Версия за печат

00901-2014-0001

BG-Бургас: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Център за психично здраве Проф.д-р Иван Темков - Бургас ЕООД, ж.к.Лазур, Парк Езеро, За: Яна Славова-Димитрова, РБългария 8000, Бургас, Тел.: 056 816304, E-mail: cpz_burgas@abv.bg, Факс: 056 816304

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на газьол за отопление- маркиран с шифър по ЕКП 02144400045 за нуждите на Център за психично здраве Проф.д-р Иван Темков - Бургас ЕООД.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: Център за психично здраве Проф.д-р Иван Темков - Бургас ЕООД
Код NUTS: BG341
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Доставка на газьол за отопление- маркиран с шифър по ЕКП 02144400045 за нуждите на Център за психично здраве Проф.д-р Иван Темков - Бургас ЕООД, количество 100 000 литра +/-30%

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09134000

Описание:

Газьол

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
137104 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне без обявление

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

НЕ


РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 1 / Обособена позиция №: / Заглавие:Бултранс Ойл ООД
V.1) Дата на сключване договора
14.02.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
28.01.2014 г. 
V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Бултранс Ойл ООД ЕИК102918086, ул.Македония 18, РБулгария 8000, Бургас, Тел.: 056 842873

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 137104 BGN без ДДС
В Брой месеци 36
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

19.02.2014 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне без обявление

з) За доставки, които са котирани и закупени на стокова борса

Доставка на газьол за отопление- маркиран, с шифър по ЕКП 02144400045 за нуждите на Център за психично здраве Проф.д-р Иван Темков - Бургас ЕООД.