Версия за печат

02744-2013-0002

BG-Смолян: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"Диагностично-консултативен център - Смолян" ЕООД, бул.България №2, За: Виктория Санкова, Република България 4700, Смолян, Тел.: 0301 62666, E-mail: dkcsmolyan@gmail.com

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dkcsmolyan.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на медицински консумативи, реактиви и консумативи за клинична и микробиологична лаборатории по обособени позиции

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: "ДКЦ-Смолян" ЕООД, бул. България № 2, гр.Смолян
Код NUTS: BG424
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Доставка на медицински консумативи, реактиви и консумативи за клинична и микробиологична лаборатории по обособени позиции

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500, 33140000

Описание:

Лабораторни реактиви
Медицински консумативи

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
6852.64 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 558701 от 05.09.2013 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 7 / Обособена позиция №:74 / Заглавие:доставка на медицински консумативи, реактиви и консумативи за Клинична и Микробиологична лаборатории СОП № 74,75,76,77,78,79,106,107,109 и 115
V.1) Дата на сключване договора
10.03.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
10.02.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

14

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Химтекс" ООД ЕИК 836149057, ул.Бузлуджа №33, Република България 6400, Димитровград, Тел.: 0391 60354

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 4162.72 BGN с ДДС 20%
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 8 / Обособена позиция №:70 / Заглавие:доставка на медицински консумативи, реактиви и консумативи за Клинична и Микробиологична лаборатории СОП №70 и 81
V.1) Дата на сключване договора
10.03.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
10.02.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

14

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

" АА Медикъл България" ООД ЕИК 175155243, ул.България №52К, вх.А, ет.4, ап.10, Република България 1000, София, Тел.: 02 9623982

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 2689.92 BGN с ДДС 20%
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

14.03.2014 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор