Версия за печат

00470-2014-0002

BG-с. Черноочене: Изграждане

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Черноочене, ул. "Шеста" №9, За: Кена Бейтула Нешад - директор на дирекция "Специализирана администрация", Република България 6701, с. Черноочене, Тел.: 03691 6225, E-mail: obshtina_chernoochene@abv.bg, Факс: 03691 6346

Място/места за контакт: Айдън Ариф Осман - кмет на община

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.chernoochene.com.

Адрес на профила на купувача: www.chernoochene.com.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Избор на изпълнител за извършване на СМР по проект: „Местен път Ново селище – Бакалите – яз. Боровица”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изграждане 
Място на изпълнение: село Новоселище, община Черноочене, област Кърджали
Код NUTS: BG425
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Избор на изпълнител за извършване на СМР по проект „Местен път Ново селище – Бакалите – яз. Боровица“ Проектът е за баластриране и асфалтиране на местен път от км. 0+000 до км. 2.+556 на територията на селата Новоселище и Бакалите община Черноочене, област Кърджали. Началото и краят на участъка са установени съвместно с представители на Възложителя и Проектанта. Пътят минава през планински терен в скални почви, като в по - голямата си част е разположен по южния и източния скат на местността. Предвидените дейности за участъка включват: основа от баластра; дрениращ баластрен слой; полагане и уплътняване на битуминизирана основа трошен камък; полагане и уплътняване на асфалтобетон плътна смес за горен износващ склой; доставка и монтаж на единична еластична ограда с бетонирано стълбче; доставка и монтаж на стандартни рефлектиращи пътни знаци, съгласно БДС 11925-80 и геодезически дейности (трасиране и заснемане).

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45230000, 45233000, 45233200, 45233220, 71250000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на проводи и на пътища, релсови пътища и самолетни писти
Строителни работи по изпълнение на основа на пътна настилка и настилка на пътища
Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища
Строителни работи по полагане на пътна настилка на други пътища
Архитектурни и инженерни услуги по измервания и заснемания

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Максималната цена на проекта е 700 000,00 лв (седем стотин хиляди лева) с ДДС.

Прогнозна стойност без ДДС
583333 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

2


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Всеки участник е длъжен да представи гаранция за участие в процедурата, а определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписването на договора. 1.Гаранцията за участие в процедурата е в абсолютна сума и е в размер на 7 000 /седем хиляди/ лв. Гаранцията за участие се превежда от участника по банковата сметка на Община Черноочене: Инвестбанк АД ФЦ Хасково IBAN – BG69IORT80313307000003 и банков код – BIC - IORTBGSF или се представя безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза на Възложителя със срок на валидност и условия, съгласно приложеният в документацията образец /Приложение №9/. Банковата гаранция или съответния платежен документ, доказващ внасянето на гаранцията, се представят в оригинал при подаването на офертата за участие в настоящата процедура. Гаранцията за участие в процедурата се задържа по реда на чл. 61 от ЗОП и се освобождава, съгласно изискванията на чл.62 от ЗОП.В случай, че гаранцията за участие е банкова, срокът и на валидност трябва да бъде не по-малък от срока на валидност на офертата. 2. Гаранция за изпълнение на договора е в размер на 2 % от стойността на договора без ДДС. Гаранция за изпълнение на договора се превежда по банкова сметка на Община Черноочене: Инвестбанк АД ФЦ Хасково IBAN - BG69IORT80313307000003 и банков код – BIC - IORTBGSF или се представя безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза на Възложителя със срок на валидност и условия, съгласно проекто-договора и приложеният в документацията образец /Приложение №10/.Банковата гаранция следва да задължава неотменяемо, независимо от валидността и действието на Договора, институцията издател, да заплати на възложителя всяка сума максимум до нейния размер, при получаване на надлежно подписано и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че участникът не е изпълнил частично или изцяло задълженията си по Договора.Ангажиментът по гаранцията се намалява автоматично със сумата на всяко плащане, извършено по нея по силата на предявен иск.Банковата гаранция или съответния платежен документ, доказващ внасянето на гаранцията, се представят в оригинал към момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка. При внасяне на гаранция, в платежното нареждане изрично се посочва наименованието на процедурата, за която се внася. Гаранцията за изпълнение се задържа в случаите, предвидени в проекта на договор за възлагане на обществената поръчка. Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на участника. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. Гаранцията за изпълнение се освобождава в срок до 30 работни дни след: изтичане срока на договора /след изчерпване предмета на поръчката и подписване на съответните приемателни протоколи/.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

За финансиране на обществената поръчка Община Черноочене използва финансова помощ по ПМС № 19 от 7 февруари 2014 година за изпълнение на проекти и програми за целите на Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”. Схема на плащане: 1. АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ в размер на 30 % (тридесет процента) от цената по договора, дължимо в срок до 15 (петнадесет) дни, считано от дата на получаване на целевите средства за обекта и след представяне на оригинална фактура, на стойност равна на стойността на аванса с включен ДДС; 2. МЕЖДИННИ ПЛАЩАНИЯ не се предвиждат. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отправя към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ покана за приемане и заплащане на изпълнените СМР, като посочва ден и час, в които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да осигури присъствие на легитимен представител. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва обстойна документална проверка и проверка на място за удостоверяване извършването на заявените за плащане СМР. Извършените СМР се приемат с подписването на констативен приемо – предавателен протокол за установяване на действително извършени работи. 3. ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ се извършва в срок до 15 (петнадесет) дни от получаване на целевите средства за обекта и след подписване на окончателен приемо – предавателен протокол (респ. Акт образец 16) и издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Размерът на окончателното плащане се изчислява като от цената на договора се приспадне авансовото плащане. Сборът от стойностите на авансовото плащане и окончателното плащане не може да надхвърля общата стойност на договора.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 1. Участник в процедурата за обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на условията, посочени в Закона за обществените поръчки (ЗОП) и предварително обявените от Възложителя условия. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. Участниците в откритата процедура са длъжни да спазват изискуемите срокове и условия, посочени в обявлението, техническите спецификации и документацията на откритата процедура за обществената поръчка. 2. Участниците представят задължително оферта в оригинал за участие в настоящата процедура, като при изготвяне на офертата всички документи от всеки един от отделните пликове от офертата се сканират последователно в общ файл в PDF формат (поотделно за всеки един плик) и се представят и на електронен носител, който се поставя в съответния плик. 3. Участникът следва да представи оферта с приложени документи в обхвата, посочен в чл. 56, ал. 1 от ЗОП и съгласно условията на Възложителя за участие в настоящата процедура. 4. Участниците задължително подават една оферта за целия предмет на обществената поръчка. Не се допуска частично или непълно офериране и констатирането на подобни непълноти води до отстраняване на участника. 5. Участие на обединение / консорциум 5.1. Участие в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка могат да вземат на равни начала всички български и чуждестранни физически и юридически лица, както и техните обединения, притежаващи капацитет за работи и услуги, необходими за успешна реализация на обекта на настоящата обществена поръчка. 5.2. Тези условия са валидни за всички физически и юридически лица, компании и дружества, учредени по и управлявани съгласно нормативни актове от гражданското, търговското или публичното право на държавата, в която са установени участниците. 5.3. Условията, изброени в Подклаузи 5.1. и 5.2. включително, се отнасят и за всички съдружници в консорциум, ако участникът е такъв. 5.4. Ако участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице с ЕИК в Агенцията по вписванията, преди подаването на офертата за настоящата обществена поръчка, тогава неговите членове задължително сключват споразумение с нотариална заверка на подписа помежду си за целите на настоящата обществена поръчка. Като минимум, споразумението задължително трябва да съдържа клаузи, гарантиращи следното: • че всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора • да посочат упълномощено лице, което ще представлява участника при изпълнението на договора и което лице е упълномощено да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума. • че всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора 5.5. В споразумението или в друг документ с нотариална заверка на подписите, членовете на обединението трябва да определят едно физическо лице, което официално да представлява обединението за целите на настоящата обществена поръчка. След подаването на офертата не се допускат никакви промени в състава на обединението. 5.6. Споразумението за създаването на обединение задължително се прилага към офертата на участника. 5.7. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице: 1. документите по чл. 56 ал. 1, т. 1 и 6 от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; 2. документите по чл. 56 ал. 1, т. 4 и 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП; 3. декларация по чл. 56 ал. 1, т. 11 от ЗОП се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани с услугите, предмет на поръчката.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1.1 Изпълнението на това минимално изискване се доказва от участниците с Декларация по образец – Приложение 13 по член 50 ал.1 т.3 от ЗОП за общия оборот и за оборота от строителство, за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си и се удостоверява със заверени от участника копия на следните съставни части на годишните финансови отчети за последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, оформени съгласно Закона за счетоводството и приложимите нормативни актове, а именно: заверено копие на балансите за последните 3 (три) приключили финансови години /2011,2012 и 2013/; заверено копие на отчетите за приходите и разходите за последните 3 (три) приключили финансови години /2011,2012 и 2013/ или представяне на ЕИК (в случаите, когато същите са надлежно публикувани в Търговския регистър към Агенция по вписванията). В случай, че участникът е чуждестранно лице, то представя отчети за приходите и разходите когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която е установен, а когато не е регламентирано съставянето на такива, тогава същият представя еквивалентен документ, съставен съобразно законодателството на страната, в която е установен, както и справка за общия оборот и за оборота от строителство. При липса на предвидена правна регламентация и несъставяне на еквивалент, възложителят приема съгласно чл.50, ал.2 от ЗОП участникът да представи информация за общия оборот и за оборота от строителство и декларация за верността на посочените от него обстоятелства. В случай, че към момента на подаване на офертата участникът няма изготвени горецитираните съставни части на годишните финансови отчети за 2013 г., то същият представя справка за приходите и за приходите от строителство, подписана от участника/или представляващия го/ и главния счетоводител. 1.2. Обстоятелството се удостоверява с копие от валидна застрахователна полица на стойност, покриваща минималната застрахователна сума вида строеж, съответстващ на предмета на настоящата поръчка, или еквивалентен документ. Към копието се прилага в свободен текст Декларация от участника, че в случай, че по време на действие на договора застраховката изтече, то действието и ще бъде подновено със срок не по – малък от срока на строителството и договора.
Минимални изисквания: 1. Участникът в процедурата трябва да отговаря на минимални изисквания за икономическо и финансово състояние, както следва: 1.1. Участникът да е реализирал сумарно за последните 3 (три) приключили финансови години (2011, 2012 и 2013), в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си, общ оборот в размер не по-малко от 1 000 000 лв. (един милион) лева без ДДС и общ оборот от строителство, равен или над 700 000 лв. (седем стотин хиляди) лева. 1.2. Участникът следва да притежава сключена валидна към датата, определена в Обявлението за обществена поръчка като краен срок за подаване на офертите, застраховка за професионална отговорност на Участниците в строителството съгласно чл. 171 ал.1 от ЗУТ или еквивалентен документ на стойност, покриваща минималната застрахователна сума вида строеж, съответстващ на предмета на настоящата поръчка.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.1. Списък на основните договори, изпълнени през последните 5 (пет) години до датата на подаване на офертата (в зависимост от датата, на която участникът е започнал дейността си), придружен от препоръка/и (референция) за добро изпълнение. В препоръката/ите задължително се посочва наименованието на възложителя, общата стойност на договора, датата и мястото на строителството, както и дали изпълнението е професионално и в съответствие с нормативните изисквания, адрес и телефон за контакт с подписалия препоръката. 1.2. Изпълнението на изискването се доказва със сертификат за въведена система на управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен – представя се заверено от участника копие. Съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП, Възложителят може да приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с обхват отговарящ на предмета на поръчката; Сертификат за въведена система за управление на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалентен – представя се заверено от участника копие. Съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП, Възложителят може да приема и други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда, с обхват отговарящ на предмета на поръчката; 1.3. Участникът трябва да докаже, че разполага с необходимите специалисти за предоставяне на всички услуги и работи, нужни за качественото изпълнение на поръчката. Предлаганият ключов персонал от участника трябва да има изискуемия опит, изрично посочен от възложителя в документацията и обявлението. Представят се: Автобиография във формат по образец и документи, удостоверяващи обстоятелствата в нея (официални документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и стажа на лицата, отговарящи за изпълнението на поръчката, с приложени заверени копия на дипломи за завършено образование, удостоверения за вписване в професионалните регистри, сертификати, трудови или осигурителни книжки), както и Декларация за разположение на експерт. 1.4. Обстоятелството се удостоверява със Справка декларация по образец на строителните машини и техническото оборудване за изпълнение на обществената поръчка и на техническото оборудване за изпитване и изследване, с което ще се осигурява контрол на качеството на изпълнените строителни и монтажни работи. Списъкът съдържа наименование на машината или оборудването, технически характеристики, свързани с тяхната производителност и основание за ползване от участника, придружен от копие на документи, удостоверяващи основанието за ползване от участника (собственост, наем, лизинг, предварителен договор, друго основание за официален ангажимент за срока на изпълнение на поръчката, конкретизирано от участника). В случай, че участник използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, същият следва да докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси.
Минимални изисквания: 1.1. Участникът следва да има изпълнени успешно в рамките на последните 5/пет/ години, считано от датата определена като крайна за получаване на офертите, договор/и/ за строителство на обекти с предмет, сходен* с предмета на поръчката, с общ обем не по-малко от 10 000 кв.м. (десет хиляди). 1.2. Участникът следва да има въведена интегрирана система за управление на качеството, здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда, съгласно съответните системи: ISO 9001:2008 за внедрена система за управление на качество с обхват на дейностите “строително-монтажни работи” или еквивалентен или да представи доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството; ISO 14001:2004 за внедрена система за управление на околната среда с обхват на дейностите “строително-монтажни работи” или еквивалентен или да представи доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на опазването на околната среда. В случай на участие на обединение/консорциум, който не е регистриран като самостоятелно юридическо лице, както и в случаите, когато се ползва подизпълнител, сертификатите се представят за всеки един от членовете на обединението/консорциума, респективно подизпълнителите, които са пряко ангажирани със строително-монтажните работи. 1.3. Участникът трябва да разполага със следните експерти: • Ръководител на екипа - висше образование в областта на промишленото и гражданското строителство, пътното строителство или еквивалентно; минимум 3 (три) години професионален опит в областта на пътното строителство.; • Технически ръководител - дипломиран строителен инженер или строителен техник, отговарящ на условията на чл. 163а от ЗУТ, минимум 3 години стаж като строителен инженер или строителен техник; • Специалист – контрол на качеството лице, с висше или средно техническо образование, което притежава удостоверение/сертификат за вътрешен одитор по качество или еквивалентно; • Специалист по здравословни и безопасни условия на труд - лице, притежаващо удостоверение (сертификат) за завършен курс за длъжностно лице по здраве и безопасност; 1.4. Участникът трябва да разполага с необходимото строително оборудване, транспортни средства и механизация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката, както следва: Багер – 1 брой; Товарачна машина тип фадрома – 1 брой; Комбиниран багер – 1 брой; Валяк – 1 брой; Автогрейдер – 1 брой; Товарен автомобил тип самосвал – 2 броя; Товарен автомобил тип бордови – 1 брой; Асфалтополагач – 1 брой;
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Срок на изпълнение - П1; тежест: 10
Показател: Техническо предложение - П2; тежест: 40
Показател: Ценово предложение - П3; тежест: 50

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
21.04.2014 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 42 BGN
Условия и начин на плащане

Документация за участие в процедурата може да бъде закупена на хартиен носител всеки работен ден от 8:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:00 часа в срок до 10 (десет) дни преди изтичане на срока за подаване на офертите. Стойността на проектната документация на хартиен носител е в размер 42.00 лв. (четиридесет и два лева) с включен ДДС, като сумата се заплаща в посочения в обявлението срок на касата на Община Черноочене, находяща се в с.Черноочене, ул. „Шеста“ № 9 срещу редовно издаден платежен документ или се превежда по банкова сметка Община Черноочене в Инвестбанк АД ФЦ Хасково IBAN - BG69IORT80313307000003 и банков код – BIC – IORTBGSF.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
30.04.2014 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 07.05.2014 г.  Час: 13:00
Място

Общинска администрация

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

1.Цялата документация за участие в процедурата е публикувана на официалния интернет сайт на Възложителя www.chernoochene.com от датата на изпращане на настоящото обявление. 2.Датата, часа и мястото за отваряне и oповестяване на ценовите предложения се обявява на официалната интернет страница на Възложителя: www.chernoochene.com. 3.Участниците могат да получат необходимата информация за : -задълженията, свързани с данъци и осигуровки - от Национална агенция по приходите на ел.адрес www.nap.bg ; -опазване на околната среда - от Министерство на околната среда и водите и неговите структури на ел.адрес www.moew.government.bg ; -закрила на заетостта и условията на труд - от Министерство на труда и социалната политика на ел.адрес www.mlsp.government.bg, които са в сила в РБългария, където трябва да се извърши строителството или да се предоставят услугите, и които са приложими към строителството или към предоставяните услуги.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 ал. 5 т. 1 и ал. 6 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

20.03.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ