Версия за печат

00589-2014-0003

BG-ПЕРНИК:

РЕШЕНИЕ

Номер: 122 от 26.03.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

ОБЩИНА ПЕРНИК, пл. "Свети Иван Рилски" №1А, За: Малин Стоилов - тел.: 076 684287 Йоана Тонкова- тел.: 076 684324, Р. БЪЛГАРИЯ 2300, ПЕРНИК, Тел.: 076 684290; 076 602933, E-mail: obshtina@pernik.bg, Факс: 076 603890

Място/места за контакт: ОБЩИНА ПЕРНИК

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.pernik.bg.

Адрес на профила на купувача: http://pernik.bg/obshhestveni-porchki.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Предмет: „Одит на Проект: №DIR-592115-1-11 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Перник” по приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013г.“, референтен номер BG161PO005/09/2.10/03/15, съфинансирана от Европейският фонд за регионално развитие на ЕС по Договор за безвъзмездна финансова помощ №№DIR-592115-С001/30.11.2011г. Изпълнителят ще изпълни ангажиментите и отговорностите, описани в Техническите спецификации и проекта на Договора за обществена поръчка и неговите приложения от настоящата документация, а именно: 1.Минимално изискван Обхват на процедурните проверки на Одита: 1.1. Проверка на Дейностите по Проекта дали са осъществени в съответствие с принципите за добро финансово управление; 1.2.Проверка за Изборът на изпълнител по договорите, чрез които се изпълнява Проекта, дали е проведен в съответствие с изискванията на националното законодателство; 1.3.Проверка на Всички декларирани разходи дали са реални, действително извършени и допустими, в съответствие с изискванията на регламентите на ЕС и ПМС №62/2007 и ПМС 249/2007 за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма „Околна среда“ 2007-2013г., съфинансирана от Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз; 1.4.Проверка на Първичните счетоводни документи (фактури, протоколи и др.) и документите с еквивалентна доказателствена стойност дали са налични и валидни; 1.5.Проверка дали напредъкът по проекта, в т.ч. финансов и физически, е проверен от Възложителя, включително чрез проверка на реалното изпълнение на мястото на проекта (когато е необходимо); 1.6.Проверка дали са Спазени изискванията по отношение на поддържането на адекватна одитна пътека; 1.7.Проверка дали Всички дейности по съответния проект са надлежно документирани като всички документи за разходите се съхраняват и са на разположение на националните и европейските контролни органи при поискване; 1.8.Проверка на докладваните нередности; 1.9.Проверка дали Слабостите, констатирани при извършени одити са адресирани по подходящ начин; 1.10.Проверка дали Исканията за средства подадени от бенефициентите са точни, пълни и са във формат, изискван от съответния УО/МЗ; 1.11.Проверка дали Неправомерно изплатените суми са възстановени по надлежния ред; 1.12.Проверка на Счетоводни системи и осчетоводяванията; 1.13.Проверка за двойно финансиране; 1.14.Проверка на прилаганите Мерки за информация и публичност; 2.ОДИТЕН ДОКЛАД - Минимално изисквано съдържание на Одитния Доклад: 2.1.Обща информация; 2.2.Описание на отговорностите; 2.3.Кратко изложение - Общо описание; 2.4.Одиторско мнение; 2.5.Основа за изпълнение на ангажимента; 2.6.Обхват на проверката; 2.7.Описание на извършената проверка; 2.8.Описание на проверяваните разходи; 2.9.Установени слабости, изводи и препоръки (дават се описание на установената слабост, важност, описание на риска, ако констатацията не бъде отстранена и препоръка за нейното отстраняване); 2.10.Нередности; 2.11.Друга информация; 2.12.Подпис и печат на Доклада;

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Обект на настоящата Обществена поръчка е изпълнение на УСЛУГА и съгласно Чл.14, ал.3, т.2 и Чл.16, ал.8 от ЗОП, ще се осъществява, като ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по реда на ЗОП с Предмет: „Одит на Проект: №DIR-592115-1-11 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Перник” по приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013г.“, референтен номер BG161PO005/09/2.10/03/15, съфинансирана от Европейският фонд за регионално развитие на ЕС по Договор за безвъзмездна финансова помощ №DIR-592115-С001/30.11.2011г. Естеството на поръчката позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации, и не са налице условията за договаряне с покана, което дава възможност обществената поръчка да бъде възложена по реда на открита процедура

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА, бул. Витоша № 18, Р. БЪЛГАРИЯ 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

26.03.2014 г. 


Възложител

Трите имена: ИЛИНКА МИТКОВА НИКИФОРОВА
Длъжност: И.Д. КМЕТ на основание ЗАПОВЕД №1123/13.07.2012г. на КМЕТА НА ОБЩИНА ПЕРНИК