Версия за печат

00044-2014-0015

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: 22 от 28.02.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Агенция "Пътна инфраструктура", бул. "Македония" № 3, За: Росица Алексиева / инж. Петя Цолова, Република България 1606, София, Тел.: 02 9173283, E-mail: r.milchevava@api.government.bg, Факс: 02 9522563

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.api.government.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: Проектиране,строителство,поддръжка и ремонт на РПМ


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Строителство
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

„Избор на Изпълнител за извършване на строителни работи на обект: „Пътни връзки „Петрич - Кулата” и „Кулата - Петрич” при пресичане на път III-198 „Петрич - Златарево” с АМ „Струма” Лот 4 при км 435+020”.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Изпълнението на Допълнително проектиране и СМР на горепосочения обект започва с подписване на Договор № РД-33-2/19.03.2012г. от страна на „АКТОР” Акционерно строително дружество – изпълнител по силата на същия договор. Срокът на дейностите по договора възлиза на 23 (двадесет и три) месеца и започва да тече от датата на съставяне и подписване на Протокол обр. 2а от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. и е до Датата на съставяне на Констативен Акт обр. 15 по Наредба № 3 за целия Строеж, следователно сме в хипотезата на чл. 5 от Договора, поради което същият е действащ и правнообвързващ за страните. В инвестиционния проект на АМ „Струма” Лот 4 „Сандански – Кулата” от км 423+800 до км 435+500 се предвижда трасето на бъдещата автомагистрала да минава върху трасето на съществуващия първокласен път - международен коридор Е79, като настилката, водостоците и големите съоръжения от съществуващия път бъдат разрушени. Съгласно Наредба 3 от 16.07.2010г. изготвянето на проект за временна организация на движение както съгласуването и одобряването му от компетентните органи – КАТ, ОПУ и АПИ е задължение на изпълнителя на строителството на обекта. Изпълнителят на АМ „Струма“ Лот 4 - „Актор“ АСД, на 13.09.2012 г. внася проект за временна организация на движението в „Пътна полиция“ при ОД МВР – Благоевград. Във връзка с изпълнението на СМР по АМ „Струма“ Лот 4 в проекта за временна организация на движението е предвидено стесняване на съществуващото платно на Път І-1 (Е79) с ширина 9 метра с цел да се осигурят две ленти за движение с ширина по 3.0 метра всяка, като по този начин трафикът на движение няма да бъде отклоняван по обходни маршрути. Съгласно проекта за временна организация, изпълнителят ще извършва СМР по съществуващото платно на Път І-1 (Е79) с ширина 9 метра, но Проекта за временна организация е съгласуван от Пътна полиция при ОД МВР – Благоевград, Областно пътно управление Благоевград и Агенция „Пътна инфраструктура. На 18.10.2012г. е извършен оглед на място от експерти на АПИ, строителя, надзора и проектанта на обекта, в резултат на който се установява, че изпълнението на някои видове дейности, най-вече по големите и малките съоръжения, е невъзможно да се осъществи успоредно с извършване на СМР по дясното платно и пропускане на движението по лявото платно, което съвпада със съществуващия първокласен път (Е79). От извършения оглед е съставен протокол, с който се потвърждава необходимостта от въвеждане на временна организация на движение по обходен маршрут извън трасето на новоизграждащата се магистрала. Гореизложеното обстоятелство се явява непредвидено по смисъла на §1, т. 14б от ДР на ЗОП, съгласно който „непредвидени обстоятелства“ са тези, включително от извънреден характер, възникнали след сключване на договора, независимо от волята на страните, които не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението при договорените условия. Изпълнителят на АМ „Струма“ Лот 4 - „Актор“ АСД, на 27.11.2012 г. внася искане в Общински съвет град Петрич за отклоняване на потока от републикански път І-1 (Е79) по улици на гр. Петрич по време на изпълнението на СМР на обекта. Междувременно в деловодството на АПИ постъпва писмо вх. № 08-00-1142/02.11.2012г. от Община Петрич с молба за организиране на спешна среща във връзка с възникнали проблеми по изграждането на АМ „Струма“ Лот 4. Към писмото е приложена и подписка от жителите на селата Марино поле, Чучулигово и Кулата, с която изразяват неодобрение относно преминаването на тежкотоварни и леки МПС през селата. На 18.03.2013 г. в деловодството на АПИ отново постъпва писмо от Община Петрич, придружено с подписка от жителите на гр. Петрич, с която заявяват неодобрение от преминаването на тежкотоварни и леки МПС през улиците на гр. Петрич, поради следното:

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

„АКТОР“ АСД, гр. Пловдив, п.к. 4003, к-с. „Марица Гардънс”, бл.10, офис 1

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Открита с решение №: 134 от 17.06.2011 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00044-2011-0069
Допълнителната/повторната услуга или строителство е на обща стойност:1200000 BGN без ДДС

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Продължение на поле V.1. В резултат на проведени срещи между Агенция „Пътна Инфраструктура“ и представители на Община Петрич е проведено заседание на ОбС гр. Петрич, на което е взето решение, изразено в Протокол № 23 от 02.04.2013 г., международният трафик да преминава през улиците на града срещу ангажимента, Агенция „Пътна инфраструктура“ да осигури директен достъп на движението от и за гр. Петрич с АМ „Струма“ Лот 4 чрез изграждане на пътни връзки с новопостроената автомагистрала, с цел облекчаване на движението и предотвратяване на пътно-транспортни произшествия. Автомагистрала “Струма” представлява важна транспортна връзка с национално и международно значение. Трасето на магистралата пресича райони с интензивно развито земеделие, в голямата си част поливно от територията на Благоевградска област, но основно е връзка с ГКПП „Кулата” и Гърция. Изграждането на пътни връзки „Петрич - Кулата” и „Кулата - Петрич” при пресичане на път ІІІ-198 „Петрич – Златарево“ с АМ „Струма“ при км 435+020 е от изключителна важност, поради факта, че ще скъси значително пътя на транзитно преминаващите автомобили от Р. Гърция към Р. Македония през ГКПП Кулата и ГКПП Златарево. Пътните връзки ще осигурят преминаване на транзитното движение по автомагистралата, вместо по четвъртокласните пътища от общинската мрежа, значително ще скъсят разстоянието от гр. Петрич до ГКПП Кулата и ще осигурят на жителите на гр. Петрич най-прекия път до ГКПП Кулата. В резултат на поетия ангажимент към Общински Съвет - Петрич, Агенция „Пътна инфраструктура“ възлага на дружеството „Пътпроект“ ЕООД, изработило инвестиционния проект за АМ „Струма“ Лот 4 „Сандански – Кулата” през 2007 г., изготвянето на технически проект и парцеларен план за пътните връзки. Проектът е приет на 19.06.2013г. на заседание на Експертен технико-икономически съвет към АПИ. Проектът за пътните връзки следва да се реализира съвместно със строителството на АМ „Струма” Лот 4, тъй като техническото решение за пътните връзки е обвързано с проектното решение на автомагистралата. Реализирането на пътните връзки самостоятелно от строителството на АМ „Струма” Лот 4 би довело до разрушаване на участък от новопостроената автомагистрала, тъй като необходимото уширение за ускорителен и забавителен шлюз ще бъде осигурено за сметка на лентата за принудително спиране на автомагистралата. В разработката за пътните връзки се предвижда промяна на проектното решение за реконструкция на път ІІІ-198 „Гоце Делчев – Петрич”, което е част от инвестиционния проект за АМ „Струма” Лот 4. При реализиране на проекта за пътни връзки ще се наложи промяна на насипа в участък с дължина 360м от път ІІІ-198 „Гоце Делчев – Петрич”, с цел достигане на нова нивелета и осигуряване на нормативните изисквания за зоната на кръстовището при отделяне на пътна връзка „Петрич - Кулата”. Освен това, гаранционната отговорност при изпълнението на проекта за пътните връзки е практически невъзможно да бъде разделена от гаранционната отговорност за строителството на АМ „Струма” Лот 4. В случай на извършване на Строително-монтажни работи от различни изпълнители на обекта при евентуално възникване на дефекти, ще бъде невъзможно да се диференцира гаранционната отговорност.


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

28.02.2014 г. 


Възложител

Трите имена: инж. Стефан Георгиев Чайков
Длъжност: Председател на УС на АПИ