00073-2014-0008

BG-Велико Търново: Изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Строителство

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000133634

Община Велико Търново, пл. "Майка България" №2, За: Теодора Минкова, Русанка Александрова; Зорница Кънчева- Миладинова, България 5000, Велико Търново, Тел.: 062619 229; 062619 231;062619 503, E-mail: mop_vt@abv.bg, Факс: 062 619251

Място/места за контакт: Отдел "Обществени поръчки"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.veliko-turnovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.veliko-turnovo.bg.

Електронен достъп до информация: http://www.veliko-turnovo.bg.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация:

Национален идентификационен No (ЕИК): 000133634

Община Велико Търново, пл. "Майка България" №2, За: Зорница Кънчева - Миладинова - началник на отдел ОС;Мариела Велкова Цонева - Директор Дирекция „Общинско развитие”, България 5000, Велико Търново, Тел.: 062619 503; 062 619301

Място/места за контакт: Отдел "Околна среда"

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Община Велико Търново, пл. "Майка България" №2, За: Иво Лазаров - началник на отдел ОЦУИГ, България 5000, Велико Търново, Тел.: 062619 108

Място/места за контакт: Отдел "Общински център за услуги и информация на гражданите"

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

ДА


Национален идентификационен No (ЕИК): 104631409

Сдружение с нестопанска цел "За чисти селища", град Горна Оряховица, пл. "Георги Измирлиев", № 5, Република България 5100, Горна ОряховицаРАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Строителство на Обект: "Довеждаща и отвеждаща техническа инфраструктура - довеждащ водопровод, отвеждащ колектор за дъждовни води, външно електрозахранване – кабелни линии 20 кV, пътна връзка и съобщителна връзка – кабелно захранване за пренос на цифрови данни - външни връзки до съществуващите мрежи и съоръжения на Площадка № 5 – съседни терени на съществуващо депо за неопасни отпадъци на гр. Велико Търново в землището на с. Шереметя, общ. Велико Търново" по Договорните условия на ФИДИК (FIDIC) за изграждане на строителни и инженерни обекти, проектирани от Възложителя (Червена книга).

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Изпълнение 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Община Велико Търново
Код NUTS: BG321
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Обществената поръчка се изпълнява за нуждите на проект „Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007–2013 г.” съ-финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд. В предмета на поръчката са включени следните дейности: Получаване на всички становища и разрешения, необходими за неговата работа съгласно българското законодателство. Актуализация на разработения План за безопасност и здраве (ПБЗ) и разработване на Работен проект по организация и изпълнение на строителството (РПОИС).Законосъобразно, качествено и срочно започване, изпълнение и завършване на строителството, включително доставка на суровини и материали, механизация, работна сила и всякакви услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството в съответствие с техническите спецификации и инвестиционните проекти, съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, всички други действащи нормативни документи, Договорните условия на ФИДИК (FIDIC) за изграждане на строителни и инженерни обекти, проектирани от Възложителя (Червена книга, Първо издание на Международната федерация на инженерите - консултанти (FIDIC), 1999) - Общи и Специфични условия, и правилата на ОП "Околна среда 2007-2013г.". Изготвяне на екзекутивна документация и кадастрални заснемания на целия обект съгласно чл. 52 от Закона за кадастъра и имотния регистър. Проби при завършване на строително - монтажните работи. Съдействие в процеса на въвеждане на обектите в експлоатация след получаване на Разрешение за ползване. Отстраняване на всички констатирани дефекти през Срока за съобщаване на дефекти и в рамките на гаранционния срок. Гаранционно обслужване до изтичане гаранционния срок. Изпълнение на административните изисквания съгласно приложимата нормативна уредба и правилата на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.".

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

45232400, 45231300

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на канализационни колектори
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Изграждане на довеждащ водопровод до площадка №5 чрез продължение на уличен водопровод в село Шереметя с обща дължина 1 665.99 м, което включва изкопни работи, полагане на тръби, изпитване на тръбопроводи и обратно засипване. Изграждане на отвеждащ колектор за дъждовни води от СШ в югоизточния край на площадка №5 до водоприемник – река без име – водно тяло BG1YN307R027 в поречието на р.Янтра, с обща дължина извън площадката - 469.70 м., което включва изкопни работи, полагане на тръби, изграждане на ревизионни шахти, бетоново заустване, изпитване на тръбопроводи и обратно засипване. Изграждане на външното електрозахранване – кабелни линии 20 кV, за основно електрозахранване от СРСт №5 по отклонението за трафопост “Асвалтова база” 20/0,4 кV на електропровод “Шереметя” 20 кV от Подстанция “Велико Търново” 110/20/10 кV до Площадка №5, и резервно електрозахранване от електропровод “Енчо Стайков 1” 20 кV от подстанция “Горна Оряховица” 110/20 кV, чрез изграждане на нов СРСт в оста на електропровода, до площадка №5, с обща дължина от 3 741,46 м., което включва изкопни работи, полагане на тръбоканална мрежа, изтегляне на кабели в положени тръби, обратно засипване. Изграждане на пътна връзка на Площадка № 5 със съществуващ път от общинската пътна мрежа с. Шереметя – с. Драгижево посредством едностранно пътно кръстовище. Обща площ на пътната връзка, считано от едностранното кръстовище на съществуващия път до входа на площадката възлиза на 4024м2 (без забавителния, респ.ускорителен шлюзове преди отклонението). Изграждането включва изкопни и насипни работи за подготовка на трасето, изграждане на носещи пластове, асфалтови работи и мероприятия по организация на движението. Изграждане на съобщителна връзка – кабелно захранване за пренос на цифрови данни на площадка №5 от съществуващ съобщителен кабел за пренасяне на цифрови данни с обща дължина на съобщителното кабелно трасе – 598,13 м., което включва изкопни работи, полагане на тръбоканална мрежа, изтегляне на кабели в положени тръби, обратно засипване.

Стойност, без да се включва ДДС
898627.61 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Завършване

15.07.2015 г. 

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Съгласно чл.59, ал.2 от ЗОП гаранцията за участие е в размер на 8000( осем хиляди) лева, внесени по сметката на Община Велико Търново в Общинска банка АД- ФЦ Велико Търново: BG 97 SOMB 9130 33 24758001, BIC КОД: SOMBBGSF. Съгласно чл. 59, ал.3 от ЗОП гаранцията за изпълнение се определя на 3 /три/% от стойността на поръчката/приетата договорна сума/. Гаранцията за изпълнение и за участие може да бъде представена под формата на парична сума или като банкова гаранция - безусловна и неотменима, като срока на валидност на банковата гаранция за участие трябва да бъде не- по- малък от 6/шест /месеца, считано от крайния срок за получаване на оферти, а срока на валидност на банковата гаранция за изпълнение, най- малко до края на срока за съобщаване на дефекти плюс 56 дни.Участникът или респективно определеният за изпълнител сам избира формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.Възложителят има право да задържи гаранцията за участие до решаване на спора, когато участникът в процедура за възлагане на обществена поръчка обжалва решението за определяне на изпълнител. Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато участник: 1. оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; 2. е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка. Възложителят освобождава гаранциите за участие на: 1. отстранените участници в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител; 2. класираните на първо и второ място участници- след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници - в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване. Възложителят освобождава гаранциите по т.1 и т.2 без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изисква безусловна и неотменима банкова гаранция за авансово плащане от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съобразена с условията в документацията за обществената поръчка. Гаранцията за авансово плащане обезпечава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и служи за възстановяване на извършените авансово плащания при неизпълнение на договорните задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Банковата гаранция за авансово плащане трябва да бъде със срок на валидност най- малко до времето за завършване плюс 28 дни. Изпълнителят трябва да поддържа валидна банковата гаранция за авансово плащане до окончателното възстановяване на аванса. Когато е издаден Сертификат за Приемане на Работите и първата половина от Задържаните Пари е заверена за плащане от Инженера,Изпълнителят ще има правото да замени втората половина от Задържаните Пари за Безусловна и неотменима банкова гаранция със срок на валидност срока на Гаранцията за Изпълнение.В банк.гаранция за втората половина от Задържаните Пари трябва да е посочено, че е гаранция за втората половина от Задържаните Пари.Изпълнителят трябва да поддържа валидна банковата гаранция за втората половина от Задържаните Пари до издаване на Сертификат за изпълнение по смисъла на Договорните условия на ФИДИК за обекта. Във всички банкови гаранции трябва да е посочено че са в полза на Възложителя. Банковите разходи по откриването на изброените гаранции са за сметка на Участника (респ.Изпълнителя).

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Редът и условията за плащане на възнаграждението на изпълнителя на обществената поръчка са определени в договора за възлагане на обществената поръчка, където е посочена следната схема на плащанията: Авансово плащане - до 20% от Приетата договорна сума, платимо в срок от 21 дни след одобряване на работната Програма на Изпълнителя от Инженера на обекта и представяне от страна на Изпълнителя на безусловна и неотменима банкова гаранция за аванс и надлежно оформена фактура.Авансът се възстановява чрез удръжки от всички следващи междинни плащания на 25% от стойността на сертифицираните дейности от изпълнението,включени в съотв.плащане, до пълното възстановяване на аванса.Междинни плащания,базирани на сертифицирани дейности от изпълнението по Договора въз основа на издадени от Инженера Сертификати за междинно плащане,намалени със сума,равняваща се на 25% от стойността на сертифицираните дейности за възстановяване на направеното авансово плащане,до пълното възстановяване на авансовото плащане, и сумата,опредена като задържана съгласно Договора и изчислена чрез прилагане на процента за задържане- 10% в срок от 28 дни след издаването на съответния Сертификат за междинно плащане от Инженера и след представяне на надлежно оформена фактура. От междинните плащания могат да се приспадат суми за начислени неустойки, в случай че има такива.Във всеки Сертификат за плащане могат да се внесат поправки или изменения в съответствие с правилата за допустимост на разходите по Оперативна програма "Околна среда 2007–2013г.".Задържаната сума (Задържаните пари) се изплаща както следва: Когато за Обекта е издаден Сертификат за Приемане и Обектът е преминал всички точно определени проби (включително Пробите след Завършване),Инженерът ще завери за изплащане на Изпълнителя първата половина от Задържаната Сума.Непосредствено след най-късната от датите на изтичане на Срока за Съобщаване на Дефекти,Инженерът ще завери за изплащане на Изпълнителя оставащата разлика от Задържаната Сума.Частта от Задържаната сума се изплаща на Изпълнителя в срок от 28 дни след като бъде заверена за плащане от Инженера и след представяне на надлежно оформена фактура.Когато е издаден Сертификат за Приемане на Работите и първата половина от Задържаните Пари е заверена за плащане от Инженера,Изпълнителят ще има правото да замени втората половина от Задържаните Пари за Безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на Възложителя със срок на валидност срока на Гаранцията за Изпълнение.От Задържаните Пари могат да се приспадат суми за начислени неустойки,в случай че има такива,и суми в съответствие с правилата за допустимост на разходите по Оперативна програма "Околна среда 2007–2013г.".Ако разходите,направени от Възложителя във връзка с изпълнението на настоящата поръчка,не бъдат верифицирани и/или сертифицирани и не бъдат възстановени съгласно Договора за безвъзмездна финансова помощ по вина на Изпълнителя,Изпълнителят дължи възстановяване на направените плащания от Възложителя,за които е отказано възстановяване.В този случай Изпълнителят е длъжен да възстанови получените суми от Възложителя,заедно с дължимата лихва от датата на извършването им,в срок,писмено определен от Възложителя.При невъзстановяване в срок, подлежащите на възстановяване суми,заедно с дължимата лихва от датата на извършване на подлежащото на възстановяване плащане, се приспадат от всякакви суми,дължими по Договора между Изпълнителя и Възложителя.В случай, че това е неприложимо, Възложителят има право да упражни на правата си по предоставената от Изпълнителя Гаранция за изпълнение.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Ако участника определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица не е длъжен да създаде юридическо лице преди подписване на договора.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

ІІ. Плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката": 1.Техн.предложение .2.Образец на Оферта, съдържаща и срок за изпълнение на поръчката., Образец 3А Приложение към оферта, линеен график, диаграма на работната ръка. ІІІ. Плик № 3 с надпис "Предлагана цена":Ценово предложение по образец № 5 с приложения; Възложителят отстранява от участие в процедурата, след прилагане на чл.68, ал.8 и 9 ЗОП участник: 1. който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП; 2. за когото са налице обстоятелства по чл.47 ал.1,т.1/ от „а” до „д”/; чл.47, ал.2, т.5 и чл.47, ал.5, т.1 и по чл.47 ал.1, т.2 и т.3; чл. 47, ал.2, т.1, т.3 и т.4 и чл.47, ал.5,т.2 от ЗОП. 3. който е представил оферта,която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя; 4. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2; 5. за когото по реда на чл. 68, ал. 11 е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор и в други предвидени в документацията за участие и в ЗОП случаи. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по чл.56, ал.1, т.1, 4, 5 и 6 от ЗОП се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Когато участник в процедурата е обединение, което не е ЮЛ: 1. документите по чл.56, ал. 1, т. 1 и 6 от ЗОП се представят за всяко физическо или ЮЛ, включено в обединението; 2. документите по чл.56, ал.1, т.4 и 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. Съгласно чл. 5, ал.1 от договор за безвъзмездна финансова помощ DIR – 5112122-C013 от дата 15.01.2014г. с МОСВ всички дейности, включени в одобреното за финансиране проектно предложение трябва да бъдат изпълнени за срок от 18 месеца, считано от датата на влизане в сила на ДБФП, т.е до 15.07.2015г. Датата 15.07.2015г. е прогнозна, определена на база прогнозен график за реализиране на дейностите по проекта и чл. 5, ал.1 от договор за безвъзмездна финансова помощ DIR – 5112122-C013 от дата 15.01.2014г. с МОСВ. Същата е възможно да бъде актуализирана при възникване на обстоятелства, изискващи спиране на сроковете по проекта, съгласно ДБФП. В горния случай се запазва предложения от строителя срок за изпълнение, който тече и приключва в рамките на определения нов срок по проекта.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Изискуеми документи и информация: І. Плик № 1 "Документи за подбор": 1. Копие от документ за регистрация или ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР, когато участникът е ЮЛ или ЕТ.При участие на чуждестр. лице- копие на документ, удостоверяващ актуалния юридически статус на участника и правомощията на лицата, представляващи участника в настоящата процедура, съобразно националното му законодателство; копие от документ за самоличност, когато участникът е физическо лице; за обединение - нотариално заверено копие от договор за създаване на обединението, документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият. Когато не са представили ЕИК, съгласно чл. 23 от ЗТР, участниците ЮЛ или ЕТ прилагат към своите оферти и удост-я за акт. състояние. Чуждестр.ЮЛ прилагат еквивалентен документ на удост-ето за акт. състояние, издаден от съдебен или адм. орган на държавата, в която са установени. 2.Адм. сведения 3.Нотар. заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата-оригинал - представя се, когато офертата/ или някой документ от нея/ не е подписан от управляващия и представляващ участника, съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. 4.Документ за регистрация по ЗДДС-ако е регистриран (копие). Ако участника не е регистриран по ЗДДС, указва това в офертата си.Регистрация по ЗДДС се изисква, когато това е приложимо. 5.Декларация за запознаване с документацията за участие и за липса на възражения. 6.Декларация по образец, относно липсата на обст-ва по чл.47 ал.1,т.1/ от „а” до „д”/; чл.47, ал.2, т.5 и чл.47, ал.5, т.1 от ЗОП.7.Декларация по образец, относно липсата на обст-ва по чл.47 ал.1, т.2 и т.3; чл. 47, ал.2, т.1, т.3 и т.4 и чл.47, ал.5,т.2 от ЗОП.8.Информация за подизпълнители по образец, съдържаща инф-я относно вида на работите, които подизпълнителя ще извършва, както и дела на тяхното участие.9.Декларация, че участникът ще отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизп-ли като за свои действия, бездействия и работа-когато е приложимо. 10.Декларация от подизп-л, че е съгласен да участва в процедурата-когато е приложимо. 11.Документ за внесена гаранция за участие-оригинал. 12. Декларация за приемане на условията в проекта на договор;13. Списък на документите, в офертата,подписан от участника. Копие от удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя или еквивалентен документ, изготвен съгласно националния закон на участника, издаден от компетентен орган от държавата, в която е установен. В случай, че участника не е регистриран в ЦПРС и бъде определен за изпълнител, той прилага декларация, че е запознат с изискванията за регистрация в регистъра, отговаря на тях и ще се регистрира в едномесечен срок от датата на определянето му за изпълнител. Продължава ІІІ.1.4

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1. Информация за общ оборот/дохода по години за последните три години (2011, 2012 и 2013г.), в зависимост от датата, на която Участникът е учреден или е започнал дейността си и информация за оборот от строителство за последните три години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.), в зависимост от датата на която е учреден или е започнал дейността си - по образец - оригинал; 2. Документ (банкова референция и/или банково удостоверение и/или банково извлечение от сметка и/или друг приложим документ), издаден не по-рано от 90 (деветдесет) дни преди датата на подаване на офертата, който да удостоверява наличието на собствени финансови средства и/или гарантирана неотменима кредитна линия, или друга приемлива форма на разполагаеми средства на Участника в размер, не по-малък от 170( сто и седемдесет хиляди) лева-оригинал. Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1.1 Участникът следва да е реализирал общ оборот за последните три години (2011 , 2012 и 2013), в зависимост от датата на която е учреден или е започнал дейността си, в размер не по-малък от 2 400 000(два милиона и четиристотин хиляди) лв. без ДДС (за физ. лица – доход по смисъла на ЗДДФЛ или съотв. национален закон). 1.2.Участникът следва да е реализирал оборот от строителство за последните три години (2011 , 2012 и 2013), в зависимост от датата на която е учреден или е започнал дейността си, да бъде в размер не по-малък от 1 400 000 (един милион и четиристотин хиляди) лв. без ДДС. 2. За обезпечаване на ритмичността по време на изпълнението на Договора за възлагане на наст.поръчка, Участникът следва да осигури собствени финансови средства и/или гарантирана неотменима кредитна линия, или друга приемлива форма на разполагаеми средства в размер не по-малък от 170( сто и седемдесет хиляди) лева..Достъпът до ресурсите по предходното изречение трябва да бъде безусловен, с изключение на условието Участникът да бъде избран за Изпълнител. При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение. При участие на подизпълнител, минималните изисквания се прилагат в зависимост от вида и дела на тяхното участие.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Списък на договори за строителство, изпълнени през последните пет години, считано от крайния срок за получаване на оферти, придружен от препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти; тези препоръки посочват стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания. 2. Списък на експерти на разположение на участника за изпълнение на дейностите, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството, придружен с документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и професионалният опит на лицата по списъка. Такива документи могат да бъдат копия от дипломи, удостоверения, трудови книжки, документи за приемане на работа, референции, саморъчно подписани автобиографии и други подходящи, от които е видно съответствието с минималните изисквания.От всяко лице се представя саморъчно подписана декларация, че експерта е запознат с условията на поръчката, съгласен е да участва в екипа на участника и ще бъде на разположение при изпълнение на поръчката- по образец.Списък на работниците. 3. Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка.Участниците доказват посочената в декларацията налична техника със заверени копия на регистрационни талони или с други документи, удостоверяващи собствеността или с договори за наем или с други подходящи документи /фактури за закупуване, инвентарен опис, договори за лизинг и др., от които е видно съответствието с минималните изисквания/.Съгласно чл. 51а, ал.1 от ЗОП участник може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие, че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси. 4. Копие от удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя или еквивалентен документ, изготвен съгласно националния закон на участника, издаден от компетентен орган от държавата, в която е установен. В случай, че участника не е регистриран в ЦПРС, той прилага декларация, че е запознат с изискванията за регистрация в регистъра, отговаря на тях и ще се регистрира в едномесечен срок от датата на определянето му за изпълнител, в случай че бъде определен като такъв.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1.Минимално изискване: През последните 5 г., считано до крайния срок за получаване на оферти участникът трябва успешно да е изпълнил минимум 2 договора за строителство на инфраструктурни обекти. 2.Участника трябва да разполага с минимален персонал с посочената по- долу квалификация или еквивалентна, както следва:1.Ръководител обект;2.Зам.Ръководител обект;3.Спец.Контрол на качеството;4.Спец.здр.и безоп.условия на труд.Изисквания към ключ.експерти:1.Р-тел обект-магистър по стр.-инж.спец.или екв., мин.6г. проф.опит,участие като Р-тел обект/проект или Зам.Р-тел обект/проект в стр-вото на мин.2 инфраст.обекта;2.Зам.Р-тел обект-магистър по стр.-инж. спец.или екв.,мин.6г. проф.опит в стр-вото;3.Спец.Контрол на качеството-завършено ср.техн.образование или по-висока образов.степен,мин.6г. общ проф.опит;4.Спец.Здр. и безоп.условия на труд-магистър,квалиф. в областта на здр. и безоп.условия на труд, мин. 3г. професионален опит.Участникът следва да разполага с 1.Геодезист;2.ВиК специалист; 3.Електроспециалист; 4.Специалист Пътно стр-во.5.Специалист по заваряване.Изисквания към техн. лица:1.Геодезист-мин.средно техн.образов. в напр.Геодезия или екв., мин. 3г. проф. опит;2.ВиК спец.–мин.средно техн. Образов. в напр.Водно строителство или екв., мин.3г. проф.опит;3.Електроспециалист-мин. средно техн.образов. в напр.Електротехника или екв.,мин. 3г. проф.опит;4.Спец.пътно стр-во–мин. средно техн.образов. в напр.Транспортно строителство или екв., мин. 3г. проф. опит. 5.Заварчик – мин.средно техн.образов. или екв.,мин. 3 г.проф.опит.Строителни работници 10 лица. Работници притежаващи правоспособност за работа с моторни триони и храсторези- 3 лица. 3.Участника трябва да разполага с най- малко следната техника или еквивалентна: камион тип Самосвал-4бр;челен товарач-1бр;асфалторез-1бр;автокран-1бр;автовишка-1бр;комбиниран багер-1бр;багер–1бр;автогрейдер-1бр;моторен трион–2 бр; храсторез-2 бр;клонорез-1бр.;машина за челно заваряване на PE тръби; 1 бр. самоходен валяк до 10 т.; 1 бр. самоходен валяк до 3 т. 4. Участникът трябва да е регистриран в ЦПРС за изпълнение на строежи с обхват, отговарящ на категорията на обекта ІІІ-та категория, ІІ-ра, ІІІ-та и ІV-та група - или еквивалентен документ за чуждестранни участници или деклариране на изисканите обстоятелства. При участие на обединения,които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. При участие на подизпълнител, минималните изисквания се прилагат в зависимост от вида и дела на тяхното участие.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Показател - Ценови критерий - П1; тежест: 30
Показател: Показател - „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” - П2; тежест: 10
Показател: Показател - „МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ”, включващ следните подпоказатели: Подпоказател А „Организация на работа”. Фактори, влияещи на оценката: По този показател Комисията оценява: организацията на работата по реализиране предмета на поръчката; заедно с разпределението на работната сила и техническите ресурси в това число обема ангажименти, Комплекса от действия за постигане на срочност и качество, контрола за постигане на качество,, начини за постигане на очакваните резултати,взаимодействие с различните участници в процеса;мерки за опазване на околната среда и за осигуряване на сигурност на персонала. Комисията преценява адекватността и целесъобразността на представеното разпределение на отговорностите и доколко то се покрива от декларираната осигуреност на ресурси от страна на участника. Подпоказател Б.УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА. Фактори, влияещи на оценката свързана с управление на групите рисковете, дефинирани от възложителя: Участниците предлагат мерки за предотвратяване на настъпването и за преодоляване на последиците от сбъдването на всички групи рискове, дефинирани от Възложителя, като същите трябва да са изчерпателно развити, и да съответстват на възможностите на участника за реализацията им. Изложението следва да е адекватно на съответната група рискове Методиката в пълен вид е публикувана на профил на купувача.; тежест: 60
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
01.04.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
10.04.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци

6

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 11.04.2014 г.  Час: 14:00
Място

В сградата на Община Велико Търново

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

проект „Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007–2013 г.” съ-финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд.

VI.3) Допълнителна информация

Документацията за участие може да бъде намерена на профил на купувача - http://www.veliko-turnovo.bg , където ще бъдат публикувани всички уведомления, писма, разяснения във връзка с движението на процедурата, в това число разяснения по направени запитвания по документацията, променената документация, в случай на решение за промяна, обявление за датата и часа за отваряне на ценовите оферти и други уведомления до заинтересованите лица. Сключването на договор с избрания изпълнител е под условие, а именно при осъществено условие на издадено разрешение за строеж от МИП в изискуемия срок. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за Изпълнител, е длъжен да представи заверено копие на удостоверение от камарата на строителите в България за вписване в Централния професионален регистър на строителите (или еквивалент). Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице трябва да докаже регистрацията си в съответния професионален регистър на държавата, в която е установен или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентния орган в страната, в която е установен.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал.5 , т.1 и ал.6 от Закона за обществените поръчки.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

28.02.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ