръководител на екипа: образование (образ.) и квалификация (квалиф.): висше образование (ВО) в някоя от следните области: транспорт, компютърни технологии, електроника, телекомуникации или еквивалентна специалност;Професионален опит (ПО): най-малко 5г. в проектирането и/или внедряването на системи за управление и или информационни системи; Специфичен опит (СО): Опит в управлението на поне 1 проект, свързан с въвеждането на автоматизирана билетна система или с въвеждане на интелигентни транспортни системи. 2.2. Проектантски екип, включващ мин. сл. позиции: -Инженер по част „Електрическа”, притежаващ пълна проектантска правоспособност (ППП); -Инженер по част „Конструктивна”, притежаващ ППП; -Инженер по част „Информационни технологии”, притежаващ ППП. 2.3. Екип за изпълнение на СМР Техн. ръководител - мин. средно специално образование с 4-годишен курс на обучение и придобита професионална квалиф. в областите „Архитектура и строителство” или аналогична. Трудов стаж по специалността мин. 5 г. -Електроинженер - висше образование, специалност„Електроснабдяване и електрообзавеждане” или аналог. ТС по специалността - мин. 5 г. -Инженер „Телекомуникации”– висше образование, спец. „Телекомуникации” или аналог.ТС по специалността-мин. 5 г. -Координатор по безопасност и здраве: притежаващ валидно удостоверение (сертификат) за завършен курс за длъжностно лице по здраве и безопасност в строителството съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. или еквивалентно. 2.4.Екип за изпълнение на системен анализ и дизайн, доставка и интеграция на оборудване -Експерт „Системен анализ и дизайн”:Образ. и квалиф.: висше образование в някоя от следните области: компютърни системи и технологии, електроника, информатика или еквивалентна специалност. ПО:най-малко 3 г. в системния анализ и/или в разработването и реализацията на системна архитектура. СО: Опит в реализацията на поне 1 проект в областта на въвеждането на автоматизирана билетна система или интелигентни транспортни системи. -Експерт „Софтуер”-Образ. и квалиф.:висше образование в някоя от сл. области: Компютърни системи и технологии, Електроника, Информатика или еквивалентни. ПО:най-малко 3г. в разработването и интеграцията на софтуерни компоненти. СО:опит в разработване и/или внедряване на софтуерни компоненти (модули) за автоматизирана билетна система или разработване и/или внедряване на софтуер и/или софтуерни компоненти (модули) за интелигентни транспортни системи. -Експерт „Пренос на данни и информационна сигурност” - Образ. и квалиф.:висше образование в някоя от следните области: Компютърни системи и технологии, Електроника, Телекомуникации, Информатика или в еквивалентна област;ПО:най-малко 3 г.;СО: опит в изграждането на системи, включващи защитен пренос на данни. -Експерт „Хардуер”-Образ. и квалиф.:висше образование в някоя от сл. области: Компютърни системи и технологии, Електроника, Телекомуникации или в еквив. област;ПО: най-малко 3 г.;СО: опит в изготвянето на технически спецификации за хардуерно оборудване и участие в поне 1 проект за изграждане на цялостна информационна система, включващ дейности за доставка на хардуер. Продължава в т. VI.3)

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: ТО - Техническа оценка, в т.ч.: ТП1-Предложена организация за изпълнение на предмета на поръчката-15т.; ТП2- Управление на риска-15т.; ТП3 - Оценка на предложената функционалност на Автоматизираната билетна система-20т.; ТП4 - Оценка на потребителската стойност на системата по отношение възможността за лесното й използване -20 т.; ; тежест: 70
Показател: ПЦ - Предлагана цена; тежест: 30
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
28.04.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие може да се закупи от отдел “Обществени поръчки”, Общинско предприятие “Инвестиционна политика”– гр.Варна, бул. „Ген. Колев” №92, ет.5, всеки работен ден от 08.30ч. до 12.30ч. и от 13.30ч. до 17.30ч. или да се изтегли от официалната интернет страница на община Варна – www.varna.bg, секция обществени поръчки – профил на купувача. Документацията за участие може да бъде изпратена по пощата за сметка на заинтересовано лице, след получаване на писмено поискване с посочени данни за издаване на фактура, телефон и адрес за кореспонденция и приложен платежен документ за преведена сума на документацията за участие. Стойността на документацията за участие се превежда с платежно нареждане към бюджет по IBAN: BG72CECB97903124129200 и BIC:CECBBGSF, на Общинско предприятие “Инвестиционна политика” – община Варна в “ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД – гр.Варна.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
07.05.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 08.05.2014 г.  Час: 10:00
Място

Общинско предприятие “Инвестиционна политика”–община Варна, гр. Варна, бул. „Ген. Колев” № 92, ет.5

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:BG161PO001/1.5-03/2011 „Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.5: „Системи за устойчив градски транспорт” на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г.

VI.3) Допълнителна информация

Към т. II.3) Срокът за изпълнение на договор започва да тече от датата на подписване на договор и приключва с приемане на автоматизираната билетна система, но не по-късно от 30 дни преди изтичането на срока (09.07.2015 г.) на Договора за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) между Община Варна и Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013. В случай че срокът на ДБФП бъде удължен, срокът за изпълнение на договора ще бъде удължен респективно. Индикативните междинни срокове за изпълнение по етапи са, както следва: Етап 1: Системен анализ – максимум 60 календарни дни; Етап 2: Системно, логическо и физическо проектиране – максимум 60 календарни дни (без времето за съгласуване и одобрение); Етап 3: Изграждане на необходимата инфраструктура за автоматизирана билетна система (СМР). Доставка и монтаж на оборудване за автоматизираната билетна система, включително оборудване на контролен център и централен офис, доставка и внедряване на специализиран софтуер, цялостна интеграция и тестване на системата. Авторски надзор; Етап 4: Финализиране и отчитане на изпълнението. Към т.III.2.1) При участие на подизпълн., док. по т.2,3,4,6,7,8, 9а,10 се представят и за всеки от тях, а изискванията към тях, посочени в критериите за подбор, се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Док. по т.15 се представя само за подизпълн., които ще изпълняват дейности, свързани със строителство, а док. по т.11. се представя само за подизпълн., които ще изпълняват дейности за строителство или услуги. Когато участн. в процед. е обединение, което не е ЮЛ док. по т.2,3,6,7,8,10 се представят и за всяко ФЛ и ЮЛ, вкл. в обедин., док. по т.11 се представя само от участници в обедин., които ще изпълняват дейности, свързани със строит. или услуги, а док. по т.15 се представя съгласно разпоредбата на чл. 25, ал. 8 от ЗОП Когато участн. в процед. е чуждестр. ФЛ или ЮЛ или техни обединен., офертата се подава на бълг. език, док. по чл.56,ал.1,т.1 от ЗОП се представя в официален (извършен от преводач с скл. договор с МВнР) превод, а останалите док., които са на чужд език, се представят и в превод. Документите от т.1,5,9,11,12,13 се представят за обединението като цяло. Към т. III.2.3) 3. Участникът трябва да има сертифицирана системa за управление на качеството според международно признат стандарт ISO 9001:2008 с обхват на сертификата проектиране, изграждане и поддръжка на телекомуникационни или информационни системи или проектиране, изграждане и управление на транспортни системи или еквивалент /внедрени еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. При посочване на участие с ползване на подизпълнители, изискванията по т. 1 до т. 3 се отнасят до подизпълнителите, съобразно вида и дела на тяхното участие, в съответсвие с нормата на чл. 56, ал.2 от ЗОП. В случай, че участникът е обединение или консорциум, изискванията по т. 1 и 2 се отнасят общо (кумулативно) за обединението, а изискванията по т. 3 които се отнасят за всеки член на обединението съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението (съгл. чл.25, ал.8 от ЗОП).

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120, ал.5, т. 1 и ал.6 от Закона за обществени поръчки.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

26.03.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ