02744-2013-0001

BG-Смолян:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

"Диагностично-консултативен център - Смолян" ЕООД, бул. България № 2, За: Виктория Санкова, Република България 4700, Смолян, Тел.: 0879 933006, E-mail: dkcsmolyan@gmail.com, Факс: 0301 62549

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: dkcsmolyan.com.

Адрес на профила на купувача: dkcsmolyan.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

ЗдравеопазванеРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Доставки
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 4 от 28.03.2013 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
02744-2013-0001
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Доставка на реактиви и консумативи за Клинична лаборатория и Микробиологична лаборатория по обособени позиции


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 1 от 05.07.2013 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

"Диасистемс" ЕООД ЕИК 200182932, ул.Христо Ценов 10, Република България 1407, София, Тел.: 02 8685161, E-mail: info@diasystems.biz

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

доставка на реактиви и консумативи за Клинична лаборатория и Микробиологична лаборатория

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност посочена в договора
1787.5 BGN с ДДС 20%
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е предсрочно прекратен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

07.03.2014 г. 

ІV.2) Причини за прекратяване на договора

След проведена процедура по обществена поръчка с предмет „Доставка на медицински консумативи, реактиви и консумативи за Клинична и Микробиологична лаборатории”, е подписан нов договор за обществена поръчка с посочения предмет от дата 07.03.2014г. Поради посоченото обстоятелство и на основание чл.17.1. от подписания договор от 05.07.2013год. го считаме за прекратен.

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 27.83% от предмета на договора
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
497.4 BGN с ДДС 20%
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

17.03.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Д-р Венцислав Проданов
Длъжност: Управител