00030-2014-0005

BG-Силистра:

РЕШЕНИЕ

Номер: ЗК-345 от 11.03.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Силистра, ул. "Симеон Велики" №33, За: Г.Тодорова, гл. експерт "Обществени поръчки", Р.България 7500, Силистра, Тел.: 086 816280, E-mail: op_silistra@abv.bg, Факс: 086 823343

Място/места за контакт: Община Силистра

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.silistra.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.2 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

„Доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на детски ясли и детска кухня при Община Силистра”

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Изборът на вида процедура се обуславя от факта, че с Решение №ЗК-160 от 05.02.2014 г. е прекратена откритата с Решение №ЗК-400 от 12.09.2013г. открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски ясли и детска кухня при Община Силистра, разделени по групи, представляващи самостоятелно обособени позиции”: Обособена позиция 1. „Месо и месни продукти”; Обособена позиция 2. „Риба и рибни продукти”; Обособена позиция 3. „Мляко и млечни продукти”; Обособена позиция 4. „Пресни плодове и зеленчуци, замразени зеленчуци, зеленчукови и плодови консерви”; Обособена позиция 5. „Други храни”; Обособена позиция 6. „Хляб и хлебни изделия”, в частност обособена позиция №6 „Хляб и хлебни изделия”, поради следните мотиви: •В процедурата по обособена позиция №6 са подадени оферти за участие от участниците: „ЛЪКИ СИС” ЕООД гр. Силистра и „КРИСБОР” ООД гр. Силистра. •Участниците по обособена позиция №6 отговарят на поставените условия за участие в процедурата и са допуснати до отваряне на ценовите им предложения, за които е констатирано, че не съответства да предварително обявените от възложителя изисквания, поради това, че са предложили цени за изпълнение по – високи от прогнозната стойност на обособената позиция и са отстранени от участие. •Откритата процедура, в частност обособена позиция №6 е прекратена на основание чл.39, ал.1, т.3 от ЗОП, предвид което законосъобразно се явява провеждането на договаряне без обявление с участниците на основание чл.90, ал.1, т.2 от ЗОП.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

1.„ЛЪКИ СИС” ЕООД, гр. Силистра 2.„КРИСБОР” ООД, гр. Силистра

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Открита с решение №: №ЗК-400 от 12.09.2013 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00030-2013-0022

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" №18, Р.България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

11.03.2014 г. 


Възложител

Трите имена: д-р Юлиян Найденов Найденов
Длъжност: Кмет на Община Силистра