Версия за печат

00016-2014-0002

BG-Априлци: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Априлци, ул."Васил Левски" №109, За: Станислава Нанкова - Директор на дирекция "УТОСЕ" и Марко Пенов - Гл.експерт "Общинска собственост", Република България 5641, Априлци, Тел.: 06958 2222, E-mail: apriltsi1976@abv.bg, Факс: 06958 2285

Място/места за контакт: Община Априлци

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://obshtina-apriltsi.com.

Адрес на профила на купувача: http://obshtina-apriltsi.com/currentNews-107-izbor_na_izpylnitel_z.html.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„ Избор на изпълнител за изработка, доставка и монтаж на информационни табла и пътепоказатели за туристическите места и маршрути в община Априлци, обособяване на места за отдих и почивка"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: Община Априлци
Код NUTS: BG315
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Поставяне на информационни табла – табели и билбордове на четирите входа на община Априлци, центровете на кварталите на града и селата, до вековно дърво, на пътни разклони. Предвижда се и доставката и монтажа на пейки и кошчета за смет в непосредствена близост до монтираните табла. Предвидените дейности включват изработка, доставка и монтаж на 8 бр. билборда със соларно осветление, 7 бр. информационни табели, на които ще бъдат указани селата и кварталите на града в общината и намиращите се в тях атракции, и забележителности, както и разстоянието до тях от съответното място, като ще се популяризира и финансовата подкрепа на ЕЗФРСР. Към дейностите се включват и печат, доставка и монтаж на винилови платна за билборд и за информационните табели. Предвижда се доставка и монтаж на 19 бр. паркови пейки за вграждане в бетонова основа, устойчиви на вандализъм; 4 бр. подвижни паркови пейки; 22 бр. метални кошчета за смет за вграждане в бетонова основа. Изпълнението на доставката и монтажа трябва да бъде съобразено с цялата, свързана с изпълнението на конкретните видове дейности, законова и подзаконова база, технически правила и норми и приложими стандарти. Доставените стоки трябва да отговарят на документи за внедрена система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен. Дейностите следва да бъдат извършени въз основа на одобрени инвестиционни проекти.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233290, 35261000, 43325000, 39224340

Описание:

Работи по поставяне на указателни табели
Информационни табла
Оборудване за паркове и площадки за игри
Кошчета за боклук

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

БИЛБОРДОВЕ:Доставка и монтаж на двустранен билборд със соларно осветление - размер 3000 х 4000 мм бр.2; Доставка и монтаж на едностранен билборд със соларно осветление - размер 2000 х 3000 мм бр.5; Доставка и монтаж на двустранен билборд със соларно осветление - размер 2000 х 3000 мм бр.1; Доставка и монтаж на информационна табела - размер 1000 х 2000 мм бр.5; Доставка и монтаж на стенна информационна табела с осветление - размер 1500 х 4000 мм бр.1; Доставка и монтаж на информационна табела със светещи букви - размер 1600 х 800 мм бр.1 ПЕЧАТ, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВИНИЛ: Печат, доставка и монтаж на винилово платно за билборд - размер 3000 х 4000 мм бр.4; Печат, доставка и монтаж на винилово платно за билборд - размер 2000 х 3000 мм бр.7; Печат, доставка и монтаж на винилово платно за информационна табела - размер 1500 х 4000 мм бр.1 ПАРКОВО ОБОРУДВАНЕ Доставка и монтаж на паркова пейка с подлакътници за вграждане в бетонова основа 2000 мм бр.19; Подвижна паркова пейка без подлакътници 2000 мм бр.4; Доставка и монтаж на метални кошчета за смет за вграждане в бетонова основа бр.22

Прогнозна стойност без ДДС
75294.56 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

90


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участникът в процедурата следва да представи гаранция за участие на стойност 752 (седемстотин петдесет и два лева) в една от следните, избрана от него форми: - Депозит на парична сума по сметка на Възложителя. При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по сметка на Възложителя: „Обединена българска банка” АД, клон Априлци, IBAN: BG59UBBS 80 02 33 00 28 47 10, BIC: UBBSBGSF - Банкова гаранция в полза на Възложителя. Представената банкова гаранция трябва да бъде в съответствие с условията по приложения в документацията образец на „Банкова гаранция за участие” (Образец № 8). Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката - гарант да извърши безусловно плащане при първо писмено искане, подписано от Възложителя. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на Участника. Валидността на гаранцията за участие трябва да бъде не по-малка от срока на валидност на офертите. Възложителят освобождава гаранцията за участие без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли у него, на: - отстранените участници - в срок от 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на Изпълнител; - класираните на първо и второ място участници - след сключване на договора за обществена поръчка; - останалите участници - в срок от 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на Изпълнител; В случай на прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка, Възложителят освобождава гаранциите за участие на всички участници в срок от 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие, когато участникът в процедура за възлагане на обществена поръчка: - оттегли офертата си след изтичане на срока за подаване на офертите; - обжалва решението на Възложителя за определяне на Изпълнител – до решаване на спора; - е определен за Изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка; При подписване на договора за възлагане на обществена поръчка, Участникът в процедурата следва да внесе гаранция за изпълнение в размер на 3% от приетата договорна стойност (без ДДС) в лева, в една от следните, избрана от него форми: - Депозит на парична сума по сметка на Възложителя. При избор на гаранция за изпълнение - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по сметка на Възложителя: „Обединена българска банка” АД, клон Априлци, IBAN: BG59UBBS 80 02 33 00 28 47 10, BIC: UBBSBGSF - Банкова гаранция в полза на Възложителя. Банковата гаранция трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на „Банкова гаранция за изпълнение” (Образец № 11). Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безусловно плащане при първо писмено искане, подписано от Възложителя. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на Участника.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането се осъществява по сключен с ДФ "Земеделие" договор с 11/313/00156 от 02.10.2013 г. за безвъзмездна финансова помощ по мярка 313 ”Насърчаване на туристическите дейности” от Програма за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони / ЕЗФРСР/.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника или упълномощен от него представител (Образец № 1); 2. Административни сведения (Образец № 2); 3. Заверено копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; за чуждестранните лица - еквивалентен документ от съдебен или административен орган съобразно националното законодателство в държавата в която са установени; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; 4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това); 5. Документ за създаване на обединение за участие в обществената поръчка - когато участникът е обединение, което не е юридическо лице. В документа задължително се посочва представляващият; 6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.1, букви “а”, “б”, “в”, “г” и “д” от ЗОП, чл.47, ал.1, т.2 и 3 от ЗОП (Образец № 3а и 3б); Наличието на такова обстоятелство е основание за отстраняване. 7. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.2, т.1, т.3 и т.5 от ЗОП (Образец № 4);Наличието на такова обстоятелство е основание за отстраняване. 8. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.5 от ЗОП (Образец № 5); Наличието на такова обстоятелство е основание за отстраняване. 9. Декларация по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители, включваща списък с имената на подизпълнителите, вида на работите, които ще извършат и дела на тяхното участие (Образец № 6); 10. Декларация по чл. 56, ал.1, т.12 (Образец № 7); 11. Документ за внесена гаранция за участие (платежно нареждане или банкова гаранция, оформена съгласно Образец № 8) в размер съгласно обявлението за обществена поръчка под форма на банкова гаранция или депозит по сметката на Възложителя. В нареждането за плащане следва да бъде записано Уникален № 00016/2014/0002. Подробните условия по гаранциите са описани в Раздел “Изисквания и условия към гаранциите”; 12. Заверено копие от документ за закупена документация за участие в обществената поръчка; 13. Доказателства за икономическото и финансовото състояние: 14. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация: В случай, че някои от исканите документи се отнасят за обстоятелства, вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията към датата на представяне на офертата, участниците могат да не ги представят съгласно чл. 47 ал. 11 от ЗОП. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по т. 2.2.2., 2.2.3., 2.2.6., 2.2.7., 2.2.8, 2.2.10., 2.2.13. и 2.2.14. се представят за всеки от тях, а изискванията към тях, посочени в критериите за подбор, се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице: 1. документите по т. 2.2.2., 2.2.3., 2.2.6., 2.2.7., 2.2.8. и 2.2.10 се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; 2. документите по т. 2.2.13. и 2.2.14. се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор, посочени от Възложителя;
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Справка-декларация по образец на Възложителя за общия оборот през последните три години (2010 г., 2011г. и 2012 г). (Образец № 9); 2. Отчет за приходите и разходите за предходните три финансови години (2010, 2011 и 2012 г.) – копия заверени от дипломиран експерт счетоводител (когато е приложимо), подписани и подпечатани на всяка страница; Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите се представят за всеки един от тях. В случай, че някои от исканите документи се отнасят за обстоятелства, вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията към датата на представяне на офертата, участниците могат да не ги представят съгласно чл. 47 ал. 11 от ЗОП.
Минимални изисквания: 1. Общият оборот за последните три финансови години (2010, 2011 и 2012 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си трябва да бъде равен на минимум 150 000 (сто и петдесет хиляди лева) лв. или тяхната левова равностойност във валута без ДДС. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, това изискване се отнася общо (кумулативно) за всички участници в обединението.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Справка - Списък на договорите, сходни с предмета на обществената поръчка по образец на Възложителя. Образецът съдържа обект (предмет), Възложител, стойност, дата на сключване и период на изпълнение на договора (Образец № 10); 2. Референции/ препоръки за изпълнението на поръчките от обектите по т.”а”, в които се посочват предмета на съответния обект, Възложителя и стойността на договора; 3. Документи за внедрена система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен. В случай, че някои от исканите документи се отнасят за обстоятелства, вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията към датата на представяне на офертата, участниците могат да не ги представят съгласно чл. 47 ал. 11 от ЗОП.
Минимални изисквания: 1. Участникът следва да е изпълнил минимум 3 (три) договора, с предмет, сходен с предмета на обществената поръчка (доставка и монтаж на информационни табла и/или табели) за период от 3 (три) години, считано от датата на подаване на документацията на участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка; Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, това изискване се отнася общо (кумулативно) за всички участници в обединението. 2. Участникът трябва да има внедрени системи за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, това изискване се отнася общо (кумулативно) за всички участници в обединението.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
31.03.2014 г.  Час: 16:30
Платими документи

ДА

Цена: 6 BGN
Условия и начин на плащане

Цената на документацията за участие се заплаща в брой на касата на Община Априлци или по банкова сметка на Възложителя: Банкова сметка (IBAN): BG84UBBS 80 02 84 41 10 48 10; Банков код (BIC): UBBSBGSF; Код за вид плащане: 44 70 00 Търговска Банка: "ОББ" АД - клон Априлци

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
09.04.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в месеци

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 11.04.2014 г.  Час: 11:00
Място

Сградата на Община Априлци

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Финансирането се осъществява по сключен с ДФ "Земеделие" договор с 11/313/00156 от 02.10.2013 г. за безвъзмездна финансова помощ по мярка 313 ”Насърчаване на туристическите дейности” от Програма за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони / ЕЗФРСР/.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община Априлци, ул."Васил Левски" № 109, Република България 5641, Априлци, Тел.: 06958 2222, E-mail: apriltsi1976@abv.bg, Факс: 06958 2285

Интернет адрес/и:

URL: http://obshtina-apriltsi.com/.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

24.02.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ