Версия за печат

00546-2014-0002

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Специализирана болница за активно лечение по онкология-ЕАД, ул." Пловдивско поле" №6, За: Валентин Славков, България 1756, София, Тел.: 02 8076355, E-mail: vslavkov@sbaloncology.bg, Факс: 02 8706321

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Периодични доставки на канцеларски материали, мастилници за специализирани медицински принтери, зареждане, рециклиране, и доставка на нови тонер касети/мастилници, отпечатване и доставка на медицински формуляри за нуждите на СБАЛ по онкология-ЕАД”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: централен склад на СБАЛ по Онкология ЕАД, ул. „Пловдивско поле” № 6.
Код NUTS: BG411
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

„Периодични доставки на канцеларски материали, мастилници за специализирани медицински принтери, зареждане, рециклиране, и доставка на нови тонер касети/мастилници, отпечатване и доставка на медицински формуляри за нуждите на СБАЛ по онкология-ЕАД”

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22000000, 30125100, 30192700

Описание:

Печатни материали и свързани с тях продукти
Касети с тонер
Книжарски стоки

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно Техническа спецификация

ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в откритата процедура по обособени позиции е както следва: Обособена позиция наименование Гаранция за участие (в лева) №1 Периодични доставки на канцеларски материали 800,00 лв. № 2 Периодични доставки на мастилници за специализиран медицински принтер Dryview Chroma Imager 50,00 лв. № 3 Периодични доставки на мастилници за специализиран медицински принтер Codonics Virtua 30,00 лв. № 4 Периодично зареждане, рециклиране и доставка на нови тонер касети/мастилници 200,00 лв. № 5 Периодично отпечатване и доставка на медицински формуляри 300,00 лв. Участникът представя отделна гаранция за участие, за всяка обособена позиция в полза на СБАЛ по Онкология ЕАД за гарантиране на изпълнението на неговите задължения, произтичащи от участието в процедурата. Срокът на валидност на гаранциите за участие в процедурата следва да бъде в срокът на валидност на офертите /90 дни от датата на крайният срок за получаването им/. 1. Гаранциите се представят в една от следните форми по избор на участника: - парична сума, платима по банкова сметка на СБАЛ по Онкология – ЕАД в Интернешънъл Асет банк АД: IBAN: BG84IABG81231000113500, BIC: IABGBGSF - безусловна и неотменима банкова гаранция, издадена от българска банка в полза на възложителя, със срок на валидност не по-малък от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за представяне на офертите. Банковите гаранции, издадени от чуждестранни банки, следва да са авизирани чрез българска банка, потвърждаваща автентичността на съобщението. При участие за повече от една обособена позиция в представените документи за внесени гаранции, следва изрично да се посочи номерът на обособената позиция за която се отнася конкретната гаранция.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Условия за плащане - начин, форма, срок на отложено плащане, но не по-малко от 30 /тридесет/ дни и не повече от 60 /шестдесет/ дни от датата на представяне на фактура в български лева по банков път, и двустранно подписани приемателно - предавателени протоколи за всяка една доставка.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Когато участникът е обединение /консорциум, участниците в обединението следва да представят документ - договор/споразумение помежду си, в който задължително се включва представляващия обединението. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: - всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, за изпълнението на договора; - е определен член на обединението/консорциума, който е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума; - всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата; - участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява обединението/консорциума за целите на поръчката. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Всеки участник може да представи само една оферта за участие в процедурата. Не се допуска представянето на различни варианти на офертата. Участникът може да подаде оферта за една, за няколко или за всички обособени позиции от Техническата спецификация. Участникът задължително трябва да оферира всички номенклатури включени в съответната обособена позиция от Техническата спецификация. Неоферирането на всички номенклатури включени в съответната обособена позиция е основание за отстраняване от участие на офертата на участника за позицията. При участие по обособена позиция № 5 „Периодично отпечатване и доставка на медицински формуляри”, участниците са длъжни да се запознаят с образците на подлежащите за отпечатване изделия, предмет на поръчката, до изтичане на срока за подаване на оферти в сградата на СБАЛО ЕАД, ет. 6, стая № 22. След сключване на договор с изпълнител по обособена позиция № 5 „Периодично отпечатване и доставка на медицински формуляри”, Възложителят ще представи на изпълнителя копие на образците

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Заверено от участника копие на документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; заверено от участника копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. 2. Документ за ДДС регистрация /заверено от участника копие/- в случай, че участниците са регистрирани по ДДС. 3. Документи, удостоверяващи представителната власт на лицето, от което изхожда предложението, в случай, че това не е законният представител на участника /нотариално заверено пълномощно - оригинал/. 4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 и ал.2, т.2 и т.5 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва, съгласно приложения към документацията образец (Образец-Д). Декларацията се подава от лицата посочени в чл.47, ал.4 от ЗОП. 5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2 и т.3 и ал.2, т.1, т.3 и т.4 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва, съгласно приложения към документацията образец (Образец-Е). Достатъчно е декларацията да бъде подадена от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника. 6. Декларация за отсъствие на обстоятелството по чл.47, ал.5 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията образец (Образец-Ж). Декларацията се подписва от лицата посочени в чл.47, ал.4 от ЗОП. 7. Участниците задължително предоставят декларация, съдържаща информация за производителя и потвърждаваща съответствието на техническите характеристики на предлаганите продукти (относимо за обособена позиция № 1 „Периодични доставки на канцеларски материали”; № 2 „ Периодични доставки на мастилници за специализиран медицински принтер Dryview Chroma Imager; № 3 „ Периодични доставки на мастилници за специализиран медицински принтер Codonics Virtua” и за обособена позиция № 4 „Периодично зареждане, рециклиране, и доставка на нови тонер касети/мастилници”, от раздел „Доставка на нови тонер касети/мастилници”), с изискванията на Техническата спецификация към тръжната документация. 8. Участникът трябва да декларира в офертата си дали при изпълнение на поръчката ще ползва подизпълнители, вида на работите които ще извършват, дела на тяхното участие - процентът от общата стойност и конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнител. Представляващият и управляващ подизпълнителя подписва декларация за съгласие за участие като подизпълнител /оригинал/. 9. Административни сведения - точен адрес, телефонен номер, факс номер, електронен адрес за връзка и получаване на заявките.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Изисквания за икономическо и финансово състояние на участника, съгласно чл.50, ал.1, т. 2 от ЗОП – доказва се със следните документи: 1.1. Заверени от участника копия от последния му годишен счетоводен баланс и отчета за приходите и разходите, заверени от експерт счетоводител, в случаите предвидени в Закона за счетоводството. 1.2. Да се представи информация по чл.50, ал.1, т.3 от ЗОП за общия оборот и за оборота на дейностите, които са предмет на поръчката за последните три години в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. В случаите, когато участникът участва за повече от една обособена позиция информацията по чл.50, ал.1, т.3 от ЗОП за общия оборот и за оборота на дейностите, които са предмет на поръчката, следва да се представи за всяка една от обособените позиции за които участва.
Минимални изисквания: 1. Изисквания за икономическо и финансово състояние на участника, съгласно чл.50, ал.1, т. 2 от ЗОП – доказва се със следните документи: 1.1. Заверени от участника копия от последния му годишен счетоводен баланс и отчета за приходите и разходите, заверени от експерт счетоводител, в случаите предвидени в Закона за счетоводството. 1.2. Да се представи информация по чл.50, ал.1, т.3 от ЗОП за общия оборот и за оборота на дейностите, които са предмет на поръчката за последните три години в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. В случаите, когато участникът участва за повече от една обособена позиция информацията по чл.50, ал.1, т.3 от ЗОП за общия оборот и за оборота на дейностите, които са предмет на поръчката, следва да се представи за всяка една от обособените позиции за които участва.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Доказателства за технически възможности и/или квалификация, съгласно чл. 51 от ЗОП, изисквани с оглед гарантиране техническата възможност на участника да изпълни на практика предмета на поръчката: 1.1. Декларация /оригинал/, съдържаща списък на основните договори за услуги/доставки, за последните три години с включени стойности, дати и възложители, придружена с препоръки за добро изпълнение /заверени от участника копия/ в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. 1.2. Списък – декларация /оригинал/ от участника на специалистите, ангажирани с изпълнението на поръчката, придружени със заверени от участника копия на документи, удостоверяващи образованието и професионалната им квалификация. 1.3. Декларация за средния годишен брой на работниците и служителите и за броя на ръководните служители на участника за последните три години. 1.4. Декларация съдържаща списък на оборудването, машините и техническите съоръжения, с които участникът разполага за изпълнение на поръчката – оригинал. Забележка: При участние по Обособена позиция № 4 „Периодично зареждане, рециклиране, и доставка на нови тонер касети/мастилници”, както и по обособена позиция № 5 „Периодично отпечатване и доставка на медицински формуляри”, участниците прилагат доказателства за собствено или наето оборудване/техника, която ще бъде използвана при изработката и изпълнението на предмета на горепосочените позиции. 1.5. Декларация, че участникът има възможност да доставя със собствен транспорт или нает такъв, заявените продукти до мястото на изпълнение, с приложени документи, удостоверяващи наличие на транспортни средства, в това число и свидетелства за регистрация на МПС.
Минимални изисквания: 1. Доказателства за технически възможности и/или квалификация, съгласно чл. 51 от ЗОП, изисквани с оглед гарантиране техническата възможност на участника да изпълни на практика предмета на поръчката: 1.1. Декларация /оригинал/, съдържаща списък на основните договори за услуги/доставки, за последните три години с включени стойности, дати и възложители, придружена с препоръки за добро изпълнение /заверени от участника копия/ в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. 1.2. Списък – декларация /оригинал/ от участника на специалистите, ангажирани с изпълнението на поръчката, придружени със заверени от участника копия на документи, удостоверяващи образованието и професионалната им квалификация. 1.3. Декларация за средния годишен брой на работниците и служителите и за броя на ръководните служители на участника за последните три години. 1.4. Декларация съдържаща списък на оборудването, машините и техническите съоръжения, с които участникът разполага за изпълнение на поръчката – оригинал. Забележка: При участние по Обособена позиция № 4 „Периодично зареждане, рециклиране, и доставка на нови тонер касети/мастилници”, както и по обособена позиция № 5 „Периодично отпечатване и доставка на медицински формуляри”, участниците прилагат доказателства за собствено или наето оборудване/техника, която ще бъде използвана при изработката и изпълнението на предмета на горепосочените позиции. 1.5. Декларация, че участникът има възможност да доставя със собствен транспорт или нает такъв, заявените продукти до мястото на изпълнение, с приложени документи, удостоверяващи наличие на транспортни средства, в това число и свидетелства за регистрация на МПС.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: ЦО – предлагана цена; тежест: 60
Показател: СД- Срок за доставка - предложен срок на доставка, след заявка; тежест: 15
Показател: СП – срок на отложено плащане; тежест: 10
Показател: МООС – мерки за опазване на околната среда при изпълнение на поръчката; тежест: 15

IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации свързани със същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП

Номер на обявлението в РОП/ДВ 526357 от 28.02.2013 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
18.03.2014 г.  Час: 15:00
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Стойността на настоящата документация е в размер на 10,00 (десет) лева без включен ДДС.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
25.03.2014 г.  Час: 15:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 26.03.2014 г.  Час: 10:00
Място

Заседателната зала, шести етаж в сградата на СБАЛ по Онкология ЕАД, ул."Пловдивско поле" №6

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Могат да присъстват всички участници в процедурата, чиито оферти са приети и регистрирани, или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

За датата, мястото и часа на оповестяване на ценовите оферти, участниците ще бъдат уведомени на официалната интернет страница на СБАЛ по Онкология ЕАД с адрес: www.sbaloncology.bg Цялата документация по процедурата е достъпна на официалната интернет страница на СБАЛ по Онкология ЕАД с адрес: www.sbaloncology.bg Банкова сметка на СБАЛ по Онкология – ЕАД в Интернешънъл Асет банк АД: IBAN: BG84IABG81231000113500, BIC: IABGBGSF

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

28.02.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Периодични доставки на канцеларски материали
1) Кратко описание

Периодични доставки на канцеларски материали включва 102 подпозиции

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

30192700, 30192100

Описание:

Книжарски стоки
Гуми за триене

3) Количество или обем

Периодични доставки на канцеларски материали включва 102 подпозиции

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Периодични доставки на мастилници за специализиран медицински принтер Dryview Chroma Imager
1) Кратко описание

Периодични доставки на мастилници за специализиран медицински принтер Dryview Chroma Imager

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

30125100

Описание:

Касети с тонер

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Периодични доставки на мастилници за специализиран медицински принтер Codonics Virtua
1) Кратко описание

Периодични доставки на мастилници за специализиран медицински принтер Codonics Virtua

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

30125100

Описание:

Касети с тонер

3) Количество или обем

Съгласно техническа спецификация

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Периодично зареждане, рециклиране и доставка на нови тонер касети/мастилници
1) Кратко описание

Периодично зареждане, рециклиране и доставка на нови тонер касети/мастилници

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

30125100

Описание:

Касети с тонер

3) Количество или обем

Съгласно техническа спецификация

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Периодично отпечатване и доставка на медицински формуляри
1) Кратко описание

Периодично отпечатване и доставка на медицински формуляри

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

30125100

Описание:

Касети с тонер

3) Количество или обем

Съгласно техническа спецификация

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12