00725-2014-0002

BG-Бургас:

РЕШЕНИЕ

Номер: РД-ОПОС-12 от 24.03.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас, ж.к. Лазур, ул. Перущица № 67, ет. 3, За: Таня Манолова, България 8000, Бургас, Тел.: 056 813206, E-mail: riosvbs@unacs.bg, Факс: 056 813200

Място/места за контакт: ж.к. Лазур, ул. Перущица № 67, ет. 3 - Деловодство

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.riosvbs.eu.

Адрес на профила на купувача: http://www.riosvbs.eu.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Околна среда


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Услуги
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Изработване на планове за управление на резервати „Силкосия”, „Узунбуджак”, „Витаново”, „Средока”, „Тисовица”, „Ропотамо”, „Орлицата” и поддържани резервати „Пясъчната лилия”, „Водните лилии”/Вельов вир/, включително инвентаризация на горите и противопожарни планове. Актуализиране на планове за управление на поддържани резервати Атанасовско езеро и Ардачлъка по проект „Дейности по устойчиво управление на резервати и поддържани резервати в териториалния обхват на РИОСВ-Бургас, поддържащи и възстановителни дейности", със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Разработване на план за управление на резерват „Силкосия”, включително инвентаризация на горите и противопожарен план”; Обособена позиция № 2: „Разработване на план за управление на резерват „Узунбуджак”, включително инвентаризация на горите и противопожарен план” Обособена позиция № 3: „Разработване на план за управление на резерват „Витаново”, включително инвентаризация на горите и противопожарен план”; Обособена позиция № 4: „Разработване на план за управление на резерват „Средока”, включително инвентаризация на горите и противопожарен план”; Обособена позиция № 5: „Разработване на план за управление на резерват „Тисовица”, включително инвентаризация на горите и противопожарен план”; Обособена позиция № 6: „Разработване на план за управление на резерват „Орлицата”, включително инвентаризация на горите и противопожарен план”; Обособена позиция № 7: „Разработване на планове за управление на резерват „Ропотамо”, поддържан резерват „Пясъчната лилия” и поддържан резерват „Водните лилии” (Вельов вир), включително инвентаризация на горите и противопожарни планове”; Обособена позиция № 8: „Актуализиране на плана за управление на поддържан резерват „Атанасовско езеро”; Обособена позиция № 9: „Актуализиране на плана за управление на поддържан резерват „Ардачлъка”, включително инвентаризация на горите и противопожарен план”

II.3) Кратко описание на поръчката

Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща следните дейности: Разработване/актуализиране на планове за управление на резервати и поддържани резервати в териториалния обхват на РИОСВ-Бургас по проект „Дейности по устойчиво управление на резервати и поддържани резервати в териториалния обхват на РИОСВ-Бургас, поддържащи и възстановителни дейности", със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Разработване на план за управление на резерват „Силкосия”, включително инвентаризация на горите и противопожарен план”; Обособена позиция № 2: „Разработване на план за управление на резерват „Узунбуджак”, включително инвентаризация на горите и противопожарен план” Обособена позиция № 3: „Разработване на план за управление на резерват „Витаново”, включително инвентаризация на горите и противопожарен план”; Обособена позиция № 4: „Разработване на план за управление на резерват „Средока”, включително инвентаризация на горите и противопожарен план”; Обособена позиция № 5: „Разработване на план за управление на резерват „Тисовица”, включително инвентаризация на горите и противопожарен план”; Обособена позиция № 6: „Разработване на план за управление на резерват „Орлицата”, включително инвентаризация на горите и противопожарен план”; Обособена позиция № 7: „Разработване на планове за управление на резерват „Ропотамо”, поддържан резерват „Пясъчната лилия” и поддържан резерват „Водните лилии” (Вельов вир), включително инвентаризация на горите и противопожарни планове”; Обособена позиция № 8: „Актуализиране на плана за управление на поддържан резерват „Атанасовско езеро”; Обособена позиция № 9: „Актуализиране на плана за управление на поддържан резерват „Ардачлъка”, включително инвентаризация на горите и противопожарен план”. Пълният обхват от дейностите, които Изпълнителят трябва да извърши, резултати, които трябва да постигне, както и специфичните изисквания за всяка една от защитените територии, са посочени в техническите задания – ЗАДАНИЯ, утвърдени от Министъра на околната среда и водите, и проекта на договор – неразделна част от настоящата документация.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

90700000, 90712400

Описание:

Услуги, свързани с околната среда
Услуги по стратегическо планиране за управление или опазване на природните ресурси

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: РД-ОПОС-11 от 10.03.2014 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2014-590651
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.1)
Номер на обявлението в ОВ: 2014/S 50 - 83660 от 12.03.2014 г. 
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 725-2014-2
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

590651

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

10.03.2014 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

И двете (за допълнителна информация моля направете справка със съответната документация за участие)

V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ІІІ.2.3) Технически възможности; Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията; точка 1)

Вместо:

1)Списък на договор/и за изработване/актуализация на планове за управление на защитени територии през последните 3 години, считано от датата определена като краен срок за подаване на оферти, придружен с рефереции,(Образец № 9, съответно за всяка обособена позиция, за която участникът подава оферта). Препоръките/референциите следва да бъдат издадени от възложителя, краен ползвател на услугата и точно да кореспондират с данните по договора, като съдържат информация за възложителя, предмета на договора, срока за изпълнение, място на изпълнение, както и номер на акта на компетентния орган, с който е одобрен плана/актуализацията на плана за управление на защитени територии.

Да се чете:

1)Списък на договор/и с предмет, сходен с предмета на настоящата обществена поръчка през последните 3 години, считано от датата определена като краен срок за подаване на оферти, придружен с рефереции (Образец № 9, съответно за всяка обособена позиция, за която участникът подава оферта). Препоръките/референциите следва да бъдат издадени от възложителя, краен ползвател на услугата и точно да кореспондират с данните по договора, като съдържат информация за възложителя, предмета на договора, срока за изпълнение, място на изпълнение, както и номер на акта на компетентния орган, с който е одобрен плана/актуализацията на плана. Възложителят ще приеме, че участникът отговаря на изискването, само ако изработеният от него план/актуализация на план е приет от компетентния орган. Под „сходен с предмета на настоящата обществена поръчка” да се разбира разработване/актуализация на планове за управление на защитени територии или защитени зони от Натура 2000, разработване/актуализация на други планове по смисъла на Закона за защитените територии или Закона за биологичното разнообразие, или еквивалентни за чуждестранните лица, съгласно законодателството на страната, в която са установени.

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ІІІ.2.3) Технически възможности; Изисквано минимално/ни ниво/а; точка 1)

Вместо:

1)Участникът е изработил минимум един план/актуализация на план за управление на защитена територия през последните 3 (три) години, считано от датата определена като краен срок за подаване на оферти. За доказване на обстоятелството участникът представя списък на договор/и за изработване на планове/актуализация на планове за управление на защитени територии през последните 3 години, считано от датата определена като краен срок за подаване на оферти, придружен с препоръки/референции. Препоръките/референциите следва да бъдат издадени от възложителя, краен ползвател на услугата и точно да кореспондират с данните по договора, като съдържат информация за възложителя, предмета на договора, срока за изпълнение, място на изпълнение, както и номер на акта на компетентния орган, с който е одобрен плана/актуализацията на плана за управление на защитени територии. Възложителят ще приеме, че участникът отговаря на изискването само ако изработеният от него план/актуализация на план е приет от компетентния орган. Когато Участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, изискването се прилага за обединението като цяло.

Да се чете:

1) Участникът е изпълнил минимум един договор с предмет, сходен с предмета на настоящата обществена поръчка, през последните 3 (три) години, считано от датата определена като краен срок за подаване на оферти. За доказване на обстоятелството участникът представя списък на договор/и с предмет, сходен с предмета на настоящата обществена поръчка, през последните 3 години, считано от датата определена като краен срок за подаване на оферти, придружен с препоръки/референции. Препоръките/референциите следва да бъдат издадени от възложителя, краен ползвател на услугата, и точно да кореспондират с данните по договора, като съдържат информация за възложителя, предмета на договора, срока за изпълнение, място на изпълнение, както и номер на акта на компетентния орган, с който е одобрен плана/актуализацията на плана. Възложителят ще приеме, че участникът отговаря на изискването, само ако изработеният от него план/актуализация на план е приет от компетентния орган. Под „сходен с предмета на настоящата обществена поръчка” да се разбира разработване/актуализация на планове за управление на защитени територии или защитени зони от Натура 2000, разработване/актуализация на други планове по смисъла на Закона за защитените територии или Закона за биологичното разнообразие, или еквивалентни за чуждестранните лица, съгласно законодателството на страната, в която са установени. Когато Участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, изискването се прилага за обединението като цяло.

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

Вместо:
24/04/2014 17:00
Да се чете:
08/05/2014 17:00
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи

Вместо:
14/04/2014 17:00
Да се чете:
28/04/2014 17:00
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Условия за отваряне на офертите

Вместо:
25/04/2014 10:00
Да се чете:
09/05/2014 10:00

VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg/.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

24.03.2014 г. 


Възложител

Трите имена: инж. Антоний Стаматов Иванов
Длъжност: Директор