Версия за печат

00030-2014-0006

BG-Силистра:

РЕШЕНИЕ

Номер: 398 от 21.03.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Силистра, ул. "Симеон Велики" №33, За: Гергана Тодорова, гл. експерт "ОП", тел:086 816280, Р.България 7500, Силистра, Тел.: 086 816280, E-mail: op_silistra@abv.bg, Факс: 086 823343

Място/места за контакт: Община Силистра
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Строителство
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Изграждане на водопровод на ЦНСТ с психични разстройства в с. Айдемир, общ. Силистра. СМР включват направа на самостоятелен, открит /окачен по стената на коридора/ и укрепен захранващ водопровод от поцинковани тръби ф 2” от водомерният възел до противопожарните табла с разклонения ” за кухненският блок, санитарните възли и котелното помещение. Доставяне и монтиране на СК ф 2” във водомерният възел за прекъсване водата към ІІ-ри етаж. Необходимо е от магистралният водопровод да се направят редукции на ф ” за разклонения към кухнята и пералнята, за санитарните възли и котелното помещение, а също така и демонтиране и повторно монтиране на пожарните СК в противопожарните табла. Старият водопровод ще се затапи с поцинковани тапи ф 2” в пожарните табла и водомерният възел.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Обект – „ЦНСТ с психични разстройства”, с. Айдемир се помещава в първи етаж на източното крило на бивше ОУ “Христо Ботев” с. Айдемир, общ. Силистра. При изготвяне на проектната разработка за ЦНСТ е предвидено да се използва съществуващият захранващ магистрален водопровод, като се прекъсне достапът на вода до старото тяло, до II-ри етаж на сградата и до сутерена на новото тяло. При тази разработка не е предвидено, че не може да се източи изцяло водата, остава мъртва вода (без движение при консумация на I-ви етаж) в противопожарните табла и в помещенията на втория етаж. С цел предотвратяване на аварии, особенно в зимните периоди и самостоятелност при отчитане на консуменатата питейна вода и осигуряване на противопожарна защита на ЦНСТ, е необходимо да се изгради захранмащ водопровод от поцинковани тръби Ф2 от водомерният възел в сутерена до противопожарните табла. Настоящите допълнителни строително – монтажни работи са съществено необходими за безаварийното функционирането на новоизградената социална услуга в сградата, като общата стойност на същите не е повече от 50 на сто от стойността на основния договор за СМР на обекта осъществен от изпълнителя „Соларис” ООД, гр. Силистра. Тези обстоятелства налагат до прилагане на чл.90, ал.1, т.8 от ЗОП.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

"Соларис" ООД, гр. Силистра

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --
Допълнителната/повторната услуга или строителство е на обща стойност:2495.52 BGN без ДДС

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" №18, Р.България 7500, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

21.03.2014 г. 


Възложител

Трите имена: д-р Юлиян Найденов Найденов
Длъжност: Кмет на Община Силистра