00725-2014-0002

BG-Бургас: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 102007021

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас, ж.к. Лазур, ул. Перущица № 67, ет. 3, За: Таня Манолова, България 8000, Бургас, Тел.: 056 813206, E-mail: riosvbs@unacs.bg, Факс: 056 813200

Място/места за контакт: ж.к. Лазур, ул. Перущица № 67, ет. 3 - Деловодство

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.riosvbs.eu.

Адрес на профила на купувача: http://www.riosvbs.eu.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Околна среда

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Изработване на планове за управление на резервати „Силкосия”, „Узунбуджак”, „Витаново”, „Средока”, „Тисовица”, „Ропотамо”, „Орлицата” и поддържани резервати „Пясъчната лилия”, „Водните лилии”/Вельов вир/, включително инвентаризация на горите и противопожарни планове. Актуализиране на планове за управление на поддържани резервати Атанасовско езеро и Ардачлъка по проект „Дейности по устойчиво управление на резервати и поддържани резервати в териториалния обхват на РИОСВ-Бургас, поддържащи и възстановителни дейности", със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Разработване на план за управление на резерват „Силкосия”, включително инвентаризация на горите и противопожарен план”; Обособена позиция № 2: „Разработване на план за управление на резерват „Узунбуджак”, включително инвентаризация на горите и противопожарен план” Обособена позиция № 3: „Разработване на план за управление на резерват „Витаново”, включително инвентаризация на горите и противопожарен план”; Обособена позиция № 4: „Разработване на план за управление на резерват „Средока”, включително инвентаризация на горите и противопожарен план”; Обособена позиция № 5: „Разработване на план за управление на резерват „Тисовица”, включително инвентаризация на горите и противопожарен план”; Обособена позиция № 6: „Разработване на план за управление на резерват „Орлицата”, включително инвентаризация на горите и противопожарен план”; Обособена позиция № 7: „Разработване на планове за управление на резерват „Ропотамо”, поддържан резерват „Пясъчната лилия” и поддържан резерват „Водните лилии” (Вельов вир), включително инвентаризация на горите и противопожарни планове”; Обособена позиция № 8: „Актуализиране на плана за управление на поддържан резерват „Атанасовско езеро”; Обособена позиция № 9: „Актуализиране на плана за управление на поддържан резерват „Ардачлъка”, включително инвентаризация на горите и противопожарен план”.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 27 (27 - Други услуги)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Териториалния обхват на РИОСВ – Бургас: област Бургас, община Приморско, община Созопол, община Бургас, община Царево, община Малко Търново; област Сливен, община Котел.
Код NUTS: BG341, BG342
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща следните дейности: Разработване/актуализиране на планове за управление на резервати и поддържани резервати в териториалния обхват на РИОСВ-Бургас по проект „Дейности по устойчиво управление на резервати и поддържани резервати в териториалния обхват на РИОСВ-Бургас, поддържащи и възстановителни дейности", със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Разработване на план за управление на резерват „Силкосия”, включително инвентаризация на горите и противопожарен план”; Обособена позиция № 2: „Разработване на план за управление на резерват „Узунбуджак”, включително инвентаризация на горите и противопожарен план” Обособена позиция № 3: „Разработване на план за управление на резерват „Витаново”, включително инвентаризация на горите и противопожарен план”; Обособена позиция № 4: „Разработване на план за управление на резерват „Средока”, включително инвентаризация на горите и противопожарен план”; Обособена позиция № 5: „Разработване на план за управление на резерват „Тисовица”, включително инвентаризация на горите и противопожарен план”; Обособена позиция № 6: „Разработване на план за управление на резерват „Орлицата”, включително инвентаризация на горите и противопожарен план”; Обособена позиция № 7: „Разработване на планове за управление на резерват „Ропотамо”, поддържан резерват „Пясъчната лилия” и поддържан резерват „Водните лилии” (Вельов вир), включително инвентаризация на горите и противопожарни планове”; Обособена позиция № 8: „Актуализиране на плана за управление на поддържан резерват „Атанасовско езеро”; Обособена позиция № 9: „Актуализиране на плана за управление на поддържан резерват „Ардачлъка”, включително инвентаризация на горите и противопожарен план”. Пълният обхват от дейностите, които Изпълнителят трябва да извърши, резултати, които трябва да постигне, както и специфичните изисквания за всяка една от защитените територии, са посочени в техническите задания – ЗАДАНИЯ, утвърдени от Министъра на околната среда и водите, и проекта на договор – неразделна част от настоящата документация.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

90700000, 90712400

Описание:

Услуги, свързани с околната среда
Услуги по стратегическо планиране за управление или опазване на природните ресурси

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

За обосбени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7: • изработени планове за управление на резервати „Силкосия”, „Узунбуджак”, „Витаново”, „Средока”, „Тисовица”, „Ропотамо”, „Орлицата” и поддържани резервати „Пясъчната лилия”, „Водните лилии”/Вельов вир/, включително инвентаризация на горите (където е приложимо) и противопожарни планове ; • създаване на начална база данни и географската информационна система /ГИС/ за гореописаните резервати и поддържани резервати. • осигурена публична информация, консултации (провеждане на семинари, работни срещи, експертни обсъждания); За обосбени позиции № 8 и 9: • актуализирани планове за управление на поддържани резервати , поддържани резервати „Атанасовско езеро” и „Ардачлъка”, включително инвентаризация на горите (където е приложимо) и противопожарни планове ; • създаване на начална база данни и географската информационна система /ГИС/ за гореописаните поддържани резервати. • осигурена публична информация, консултации (провеждане на семинари, работни срещи, експертни обсъждания). Пълният обхват от дейностите, които Изпълнителят трябва да извърши, резултати, които трябва да постигне, както и специфичните изисквания за всяка една от защитените територии, са посочени в техническите задания – ЗАДАНИЯ, утвърдени от Министъра на околната среда и водите, и проекта на договор – неразделна част от настоящата документация.

Стойност, без да се включва ДДС
627000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в дни

180

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие се представят в една от следните форми: депозит на парична сума по сметка на Възложителя или банкова гаранция в полза на Възложителя. Участникът, съгласно чл.60, ал.2 от ЗОП, избира сам формата на гаранцията за участие. В случай, че участникът избере да предостави гаранцията за участие под формата на депозит, то депозитът следва да бъде направен по следната сметка на Възложителя: Общинска банка Бургас, IBAN BG 19 SOMB 9130 3337 007 401, BIC SOMBBGSF. Ако Участникът представя Банкова гаранция, то същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на Банкова гаранция. Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя, подписано от директора на РИОСВ - Бургас или упълномощено от него длъжностно лице. Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от 30 календарни дни след датата, определена в Обявлението за обществена поръчка като краен срок за подаване на офертите. Размер на гаранцията за участие: За обособена позиция № 1 – 610,00 (шестстотин и десет) лева; За обособена позиция № 2 – 920,00 (деветстотин и двадесет) лева; За обособена позиция № 3 – 830,00 (осемстотин и тридесет) лева; За обособена позиция № 4 – 600,00 (шестстотин) лева; За обособена позиция № 5 – 750,00 (седемстотин и петдесет) лева; За обособена позиция № 6 – 560,00 (петстотин и шестдесет) лева; За обособена позиция № 7 – 800,00 (осемстотин) лева; За обособена позиция № 8 – 770,00 (седемстотин и седемдесет) лева; За обособена позиция № 9 – 430,00 (четиристотин и тридесет) лев. При участие по повече от една обособена позиция участниците представят отделна гаранция за участие за всяка позиция. При представяне на гаранцията за участие, в платежното нареждане или съответно в банковата гаранция, изрично се посочва наименованието на поръчката и обособената позиция. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% (три процента) от стойността на поръчката за съответната обособена позиция. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Участникът, определен за Изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната сметка на Възложителя: Общинска банка Бургас, IBAN BG 19 SOMB 9130 3337 007 401, BIC SOMBBGSF Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя и че е със срок на валидност най - малко 30 (тридесет) дни след изтичане на срока за изпълнение на договора. Същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на банкова гаранция (образец № 13) за изпълнение на договора.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Настоящият договор се финансира по проект № DIR -5113325-13-110 „Дейности по устойчиво управление на резервати и поддържани резервати в териториалния обхват на РИОСВ-Бургас, поддържащи и възстановителни дейности”" финансиран от Европейския съюз чрез Оперативна програма ,,Околна среда 2007-2013", по приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”, Заповед №РД-524 от 2 юли 2012 г. на Министъра на околната среда и водите. Възнаграждение ще бъде заплатено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по банков път, по посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка, при следната схема на плащане: 1. Авансово плащане в размер на………………………лв. (…………….) без ДДС, които представляват общо 20 % от общата цена, дължимо в срок до 30 (тридесет) календарни дни след след приемане с двустранен констативен протокол на встъпителния доклад разработен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Плащането се извършва въз основа на представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оригинална фактура. 2. Междинно плащане в размер на ………………………лв. (…………….) без ДДС, които представляват общо 30 % от общата цена, дължимо в срок до 30 (тридесет) календарни дни след приемане с двустранен констативен протокол на качественото изпълнение на работата, отчетена с междинен доклад от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Плащането се извършва въз основа на представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оригинална фактура. 3. Окончателно плащане в размер на ………………………лв. (…………….) без ДДС, които представляват общо 50 % от общата цена, дължимо в срок до 30 (тридесет) календарни дни след след приемане с окончателен двустранен констативен протокол на качественото изпълнение на работата, отчетена с окончателен доклад на плановете за управление. Окончателното плащане е дължимо след представянето на оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП, не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица. Участникът обединение трябва да представи регистрация по БУЛСТАТ преди сключване на договора, в случай че е избран за изпълнител. В случай, че участникът участва като обединение, изброените по долу изисквания се прилагат за обединението като цяло. Изключенията са отбелязани изрично. В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението сключват споразумение. Споразумението за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка следва да бъде с нотариална заверка на подписите. Споразумението трябва да бъде представено от Участника в оригинал или нотариално заверено копие. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: - всички членове на обединението са отговорни солидарно - заедно и поотделно, за изпълнението на договора; - всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Участниците в обединението трябва да определят едно лице, което да представлява обединението за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. Когато не е приложено споразумение за създаването на обединение или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на обединението се е променил след подаването на офертата - участникът може да бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

В процедурата могат да участват всички български или чуждестранни физически и/или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, посочени в ЗОП и обявените изисквания на Възложителя в обявлението и документацията за участие. За участие в процедурата, участникът следва да представи оферта, изготвена при условията и изискванията на настоящите указания и документацията за участие. Същата се представя в срока и на адреса, посочени в обявлението за обществената поръчка по реда, описан в настоящите указания. Участникът трябва да проучи всички образци, условия и спецификации на документацията за участие. Невъзможността да предостави цялата информация, изисквана в документацията или представянето на оферта, неотговаряща на условията на Възложителя от документацията, води до отстраняване му. Лице, което е дало съгласие и е посочено като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта, както и не може да участва като член на обединение. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Участник ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако е представил оферта, в която е посочил конкретно лице за подизпълнител, но не е приложил негова декларация (обр. № 15), а същевременно това лице е подало самостоятелна оферта и декларира, в хода на провеждането на процедурата пред Възложителя, че не знае за посочването си като подизпълнител и не е съгласно да бъде такъв. Участниците могат да подават оферти за една или повече обособени позиции. Всеки участник може да представи само една оферта по отделна обособена позиция и само за пълния й обем. Оферти за част от обхвата на съответната обособена позиция не подлежат на разглеждане. Варианти на предложения в офертата не се приемат. Количеството, видът и качеството на дейностите трябва да отговарят напълно на условията за изпълнение на поръчката от настоящите Указания за участие и заданията за разработване/актуализиране на плановете за управление. Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно упълномощено/и лице/а, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия участника (с изключение на изискуемите документи, които обективират лично изявление на конкретно лице/а - представляващ/и участника и не могат да се подпишат и представят от пълномощник). Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, за който е налице някое от обстоятелства по чл. чл.47 ал.1,т.1, б. "а"- "д", т.2 и т.3, ал.2 т.1, т.2а (предл. първо), т.3, т.4 и т.5, ал. 5 от ЗОП. За експерт „лесовъд” участниците трябва да представят удостоверение за регистрация по чл.235 за упражняване на дейности по чл.236, ал.3 от Закона за горите, или еквивалентен документ, за чуждестранните лица, съгласно законодателството на страната, в която са установени. Офертата се състои от следните 3 непрозрачни плика:ПЛИК № 1 с надпис „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР", в който се поставят в един оригинал и едно копие документите, изисквани от Възложителя, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1-6, 8, 12-14 от ЗОП отнасящи се до критериите за подбор на Участниците. ПЛИК № 2 с надпис „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА", в който се поставят в един оригинал и едно копие документите по чл. 56, ал. 1, т. 7 и 9 от ЗОП, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно посочените в документацията изисквания. Предложението за изпълненние на поръчката трябва да съдържа:1.Стратегия на участника;1.1.Описание на стратегията на участника;1.2. Подход за взаимодействие със заинтересованите лица;2.Разпределение на човекодните на ключовите и други експерти, необходими за изпълнение на поръчката;3. План-график за изпълнение на дейностите.ПЛИК № 3 с надпис „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА",който съдържа ценовото предложение на участника, както и разбивка по дейности (Прил. №1 към Обр. № 18).Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, пликове № 2 и 3 се представят отделно за всяка от позициите.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Информация за оборота на Участника за последните три години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.) - (Образец № 8, съответно за всяка обособена позиция, за която участникът подава оферта). В случай, че участникът не е представил ЕИК, се представя копие от счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за всяка от предходните три финансови години (2011, 2012, 2013 г.), когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която е установен. Ако участникът не разполага с всички изисквани документи, поради датата на регистрацията си, то той представя наличните. Ако финансовите отчети за съответните години не са обявени в търговския регистър в пълния обем, участниците трябва да представят заверени с мокър печат следните раздели: баланс и отчет за приходите и разходите. Ако финансовите отчети за съответните години са обявени в търговския регистър в пълния обем, участниците не ги представят. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискуемите документи се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът трябва да е реализирал общ оборот за последните три години, равен минимум на двукратния размер от прогнозната сума по позицията, за която кандидатства без ДДС за последните 3 (три) години: 2011, 2012 и 2013 г. (в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си). Когато Участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, изискването за оборот се прилага кумулативно. В случай, че не отговаря на горните изисквания, Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1)Списък на договор/и за изработване/актуализация на планове за управление на защитени територии през последните 3 години, считано от датата определена като краен срок за подаване на оферти, придружен с рефереции,(Образец № 9, съответно за всяка обособена позиция, за която участникът подава оферта). Препоръките/референциите следва да бъдат издадени от възложителя, краен ползвател на услугата и точно да кореспондират с данните по договора, като съдържат информация за възложителя, предмета на договора, срока за изпълнение, място на изпълнение, както и номер на акта на компетентния орган, с който е одобрен плана/актуализацията на плана за управление на защитени територии. 2)Списък на експертите в екипа за изпълнение на поръчката (по образец): Лицата, участващи в екипа за изпълнение, трябва да представят: професионални автобиографии, придружени от заверени копия на документи удостоверяващи: висше образование, години трудов стаж, специфичен опит, съгласно изискванията на Възложителя по обособените позиции; удостоверения за правоспособност (когато е приложимо), референции или други доказателствени документи. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискуемите документи се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1)Участникът е изработил минимум един план/актуализация на план за управление на защитена територия през последните 3 (три) години, считано от датата определена като краен срок за подаване на оферти. За доказване на обстоятелството участникът представя списък на договор/и за изработване на планове/актуализация на планове за управление на защитени територии през последните 3 години, считано от датата определена като краен срок за подаване на оферти, придружен с препоръки/референции. Препоръките/референциите следва да бъдат издадени от възложителя, краен ползвател на услугата и точно да кореспондират с данните по договора, като съдържат информация за възложителя, предмета на договора, срока за изпълнение, място на изпълнение, както и номер на акта на компетентния орган, с който е одобрен плана/актуализацията на плана за управление на защитени територии. Възложителят ще приеме, че участникът отговаря на изискването само ако изработеният от него план/актуализация на план е приет от компетентния орган. Когато Участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, изискването се прилага за обединението като цяло. 2)За всяка обособена позиция участникът трябва да предложи екип от ключови експерти: Обособени позиции № 1 – 6, 9 - Ръководител екип: Висше образование по биология/екология или еквивалентна;минимум 5 (пет) години трудов стаж по специалността;минимум 3 (три) години опит в теренни наблюдения/събиране и/или актуализиране на данни за територии; Експерт лесовъд: Висше образование по горско стопанство;минимум 3 (три) години трудов стаж по специалността;участвал в изработването/актуализацията на поне един план за управление на защитена територия/зона или план за инвентаризация на гори;притежаващ удостоверение за регистрация по чл.235 за упражняване на дейности по чл.236, ал.3 от Закона за горите, или еквивалентен документ, за чуждестранните лица, съгласно законодателството на страната, в която са установени;Експерт ботаник:Висше образование в сферата на екология/биология или еквивалентна;минимум 3 (три) години опит в областта на ботаниката и/или участие в поне 1 (един) проект за оценка и/или изследване на територии с консервационно значение;Експерт зоолог:Висше образование в сферата на екология/биология или еквивалентна;минимум 3 (три) години опит в областта на зоологията и/или участие в поне 1 (един) проект за оценка/анализ или консервационни дейности на животни в защитени територии/зони;Експерт ГИС:Висше техническо образование, минимална образователна степен „магистър” по някоя от следните специалности: геодезия, картография, география, математика, информатика или еквивалентно;Минимум 5 (пет) години общ професионален опит в областта на ГИС и база данни, опит в управление на геобаза данни, опит при работа с ГИС софтуерни продукти; Участие в минимум 1 проект на позиция ГИС и бази банни или еквивалентни през последните 5 /пет/ години. Обособена позиция № 7 - Ръководител екип, Експерт лесовъд, Експерт ботаник; Експерт зоолог, Експерт ГИС (екв. на Об. поз. 1-6); Експерт хидробилог: Висше образование в областта на хидробиологията; минимум 3 (три) години опит в областта на хидробиологията и/или участие в поне 1 (един) проект за оценка и изследване на територии с консервационно значение; Обособена позиция № 8 - Ръководител екип, Експерт ботаник, Експерт зоолог, Експерт хидробилог, Експерт ГИС (екв. на Об. поз. 7), Експерт орнитолог:Висше образование, специалност „Биология”;минимум три (години) години стаж при управлението на редки и застрашени видове и/или участие в поне 1 (един) проект за оценка/анализ или консервационни дейности на птици в защитени територии/зони. В случай, че не отговаря на горните изисквания, Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

НЕ

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
14.04.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
24.04.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 25.04.2014 г.  Час: 10:00
Място

Постъпилите офертите се отварят в сградата на РИОСВ Бургас, гр. Бургас ж.к. „Лазур, ул. „Перущица № 67, ет. 3, на дата и час съгласно обявлението.

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. Представителят на участника се допуска след удостоверяване на неговата самоличност и представяне на съответното пълномощно. Присъстващите представители вписват имената си и се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

Настоящият договор се финансира по проект № DIR -5113325-13-110 „Дейности по устойчиво управление на резервати и поддържани резервати в териториалния обхват на РИОСВ-Бургас, поддържащи и възстановителни дейности” финансиран от Европейския съюз чрез Оперативна програма ,,Околна среда 2007-2013", по приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”, Заповед №РД-524 от 2 юли 2012 г. на Министъра на околната среда и водите.

VI.3) Допълнителна информация

Във връзка с чл. 64, ал. 3 от ЗОП, Възложителят предоставя пълен, безплатен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на електронен адрес - http://www.riosvbs.eu/. Всички разяснения по обществената поръчка, както и информация за деня, часа и мястото на провеждане на публично заседание за отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници ще се публикуват само на посочения интернет адрес - http://www.riosvbs.eu/.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно разпоредбите на чл.120,ал. 5, т.1 и ал. 6 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

10.03.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция „Разработване на план за управление на резерват „Силкосия”, включително инвентаризация на горите и противопожарен план”
1) Кратко описание

Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща следните дейности: Разработване на план за управление на резерват „Силкосия”, включително инвентаризация на горите и противопожарен план.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

90700000, 90712400

Описание:

Услуги, свързани с околната среда
Услуги по стратегическо планиране за управление или опазване на природните ресурси

3) Количество или обем

Съгласно техническото задание.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
61000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 180Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Разработване на план за управление на резерват „Узунбуджак”, включително инвентаризация на горите и противопожарен план
1) Кратко описание

Предмет: Разработване на план за управление на резерват „Узунбуджак”, включително инвентаризация на горите и противопожарен план.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

90700000, 90712400

Описание:

Услуги, свързани с околната среда
Услуги по стратегическо планиране за управление или опазване на природните ресурси

3) Количество или обем

Съгласно техническото задание.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
92000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 180Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Разработване на план за управление на резерват „Витаново”, включително инвентаризация на горите и противопожарен план
1) Кратко описание

Предмет: Разработване на план за управление на резерват „Витаново”, включително инвентаризация на горите и противопожарен план.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

90700000, 90712400

Описание:

Услуги, свързани с околната среда
Услуги по стратегическо планиране за управление или опазване на природните ресурси

3) Количество или обем

Съгласно техническото задание.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
83000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 180Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Разработване на план за управление на резерват „Средока”, включително инвентаризация на горите и противопожарен план
1) Кратко описание

Предмет: Разработване на план за управление на резерват „Средока”, включително инвентаризация на горите и противопожарен план.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

90700000, 90712400

Описание:

Услуги, свързани с околната среда
Услуги по стратегическо планиране за управление или опазване на природните ресурси

3) Количество или обем

Съгласно техническото задание.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
60000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 180Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Разработване на план за управление на резерват „Тисовица”, включително инвентаризация на горите и противопожарен план
1) Кратко описание

Предемт: Разработване на план за управление на резерват „Тисовица”, включително инвентаризация на горите и противопожарен план.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

90700000, 90712400

Описание:

Услуги, свързани с околната среда
Услуги по стратегическо планиране за управление или опазване на природните ресурси

3) Количество или обем

Съгласно техническото задание.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
75000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 180Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Разработване на план за управление на резерват „Орлицата”, включително инвентаризация на горите и противопожарен план
1) Кратко описание

Предмет: Разработване на план за управление на резерват „Орлицата”, включително инвентаризация на горите и противопожарен план.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

90700000, 90712400

Описание:

Услуги, свързани с околната среда
Услуги по стратегическо планиране за управление или опазване на природните ресурси

3) Количество или обем

Съгласно техническото задание.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
56000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 180Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция Разработване на планове за управление на резерват „Ропотамо”, поддържан резерват „Пясъчната лилия” и поддържан резерват „Водните лилии” (Вельов вир), включително инвентаризация на горите и противопожарни планове
1) Кратко описание

Предмет: Разработване на планове за управление на резерват „Ропотамо”, поддържан резерват „Пясъчната лилия” и поддържан резерват „Водните лилии” (Вельов вир), включително инвентаризация на горите и противопожарни планове.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

90700000, 90712400

Описание:

Услуги, свързани с околната среда
Услуги по стратегическо планиране за управление или опазване на природните ресурси

3) Количество или обем

Съгласно техническите задания.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
80000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 180Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция Актуализиране на плана за управление на поддържан резерват „Атанасовско езеро”
1) Кратко описание

Предмет Актуализиране на плана за управление на поддържан резерват „Атанасовско езеро”.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

90700000, 90712400

Описание:

Услуги, свързани с околната среда
Услуги по стратегическо планиране за управление или опазване на природните ресурси

3) Количество или обем

Съгласно техническото задание.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
77000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 180Обособена позиция № 9 / Заглавие на обособената позиция Актуализиране на плана за управление на поддържан резерват „Ардачлъка”, включително инвентаризация на горите и противопожарен план
1) Кратко описание

Предмет: Актуализиране на плана за управление на поддържан резерват „Ардачлъка”, включително инвентаризация на горите и противопожарен план.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

90700000, 90712400

Описание:

Услуги, свързани с околната среда
Услуги по стратегическо планиране за управление или опазване на природните ресурси

3) Количество или обем

Съгласно техническото задание.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
43000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 150