Версия за печат

00589-2014-0002

BG-Перник: 16 - Услуги по събиране и третиране на твърди и течни отпадъци, включително канализационни води; санитарни и почистващи услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000386751

Община Перник, пл. "Свети Иван Рилски" № 1А, За: инж. Ема Михайлова, България 2300, Перник, Тел.: 076 684272, E-mail: obshtina@pernik.bg, Факс: 076 684308

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.pernik.bg.

Адрес на профила на купувача: www.pernik.bg.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Услуги по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци на територията на Община Перник, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, при летни и зимни условия на урбанизираните територии на Община Перник в това число снегопочистване

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 16 (16 - Услуги по събиране и третиране на твърди и течни отпадъци, включително канализационни води; санитарни и почистващи услуги)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Територията на населените места в Община Перник
Код NUTS: BG414
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предмета на настоящата поръчка е «Услуги по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци на територията на Община Перник, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, при летни и зимни условия на урбанизираните територии на Община Перник в това число снегопочистване“. І.Описание на дейностите: Предмет на настоящата поръчка е: 1. Извършване на услуги по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци на територията на община Перник. 2. Поддържане чистотата за обществено ползване при летни и зимни условия на урбанизираните територии на Община Перник, в това число снегопочистване. ІІ. Дейност „Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци, генерирани на територията на Община Перник” ІІІ. Дейност „Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване на община Перник” ІV. Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в зимни условия в т.ч. снегопочистване.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

90511000, 90611000, 90612000, 90620000, 90630000

Описание:

Услуги по събиране на битови отпадъци
Услуги по почистване на улици
Услуги по метене на улици
Услуги по почистване на улици от сняг
Услуги по почистване на улици от лед

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

І.Описание на дейностите: Предмет на настоящата поръчка е: 1. Извършване на услуги по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци на територията на община Перник. 2. Поддържане чистотата за обществено ползване при летни и зимни условия на урбанизираните територии на Община Перник, в това число снегопочистване. ІІ. Дейност „Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци, генерирани на територията на Община Перник” 1. Обхват на дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци: 1.1. Изнасяне на съдовете до сметоизвозващия автомобил. 1.2. Натоварване на твърди битови отпадъци от съдовете на сметоизвозващата мащина. 1.3. Почистване на териториите около съдовете за ТБО, непосредствено след обслужване на съдовете, събиране на нерегламентирано изхвърлените битови, едрогабаритни, строителни и други отпадъци около съдовете в т.ч. поставена около тях сгурия от битово отопление на твърдо гориво през отоплителния сезон и гасене на запалени контейнери (при необходимост). 1.4. Връщане на съдовете по местата им. 1.5. Транспортиране на събраните отпадъци до депо за ТБО. 1.6. Дезинфекция на контейнерите тип “Бобър”/три пъти годишно/ - 31 март, 31 юли и 31 октомври. За неизпълнение се налагат санкции, съгласно договора. 1.7. Поддържане и ремонт на съдове за БО, подмяна на съдове за БО по указания на Възложителя. 1.8. Почистване и извозване на отпадъци от локални замърсявания с битови, строителни или растителни отпадъци, както и отпадъци от пролетно почистване по заявка на Възложителя. 1.9.Събиране и извозване на отпадъци от кошчетата, разположени на територията на гр.Перник. 1.10. Поддържане и ремонт на кошчета, разположени на територията гр.Перник. 1.11.Депониране на твърди битови отпадъци. ІІІ. Дейност „Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване на община Перник” 1. Обхват - Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване включва следните дейности: 1.1. Механизирано метене на улични платна и площади 1.2. Механизирано метене на тротоари, алеи и други места за обществено ползване 1.3. Ръчно метене на тротоари, улични платна, алеи, спирки на МГТ, подлези и др. ръчно почистване от трева на тротоари, площади и други места за обществено ползване, ръчна оборка, включително почистване на отпадъци от сезонни замърсявания и транспортирането им до депото за битови отпадъци или депо за инертни отпадъци в зависимост от характера им – 1.4. Събиране на шума 1.5. Механизирано почистване на пътното платно от натрупани отпадъци като смеси за зимно обезопасяване, наноси, пясък, пръст, треви и др. 1.6.Миене на улични платна, площади, тротоари в т.ч.: предварително почистване (оборка ,почистване рeгули от треви и наноси), събиране и извозване на отпадъци от предварителното почистване и миенето. ІV. Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в зимни условия в т.ч. снегопочистване. 1.Дейности по зимно почистване – включват: 1.1. Механизирано почистване от сняг на улични платна и площади 1.2. Механизирано почистване и обезопасяване на уличните платна и тротоари чрез разпръскване на реагенти /магнезиева луга и промишлена сол и др./: 1.3. Ръчно почистване от снежна покривка на тротоари, стъргане на утъпкан сняг и лед на спирки на обществения транспорт, стълби и стълбищни площадки на подлези, пешеходни пасарелки и други трудно достъпни места и обработване им чрез разпръскване на реагенти, които не оказват отрицателно въздействие върху хората и компонентите на околната среда. Общата стойност на договора е до 10 000 000 лв. без ДДС, а годишната стойност на договора е до 2 000 000 лв. без ДДС.

Стойност, без да се включва ДДС
10000000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

60

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Условия и размер на гаранцията за участие 1.1. Гаранцията за участие в откритата процедура е 100 000 (сто хиляди) лева и може да се представи под формата на банкова гаранция или парична сума, внесена в касата на Общината или по сметка на Община Перник: IBAN BG 36 CECB 9790 3360 8793 00, BIC CECBBGSF, Банка ЦКБ АД, клон Перник. 1.2. Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок на валидност не по-кратък от срока на валидност на офертата, удължен с тридесет календарни дни. 1.3. Възложителят обръща внимание на участниците, че когато участникът е обединение и представя гаранцията за участие под формата на банкова гаранция, гаранцията трябва да гарантира изпълнението на определените в нея задължения от участника, а не от отделен член на обединението. 1.4. Гаранциите за участие се освобождават от Възложителя, както следва: на отстранените участници в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител; на класираните на първо и второ място участници след сключване на договор за обществена поръчка; на останалите класирани участници в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител; при прекратяване на откритата процедура за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението за прекратяване. 1.5. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 1.6. Възложителят има право да усвои гаранцията за участие,независимо от нейната форма ,когато участникът в процедурата за възлагане на обществената поръчка: а) оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на оферти; б) е определен за Изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка; 1.7. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие до решаване на спора, когато участникът в процедура за възлагане на обществена поръчка обжалва решението за определяне на Изпълнител. 2. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора 2.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 (три) % от стойността на договора. 2.2. Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на банкова гаранция или парична сума, внесена в касата на Общината или по сметка на Община Перник: IBAN BG 36 CECB 9790 3360 8793 00, BIC CECBBGSF, Банка ЦКБ АД, клон Перник. 2.3. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора. 2.4. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение на договора да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция, в полза на Община Перник и със срок на валидност – съгласно условията в договора. 2.5. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път или в касата на Общината гаранция за изпълнение на договора преди подписването на договора. 2.6. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Начин на плащане: Финансирането е със средства от местния бюджет от събрани такси, съгласно ЗМДТ – такса битови отпадъци. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършената работа до размера на сумата по договора, въз основа на подписани месечни двустранни протоколи за действително извършени видове дейности и на база предложените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ единични цени за видовете дейности - Приложение № 2 и приложени ежедневни справки от Депото за количеството транспортиран отпадък, както и копие от констативен протокол за извършени проверки, подписани двустранно. За дейности, извършени на територията на кметствата, принадлежащи към Община Перник протоколите се заверяват и от кмета на територията на съответното населено място. Сумата, посочена в месечния двустранен протокол се коригира от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при необходимост, на база направените констатации в констативния протокол за извършени проверки, като се нанасят и приспадат неустойките, в случай, че са начислени такива. Посочените в Ценовата оферта единични цени включват всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изпълнението на съответната дейност и не подлежат на промяна през целия период на действие на договора, освен в предвиденото в чл. 43, ал. 2, т. 2 от ЗОП изключение - при намаляване на договорените цени в интерес на възложителя. Разплащането се осъществява ежемесечно, до 30 (тридесет) календарни дни след представяне на фактура и подписан месечен двустранен протокол за действително извършени видове работи. Общата стойност на извършените и отчетени по настоящия договор услуги за една календарна година, не може да надвишава годишната стойност на договора. Ежемесечния протокол се представя на Възложителя до 5-то число на следващия месец и включва извършените дейности до последния ден на предходния календарен месец.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Възложителят не поставя изискване за създаване на юридическо лице, когато Участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица. Възложителят поставя изискване: Когато избраният за изпълнител е обединение от физически и/или юридически лица преди подписване на договора за възлагане на изпълнението, трябва да представи удостоверение за регистрация от Регистър БУЛСТАТ и за данъчна регистрация, а за сдруженията с чуждестранни лица еквивалентни документи, както и договора за обединението с нотариална заверка на подписите. Всяка промяна на сключеното споразумение трябва да бъде регистрирана в регистър БУЛСТАТ. Ако се извършва допустима, съгласно настоящата документация промяна, актуалният текст на споразумението се представя на Възложителя в 3-дневен срок.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, отговарящи на условията предвидени в Закона за обществените поръчки и документацията. Изискуеми документи: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника – попълва се Образец № 1. 2. Административни сведения за участника – попълва се Образец № 2; 3. Декларация, че участника е запознат и приема всички условия на проекта на договора по чл. 56, ал.1, т.12 от ЗОП – попълва се Образец № 3; 4. Регистрационни документи на участника: 4.1. За юридически лица и ЕТ се представя копие от документ за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато участника не представи ЕИК, освен копие от документа за регистрация, прилага и удостоверение за актуално състояние. 4.2. Чуждестранните юридически лица представят съответени еквивалентни документи, издадени от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени, при спазване изискванията на чл. 56, ал. 4 от ЗОП; 4.3. Документ за самоличност (копие) - за участник – физическо лице; 4.4. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице се представят: 1. Споразумение за създаване на обединение за участие в обществената поръчка – в оригинал или нотариално заверен препис (когато е приложимо) в съответствие с изискванията на документацията; 2. Изрични нотариално заверени пълномощни от всички участници в обединението, с които упълномощават едно лице, което да подаде офертата и да попълни и подпише документите, които са общи за обединението (когато е приложимо) - допустимо е упълномощаването да се извърши в рамките на договора за създаване на обединение; 5 Документ за закупена документация за участие (копие); 6. Документ за внесена гаранция за участие – оригинал на вносната бележка или оригинал на банковата гаранция за участие (Образец № 15); 7. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.1 б. "а-д", ал.2, т.5 и ал. 5, т.1 от ЗОП – попълва се Образец № 4, 8. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.2 и 3 и ал.2, т.1 и 3 и ал.5, т.2 от ЗОП - попълва се Образец № 5; Наличието на декларираните обстоятелства по чл. 47, ал.2, т.1, 3 и 5 от ЗОП води до отстраняване на участник от процедурата. 9. Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че лицето, което ще представлява участника в отношенията му с възложителя, или някой документ от офертата не е подписан от управляващия и представляващ участника, съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. 10. Декларация по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП – попълва се Образец № 11; Забележка: Когато офертата предвижда участие на подизпълнители, в нея се посочват имената на подизпълнителите, вида и дела на участието им. 11. Декларация за съгласие за участие от подизпълнител – попълва се Образец № 12; Забележка: Декларацията се попълва от всеки подизпълнител по отделно. 12. Декларация за срок на валидност на офертата - срокът не може да бъде по-кратък от 180 дни, считано от крайния срок за подаване на офертите - Образец № 13; 13. Декларация от членовете на обединението – попълва се Образец № 17 *Декларацията се попълва и представя от всеки управител, респективно член на управителните органи на дружество, което е член на обединението/консорциума, участник в настоящата процедура, а в случай, че членовете са юридически лица – от техните представители в съответния управителен орган и от прокурист, когато дружеството се представлява при прокура. 14. Декларация по чл. 56, ал.1, т.11 от ЗОП - попълва се Образец № 18 15. Доказателства за икономически и финансови възможности 16. Доказателства за технически възможности и квалификация 17. Плик № 2 - Техническа оферта и приложенията към нея 18. Плик № 3 - Ценова оферта и анализни цени към нея

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1. Заверени копия на годишните финансови отчети, за последните 3 (три) години (2011, 2012 и 2013г.), когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен, както следва: счетоводни баланси и отчети за приходи и разходи, одобрени и заверени, съгласно изискванията на националното законодателство на участника. Забележка: В случай че участникът е посочил единен идентификационен код и ГФО са обявени в търговския регистър, годишните баланси и отчетите за приходи и разходи за последните 3 (три) приключили финансови години могат да не се представят към офертата, а участникът само да посочи, че са обявени в търговския регистър . 2. Декларация, съдържаща информация за общия оборот от дейността на участника и оборот от дейности, сходни с предмета на поръчката за последните 3 (три) години (2011, 2012 и 2013г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си – попълва се Образец №6. Чуждестранните юридически /физически лица представят еквивалентни документи, издадени от съответния орган в държавата, в която са установени (документите се представят в оригинал и в превод на български език)

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1.1 Участникът да има сумарно за последните 3 години (2011, 2012 и 2013г.) общ оборот от дейността си в размер – 6 000 000 лв. без ДДС 1.2 Участникът да има сумарно за последните 3 години (2011, 2012 и 2013г.) оборот от дейности, сходни с предмета на поръчката 3 000 000 лв. без ДДС Забележка: Под дейности, сходни с предмета на поръчката следва да се разбират: Сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване на община с население минимум 50 хиляди жители. В рамките на изпълнения договор следва да са изпълнени кумулативно, както дейности по сметосъбиране и сметоизвозване, така и дейности по поддържане на чистотата на територии за обществено ползване. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията трябва да бъдат изпълнени от обединението като цяло. Когато по обективни причини кандидатът или участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки документ, който Възложителя приеме за подходящ. В този случай участникът следва да отправи запитване до Възложителя, в което да посочи документите, с които разполага по реда и начина, описани в настоящата процедура.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Декларация - списък на основните договори за услуги с предмет, сходен с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години (2011, 2012 и 2013г.) до крайния срок на подаване на оферти, включително стойност на поръчката, периода на изпълнение (начало и край) и клиент, придружен от препоръки за добро изпълнение с посочен предмет на поръчката, стойност, начало и край на изпълнението - Образец №7. Описаните в списъка договори следва да са на обща стойност не по-малко от минимално изискуемия специализиран оборот, а именно не по-малко от 3 000 000 лв без ДДС (три милиона лева без ДДС), като за всеки от описаните в списъка договори следва да се представи препоръка за добро изпълнение. 2. Декларация за техническото оборудване - Образец №9, с което разполага участникът. (включително наети машини и съоръжения). Към декларацията следва да се приложат доказателства за собствеността или правото на ползване на техническото оборудване. Следва да се приложат и доказателства, че техниката по стандарт ЕВРО 4 отговаря на изискванията на Възложителя. В случай, че участника предвижда участието на подизпълнители, те предоставят информация за собствени или наети машини и съоръжения, в зависимост от дейността, която ще осъществяват. 3. Списък на техническите лица, включително тези отговарящи за контрола на качеството, както и документи (дипломи, сертификати, копия от трудови/служебни/книжки), удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и опита. Към списъка участниците трябва да приложат Автобиографии по образец на участника -Образец №8 Прилагат се доказателства, че участника разполага с персонал за изпълнение на поръчката. По отношение на експертите следва да се приложат и декларация за разположение на експерта - Образец № 13 и автобиография - Образец № 14. 4. Декларация, че участникът разполага с подходяща техническа база за изпълнение на поръчката- Образец № 10 с приложени договор за наем или документ за собственост. В случай, че кандидат или участник използва ресурси на други физически или юридически лица, то следва да докаже, че има на разположение тези ресурси. Чуждестранните юридически / физически лица представят еквивалентен документ, издаден от съответния орган в държавата, в която са установени(документът се представя в оригинал и в превод на български език). 5. Сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен, с обхват, отговарящ на предмета на поръчката; 6. Сертификат за внедрена система за здраве и безопасност при работа по стандарт BS OHSAS 18001:2007 или еквивалентен, с обхват, отговарящ на предмета на поръчката; 7. Сертификат за внедрена система за управление на околната среда по стандарт ISO 14001:2004 или еквивалентен, с обхват, отговарящ на предмета на поръчката. 8. Разрешение за извършване на дейности с отпадъци, издадено по реда на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), регистрационен документ и/или еквивалентен издаден по реда на Закона за управление на отпадъците 9. Лиценз за извършване на превоз на товари, издаден по реда на Закона за автомобилните превози.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът трябва успешно да е изпълнил минимум 1 договор за услуги с предмет, сходен с предмета на поръчката, през последните 3 години (2011, 2012 и 2013 г.) до крайния срок за подаване на оферти. Сходни с предмета на поръчката са: Сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване на община с население минимум 50 хиляди жители. В рамките на изпълнения договор следва да са изпълнени кумулативно, както дейности по сметосъбиране и сметоизвозване, така и дейности по поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване. 2 Участникът следва да разполага с екип от ключови експерти и изпълнителски състав, които да са ангажирани с изпълнение на поръчката: 1.Техническо лице (ръководител / организатор производство), който ще отговаря за правилното планиране, организиране, изпълнение на дейностите - средно техническо или висше образование; 2.Специалист - контрол на качеството – средно образование, притежаващ Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството; 3.Координатор по здравословни и безопасни условия на труд – лице, притежаващо удостоверение за завършен курс за длъжностно лице по здраве и безопасност или еквивалентно, стаж по тази дейност минимум 1 година; 4.Специалист по опазване на околната среда – висше образование в направление "екология", стаж по специалността минимум 3 години; 5.Техник по механизация - специалист по двигатели с вътрешно горене - средно или висше образование стаж по специалността минимум 1 година; 6. Шофьори-средно образование –минимум 14души - трябва да притежава правоспособност за управление на съответното превозно средство. 7. Сметосъбирачи-25 души 8. Метачи -35 души Техническият ръководител /организатор производство/ и специалиста по опазване на околната среда могат да бъдат съвместени от едно и също лице. Техническият ръководител /организатор производство/ и специалиста - контрол на качеството могат да бъдат съвместени от едно и също лице. Лицата по т. 1 до 5 да имат сключен граждански или трудов договор с участника и да бъдат включени в екипа за изпълнение на поръчката за целия срок на изпълнение. 3. Участникът да разполага с материално-техническа база /собствена или наета при изпълнение на поръчката (за престой и гариране на техниката и механизацията за паркиране на транспортната техника, когато не е в работен режим, за поддръжка, ремонт и почистване на автомобилния и контейнерен парк и специализираната техника), на разстояние не повече от 30 км. от гр. Перник. 4. Участника следва да разполага със следната собствена или наета техника и оборудване за изпълнение на поръчката: 1.Специализирани автомобили Вариопреса за обслужване на съдове с обем 1100 и 110 л. ЕВРО 4, от които с обем 16 м3 -2 бр ,останалите по 21 м3 - 6 броя; - минимален брой - 8 бр. 2.Товарни автомобили или самосвали – 3-5т -3бр. 3.Мини Челен товарач - 2 бр. 4.Автомобил/и за зимна работа, снабдени с плугове и солни устройства, ЕВРО 4 /в тази бройка може да се включат мултифункционални автомобили със сменяеми надстройки тип „Мултилифт”/ - 12 бр. 5. Поливомиячки, ЕВРО 4 /участниците може да представят и мултифункционални автомобили със сменяеми надстройки тип „Мултилифт” или еквивалент/ - 7 бр. 6. Автометачка, ЕВРО 4 - 4 бр. 7. Тротоарна метачка - 3 бр. 8. Грейдер - 2 бр. 9. Шумосъбирачи- 4 бр. 10.Фадрома - 2 бр. 11. Трактор над 150 к.с. - 2 бр. 12.Съдове за ТБО: 12.1. съдове с вместимост 110л. - 14000 бр. 12.2. съдове тип „Бобър” с вместимост 1100л. -2400 бр. 12.3. кошчетата -200 бр. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по т. 1 до 4 трябва да бъдат изпълнени от обединението като цяло. Продължава в Раздел VІ.3 Допълнителна информация.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

НЕ

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
28.04.2014 г.  Час: 16:30
Платими документи

ДА

Цена: 12 BGN
Условия и начин на плащане

Сумата следва да бъде внесена в касата на Община Перник или по следната банкова сметка на Община Перник: IBAN: BG 49 CECB 9790 8460 8793 00 Код 447000 При "ЦКБ" АД - клон Перник Документацията за участие може да се закупува до 10 (десет) календарни дни преди изтичането на срока за подаване на офертите. Лицата имат право да разгледат документацията на място, преди да я закупят; Комплект от документацията за участие се предоставя след представяне на документ удостоверяващ, че документацията е платена. При получаване на документацията в сградата на Община Перник, участникът предоставя следната информация: име, адрес, телефон, факс, и-мейл, лице за контакт. Информацията е необходима с оглед на изпълнението на задълженията на възложителя, произтичащи от чл. 29, ал. 3 от ЗОП. При поискване от заинтересованото лице възложителят е длъжен да изпрати документацията за сметка на лицето, отправило искането. Изпращането на документацията става за сметка на лицето, след получаване на писмено искане с приложено платежно нареждане за внесена сума за закупуване на документацията, в което лицето трябва да посочи необходимата информация за участника съгласно чл. 29, ал. 2 от ЗОП: име, адрес, телефон, факс, и-мейл, лице за контакт.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
08.05.2014 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Всеки от официалните езици на ЕС

 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

270

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 09.05.2014 г.  Час: 10:00
Място

Заседателна зала на Община Перник

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

При отварянето на офертите имат право да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и юридически лица с нестопанска цел. Присъстващите представители се допускат след представяне на документ, удостоверяващ представителната им власт.В случаите, когато на заседанията присъстват упълномощени представители, същите следва да представят пълномощно.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Продължение от Раздел ІІІ.2.3) Технически възможности Изисквано минимално ниво: 5. Участниците трябва да притежават следните валидни сертификати: а/ Сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен, с обхват, отговарящ на предмета на поръчката; б/ Сертификат за внедрена система за здраве и безопасност при работа BS OHSAS 18001:2007 или еквивалентен с обхват, отговарящ на предмета на поръчката. в/ Сертификат за внедрена система за управление на околната среда по стандарт ISO 14001:2004 или еквивалентен, с обхват, отговарящ на предмета на поръчката. Сертификатите следва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция “Българска служба за акредитация или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл.5а, ал.2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Когато участникът е обединение, сертификатите или доказателства за еквивалентни мерки, следва да бъдат представени от участника, от подизпълнителя, ако има такъв, и от всички членове на обединението, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение. 6. Участниците трябва да притежават и представят следните валидни документи: а/ Разрешение за извършване на дейности с отпадъци, издадено по реда на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), регистрационен документ и/или еквивалентен издаден по реда на ЗУО. б/ Лиценз за извършване на превоз на товари, издаден по реда на Закона за автомобилните превози. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по т. 6. се отнасят само за членовете на обединението, които ще извършват конкретната дейност съгласно разпределението на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение/консорциум. При участие на подизпълнители минималните изисквания за технически възможности и квалификация на участниците, се прилагат за подизпълнителите съобразно вида и дела им на участие в изпълнение на поръчката. За кандидатите или участниците, установени в друга държава - членка на Европейския съюз, изискването на Възложителя се счита за изпълнено, ако те представят еквивалентен документ, издаден от държавата, в която са установени. Институции и органи, от които може да се получи необходимата информация за задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията за труд. Участниците могат да получат необходимата информация за : • задълженията, свързани с данъци и осигуровки - от Национална агенция по приходите на ел.адрес www.nap.bg • опазване на околната среда - от Министерство на околната среда и водите и неговите структури на ел.адрес www.moew.government.bg • закрила на заетостта и условията на труд - от Министерство на труда и социалната политика на ел.адрес www.mlsp.government.bg които са в сила в РБългария, където трябва да се предоставят услугите, и които са приложими към строителството или към предоставяните услуги.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120, ал.5, т.1 и ал.6 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Отдел "Правен и обществени поръчки" към Община Перник, пл. Свети Иван Рилски" № 1А, България 2300, Перник, Тел.: 076 684324, Факс: 076 684308

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

21.03.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ