00470-2014-0003

BG-с.Черноочене: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Черноочене, Област Кърджали, Община Черноочене, с. Черноочене, Област Кърджали, ул. "Шеста" № 9, За: Николина Димитрова Милева - началник отдел "ТСУ", РБългария 6701, с.Черноочене, Тел.: 03691 6225, E-mail: obshtina_chernoochene@abv.bg, Факс: 03691 6265

Място/места за контакт: Айдън Ариф Осман - Кмет на община

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.chernoochene.com.

Адрес на профила на купувача: www.chernoochene.com.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Основен ремонт общинска пътна мрежа и основен ремонт на улици. Благоустрояване на улици в с.Комунига" община Черноочене, област Кърджали

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: На територията на община Черноочене
Код NUTS: BG425
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Поръчката включва изпълнение на ремонтни работи за извършване на основен ремонт по общинската пътна мрежа на уличната мрежа на територията на община Черноочене, като първостепенно значение се дава на ремонта на асфалтовата настилка /т.н. „кръпки”/, основа на пътя – за пътища без настилка, настилката от баластра /минералбетон/ по общински пътища, и ремонтни работи по попълване /възстановяване/ на пътни банкети с земна маса и профилиране на канавки за правилно отвеждане на повърхностни води в преовлажнените участъци от пътищата. Благоустрояване на улици №10, №20, №25 и №30 в с.Комунига.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233142, 45233252, 45233330

Описание:

Работи по ремонт на пътища
Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици
Строителни работи по изпълнение на основа на улици

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Обществената поръчка включва изпълнението на строително-монтажни работи при основен ремонт и рехабилитация на общински пътища и улична мрежа на територията на община Черноочене. Видовете работи са следните: - Изрязване машинно на асфалтова настилка; - Почистване на разрушения асфалт, продухване от прахоляк, подготовка на основата - попълване с минералбетон и заливане с битум, полагане на асфалтова смес; - Направа на асфалтова кръпка с дебелина 6 см.; - Разваляне на асфалтова настилка, включително натоварване на транспорт и извозване до 200м.; - Изкопаване на негодна земна основа с натоварване на транспорт; - Превоз на земни и скални маси на 0.5 км.; - Направа /възстановяване/ земна основа на пътя с уплътняване на пластове; - Направа /възстановяване/ на основа от минералбетон с дебелина 20см.; - Подготовка на основата на пътя за полагане на минералбетон при пътища с настилка от баластра /неасфалтирани пътища/; - Възстановяване на канавки; - Удължаване и възстановяване на водостоци; - основа от минералбетон с дебелина 15 см. и дебелина 20 см.; - Бетонова настилка с дебелина 10 см.; - Асфалтова настилка с дебелина 6см.

Прогнозна стойност без ДДС
443083.33 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

6


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие е в размер на 1000.00/Хиляда / лева за обособена позиция 1 и 200,00 /двеста/ лв. за обособена позиция 2. Гаранцията за изпълнение в размер на 3% от стойността на договора за двете обособени позиции поотделно. Гаранциите могат да се внесат по банков път или под формата на банкова гаранция. Участникът сам избира формата на гаранциите - банкова или парична. Когато участникът избере гаранцията да бъдат внесени по банков път, то следва да се внесат по банкова сметка на община Черноочене в "Инвестбанк"АД - ФЦ Хасково IBAN - BG69IORT80313307000003 и Банков код - BIC:IORTBGSF, или в касата на общината. Когато участникът избере формата на гаранцията да бъде банкова гаранция, тогава тя трябва да бъде безусловна и неотменима в полза на Община Черноочене със срок на валидност, както следва: - за банкова гаранция като гаранция за участие - 90 дни от датата на подаване на офертите; - когато е гаранция за изпълнение - избраният изпълнител трябва да учреди преди датата на подписване на договора и да поддържа валидна за целия срок на договора, увеличен с 60 дни, гаранция за добро изпълнение в размер на 3% под формата на банкова гаранция, учредена при условията на раздел ІІІ от ЗОП или парична сума, преведен по сметката на Възложителия.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането е със средства от общинския бюджет при условие на отсрочено плащане съгласно офертата на участника и изискванията в документацията за участие. Плащане - в лева, с платежно нареждане, по банков път и по банкова сметка посочено от изпълнителя, след представяне на фактура и актове за извършени работи, в срок съгласно приложението в офертата.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: В процедурата могат да участват, като участници български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения; да отговарят на изискванията на чл.47, ал.1,2 и 5 от ЗОП; да докажат техническите си възможности и квалификация по чл.51, ал.1, т.2,3,4,6,7,8,9,10,11 от ЗОП и съгласно условията на възложителя; да докажат икономическото и финансовото си състояние по чл.50, ал.1, т.1,2 и 3 и ал.2 от ЗОП и съгласно условията на възложителя;Документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство; копие от документ за самоличност, когато участникът е физическо лице; копие от документ за данъчна регистрация; регистрация по булстат или ЕИК; регистрация по ЗДДС или декларация; документ за внесена гаранция за участие във форма и размер съгласно документация; техническа оферта; ценова оферта; нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата /тогава когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация/; декларация за участието на подизпълнители; споразумение за създаване на обединение за участие в обществената поръчка /когато участникът е обединение, което не е юридическо лице/; нотариално заверени пълномощни от всички участници в обединението, с които упълномощават едно лице, което да подаде офертата и да попълни и подпише документите, които са общи за обединението /когато участникът е обединение, което не е юридическо лице и лицето подаващо офертата, не е изрично вписано в споразумението, с което се създава обединението/; декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв; декларация за запознаване на обекта на поръчката на място; декларации по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП; списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; административни сведения по образец; декларация, че учасникът е запознат с всички обстоятелства от значение за поръчката по образец; Декларации приложени към документацията. При подписване на договора със спечелилия процедурата участник, последният представя документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1 и ал.2 от ЗОП, а за чуждестранните участници документи, изисквани по чл.48, ал.2 от ЗОП, както и документ за внесена гаранция за изпълнение.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Копие от годишен баланс и отчет за приходите и разходите за последните три финансови години, заверени от участника.; 2.Справка за общия оборот и оборота от договори за строителство на обекти, подобни на обекта на поръчката, за последните 5 години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. 3. Банкова атестация/банково удостоверение от обслужващата банка, че учасникът е коректен клиент.
Минимални изисквания: 1.Оборотът за последните три години от дейности сходен на предмета на поръчката да не бъде по-малък от 1 000 000,00 лв. без ДДС. В случай на обединение изискванията се прилагат като цяло.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Списък на основните договори за строителство, подобни на обекта на поръчката, изпълнени през последните пет години, включително стойностите, датите и получателите, придружен с препоръки за добро изпълнение; 2.Списък на техническите лица, включително тези, отговарящи за контрола на качеството, придружен с документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и трудово правните взаимоотношения на участника с неговия екип от специалисти, които ще изпълняват предмета на поръчката; 3.Декларация с описание на собствено и/или на разположение техническо оборудване и специализирана техника, доказани със съответната документация, и приложени технически характеристики, необходими за изпълнение на договора4.Сертификати, издадени от акредитирани институции.
Минимални изисквания: За изпълнение на строително – монтажните работи, участниците трябва да разполагат със собствена или наета тежка и лека механизация: 1.Валяк ; 2.Автогодурнатор ; 3.Самосвал ; 4.Асфалтополагач; 5.Водоноска; 6. Фугорез ; Участниците представят копия на сертификати: 1.Участникът да има внедрена система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2008 или еквивалент, с обхват отговарящ на предмета на поръчката. 2.Участникът да има внедрена система за управление на околната среда съгласно стандарта ISO 14001:2004 или еквивалентен, с обхват отговарящ на предмета на поръчката. 3.Участникът да има внедрена система за управление на здравето и безопасността при работа съгласно стандарта EN OHSAS 18001:2007 или еквивалентен, с обхват отговарящ на предмета на поръчката.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
07.05.2014 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
16.05.2014 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 19.05.2014 г.  Час: 14:00
Място

в сградата на общинска администрация стая №6

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците или техни упълномощени представители, както и представителите на средства за масова информация и юридически лица с нестопанска цел, съгласно чл.68 ал.3 от ЗОП.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Процедурата, попада в праговете по чл. 14, ал.1,т.1 от ЗОП. Обявлението е изпратено по електронен път и възложителят предоставя пълен достъп до документацията на посочения по-горе Интернет адрес, което обуславя предвидените съкратени срокове.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

24.03.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция "Основен ремонт общинска пътна мрежа и основен ремонт на улици”, община Черноочене, област Кърджали
1) Кратко описание

"Основен ремонт общинска пътна мрежа и основен ремонт на улици”, община Черноочене, област Кърджали, съгласно техническо задание към документацията

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233142, 45233252, 45233330

Описание:

Работи по ремонт на пътища
Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици
Строителни работи по изпълнение на основа на улици

3) Количество или обем

В рамките на предвидените средства в бюджета за 2014г.

Прогнозна стойност, без ДДС
376416 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 180

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция "Благоустрояване на улици №10, №20, №25 и №30 в с.Комунига" общинаЧерноочене, област Кърджали
1) Кратко описание

Благоустрояване на улици в с.Комунига съгласно техническо задание.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233142, 45233252, 45233330

Описание:

Работи по ремонт на пътища
Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици
Строителни работи по изпълнение на основа на улици

3) Количество или обем

Съгласно предвидените в бюджета средства за 2014г.

Прогнозна стойност, без ДДС
66667.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 180