Версия за печат

00016-2014-0002

BG-Априлци:

РЕШЕНИЕ

Номер: 40 от 24.02.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Априлци, ул."Васил Левски" №109, За: Станислава Нанкова - Директор дирекция "УТОСЕ" и Марко Пенов - Гл.експерт "Общинска собственост", Република България 5641, Априлци, Тел.: 06958 2222, E-mail: apriltsi1976@abv.bg, Факс: 06958 2285

Място/места за контакт: Община Априлци

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://obshtina-apriltsi.com.

Адрес на профила на купувача: http://obshtina-apriltsi.com/currentNews-107-izbor_na_izpylnitel_z.html.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Поставяне на информационни табла – табели и билбордове на четирите входа на община Априлци, центровете на кварталите на града и селата, до вековно дърво, на пътни разклони. Предвижда се и доставката и монтажа на пейки и кошчета за смет в непосредствена близост до монтираните табла. Предвидените дейности включват изработка, доставка и монтаж на 8 бр. билборда със соларно осветление, 7 бр. информационни табели, на които ще бъдат указани селата и кварталите на града в общината и намиращите се в тях атракции, и забележителности, както и разстоянието до тях от съответното място, като ще се популяризира и финансовата подкрепа на ЕЗФРСР. Към дейностите се включват и печат, доставка и монтаж на винилови платна за билборд и за информационните табели. Предвижда се доставка и монтаж на 19 бр. паркови пейки за вграждане в бетонова основа, устойчиви на вандализъм; 4 бр. подвижни паркови пейки; 22 бр. метални кошчета за смет за вграждане в бетонова основа. Изпълнението на доставката и монтажа трябва да бъде съобразено с цялата, свързана с изпълнението на конкретните видове дейности, законова и подзаконова база, технически правила и норми и приложими стандарти. Доставените стоки трябва да отговарят на документи за внедрена система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен. Дейностите следва да бъдат извършени въз основа на одобрени инвестиционни проекти.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Естеството на доставката позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации, не са налице условията за провеждане на състезателен диалог и на процедурите на договаряне, което дава възможност обществената поръчка да бъде възложена по реда на откритата процедура. Доставката е със стойност, която отговаря на условията и реда за възлагане на обществена поръчка съгласно праговете от Закона за обществени поръчки. Откритата процедура по реда на ЗОП гарантира публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация. Дава възможност на всички заинтересовани лица да подадат оферта, което в максимална степен ще обезпечи интереса на Община Априлци.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

24.02.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Бенко Симеонов Вълев
Длъжност: Кмет на Община Априлци