Версия за печат

01123-2014-0001

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: 3 от 18.03.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 5 или 6 на ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

Проучване и добив на нефт и газ АД, ул. Стефан Караджа № 2, За: г-жа Сашка Грънчарова, Република България 1080, София, Тел.: 02 9461600, E-mail: s.grancharova@pdng-bg.com, Факс: 02 9461600

Място/места за контакт: гр. София, бул. Ситняково № 23

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.ogep-bg.com/bg/home.html.

Адрес на профила на купувача: http://www.ogep-bg.com/bg/articles.html.

I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Проучване и добив на природен газ или нефт


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Доставка на лични предпазни средства, специално работно облекло и колективни средства за защита, по проект BG 051PO001-2.3.03-0670 Подобряване на условията на труд в Проучване и добив на нефт и газ АД, във връзка с Договор № ESF-2303-01-01008/ 25.06.2013 г., финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по четири обособени позиции

II.3) Кратко описание на поръчката

„Доставка на лични предпазни средства, специално работно облекло и колективни средства за защита, по проект BG 051PO001-2.3.03-0670 Подобряване на условията на труд в Проучване и добив на нефт и газ АД, във връзка с Договор № ESF-2303-01-01008/ 25.06.2013 г., финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” при следните обособени позиции: обособена позиция № 1: „Доставка на специално работно облекло”; обособена позиция № 2: „Доставка на специални работни обувки, ботуши и гумирани костюми”; обособена позиция № 3: „Доставка на лични предпазни средства” обособена позиция № 4: „Доставка на лични предпазни и колективни средства за електрозащита”. „Проучване и добив на нефт и газ” АД предприе широкообхватна стратегия за повишаване на стандарта на живот на работещите в дружеството чрез подобряване качеството на работната среда и постепенно привеждане на условията на труд в “Проучване и добив на нефт и газ” АД в съответствие с нормите и изискванията на европейския пазар. Като част от практическото осъществяване на тази стратегия, дружеството създаде съответната организация за участие в процедура за представяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-2.3.03 „Безопасен труд” и подписа с Агенцията по заетостта Договор за безвъзмездна финансова помощ № ESF 2303-01-01008 от 25.06.2013 г. Една от основните дейности в проекта е доставка на лични предпазни средства и колективни средства за защита.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

35113400, 18143000, 18444200, 31210000, 18830000

Описание:

Защитно и предпазно облекло
Предпазна екипировка
Предпазни каски
Електрически уреди за комутиране или предпазване на електрически вериги
Предпазни обувки

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 2 от 17.03.2014 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2014-592242
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 1123-2014-1
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

592242

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

17.03.2014 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

И двете (за допълнителна информация моля направете справка със съответната документация за участие)

V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

Приложение Б, Информация относно обособени позиции, Обособена позиция: 1 "Доставка на специално работно облекло", поле 4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Вместо:

Срок в дни 60

Да се чете:

Срок в дни 30

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

Приложение Б, Информация относно обособени позиции, Обособена позиция: 2 "Доставка на специални работни обувки, ботуши и гумирани костюми", поле 4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Вместо:

Срок в дни 90

Да се чете:

Срок в дни 30

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

Приложение Б, Информация относно обособени позиции, Обособена позиция: 3 "Доставка на лични предпазни средства", поле 4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Вместо:

Срок в дни 90

Да се чете:

Срок в дни 30

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

Приложение Б, Информация относно обособени позиции, Обособена позиция: 4 "Доставка на лични предпазни средства и колективни средства за електрозащита", поле 4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Вместо:

Срок в дни 90

Да се чете:

Срок в дни 30

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

Вместо:
15/04/2014 16:00
Да се чете:
16/04/2014 17:00
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на документация за участие

Вместо:
08/04/2014 17:00
Да се чете:
09/04/2014 17:00
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Условия за отваряне на офертите

Вместо:
16/04/2014 11:00
Да се чете:
17/04/2014 10:00
V.9) Друга допълнителна информация:

В Документацията за участие, Образец О-10, Приложение № 10-ОП.1 "Техническо предложение", на стр. 2/8, параграф четвърти вместо "Сроковете за доставка на изделията ще са до .........(не повече от 60 /шестдесет/) календарни дни, считано от датата на подписване на договора." да се чете "Сроковете за доставка на изделията ще са до .........(не повече от 30 /тридесет/) календарни дни, считано от датата на подписване на договора." В Документацията за участие, Образец О-11, Приложение № 11-ОП.4 "Предлагана цена", на стр. 2/3, в таблицата в колона "Количество", на ред 1.3.11. Килимчета диелектрични, вместо "15(по 5бр. в компл.)" да се чете "20(по 5бр. в компл.)". В Документацията за участие, в раздел Проекти на договори, Проект на договор по Обособена позиция № 4, на стр. 5/12, в таблицата по чл. 8, ал. 1, в колона "Количество", на ред 1.3.11. Килимчета диелектрични, вместо "15(по 5бр. в компл.)" да се чете "20(по 5бр. в компл.)".


VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Възложителят ще добави променените образци и проект на договор от Документацията и в Профила на купувача на интернет адрес : http://www.ogep-bg.com/bg/articles.html


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

18.03.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Пламен Костадинов Николов Мария Илиева Владимирова
Длъжност: Изпълнителен директор Прокурист