Версия за печат

02744-2013-0002

BG-Смолян: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"Диагностично-консултативен център - Смолян" ЕООД, бул.България 2, За: Виктория Санкова, Република България 4700, Смолян, Тел.: 0879 933006, E-mail: dkcsmolyan@gmail.com, Факс: 0301 62549

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: dkcsmolyan.com.

Адрес на профила на купувача: dkcsmolyan.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ, РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА КЛИНИЧНА И МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: "ДКЦ-Смолян" ЕООД
Код NUTS: BG424
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Доставка на медицински консумативи, реактиви и консумативи за клинична и микробиологична лаборатории по обособени позиции

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33696500, 33140000

Описание:

Лабораторни реактиви
Медицински консумативи

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
121831.27 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 558701 от 05.09.2013 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 1 / Обособена позиция №:28 / Заглавие:Доставка на медицински консумативи, реактиви и консумативи за Клинична и Микробиологична лаборатории СОП № 28,33,34,35,42,87,88,98,99 и 100
V.1) Дата на сключване договора
07.03.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
10.02.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

14

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Диасистемс" ЕООД ЕИК 200182932, ул."Мургаш" №3, вх.Б, Република България 1504, София, Тел.: 02 4214144, E-mail: info@diasystems.biz, Факс: 02 8685161

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 6325.08 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 2 / Обособена позиция №:23 / Заглавие:доставка на медицински консумативи, реактиви и консумативи за Клинична и Микробиологична лаборатории СОП №23,24,26,27,29,30,31,32,39,40,84,85,86,93,95,96 и 104
V.1) Дата на сключване договора
07.03.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
10.02.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

14

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"БГ МЕД" ООД ЕИК 175366547, ж.к. Младост 2, ул."Свети Киприян" 44, Република България 1799, София, Тел.: 02 9748967, E-mail: Mario.kapsarev@bgmed-ltd.com

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 8460 BGN с ДДС 20%
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 3 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:доставка на медицински консумативи, реактиви и консумативи за Клинична и Микробиологична лаборатории СОП №1,2,5,6,8,14,15,17,110,111,112 и 114
V.1) Дата на сключване договора
07.03.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
10.02.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

14

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Истлинк България" ЕООД ЕИК 115573932, ул."Йордан Йовков" №9, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 644588

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 11082.3 BGN с ДДС 20%
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 4 / Обособена позиция №:18 / Заглавие:доставка на медицински консумативи, реактиви и консумативи за Клинична и Микробиологична лаборатории СОП №18,19,20
V.1) Дата на сключване договора
07.03.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
10.02.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

14

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Медикъл имидж" ООД ЕИК "Медикъл имидж" ООД ЕИК 130488072, ул."Франсин Пресансе" 15, Република България 4700, София, Тел.: 02 9442290, E-mail: dimaging@netissat.bg

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 19398.5 BGN с ДДС 20%
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 5 / Обособена позиция №:22 / Заглавие:доставка на медицински консумативи, реактиви и консумативи за Клинична и Микробиологична лаборатории СОП №22,41,44 и 46
V.1) Дата на сключване договора
07.03.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
10.02.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

14

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Перфект Медика" ООД ЕИК 833101609, ул."Новозагорско шосе" № 1, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 610230, E-mail: officesz@perfect- medica.com

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 46377.15 BGN с ДДС 20%
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 6 / Обособена позиция №:3 / Заглавие:доставка на медицински консумативи, реактиви и консумативи за Клинична и Микробиологична лаборатории СОП № 3,7,13,16,21,36,37,38,101 и 108
V.1) Дата на сключване договора
07.03.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
10.02.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

14

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Медицинска техника инжинеринг" ООД ЕИК 831641528, ж.к.Младост,бл.28Б, ул.Димитър Моллов, Република България 1750, София, Тел.: 02 4627118, E-mail: info@mte-bg.com

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 30188.24 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

13.03.2014 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор