Версия за печат

00589-2014-0003

BG-ПЕРНИК: 09 - Счетоводни и одиторски услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ОБЩИНА ПЕРНИК, пл. "Свети Иван Рилски" №1А, За: Малин Стоилов - тел.: 076 684287 Йоана Тонкова- тел.: 076 684324, Р. БЪЛГАРИЯ 2300, ПЕРНИК, Тел.: 076 684290; 076 602933, E-mail: obshtina@pernik.bg, Факс: 076 603890

Място/места за контакт: ОБЩИНА ПЕРНИК

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.pernik.bg.

Адрес на профила на купувача: http://pernik.bg/obshhestveni-porchki.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Одит на Проект: №DIR-592115-1-11 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Перник”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 9
Място на изпълнение: Община Перник Община Радомир Община Брезник Община Земен Община Ковачевци Община Трън
Код NUTS: BG414
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предмет: „Одит на Проект: №DIR-592115-1-11 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Перник” по приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013г.“, референтен номер BG161PO005/09/2.10/03/15, съфинансирана от Европейският фонд за регионално развитие на ЕС по Договор за безвъзмездна финансова помощ №DIR-592115-С001/30.11.2011г. Изпълнителят ще изпълни ангажиментите и отговорностите, описани в Техническите спецификации и проекта на Договора за обществена поръчка и неговите приложения от настоящата документация, а именно: 1.Минимално изискван Обхват на процедурните проверки на Одита: 1.1. Проверка на Дейностите по Проекта дали са осъществени в съответствие с принципите за добро финансово управление; 1.2.Проверка за Изборът на изпълнител по договорите, чрез които се изпълнява Проекта, дали е проведен в съответствие с изискванията на националното законодателство; 1.3.Проверка на Всички декларирани разходи дали са реални, действително извършени и допустими, в съответствие с изискванията на регламентите на ЕС и ПМС №62/2007 и ПМС 249/2007 за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма „Околна среда“ 2007-2013г., съфинансирана от Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз; 1.4.Проверка на Първичните счетоводни документи (фактури, протоколи и др.) и документите с еквивалентна доказателствена стойност дали са налични и валидни; 1.5.Проверка дали напредъкът по проекта, в т.ч. финансов и физически, е проверен от Възложителя, включително чрез проверка на реалното изпълнение на мястото на проекта (когато е необходимо); 1.6.Проверка дали са Спазени изискванията по отношение на поддържането на адекватна одитна пътека; 1.7.Проверка дали Всички дейности по съответния проект са надлежно документирани като всички документи за разходите се съхраняват и са на разположение на националните и европейските контролни органи при поискване; 1.8.Проверка на докладваните нередности; 1.9.Проверка дали Слабостите, констатирани при извършени одити са адресирани по подходящ начин; 1.10.Проверка дали Исканията за средства подадени от бенефициентите са точни, пълни и са във формат, изискван от съответния УО/МЗ; 1.11.Проверка дали Неправомерно изплатените суми са възстановени по надлежния ред; 1.12.Проверка на Счетоводни системи и осчетоводяванията; 1.13.Проверка за двойно финансиране; 1.14.Проверка на прилаганите Мерки за информация и публичност; 2.ОДИТЕН ДОКЛАД - Минимално изисквано съдържание на Одитния Доклад: 2.1.Обща информация; 2.2.Описание на отговорностите; 2.3.Кратко изложение - Общо описание; 2.4.Одиторско мнение; 2.5.Основа за изпълнение на ангажимента; 2.6.Обхват на проверката; 2.7.Описание на извършената проверка; 2.8.Описание на проверяваните разходи; 2.9.Установени слабости, изводи и препоръки (дават се описание на установената слабост, важност, описание на риска, ако констатацията не бъде отстранена и препоръка за нейното отстраняване); 2.10.Нередности; 2.11.Друга информация; 2.12.Подпис и печат на Доклада;

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

79212000, 79212100

Описание:

Одиторски услуги
Услуги по финансов одит

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

1.Минимално изискван Обхват на процедурните проверки на Одита: 1.1.Проверка на Дейностите по Проекта дали са осъществени в съответствие с принципите за добро финансово управление; - изпълнява се за бр. проект- 1 1.2.Проверка за Изборът на изпълнител по договорите, чрез които се изпълнява Проекта, дали е проведен в съответствие с изискванията на националното законодателство; - изпълнява се за бр. проект- 1 1.3.Проверка на Всички декларирани разходи дали са реални, действително извършени и допустими, в съответствие с изискванията на регламентите на ЕС и ПМС №62/2007 и ПМС 249/2007 за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма „Околна среда“ 2007-2013г., съфинансирана от Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз; - изпълнява се за бр. проект-1 1.4.Проверка на Първичните счетоводни документи (фактури, протоколи и др.) и документите с еквивалентна доказателствена стойност дали са налични и валидни; - изпълнява се за бр. проект- 1 1.5.Проверка дали напредъкът по проекта, в т.ч. финансов и физически, е проверен от Възложителя, включително чрез проверка на реалното изпълнение на мястото на проекта (когато е необходимо); - изпълнява се за бр. проект- 1 1.6.Проверка дали са Спазени изискванията по отношение на поддържането на адекватна одитна пътека; - изпълнява се за бр. проект- 1 1.7.Проверка дали Всички дейности по съответния проект са надлежно документирани като всички документи за разходите се съхраняват и са на разположение на националните и европейските контролни органи при поискване; - изпълнява се за бр. проект- 1 1.8.Проверка на докладваните нередности; - изпълнява се за бр. проект- 1 1.9.Проверка дали Слабостите, констатирани при извършени одити са адресирани по подходящ начин; - изпълнява се за бр. проект- 1 1.10.Проверка дали Исканията за средства подадени от бенефициентите са точни, пълни и са във формат, изискван от съответния УО/МЗ; - изпълнява се за бр. проект- 1 1.11.Проверка дали Неправомерно изплатените суми са възстановени по надлежния ред; - изпълнява се за бр. проект- 1 1.12.Проверка на Счетоводни системи и осчетоводяванията; - изпълнява се за бр. проект- 1 1.13.Проверка за двойно финансиране; - изпълнява се за бр. проект- 1 1.14.Проверка на прилаганите Мерки за информация и публичност; - изпълнява се за бр. проект- 1 2.ОДИТЕН ДОКЛАД - Минимално изисквано съдържание на Одитния Доклад: - бр. Доклад - 1 2.1.Обща информация; - да се съдържа за бр. Доклад -1 2.2.Описание на отговорностите; - да се съдържа за бр. Доклад -1 2.3.Кратко изложение - Общо описание; - да се съдържа за бр. Доклад -1 2.4.Одиторско мнение; - да се съдържа за бр. Доклад -1 2.5.Основа за изпълнение на ангажимента; - да се съдържа за бр. Доклад -1 2.6.Обхват на проверката; - да се съдържа за бр. Доклад -1 2.7.Описание на извършената проверка; - да се съдържа за бр. Доклад -1 2.8.Описание на проверяваните разходи; - да се съдържа за бр. Доклад -1 2.9.Установени слабости, изводи и препоръки (дават се описание на установената слабост, важност, описание на риска, ако констатацията не бъде отстранена и препоръка за нейното отстраняване); - да се съдържа за бр. Доклад -1 2.10.Нередности; - да се съдържа за бр. Доклад -1 2.11.Друга информация; - да се съдържа за бр. Доклад -1 2.12.Подпис и печат на Доклада; - да се съдържа за бр. Доклад -1

Прогнозна стойност без ДДС
50000 BGN
ІІ.2.2) Опции

Срокът за изпълнение на Договора е до 90 календарни дни и започва да тече от датата на получаване на уведомителното писмо от Изпълнителя, с което се указва, че му се предоставя достъп до необходимите документи и информация за съставяне на Одитния доклад и е до съставянето на „Сертификат (Протокол) за окончателно завършване“ Времето за отстраняване на недостатъци, установени в хода на изпълнение на дейностите по предмета на настоящата обществена поръчка или, след тяхното приемане е в рамките на 5 работни дни или допълнително указано от Възложителя. Участникът, посочил срок за изпълнение на договора, който е по-голям от съответния определен лимитен срок, поставен от Възложителя и/или не е посочил срок за изпълнение се отстраняват от участие в процедурата на основание Чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП, като ПЛИК №3 не се отваря

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

90


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаран. за участие е в размер на 500 лева. Гаранц. за участие може да се внесе на каса в сградата на ОБЩИНА ПЕРНИК или да се предос. по банк. път или може да се предс. под формата на банк. гаран.. Участ. избира сам формата на гаранц. Когато участ. избере гаранц. за участие да бъде банк. Гаранц., тогава това трябва да бъде безусл. и неотм. банк. Гаранц. в полза на Възлож., със срок на валид. не по-малко от 180 к.дни, считани от крайния срок за подаване на оферт. и да е изрично посочено, че е за настоящ. поръчка. Банк. Гаранц. трябва да се предо. в ОБРАЗЕЦ№15, когато гаранц. е банк. или в друга форма, съдържаща същите или по-добри условия за Възлож.. Когато участ. избере да внесе гаранц. за участие по банк. път това следва да стане с платежно нарежд., в което е изрично посочена Поръчката, за която се представя гаранц. Сумата следва да бъде внесена по банк. път на името на Възл. по сметка: СМЕТКА В ЛВ.: IBAN:BG36CECB9790 3360 8793 00, BIC:CECBBGSF, банк.: ЦКБ АД-клон Перник Банк. Разх. по открив. на гаранц. за участие са за сметка на участ. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранц. така, че размера на гаранц. да не бъде по-малък от определ. размер. При предст. на гаран. в платеж. Доку. или в банк. Гаранц. изрично се посочва процед., за която се представя гаранц. Разход. по евентуал. усвояване на гаранц. са за сметка на Възл. Когато участ. е обедине. гаранц. може да се представи от обедине. или от участ. в него Участ., който в оферт. си не предс. Платеж. Нареж. или банк. Гаранц., както и, ако в предста. банк. Гаранц. не е изрично посочено, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възлож., че е със срок на валид. не по-малко от 180 к.дни, считани от крайния срок за подаване на офертите и че е за настоя. поръчка се отстр. от участие в поръч. и ПЛИК №3 не се отваря Гаранц. за изпъл. на дог. е в размер на 3% от стой. на поръч. без включен ДДС, посоч. в Ценовото предл. Участ. избира сам формата на гаранц. за изпъл. Участ., определен за Изпъл. на поръчката, предст. Банк. Гаран. или платеж. Док. за внесената по банков път или внесена на касата на Възл. Гаран. за изпъл. на дог. при неговото сключ. Когато участ. избере да внесе гаран. за изпълнение по банк. път това следва да стане с платежно нареждане, в което е изрично посочена Поръч., за която се представя гаран.. Сумата следва да бъде внесена по банков път на името на Възлож. на следната сметка: СМЕТКА В ЛВ.: IBAN:BG36CECB9790 3360 8793 00, BIC:CECBBGSF, банк.: ЦКБ АД-клон Перник Когато участ. избере гаран. за изпъл. да бъде банк. гаран., то тя трябва да бъде под формата на безусл. и неотме. банк. гаран., издадена по пример. образец съгласно ОБРАЗЕЦ№16. (Участ. прилагат в своята оферта настоящ. образец непопълнен, но подписан) или в друга форма, съдърж. същите или по-добри условия за Възлож. след съгласуване с Възлож.. В банк. гаран., трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възлож. и че е със срок на валид. най-малко 10 дни след съставяне на „Сертиф. за оконча. Завърш.” При предст. на гаран. в платеж. Нареж. или в банк. гаран. изрично се посочва предмета на дог., за който се представя гаран.. Задърж. и освобож. на гаран. за участие става при услов. и по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. Гаран. за участие в проц: 1)се задържа, когато участ. обжалва решението на възлож. – до решаване на спора. 2) се усвоява, когато участ. оттегли офертата си след изтичане на срока за получав. на офертите; 3) се усвоява, когато участ. е определ. за изпълни., но не изпълни задължен. си да сключи договор за поръчка.. Възлож. освобож. Гаранц. за участие на: 1)отстранените участ. в срок 5 р.дни след изтичането на срока за обжал. на решението на възлож. за определяне на изпъл.; 2)класир. на първо и второ място участ. - след сключ. на дог. за поръч., а на останалите класирани участ. - в срок 5 р.дни след изтичане на срока за обжал. на решен. за опред. на изпъл.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Схемата на плащане на поръчката е съгласно отразената такава в Договора, а именно: Авансово плащане за което в срок от 10 (десет) календарни дни от датата на подписване на договора се предоставя фактура оригинал - в размер на 20% от стойността на договора, платимо в срок от 30 (тридесет) календарни дни от датата на предоставяне на фактура оригинал. Окончателно плащане се извършва с приемането на одитния доклад, предоставяне на фактура оригинал и одобрението на „Сертификат (Протокол) за окончателно завършване“ от страна на Възложителя, като с него се разплаща остатъка до достигане на ЦЕНАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА от който се приспадат съответните удръжки за дейности, които на се изпълнени и сумата на всички неустойки, дължими от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Не се изисква създаването на юридическо лице, когато участникът е определен за изпълнител и е обединение. Общи изисквания, към обединението/сдружението/консорциума В случай че участникът участва като обединение/сдружение/консорциум, договорът, допълнителното споразумение или анекса между лицата, участващи в последното, следва да отговаря на следните изисквания: - Да е посочен Възложителя и предмета на процедурата, за която се обединяват; - Да е определен представляващ обединението, който да представлява обединението пред трети лица, по време на изпълнение на поръчката и който ще подписва и подпечатва всички документи и кореспонденция от името на обединението; - Да е отразено, че всички съдружници носят заедно и поотделно отговорност за изпълнението на договора; - Да е отразено, че всички съдружници са длъжни да останат в обединението за целия период за изпълнение на договора; - Да е отразено, че не може да бъдат приемани други съдружници в обединението по време на изпълнението на договора. - Да е посочено разпределението на участието на членовете при изпълнение на дейностите от настоящата обществена поръчка - Да е определено наименованието на участника Не се допускат промени в състава на обединението след подаване на офертата. Договора/Споразумението и/или допълненията и/или анексите към него за създаването на обединение задължително се прилага към офертата на участника, както и регистрацията на обединението по ЕИК/БУЛСТАТ (ако то е регистрирано преди датата на подаване на офертата по настоящата Обществена поръчка). Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Когато състава на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. В случай че участника избран за изпълнител на поръчка, на етап процедура е участвал като обединение, той следва да се регистрира в Регистър ЕИК към Агенцията по вписване преди сключването на договора за поръчката. При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, като цяло, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице: документите по Чл.56, ал.1, т.1 и т.6 от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; документите по Чл.56, ал.1, т.4 и т.5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по Чл.25, ал.2, т.6 от ЗОП; декларация по Чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани от предмета на настоящата обществена поръчка Общи изисквания, към Подизпълнителите Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само ако участникът приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания след, като е изисквано допълнително горе цитираната информация. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по Чл.56, ал.1, т.1, 4, 5, 6 и 11 от ЗОП се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Административни изисквания Съгласно изискванията на чл. 47, ал.1, т.1 от Закона за обществени поръчки, всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства се отстранява от участие в процедурата за обществена поръчка, а именно: 1) Осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за: а) Престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс б) Подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс в) Участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс г) Престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс д) Престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс Съгласно изискванията на чл.47, ал.1, т.2 и т.3, ал.2, т.1, т.3 и т.4 и ал.5 т.2 от Закона за обществени поръчки, всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства се отстранява от участие в процедурата за обществена поръчка, а именно: 1) Когато дружеството е: а) Обявено в несъстоятелност; б) В производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове. в) В открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, участникът е преустановил дейността си; г) Със задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен д) С наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години; е) Сключен договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси Съгласно изискванията на чл.47, ал.2, т.5 и ал.5, т.1 от Закона за обществени поръчки, всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства се отстранява от участие в процедурата за обществена поръчка, а именно: 1) Като Лице по Чл.47, ал.4 от ЗОП е: а) Осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки б) Свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; За обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2 и 3, ал.2, т.1, 3 и 4 и ал.5, т.2, от ЗОП, когато участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по чл.47, ал.1, т.1, букви „а-д”, т.2 и 3 и ал.5 от ЗОП и посочените в обявлението изисквания по чл.47, ал. 2, т.1, 3, 4 и 5 от ЗОП се прилагат и за подизпълнителите. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, декларациите по чл.47, ал.1, т.1, букви „а-д”, т.2 и 3, ал. 2, т.1, 3, 4 и 5 и ал. 5 от ЗОП се представят от всяко физическо или юридическо лице включено в обединението. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1, букви „а-д”, т.2 и 3 и ал.5 от ЗОП и посочените в обявлението изисквания по чл.47, ал.2, т.1, 3, 4 и 5 от ЗОП с декларация. Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в тези обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Плик “1” – “Документи за подбор” – (съдържанието на Плик „1“ се предостави и на CD или DVD - 1бр. на който е записано в цифров вид в PDF формат): ОБРАЗЕЦ№1 – Писмо, към Офертата; ОБРАЗЕЦ№2 – Административни сведения; ОБРАЗЕЦ№3 – Дек-ия за Единен идентификационен код ИЛИ удостоверение за актуално състояние (за юридическо лице или едноличен търговец, което е регистр. в България); Копие на документ за регистр. на чуждестран. лице, съобразно националното му законодат., като документът се представя в официален превод; Копие на документ за самоличност за участник - физическо лице; Нотар. Завер. пълномощно от участника, упълномощаващо едно лице да подписва документите в офертата за настоящата поръчка (изисква се, когато офертата не е подписана от официалното лице - Управител по регистрационни документи) Споразумение/договор за създаване на обединение и при наличие на анекси/допълнения към тях, същите се прилагат (В Споразумението/Договора или анексите/допълненията към него трябва да отговарят на минималните изисквания отразени ва настоящите указания – изисква се когато участникът е обединение, което не е юридическо лице) Пълномощни от всички членове на обединението, упълномощаващи едно лице да подаде офертата и да попълни и подпише документите, които са общи за обединението ОБРАЗЕЦ№4 – Дек-ия за запознаване и приемане условията на поръчката и действащото законодателство; ОБРАЗЕЦ№5 – Дек-ия за запознаване и приемане на условията в проекта на договора и техническите спецификации ОБРАЗЕЦ№6 – Дек-ия за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП; ОБРАЗЕЦ№7 – Дек-ия за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2 и т.3, ал.2, т.1, т.3 и т.4 и ал.5 т.2 от ЗОП; ОБРАЗЕЦ№8 – Дек-ия за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.2, т.5 и ал.5, т.1 от ЗОП; ОБРАЗЕЦ№9 – Дек-ия по Закона за защита на личните данни; ОБРАЗЕЦ№10 – Дек-ия за спазване на изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд ОБРАЗЕЦ№11 – Дек-ия за използването или не използването на подизпълнител/и ОБРАЗЕЦ№12 – Дек-ия за съгласие по Чл.51а, ал.1 и ал.2 от ЗОП ОБРАЗЕЦ№13 – Дек-ия за Информацията за оборота; Заверено копие на балансите и отчетите за приходите, разходите за последните 3 (три) финансови години (2011, 2012 и 2013г.) ОБРАЗЕЦ№14 – Дек-ия за Списъка на основните договори; Копия на Препоръки за изпълнение за всеки един договор, с които се покриват минималните изисквания на възложителя за технически възможности. Предоставя се Заверено копие на документ за вписване в Регистъра на регистрираните одитори; Предоставя се Заверено копие на актуална, към датата на подаване на офертата Застраховка “Професионална отговорност на регистрирани одитори”, съгласно изискванията на ЗНФО или друг еквивалентен документ. Копие на Удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти на държава – членка на европейския съюз (когато е приложимо) ОБРАЗЕЦ№15 – Банкова гаранция за участие в обществена поръчка, когато гаранцията е банкова Документ за внесена гаранция за участие – оригинала на платежен документ, когато гаранцията е паричен депозит/сума ОБРАЗЕЦ№16 – Банкова гаранция за изпълнение на Договора (Участниците прилагат в своята оферта настоящият образец непопълнен, но подписан) ПЛИК “2” – “Предложение за изпълнение на поръчката” – (съдържанието на Плик „2“ се предостави и на CD или DVD - 1бр. на който е записано в цифров вид в DOC или DOCX формат, а графичната част (графика) се предоставя в PDF формат) ОБРАЗЕЦ№17 – Техническо Предложение за изпълнение на поръчката ПЛИК “3” – “Предлагана цена” – (съдържанието на Плик „3“ се предостави и на CD или DVD - 1бр. на който е записано в цифров вид в DOC или DOCX формат): ОБРАЗЕЦ№18 – Ценово предложение.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ Заверено копие от следните съставни части на годишните финансови отчети, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен, а именно: заверено копие на балансите и отчетите за приходите, разходите за последните 3 (три) финансови години (2011, 2012 и 2013г.). Ако съгласно законодателството на държавата на участника някоя от финансовите години още не е приключила или срокът за изготвяне на финансови отчети още не е изтекъл, участникът представя междинни финансови отчети или не заверени годишни финансови отчети, чието съдържание се потвърждава с подписите на съставителя на отчета и на законен представител на участника или на лице, изрично упълномощено от законния представител с нотариално заверено пълномощно. Забележка: 1) В случай че участникът е посочил единен идентификационен код и Годишен Финансов Отчет - ГФО са обявени и видими в търговския регистър, годишните баланси, отчетите за приходи и разходи и приложенията към отчетите за последните 3 (три) приключили финансови години (2011, 2012 и 2013г.) могат да не се представят към офертата, а участникът само да посочи, че са обявени в търговския регистър. 2) В случай че участниците са чуждестранни юридически лица се представят еквивалентни документи, изготвени съгласно приложимото законодателство на страната, където са установени. Справка-декларация с информацията за Оборот, сходен с предмета на поръчката общо за последните 3 (три) финансово приключели години (2011, 2012 и 2013г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Попълва се ОБРАЗЕЦ№13 – Декларация за Информацията за оборота; Забележка: 1) Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само ако участникът приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа. 2) Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по ТОЧКА II-I.2.1.9 от Указанията доказващи покриването на критерия за подбор се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор. 3) Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, в случай че документите по ТОЧКА II-I.2.1.9 от Указанията за доказване на икономическото и финансово състояние, които са на чужд език се представят и в превод.. 4) Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, документите по ТОЧКА II-I.2.1.9 от Указанията за доказване на икономическото и финансовото състояние се прилагат и за подизпълнителите. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания изброени от ТОЧКА II-I.2.1.7 до ТОЧКА II-I.2.1.9 включително от Указанията, както и техните под-точки от указанията на основание Чл.69, ал.1, т.1 и/или т.3 и/или т.5 от ЗОП , като ПЛИК №3 не се отваря
Минимални изисквания: КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР, ВКЛЮЧВАЩИ МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ Участникът трябва да е реализирал Оборот, сходен с предмета на поръчката общо за последните 3 (три) финансово приключени години (2011, 2012 и 2013 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си на стойност не по малка от 90 000лв. (Под договори „сходни с предмета на поръчката“ следва да се разбират договори за услуги свързани с извършване на одитни дейности или еквивалентни). Забележка: 1) В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, минималното изискване трябва да бъдат изпълнено от обединението като цяло, а не от всеки от участниците в него. 2) При участие на подизпълнители, минималните изисквания за икономическо и финансово състояние се прилагат, съобразно вида и дела на тяхното участие в изпълнение на поръчката.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ Копия на Референции/препоръки за изпълнение за всеки един договор, с които се покриват минималните изисквания на възложителя за технически възможности. Референциите/препоръките - копия, заверени от участника с печат (когато е юридическо лице) и подпис, с гриф вярно с оригинала. Участникът може да докаже техническите си възможности и квалификация с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. Забележка: 1) Ако участникът не представи препоръка за всеки един договор, с които покрива минималните изисквания на Възложителя за технически възможности, или препоръките или други предоставени документи съвместно не доказват декларираното за съответния договор в Списъка на основните договори, то съответния цитиран договор няма да бъде признат за покриване на минималните изисквания. Декларация за списъка на основните договори изпълнени през последните 3 (три) години, считани до датата на подаване на офертата, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или и започнал дейността си, включително стойностите, датите и получателите. Декларация за Списъка следва да включва предмет на договорите, техните стойности, датите на подписване, период и място на изпълнение, кратко описание на извършените дейности по договора и получателите на предоставяните услуги Попълва се ОБРАЗЕЦ№14 – Декларация за Списъка на основните договори;. Предоставя се Заверено копие на документ за вписване в Регистъра на регистрираните одитори; Предоставя се Заверено копие на актуална, към датата на подаване на офертата Застраховка “Професионална отговорност на регистрирани одитори”, съгласно изискванията на ЗНФО или друг еквивалентен документ. ОБРАЗЕЦ№12 – Декларация за съгласие по Чл.51а, ал.1 и ал.2 от ЗОП от всяко едно физическо лице, което е ангажирано в обществената поръчка от участника, за да предоставят своя ресурс, и което физическото лице не е на трудов или граждански договор към участника, към момента на подаване на офертата от участника. Забележка: 1) Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по ТОЧКА II-I.2.1.11 от Указанията, доказващи покриването на критериите за подбор, се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критерия за подбор. 2) Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, в случай че документите по ТОЧКА II-I.2.1.11 от Указанията за доказване на техническите възможности и квалификация, които са на чужд език се представят и в превод.. 3) Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, документите по ТОЧКА II-I.2.1.11 от Указанията за доказване на техническите възможности и квалификация се прилагат и за подизпълнителите, съобразно вида и дела на тяхното участие. Участникът може да използва ресурсите на едно или повече други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси, съгласно Чл.51а от ЗОП. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания изброени от ТОЧКА II-I.2.1.10 до ТОЧКА II-I.2.1.11.7 включително от Указанията, както и техните под-точки от указанията на основание Чл.69, ал.1, т.1 и/или т.3 и/или т.5 от ЗОП, като ПЛИК №3 не се отваря
Минимални изисквания: КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР, ВКЛЮЧВАЩИ МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ Участника, трябва да е изпълнил минимум 1 (един) приключен договор сходен с предмета на поръчката, през последните 3 (три) години, считани до датата на подаване на офертата, в зависимост от датата, на която участника е учреден или е започнал дейността си. (Под договори „сходни с предмета на поръчката“ следва да се разбират договори за услуги свързани с извършване на одитни дейности или еквивалентни) и минимум 1 (една) препоръка за добро изпълнение на договора от съответния възложител Участника следва да е вписан в Регистъра на регистрираните одитори по чл.24 от Закона за независимия финансов одит и да имат издаден валиден документ за вписване от Института на дипломираните експерт-счетоводители, като в този смисъл Участникът следва да докаже, че лицето, представляващо юридическото лице е вписано в Регистъра на регистрираните одитори или участникът е специализирано одиторско предприятие, по смисъла на §1, т. 9 от ЗНФО. За участници – физически лица, същите следва да са вписани в регистъра на регистрираните одитори или друго еквивалентно Участника следва да притежава актуална, към датата на подаване на офертата Застраховка “Професионална отговорност на регистрирани одитори”, съгласно изискванията на ЗНФО или друг еквивалентен документ Забележка: 1) В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки един от участниците в обединението трябва да е регистриран одитор по смисъла на § 1, т.1 от ДР на Закона за независимия финансов одит, ако извършва дейност свързана с одит по проекта, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите предвидени в договора за създаване на обединение. 2) При участие на подизпълнители, подизпълнителите трябва да са вписани в Регистъра на регистрираните одитори за вида работа, която ще изпълняват, ако за този вид се предвижда вписване в регистъра. 3) В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да докаже регистрацията си в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон 4) По смисъла на § 1, т.1 от ДР на Закона за независимия финансов одит, "Регистриран одитор" е физическо лице, придобило право да подписва одиторски доклади с мнение върху финансови отчети; или негово предприятие или специализирано одиторско предприятие, вписано в регистъра на регистрираните одитори към Института на дипломираните експерт-счетоводители
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
21.04.2014 г.  Час: 16:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
28.04.2014 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 29.04.2014 г.  Час: 10:00
Място

Отварянето на офертите ще се извърши в часа и датата посочени в Обявлението, в сградата на ОБЩИНА ПЕРНИК. Комисията за провеждане на процедура за обществена поръчка се назначава от възложителя след изтичане на срока за приемане на офертите.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Право да присъстват при отварянето на офертите имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. Право да присъстват при отварянето на офертите имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. Представителят на участника се допуска след удостоверяване на неговата самоличност и представяне на съответните пълномощни. Присъстващите представители вписват имената си и се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на три отделни запечатани плика, като това действие се отразява в ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ №1, след което най-малко ТРИМА от нейните членове подписват ПЛИК №3 с надпис „Предлагана цена“. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише ПЛИК №3 на останалите участници, след което пликовете с предлагана цена се прибират за съхранение. Комисията отваря ПЛИК №2 и най-малко ТРИМА от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише документите в ПЛИК №2 на останалите участници. Комисията след това отваря ПЛИК №1 и оповестява документите, които той съдържа, но в съответствието със списъка, съгласно Чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП, като това действие се отразява в ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ №1. Комисията продължава своята работа в закрито заседание при спазване разпоредбите на ЗОП. Преди началото на подробното оценяване на офертите, комисията извършва проверка за комплектоваността на подадените оферти и съответствието им с изискванията, посочени в документацията за участие в откритата процедура и обявлението за обществена поръчка, като това действие се отразява в ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ №2. На този етап Комисията разглежда първо ПЛИК №1 на офертите. Комисията проверява наличието и съдържанието в ПЛИК №1 на всички необходими документи за участие в процедурата и извършва проверка дали отговарят на поставените от възложителя изисквания за подбор, като това действие се отразява в ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ №2. За извършените констатации, относно наличието и редовността на представените от всеки участник документи и образци, поставени в ПЛИК №1, комисията съставя протокол. В протокола по ТОЧКА II-I.7.1.13 от настоящите указания комисията описва изчерпателно липсващите документи или констатираните нередовности и точно посочва вида на документа или документите, които следва да се представят допълнително от всеки от участниците, и определя срок за представянето им. Когато установи липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор или други изисквания на възложителя, комисията изпраща протокола до всички участници, в който поставя и срок. Срокът е еднакъв за всички участници и не може да бъде по-дълъг от 5 работни дни, считано от датата на получаване на протокола.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Проект: №DIR-592115-1-11 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Перник” по приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013г.“, референтен номер BG161PO005/09/2.10/03/15, съфинансирана от Европейският фонд за регионално развитие на ЕС по Договор за безвъзмездна финансова помощ №№DIR-592115-С001/30.11.2011г.

VI.3) Допълнителна информация

Участникът няма право да представя други документи, освен посочените в протокола от ТОЧКА II-I.7.1.13 от настоящите указания. След изтичането на срока по ТОЧКА II-I.7.1.14 от настоящите указания комисията проверява съответствието на документите в ПЛИК №1 на всеки участник, включително допълнително представените, с изискванията за подбор, поставени от възложителя, като това действие се отразява в ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ №3. Комисията не разглежда документите в ПЛИК №2 на участниците, които не отговарят на изискванията за подбор. След като извърши предварителната проверка за комплектоваността на подадените оферти Комисията пристъпва към установяване на съответствието на ПЛИК №2 с изискванията на възложител с цел доказване на обстоятелството от Чл.37, ал.3, т.1 и Чл.69а, ал.1 от ЗОП само на допуснатите оферти, като това действие се отразява в ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ №4. Комисията не отваря ПЛИК №3 на участниците, които не съответстват и изискванията на възложителя. Възложителят обявява по подходящ начин датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите предложения. При отварянето на плика с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация. Комисията пристъпва към проверка на ПЛИК №3 за съответствието с изискванията на възложител с цел доказване на обстоятелството от Чл.37, ал.3, т.1 от ЗОП, така и за аритметични грешки и изключително ниско предложение на допуснатите оферти, като това действие се отразява в ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ №5. Комисията не оценява документите в ПЛИК №3 на участниците предложени за отстраняване. След установяване на наличие, пълнота, изключително ниско предложение и аритметични грешки на всички документи в ПЛИК №3, комисията пристъпва, към подробното оценяване на ОБРАЗЕЦ№18 – Ценово предложение. - ПЛИК №3, като извършва класиране на по най-ниско предложена цена, което се отразява в ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ №6 Комисията предлага за отстраняване от процедурата участ.: 1) Който не е представил някой от необходимите документи, посочени по чл.56 от ЗОП и настоящата документация; 2) За когото са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, букви „а-д”,т.2 и т.3 и ал.5 и посочените в обявлението обстоятелства по чл.47, ал.2, т.1, 3, 4 и 5 от ЗОП; 3) Който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия от възложителя; 4) Който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл.57, ал. 2 от ЗОП. 5) За когото по реда на чл.68, ал.11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор; 6) Който има поставена поне една оценка „НЕ“ в ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ №3, ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ №4 и ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ №5, съгласно хипотезите и основанията за това описани в съответните оценителни листа. 7) В случаите по ТОЧКИ с №№ II-I.1.2.3, II-I.1.3.2, II-I.1.4.1.1, II-I.1.5.1.1, II-I.1.6.2, II-I.1.7.3, II-I.1.9.3, II-I.2.1.6, II-I.2.1.7.4, II-I.2.1.7.9, II-I.2.2.3, II-I.3.1.9, II-I.6.1.10, II-I.6.2.6, II-I.6.2.9, II-I.6.2.10, II-I.6.3.6 от указанията за участие.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

ОБЖАЛВАНЕ Обжалването се извършва по реда на чл.120, ал. 5, т.1 и ал.6 ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

26.03.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ