Версия за печат

02712-2014-0008

BG-Габрово:

РЕШЕНИЕ

Номер: 377 от 24.03.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

"Северноцентрално държавно предприятие-ДП" Габрово териториално поделение Държавно горско стопанство Габрово, ул."Минзухар"№1, За: Пенка Йовчева - Главен счетоводител, Република България 5300, Габрово, Тел.: 066 808748, E-mail: gabrovo@scdp.bg, Факс: 066 805643

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.scdp.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: горско или ловно стопанство


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Услуги
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Периодично техническо обслужване, включващо – профилактика, ремонт /основен и текущ/, осигуряване резервни части на 8 /осем/ броя моторни превозни средства, собственост на „Северноцентрално държавно предприятие“ ДП – гр.Габрово, стопанисвани от ТП ДГС „Габрово“ - гр.Габрово за 2014г.“

II.3) Кратко описание на поръчката

Сервизното обслужване включва: - диагностика и ремонт на двигател, горивна уредба, запалителна уредба, електрическа инсталация, съединител, предавателна кутия, ходова част, кормилно управление, спирачна уредба; - боядисване и тенекеджийски работи; - обслужване на превозните средства (смяна на масла, филтри и др.); - периодичен цялостен преглед. Всички операции по обслужването и поддържането на моторните превозни средства трябва да се извършват в съответствие с препоръките на завода-производител, за съответния автомобил. Доставката на резервни части, материали и консумативи, необходими за извършване на сервизното обслужване и ремонта на МПС, се извършва от Изпълнителя, като стойността им е за сметка на Възложителя. Преди влагане в ремонта частите и консумативите следва да бъдат подбрани и съобразени към най - ниските пазарни цени, като одобряването на конкретна част или консуматив следва да бъде предварително с двустранно подписан констативен протокол от страна на възложителя, или негов упълномощен представител и изпълнителя. Доставените, вложени и монтирани резервни части, материали и консумативи трябва да са оригинални за съответният модел МПС, неупотребявани и да отговарят на изискванията за качество в Република България.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

50100000

Описание:

Услуги по техническо обслужване и ремонт на превозни средства и свързаното с тях оборудване

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 592487 от 18.03.2014 г. 
Година и номер на документа:
 - 
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 2712-2014-8
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

592481

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

18.03.2014 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

В оригиналното обявление

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

ІV.3.8 Уславия за разглеждане на офертите

Вместо:
18/04/2014 10:00
Да се чете:
23/04/2014 10:00

VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул"Витоша"№18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

24.03.2014 г. 


Възложител

Трите имена: инж. Тони Нейчева Тодорова
Длъжност: директор