Версия за печат

00115-2013-0047

BG-Русе: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Русе, пл. "Свобода" № 6, За: Камен Христов - ст.експерт в отдел "Обществени поръчки", България 7000, Русе, Тел.: 082 881710

Място/места за контакт: Община Русе
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Авторски надзор по проект „Благоустрояване и достъпна градска среда на централна градска зона – участък от ул. „Александровска“, площад „Батенберг“ и прилежащите пространства“, Договор BG161PO001/1.4-09/2012/023, финансиран по ОП „Регионално Развитие 2007-2013, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ”Зелена и достъпна градска среда“

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 12
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: гр. Русе
Код NUTS: BG323
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Предметът на поръчката включва упражняване на авторски надзор, който ще се осъществява от започване до завършване на строителството с подписване на необходимите и установени от закона актове за неговото започване (протокол обр. 2) и приключване (акт обр.15), но не повече от 330 календарни дни.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71000000

Описание:

Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
48000 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне без обявление

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

НЕ


РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № ЗОП-16 / Обособена позиция №: / Заглавие:Авторски надзор по проект „Благоустрояване и достъпна градска среда на централна градска зона – участък от ул. „Александровска“, площад „Батенберг“ и прилежащите пространства“, Договор BG161PO001/1.4-09/2012/023, финансиран по ОП „Регионално Развитие 2007-2013, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ”Зелена и достъпна градска среда“
V.1) Дата на сключване договора
19.03.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
14.02.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Красиинвест ЕООД, ЕИК 117590503, ул.Пирот №9, България 7000, Русе, Тел.: 082 872017

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 48000 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

„Благоустрояване и достъпна градска среда на централна градска зона – участък от ул. „Александровска“, площад „Батенберг“ и прилежащите пространства“, Договор BG161PO001/1.4-09/2012/023, финансиран по ОП „Регионално Развитие 2007-2013, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ”Зелена и достъпна градска среда“

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

20.03.2014 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне без обявление

- свързани със защитата на изключителни права.

Предвид разпоредбата на чл. 162, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ авторския надзор се упражнява от проектанта като предписанията на проектанта, свързани с авторското му право, за точното изпълнение на инвестиционния проект са задължителни за останалите участници в строителството. Поради това, възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаването на авторското право на проектанта, което налага възлагането на обществената поръчка по реда на чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП чрез провеждане на процедура на договаряне без обявление.