Версия за печат

00589-2014-0001

BG-Перник: Изграждане

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Перник, пл."Св.Иван Рилски"№1А, За: инж.Ема Махайлова, РБългария 2300, Перник, Тел.: 076 684277, Факс: 076 603890

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.pernik.bg.

Адрес на профила на купувача: www.pernik.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Изграждане на вътрешна водопроводна мрежа на с.Ярджиловци, Община Перник"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изграждане 
Място на изпълнение: Община Перник
Код NUTS: BG414
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

"Изграждане на вътрешна водопроводна мрежа на с.Ярджиловци, Община Перник". Дейностите по изпълнение обществената поръчка включват: • Изграждане на главни клонове I, II и III; • Изграждане на второстепенни клонове; • Изграждане на сградни водопроводни отклонения; • Предвижда се изпълнението на строителните работи да се осъществява съгласно техническите спецификации на Възложителя и изготвен от изпълнителя работен план и линеен график.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45231300

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Разходи по изпълнение на строителство по договор за водснабдяване на с. Ярджиловци- 2 390 578,59 лв. без ДДС Непредвидени разходи при строителство - до 1 % в размер на 23 905,79 лв. без ДДС

Прогнозна стойност без ДДС
2414484 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Съгласно чл.61 и чл.62 от ЗОП, участникът в процедурата следва да представи гаранция за участие, а определеният за изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписването на договора. Гаранциите се представят в една от следните форми: 1. парична сума; 2. банкова гаранция 3. Възложителя определя гаранция за участие в размер на 12 072,42 лв.(дванадесет хиляди, седемдесет и два лв. и 42 ст.). 4. Възложителя определя гаранция за изпълнение в размер на 3 (три) % от стойността на договора без ДДС. Условията за вида, начина на внасяне и възстановяване на гаранцията за изпълнение ще бъдат уточнени в условията на договора за изпълнение на обществената поръчка. Участникът и определеният за изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение. При избор на гаранция за участие (съответно за изпълнение) парична сума, то тя следва да бъде внесена по банков път и по сметка на Община Перник: IBAN: BG 36 CECB 9790 3360 8793 00; BIC: CECB BG SF при “ЦКБ” АД, клон Перник. При избор на гаранция за участие (съответно за изпълнение) – банкова гаранция, то същата трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа заявление на банката - гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя. Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от 15 дни след изтичане срока на валидност на офертата на участника. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на участника, съответно изпълнителя. Разходите по евентуалното им усвояване са за сметка на Възложителя. Размера на гаранциите не може да бъде по-малък от определения в настоящата процедура. Когато кандидатът, участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Към момента на обявяване на поръчката Възложителят няма осигурено финансиране. Договор за изпълнение на предмета на настоящата поръчка с избрания изпълнител ще бъде сключен единствено и само при осигурено финансиране на обекта.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Няма изискване за създаване на юридическо лице.В случай, че участникът участва като обединение или консорциум, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението/консорциума сключват нотариално заверено споразумение или договор. Споразумението/договорът трябва да съдържа и клаузи, които гарантират, че : • всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно за изпълнението на договора; • представляващия обединението/консорциума е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума; • членовете на обединението/консорциума са солидарно отговорни за изпълнението на договора, включително по отношение на плащанията; • всички членове са длъжни да останат в него за целия период на изпълнение на договора, освен когато при непредвидени обстоятелства се налага излизане на даден съдружник и то с изричното съгласие на Възложителя, като останалите членове на обединението поемат писмено и нотариално заверено пред възложителя неговите задължения Споразумението следва да съдържа клаузи, от които да е видно какво е разпределението на дейностите на отделните съдружници, с ясно и конкретно посочване на дейностите, които всеки от тях ще изпълнява в рамките на договора за обществената поръчка.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Участникът може да се запознае със строителната площадка след съгласуване с кмета на с. Ярджиловци. Техническият проект се съхранява в Община Перник, отдел „Инвестиции и екология” Посещението се извършва от законния представител на участника лично или чрез надлежно и изрично упълномощен да извърши огледа представител със заверено от представляващия пълномощно и лична карта. Копие от пълномощното се прилага към уведомлението за предстоящ оглед. Към своята оферта всеки участник прилага Декларация за запознаване с мястото на изпълнението и условията на откритата процедура и с инвестиционния проект, при което изрично декларира, че незапознаването с мястото и условията за изпълнение на поръчката и одобреният инвестиционен проект е за негов риск. Участник ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от предварително обявените условия за участие в процедурата. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители в своята оферта, изискванията посочени в настоящата документация се прилагат и за подизпълнителите, съобразно вида и дела на тяхното участие, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, 4, 5, 6 и 11 от ЗОП се представят за всеки от тях. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка е длъжен да заяви в офертата си, дали при изпълнението на поръчката ще ползва подизпълнители и какъв ще бъде делът и видът на участието на подизпълнителите в изпълнението на поръчката (Приложение № 5). Възлагането на работи/задачи на подзипълнител/-и е допустимо само, ако участникът приеме, че отговаря за действията и/или бездействията на всеки от подизпълнител/-ите като за свои действия и/или бездействия. Всеки подизпълнител, който участникът предвижда да участва в изпълнението на обществената поръчка е необходимо да изрази изричното си съгласие да участва като подизпълнител и да опишe дела и вида на участието си в поръчката (Приложение № 6). Лице, което е дало съгласие и е посочено като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. Участникът трябва да притежава валидна застраховка за професионална отговорност при строителство, с минимален праг, отговарящ на групата и категорията на строежа от предмета на поръчката, която застраховка следва да покрива вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им. При констатирана липса или невалидност на застраховката, възложителят не дължи плащания по договора и си запазва правото за неговото прекратяване, при неотстраняване на нарушението. За участник, установен/регистриран в Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде съгласно чл.171, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл.171, ал.1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участника за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия, при или по повод изпълнение на задълженията им, която да покрива минимум рисковете и минималните застрахователни суми, предвидени в Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. В случай на участие на обединение/консорциум, който не е регистриран като самостоятелно юридическо лице, както и в случаите, когато се ползва подизпълнител, застраховката се представя за всеки един от членовете на обединението/консорциума, както и за всеки един от подизпълнителите, които ще изпълняват строителни дейности.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват като участници български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на условията, посочени в Закона за обществените поръчки (ЗОП). В офертата си представят следните документи: 1. Оферта със списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника или упълномощен от него представител (Образец № 1); 2.Административни сведения (Образец № 2); 3. Заверено копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; 4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това); 5. Споразумение за създаване на обединение за участие в обществената поръчка - когато участникът е обединение, което не е юридическо лице; 6. Декларации за липса на обстоятелства по 47 ал.1 т.2 и т.3, ал.2 т.1, т.2а, т.3 и т.4 и ал.5 т.2 от ЗОП. 7. Декларации за липса на обстоятелства по чл. 47, ал.1, т. 1 б. „а” до „д”, ал. 2, т. 5 и ал.5, т. 1 от ЗОП 8. Документ за изпълнение на финансовите изисквания към участника (Приложение № 9) - представят копие от годишните финансови отчети и баланс за приходите и разходите за 2011, 2012 и 2013 г., когато не е представен документ за ЕИК и информацията за участника не е достъпна в ТР. 9. Заверено копие на валидна полица за застраховка за професионална отговорност съгласно чл.171, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). 10.Заверено копия от валидни сертификати удостоверяващи внедрени системи за управление на качеството, опазване на околната среда и безопасни и здравословни условия на труд с минимален обхват сходен с предмета на поръчката. 11.Списък-декларация на ръководните и технически лица (Приложение № 11) 12. Автобиография на предложения персонал (Приложение № 12) 13. Списък-декларация за наличното технологично оборудване (Приложение № 14). 14. Списък-декларация на основните изпълнени договори (Приложение № 10). 15. Заверено копие на валидно удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България за изпълнение на строежи четвърта категория, втора група.В случай на участие на обединение/консорциум, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, както и в случаите, когато се ползва подизпълнител, удостоверението се представя за всеки един от членовете на обединението/консорциума, които ще изпълняват строително-монтажни работи, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, както и за подизпълнителите, пряко ангажирани със строителството. 16. Споразумение за създаване на обединение/консорциум за участие в обществената поръчка (когато участникът е обединение/консорциум, което не е юридическо лице) 17. Нотариално заверено пълномощно от участника, упълномощаващо едно лице да представлява участника в процедурата (изисква се, когато избраното лице не представлява официално участника, съгласно документите за съдебна регистрация); 18. Нотариално заверени пълномощни от всички членове на обединението, упълномощаващи едно лице от водещия член да подаде офертата и да подпълни и подпише документите, които са общи за обединението (изисква се когато участникът е обединение, което не е юридическо лице и когато тази функция на лицето, подаващо офертата, не е изрично вписано в споразумението) и Декларация от членовете на обединението (Пр. № 22) 19. Декларация за разположение на ключов експерт и членове на екип (Пр. № 13).; 20. Декларация за ползване на подизпълнители (Пр. № 5); 21. Декларация за съгласие за участие на подизпълнител (Пр. № 6); 22. Гаранция за участие 23.Документ за платена документация
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Участниците представят декларация по образец (Приложение № 9) и заверени от участника копия на Годишен финансов отчет за отчетните 2011, 2012 и 2013 г. (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си), оформен съгласно Закона за счетоводството и приложимите нормативни актове, като за участници чуждестранни юридически лица се представят еквивалентни документи, изготвени съгласно приложимото законодателство на страната, където са установени или представяне на ЕИК (в случате, когато същите са надлежно публикувани в Търговския реигтър към Агенция по вписванията). 2. Копие от застраховка „Професионална отговорност” съгласно чл. 171 от ЗУТ или еквивалентна за чуждестранни участници, като професионалната дейност /като обекти/ от застрахователните полици трябва да съответства на предмета на обществената поръчка, за която е подадена оферта, като участникът прилага Декларация в свободен текст, че в случай, че същата изтече преди указания по-горе срок, то действието й ще бъде подновено със срок не по-малък от срока на договора и 30 дни след изтичането му.
Минимални изисквания: 1. Участнтикът да е реализирал общо за последните три години, (2011, 2012 и 2013 год.) или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, оборот от строителство не по-малко от 2 500 000,00 лева без ДДС (два милиона и петстотин хиляди лева), оборот от дейности, от реализация на обекти, сходни с предмета на поръчката на обща стойност не по-малко от 2 000 000,00 лева без ДДС (два милиона лева). Под „сходни” с предмета на поръчката следва да се разбира изпълнението на договор/и, включващ поотделно или в комбинация/и следните основни дейности: изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация на водопроводни и канализационни мрежи. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по-горе трябва да бъдат изпълнени общо от обединението, а при участие на подизпълнители изискването се прилага съобразно вида и дела на участието им. 2. Участникът трябва да притежава валидна застраховка за професионална отговорност при строителство, с минимален праг, отговарящ на групата и категорията на строежа от предмета на поръчката, която застраховка следва да покрива вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им. В случай на участие на обединение/консорциум, който не е регистриран като самостоятелно юридическо лице, както и в случаите, когато се ползва подизпълнител, застраховката се представя за всеки един от членовете на обединението/консорциума, както и за всеки един от подизпълнителите, които ще изпълняват строителни дейности.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Участниците представят Списък-декларация на ръководните и технически лица – Приложение № 11, Автобиография във формат по образец Приложение № 12 и документи, удостоверяващи обстоятелствата в нея (официални документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и стажа на лицата, отговарящи за изпълнението на поръчката, с приложени заверени копия на дипломи за завършено образование, удостоверения за вписване в професионалните регистри, сертификати, трудови или граждански договори, трудови или осигурителни книжки), както и Декларация за разположение на експерт по образец Приложение № 13. За позиции по т. 1.3 и т. 1.4 5 е допустимо съвместяване на позициите. 2. Участниците представят заверено копие от Сертификатите за внедрени системи ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и BS.OHSAS 18001:2007 или еквивалентни, както и представяне на други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. 3. Списък по образец – (Приложение № 10), съдържащ описание на основните изпълнени договори, в зависимост от датата, на която участникът е започнал дейността си, придружен от препоръки за добро изпълнение за по-важните обекти. В препоръките задължително се посочва наименованието на възложителя, общата стойност на договора, датата и мястото на строителството, стойността на подобния вид работи, изпълнени от участника, както и дали изпълнението е професионално и в съответствие с нормативните изисквания, адрес и телефон за контакт с подписалия препоръката. 4. Участникът представя Списък-декларация на техническото оборудване по образец – (Приложение № 14) и копия на документи, които доказват собствеността на оборудването, или от които произтича правото на участника да ползва оборудването. Кандидат или участник може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси. 5. Заверено копие на валидно Удостоверение от КСБ или декларация, посочваща ЕИК и точно наименование на юридическото лице, от участника за вписване в Централния Професионален Регистър на Строителя за изпълнение на СМР от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС или за чуждестранни лица съответен еквивалентен документ или декларация от компетентните органи съгласно националния му закон за вписването на лицето в съответен професионален регистър на държавата, в която е установен, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си извършване на строителните работи обект на настоящата обществена поръчка, придружен с превод на български език.
Минимални изисквания: 1. Всеки от участниците следва да разполага минимум със следните експерти за изпълнение на поръчката: 1.1. Ръководител на екипа - строителен инженер „магистър”; с минимум 5 години общ професионален опит, от които минимум 3 години в областта на ВиК системи; 1.2. Технически ръководител – строителен инженер ВиК, ХМС, ХТС или еквивалентно образование, стаж по специалността минимум 5 години; 1.3. Специалист - контрол на качеството – строителен инженер „магистър”, притежаващ Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение в строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентно, стаж по специалността минимум 5 години; 1.4. Координатор по здравословни и безопасни условия на труд – лице, притежаващо удостоверение за завършен курс за длъжностно лице по здраве и безопасност или еквивалентно, стаж по специалността минимум 5 години; 1.5. Наличен персонал – участникът трябва да представи минимум 25 човека наличен персонал, с квалификация и образование необходими да изпълняват дейностите заложени в обществената поръчка 2. Лицето, което ще изпълнява СМР, следва да има въведена система за управление на качеството, опазване на околната среда и здравословни и безопасни условия на труд с минимален обхват сходен с предмета на поръчката, съгласно съответните системи: 2.1. ISO 9001:2008 за внедрена система за управление на качество или еквивалентно; 2.2. ISO 14001:2004 за внедрена система за управление на околната среда или еквивалентно; 2.3. OHSAS 18001:2007 за внедрена система за управление на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно. 3.Считано от датата, определена като краен срок за подаване на оферти по настоящата процедура, участникът да е изпълнил успешно договори за обекти, както следва: • През последните пет години (2009, 2010, 2011, 2012 и 2013 г.), вкл. до датата на подаване на офертата - договори за строителство и/или рехабилитация и/или реконструкция на водопроводна и/или канализационна на стойност не по-малка от 2 000 000 лв. (два милиона лв.); 4. Участникът трябва да разполага минимум със следното техническо оборудване за изпълнение на поръчката : • Багер – 2 бр.; • Самосвал – 4 бр.; • Товарен автомобил с хидрокран или автокран – 1 бр.; • Машина за челно заваряване на PE тръби (комплект) – 2 бр.; • Машина за рязане на асфалтови и бетонови повърхности – 1 бр.; • Трамбовъчна машина – 2 бр.; • Валяк за уплътняване на асфалт – 2 бр.; • Помпа за изпомпване на вода – 1 бр. • Компресор или мотометла за почистване на подготвените за асфалтиране участъци -1 бр.; • Асфалтополагач – 1 брой; • Челен товарач – 1 брой; • Миничелен товарач – 1 брой; В случай, че участникът е обединение/консорциум, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, изискванията по-горе трябва да бъдат изпълнени общо от обединението/консорциума, а при участие на подизпълнители изискването се прилага съобр. вида и дела на участието им. 5. Лицето, което ще участва пряко в изпълнението на строителството трябва да е вписано в ЦПРС и да има издадено удостоверение от Камарата на строителите за изпълнение на строежи ІV категория, втора група. В случай, че участникът е чуждестранно лице – представя се еквив. документ, допускащ съгл. законодателството на държавата, в която участникът е установен и осъществява дейността си извършване на строителните работи или представя декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон, придружен с превод на български език. В случай на участие на обединение/консорциум, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, както и в случаите, когато се ползва подизпълнител, удостоверението се представя за всеки един от членовете на обединението/консорциума, които ще изпълняват СМР съобр. разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Ценово предложение – П1; тежест: 40
Показател: Техническо предложение – П2; тежест: 30
Показател: Срок за изпълнение – П3; тежест: 15
Показател: Срок за реакция при отстраняване на дефекти – П4; тежест: 15

IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя

Р ешение №120/07.03.2014г.на Кмета на Община Перник

ІV.3.2) Предишни публикации свързани със същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП

Номер на обявлението в РОП/ДВ 589289 от 28.02.2014 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
04.04.2014 г.  Час: 16:30
Платими документи

ДА

Цена: 15 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията се закупува в деловодството на Община Перник на адрес: гр. Перник, пл. "Св. Иван Рилски" №1, всеки работен ден от 08:30 до 16:30 часа. Получаването на документацията се извършва на мястото на закупуването й. Цената на документацията за участие може да бъде внесена по банков път на следната банкова сметка: IBAN: BG49CECB97908460879300 BIC: CECBBGSF, Вид плащане: 447000, БАНКА: ЦКБ АД.Възложителят може да изпрати при поискване документацията за сметка на лицето, отправило искането.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
11.04.2014 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 14.04.2014 г.  Час: 10:00
Място

Община Перник Заседателна зала ет.1

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците или упълномощени техни представители, както и представители на средствата за масово осводомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Отдел "Правен и обществени поръчки" Община Перник, пл."Св.Иван Рилски" №1А, РБългария 2300, Перник, Тел.: 076 684324, Факс: 076 603890

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

07.03.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ