Версия за печат

02712-2014-0006

BG-Горна Оряховица: 01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Северноцентрално държавно предприятие ДП , град Габрово, ТП Държавно горско стопанство Горна Оряховица, ул. Ангел Кънчев № 29, За: Георги Георгиев - главен счетоводител при ТП ДГС Горна Оряховица, РБългария 5100, Горна Оряховица, Тел.: 0618 60065, E-mail: g.orqhovitsa@scdp.bg, Факс: 0618 60044

Място/места за контакт: ТП ДГС Горна Оряховица

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://scdp.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: горско стопанство

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

периодично техническо обслужване , включващо - профилактика, ремонт / основен и текущ /, осигуряне на резервни части на 9/ девет/ броя моторни превозни средства , собственост на СЦДП ДП, стопанисвани от ТП ДГС Горна Оряховица

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 1
Място на изпълнение: ТП ДГС Горна Оряховица
Код NUTS: BG321
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

периодично техническо обслужване , включващо - профилактика, ремонт / основен и текущ /, осигуряне на резервни части на 9/девет/ броя моторни превозни средства , собственост на СЦДП ДП, стопанисвани от ТП ДГС Горна Оряховица

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

50000000, 50100000

Описание:

Услуги по ремонт и поддръжка
Услуги по техническо обслужване и ремонт на превозни средства и свързаното с тях оборудване

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

извършването на услугата ремонт и поддръжка на МПС е на приблизителна стойност 9000.00 лева

Прогнозна стойност без ДДС
9000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

гаранция за участие в 90 лева / деветдесет / лв. Гаранцията за участие трябва да е постъпила по сметката на възложителя към момента на изтичане на срока за подаване на офертите гаранция за изпълнение - 3% от стойността на договора

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

със средства на ТП ДГС Горна Оряховица

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Съдържание на офертите /съгласно чл. 56 от ЗОП/ Офертата се изготвя по образец (Приложение №3) и трябва да съдържа: 1.1. Оферта по образец - (Приложение №3); 1.2.Документ за закупена документация за участие – копие, заверено от кандидата; 1.3.Документ за внесена гаранция за участие – оригинал или заверено от участника копие; 1.4.Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; 1.5.Копие от годишния баланс и отчета за приходите и разходите за 2012год., с изключение на новорегистрираните търговци, съгл. чл.50, ал.1, т.2 от ЗОП, като участникът да е реализирал минимален оборот на финансови средства в размер не по- малко от 10 000 лева за отчетната година; 1.6. Справка за продължителност на работното време. 1.7. Списък на основните договори за обслужване, изпълнени за последните три години, придружен от препоръки за добро изпълнение или други подходящи документи, които показват успешно изпълнение на съответния договор. 1.8.Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1 от ЗОП – Приложения № 4 ; 1.9.Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.2, т.1 и т.2 от ЗОП– Приложение № 5; 1.10. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП– Приложение № 6; 1.11.Имената на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, в случаите когато кандидата предвижда участие на такива и дела на тяхното участие – Приложения №7 и №8; подизпълнителите трябва да отговарят на всички изисквания, на които отговаря и основният кандидат; 1.12.Декларация относно срок на валидност на предложението -Приложение № 10; 1.13.Предлагана цена (ценова оферта) НАЙ – ГОЛЯМ % ОТСТЪПКА – Приложение № 9; 1.14.Проект на договор, подписан и подпечатан без нанесени цени и срок на изпълнение, Приложение – 11; 1.15.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; При участие на подизпълнители кандидатът представя: - подписани от подизпълнителите декларации по чл.47, ал.1, 2,т.1 и т.2 и ал.5 от ЗОП (съгл. Приложения №№ 4,5 и 6); - декларация по чл.55, ал.4 от ЗОП, подписана от подизпълнителя (съгл. Приложение № 8); - документите по 1.4., 1.5., 1.6 и 1.7. за всеки от подизпълнителите. Кандидатът трябва да посочи в офертата си подизпълнителите (в случай че ще ползва такива), както и процентът от общата стойност и конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнител. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от негов упълномощен представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика кандидатът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Пликът съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва: • Плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, в който се поставят документите по чл.56, ал.1, т.1-7,т.11-12 от ЗОП /т.1.1-т.1.11, и т.1.15 от документацията/. • Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката /т.1.12 и т.1.14 от документацията/. • Плик № 3 с надпис „Предлагана цена/ предложен % отстъпка/”, който съдържа предложението на участника, изписано цифром и словом./т.1.13/ - Ценово предложение / % отстъпка/ - оригинал, по приложен образец в документацията (Приложение № 9); - Приложение към ценовото предложение (Образец № 9А,Б,В) което е неразделна част от ценовото предложение. -Ценовото предложение/ % отстъпка / се представя в отделен запечатан непрозрачен плик, ведно с (Образец № 9А,Б,В)към него и се поставя в плика с офертата. (Образец № 9А,Б,В) ще послужи за извършване на класиране по “най-ниска цена/ най – голям % отстъпка”.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: копие от годишния баланс за приходи и разходи за предходната година , с изключение на новорегистрираните търговци, съгласно чл.50, ал.1,т.2 от ЗОП
Минимални изисквания: участникът да е реализирал оборот от финансови средства не по - малко от 10 000 лева през отчетната финансова година
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: справка за продължителността на работното време. списък на основните договори за обслужване, изпълнени през последните три години, придружени от препоръки за добро изпълнение или други подходящи документи, които докозвот успешно изпълнение на съответния договор
Минимални изисквания: -
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
28.03.2014 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 30 BGN
Условия и начин на плащане

плащане в касата на ТП ДГС Горна Оряховица или по банков път

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
09.04.2014 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 16.04.2014 г.  Час: 09:00
Място

административната сграда на ТП ДГС Горна Оряховица, град Г. Оряховица

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

кандидатите, подали документи за участие могат да присъстват , като неявяването им не е основание за отстранява, задължително присъствие на членовете на назначената комисияРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

жалби се подават по реда на ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша 18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9884070

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

07.03.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ