Версия за печат

00384-2014-0003

BG-Бяла Слатина: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000193058

Община Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" 68, За: Цветелина Бориславова Страшимирова, Република България 3200, Бяла Слатина, Тел.: 0915 882118, E-mail: bslatina@mail.bg, Факс: 0915 82914

Място/места за контакт: гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" 68

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.byala-slatina.com.

Адрес на профила на купувача: www.byala-slatina.com.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

ДА


Национален идентификационен No (ЕИК): 000180737

ЦДГ ”Детелина”, гр.Бяла Слатина, ул.”Х.Димитър”№116, Република България 3200, Бяла Слатина


Национален идентификационен No (ЕИК): 000180722

ЦДГ ”Незабравка”, Гр.Бяла Слатина, ул.”Дондуков” №33, Република България 3200, Бяла Слатина


Национален идентификационен No (ЕИК): 000180712

ЦДГ „Радост”, гр. Бяла Слатина, ул.”Сребрена”№33, Република България 3200, Бяла Слатина


Национален идентификационен No (ЕИК): 000186626

ЦДГ „Червена шапчица”, с.Габаре, ул.”Г.Димитров” № 36;, Република България 3265, с.Габаре


Национален идентификационен No (ЕИК): 000181458

ОДЗ „Вълка Ташевска”, ул.Ал.Стамболийски №50, Република България 3252, с.Търнава


Национален идентификационен No (ЕИК): 000185816

ОДЗ”Слънчице”, гр.Бяла Слатина,ул.”Акация”№2, Република България 3200, гр.Б.Слатина


Национален идентификационен No (ЕИК): 0001930581455

Дом за стари хора, с. Попица, ул. П.Р. Славейков №13А, Република България 3244, с. Попица


Национален идентификационен No (ЕИК): 0001930581489

Общинско предприятие „Пазари и социални дейности“, ул. "Климент Охридски" №68, Република България 3200, Бяла Слатина


Национален идентификационен No (ЕИК): 000193058

Община Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" №68, Република България 3200, Бяла СлатинаРАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Общинска администрация, Общинско предприятие „Пазари и социални дейности“, Дом за стари хора и Целодневни детски градини на територията на Община Бяла Слатина“

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
община Бяла Слатина
Код NUTS: BG313
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предмет на настоящата обществена поръчката е доставка на хранителни продукти за нуждите на Общинска администрация, Общинско предприятие „Пазари и социални дейности“, Дом за стари хора и Целодневни детски градини на територията на Община Бяла Слатина. Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове хранителни продукти, посочени в спецификацията – неразделна част от поръчката, с наименование, вид и технически характеристики. В поръчката са включени доставка на следните основни видове хранителни продукти – хляб и хлебни изделия; храни на зърнена основа; варива; ядки; захар; захарни и шоколадови изделия; пчелен мед; месо и месни продукти; риба и рибни продукти; мляко и млечни продукти; яйца; плодове, зеленчуци и продукти от тях (плодове – пресни, замразени, изсушени, консервирани, под формата на нектар, плодов сок, мармалад, конфитюр и други, компоти и зеленчуци – сурови, сготвени, консервирани, замразени, изсушени и др.), други храни; бакалия и подправки.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

15100000, 15511000, 15500000, 15810000, 15332400, 15331000, 03220000, 15800000, 15830000, 15831200, 15833000

Описание:

Месо и месни продукти
Мляко
Млечни продукти
Хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия
Консервирани плодове
Зеленчуци, преработени
Зеленчуци, плодове и черупкови плодове
Различни хранителни продукти
Захар и свързани с нея продукти
Бяла захар
Захарни изделия

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно техническите спецификации, приложени в тръжната документация (Приложение №1).

Стойност, без да се включва ДДС
563271.22 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

12

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранции за участие и изпълнение: 1. Гаранция за участие За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата по настоящата процедура, участникът следва да представи гаранция за участие, в размер на – 5 632,71 лева (пет хиляди шестстотин тридесет и два лева и седемдесет и една стотинки). Сумата представлява 1% от прогнозната стойност на поръчката без ДДС.Гаранцията за участие може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, се представя безусловна и неотменима банкова гаранция, със срок на валидност не по-малко от 180 (сто и осемдесет) дни, колкото е срокът на валидност на офертата. Срокът може да се удължава от участника, след получаване на обосновано искане от страна на Възложителя. Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път, това следва да стане по следната сметка: IBAN BG 96 IABG 7494 3302 0254 00, BIC IABGBGSF, "Интернешънъл Асет Банк" клон Бяла Слатина В нареждането за плащане задължително следва да бъде записано следното: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Общинска администрация, Общинско предприятие „Пазари и социални дейности“, Дом за стари хора и Целодневни детски градини на територията на Община Бяла Слатина“ Комисията изисква от участника представяне на документ за внесена гаранция за участие, при условие че същият не е представен в офертата поради пропуск. Комисията няма да приема за валидна гаранция за участие, която е внесена/учредена след крайния срок за подаване на офертите, с цел осигуряване на равнопоставеност между всички участници в процедурата. Внесената гаранция за участие е задължителен елемент от фактическия състав по подаване на оферта за участие и следва да е налице към момента на подаването на офертата. 2. Гаранция за изпълнение В случай на избор на участника за изпълнител на обществената поръчка, същият следва да представи преди подписването на договора, гаранция за изпълнението му, в размер на 3 % (три процента) от прогнозната стойността на поръчката без ДДС. Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди спечелилият участник да представи гаранция за изпълнение. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора, при неговото сключване. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, в нея е изрично записано, че: • е безусловна и неотменима; • е в полза на Възложителя; • е със срок на валидност най – малко за срока на изпълнение на договора; • има възможност за нейното усвояване на части.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

В стойността на поръчката се предвиждат всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката, в т.ч. всички застраховки, мита, данъци, такси, печалба, начислявани от участника, транспортни разходи франко мястото на изпълнение на поръчката и всички други присъщи разходи за осъществяване на дейността в рамките на договорения период. Плащането е отложено, в срок - 30 дни от датата на фактуриране. Плащанията ще се извършват от бюджета на всяко заведение в левове по банков път, след представяне на фактура (по артикули), съгласно стоковите разписки. Изпълнителят издава стокова разписка и фактура за всяка доставка, въз основа на действително извършените доставки. Финансовите условия и начини на плащане са уредени в чл.3 и чл.4 от Проекта на Договор.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

1. В случай че участникът е обединение (консорциум), участниците в него трябва да определят едно лице, което да представлява обединението за целите на поръчката („водещ съдружник”). Не се допускат промени в състава на обединението след подаване на офертата. 2. В случай че участник в процедурата е обединение (консорциум), изискванията за икономически и финансови възможности, и за технически възможности, се отнасят за обединението като цяло. При изискванията, които важат за всеки един от членовете на обединението поотделно, това е изрично посочено в съответната част на документацията. 3. В случай че участникът е обединение (консорциум), участниците в него сключват договор/споразумение помежду си, което задължително трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: • всички членове на обединението са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора; • водещият съдружник на обединението е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението; • всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора; • съставът на обединението няма да се променя след сключването на договора за възлагане на обществената поръчка. 4.Когато участникът е обединение (консорциум), но не представи договора/споразумението за създаване на обединението или в представения договор липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на посочените условия, или съставът на обединението се е променил след подаване на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка. 5. Участниците следва да имат предвид, че наличието на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, 2 и 3; ал.2, т.1, 2, 3, 4 и 5 и ал.5 от Закона за обществени поръчки води до отстраняване на участника от участие в процедурата. За обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 2 и 3; ал.2, т.1, 3 и 4 и ал.5, т. 2 от Закона за обществени поръчки, когато кандидатът или участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват. Административните изисквания се прилагат за всеки от участниците в обединението поотделно.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА: 1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника – Образец №2. 2.Оферта за участие – попълва се Образец № 1. 3.Административни сведения - попълва се Образец № 3. 4.Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства, свързани с обществената поръчка – попълва се Образец № 18. 5.Документ за регистрация на юридическото лице/документ за самоличност на физическото лице. 6.Удостоверение за актуално състояние. 7.Документ за закупена документация за участие. 8. Документ за внесена гаранция за участие, отговаряща на изискванията на настоящата документация. 9. Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП – попълват се Образци № 8, 9 и 10. 10. Оригинал или нотариално заверено копие на споразумение за създаване на обединение за участие в обществената поръчка (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице), съдържащо клаузите съгласно настоящата документация – само за участници, които са обединения/консорциуми. 11. Декларация от членовете на обединението/консорциума – попълва се Образец № 14 – само за участници, които са обединения/консорциуми. 12. Нотариално заверени пълномощни (оригинали) от всички участници в обединението - само за участници, които са обединения/консорциуми. 13. Декларация за участие/неучастие на подизпълнители – попълва се Образец № 11. 14. Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв – попълва се Образец № 12 от всеки от подизпълнителите. 15.1. Копия от годишните баланси и отчетите за приходите и разходите за последните 3 (три) приключени финансови години (2011, 2012, 2013 г.) 15.2. Информация за общия оборот за всяка от последните три приключени финансови години (2011, 2012, 2013 г.) - Образец №15 16.1. Списък на основните договори за доставка, изпълнени през последните три години (2011, 2012, 2013 г.)- Образец № 16 до датата на подаване на офертата. 16.2. Декларация за техническа обезпеченост Образец №17 ; Удостоверение за регистрация на обект за производство и/или търговия с храни издадено по реда на чл.12, ал.10 от ЗХ от съответния директор на ОДБХ по местонахождението на обекта (копие, заверено от участника). 16.3. Издадено на името на участника „Удостоверение за регистрация на превозно средство” от ОДБХ за превоз на хранителни продукти от животински и неживотински произход, за транспортните средства които ще се използват за превоз на храните. 16.4. Заверено за вярност копие от сертификата за внедрена НАССР система за управление на безопасността на храните или сертификат ЕN ISO 22000:2005 или еквивалент. 17. Проект на договор – (Образец) не се попълва, но се парафира на всяка страница. 18. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) 19.Декларация за приемане клаузите на договора – Образец №19 20.Техническа оферта, с предложението за изпълнение на поръчката - Образец № 4. 21.Ценова оферта на участника - Образец № 5.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Документи за доказване на икономическото и финансовото състояние на участника: - Копия от годишните баланси и отчетите за приходите и разходите за последните 3 (три) приключени финансови години (2011, 2012,2013 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си –подписани и подпечатани от участника на всяка страница. Важно! Изискването за представяне на счетоводни баланси и отчет за приходите и разходите за последните три години не важи за участници, представили ЕИК и за които данните са публикувани в Търговския регистър. В случай че към момента на подаване на офертата участникът няма изготвени горецитираните съставни части на годишните финансови отчети за 2013 г., то същият представя справка за общите приходи, подписана от представляващия участника и главния счетоводител. - За физическите лица – заверено от НАП копие на данъчна декларация за всяка от предходните три години (2011, 2012, 2013 г.). В случай че към момента на подаване на офертата участникът няма изготвена данъчна декларация за 2013 г., то същият представя справка за общите приходи, подписана от него. - Информация за общия оборот за всяка от последните три приключени финансови години (2011, 2012, 2013 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си (Образец №15).

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят поставя следните минимални изисквания за икономическото и финансовото състояние на участника: - Общо за последните три приключени финансови години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, участникът трябва да има годишен оборот в размер равен или по-голям от три пъти прогнозната стойност на поръчката, но не по-малко от – 1 643 413,20 лв. без ДДС. При наличие на подизпълнител, изискването се прилага съответно, според процентното участие на подизпълнителя, като стойността на Минимален документално доказан общ оборот или доход общо за предходните три приключени финансови години /2011,2012, 2013/, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си ,се умножава по процента на участие на подизпълнителя. на подизпълнителя.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Документи за доказване на техническите възможности на участника: - Списък на основните договори за доставка, изпълнени през последните три години (2011, 2012, 2013 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си (Образец №16) до датата на подаване на офертата придружени от препоръки за добро изпълнение. - Декларация за техническа обезпеченост на участника-Образец №17, придружена с: 1. Удостоверение по чл. 12 от Закона за храните за регистрация на обекта (обектите), с които участника разполага, за производство или търговия на хранителните стоки, предмет на поръчката – заверено от участника копие; - „Удостоверение за регистрация на превозно средство” от ОДБХ за превоз на хранителни продукти от животински и неживотински произход. - Заверено за вярност копие от сертификата за внедрена НАССР система за управление на безопасността на храните или сертификат ЕN ISO 22000:2005 или еквивалент.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят поставя следните минимални изисквания за технически възможности в настоящата процедура: - Участниците трябва да имат изпълнени минимум 3 (три) договора през последните три години (2011, 2012, 2013 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си с предмет - доставка на хранителни продукти. - Участниците трябва да разполагат минимум с 1 (един) обект за производство или търговия на храни, регистриран по чл. 12 от Закона за храните. - Участниците да разполагат със собствен или нает транспорт за превоз на хранителни продукти, съобразно предмета на поръчката с минимум 2 (два) броя автомобили с валидно „Удостоверение за регистрация на превозно средство” от ОДБХ за превоз на хранителни продукти от животински и неживотински произход. - Участниците да разполагат минимум с едно складово помещение за съхранение на продуктите, оборудвано и с хладилна техника или хладилно помещение, поддържащо постоянна температура. - Участникът трябва да има внедрена НАССР система за управление на безопасността на храните или сертификат ЕN ISO 22000:2005 или еквивалент. Ако участникът е обединение изискванията по горните точки се отнасят за обединението като цяло. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Процент отстъпка; тежест: 50
Показател: Организация и план на работа ; тежест: 40
Показател: Срок на доставка при рекламации /в цели часове/; тежест: 10
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
24.03.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 12 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие в процедурата се получава срещу заплащане на сума от 12 /дванадесет/ лева. Сумата от 12 /дванадесет/ лева може да бъде внесена в касата на Община Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски” № 68 всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа или по банков път на следната сметка на Община Бяла Слатина: IBAN: BG43IABG74948402026200, BIC: IABG BGSF, „Интереншънъл Асет Банк“, клон Бяла Слатина, код на плащане 447000, основание: Тръжна документация за „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Общинска администрация, Общинско предприятие „Пазари и социални дейности“, Дом за стари хора и Целодневни детски градини на територията на Община Бяла Слатина“. Документацията се получава в стая 207, ет. 2 в административната сграда на Община Бяла Слатина, след представяне на документ за платена сума от 12 /дванадесет/ лева. Кандидатите предоставят адрес, телефон, факс и e-mail за кореспонденция. При поискване от заинтересовано лице документацията се изпраща от Възложителя, чрез куриер за сметка на лицето, отправило искането, след постъпило плащане по банков път и изпращане по факс на основните данни на участника и адрес на получаване. Настоящата документация за участие може да бъде намерена в електронен вид на интернет страницата на община Бяла Слатина на адрес: www.biyala-slatina.com , "Профил на купувача". Желаещите имат право да разгледат документацията на място преди да я закупят.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
03.04.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Всеки от официалните езици на ЕС

Български

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 04.04.2014 г.  Час: 11:00
Място

Административна сграда на Община Бяла Слатина - гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" №68

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и юридически лица с нестопанска цел.Участниците в процедурата могат да присъстват лично (в този случай представят лична карта и документ, удостоверяващ, че са законни представители на съответния участник) или чрез упълномощени представители.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Съгласно чл.64 ал.3 от ЗОП Възложителя изпраща обявлението за обществената поръчка до агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки най-малко 40 дни преди крайния срок за получаване на оферти.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

21.02.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ