Версия за печат

01008-2014-0002

BG-Камено: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Камено, ул.Освобождение № 101, За: инж.Тодор Петров-зам.кмет, РБългария 8120, Камено, Тел.: 05515 2093, E-mail: obshtina@kameno.bg, Факс: 05515 2480

Място/места за контакт: Общинска администрация

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.kameno.bg.

Адрес на профила на купувача: www.kameno.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“Доставка чрез покупка на нова вакуумна мотометачка за нуждите на община Камено”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: гр.Камено
Код NUTS: BG34
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Доставка на един брой вакуумна мотометачка. Нова, неупотребявана, висико маневрена, с възможност за експлоатация при атмосферни условия мин. от – 20 С до + 40 С Обем на контейнера - мин. 2500 л. Филтърна сисетема против твърди частици. Хидравлично саморазтоварващ се контейнер. Тип двигател-дизелов, 4-ри цилиндров Мощност на двигателя- мин.55 KW Система за оросяване на четките. Управление- със серво усилвател Брой четки- мин. 3бр. Наличие на вакуумен колектор за листа и засмукване от трудно достъпни места с диаметър мин. 100 мм. И дължина мин.4 м. екологична норма- мин. ЕВРО 4 Потребление на енергия – не повече от 0,00054 EUR/kwh Емисии от въглероден диоксид - не повече от 0,042 EUR/g Емисии на азотни оксиди- не повече от 0.0044 EUR/g Неметанови въглевороди - не повече от 0.001 EUR/g Прахови частици - не повече от 0.087 EUR/g

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34921100

Описание:

Машини за почистване на пътища

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Един брой вакуумна мотометачка.

Прогнозна стойност без ДДС
210000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

40


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Условия и размер на гаранцията за участие, условия и начин на плащането й. 1.1. Гаранцията се представя в една от следните форми: а) парична сума по сметка на Възложителя; б) банкова гаранция в полза на Възложителя съгласно образеца от документацията. 1.2. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. 1.3. При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по сметка на Общината, както следва: БАНКОВА СМЕТКА: BG 50 BPBI 7937 33 1722 5801 BPBIBGSF „Юробанк България“ АД 1.4. Гаранцията за участие е в размер на 2000 /две хиляди / лева без ДДС. 1.5. В нареждането за плащане задължително следва да бъде записано „Гаранция за участие по обществена поръчка с предмет “Доставка чрез покупка на нова вакуумна мотометачка за нуждите на община Камено” 1.6. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок на валидност 120 (сто и двадесет) календарни дни от датата, определена за краен срок за получаване на офертата. 1.7. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не представи копие от платежно нареждане или оригинал на банкова гаранция. 1.8. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция за участие, съответно вносител на сумата по гаранцията.В документа , който се представя следва да е записано, че гаранцията обезпечава задължение на обединението. 2. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора, условия и начин на плащането й. 2.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % от стойността на договора. 3.2.2. Гаранцията за изпълнение може да бъде под формата на парична сума и да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. 2.3. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. 2.4. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. 2.5. Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по сметка на Общината, както следва: БАНКОВА СМЕТКА BG 50 BPBI 7937 33 1722 5801 BPBIBGSF „Юробанк България“ АД 2.6. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя и че срокът на същата изтича в 14 дневенсрок след изпълнение на задължението за доставка на ППС. 2.7. При представяне на гаранция за изпълнение в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва номерът на решението за определяне на изпълнител на обществената поръчка, издадено от Възложителя. 2.8. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция за изпълнение, съответно вносител на сумата по гаранцията.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Средствата се осигуряват от бюджета на община Камено.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Съгласно чл. 47, ал. 1 от ЗОП, възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник, който е: 1. осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 2. обявен в несъстоятелност; 3. в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове. Съгласно чл. 47, ал. 2 от ЗОП, възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник, който: 1. е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си; 2. който е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението 3. който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение; 4. има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията. 5. който има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години Забележка: Изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 и 5 от ЗОП, се прилагат, както следва: 1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; 2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници; 3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; 4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон; 5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон; 6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец; 7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват участника; 8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 7, т.2. Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка участници: 1. при които лицата, посочени в забележката по-горе, са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; 2. които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Забележка: Съгласно § 1, т. 23а от ДР на ЗОП "Свързани лица" са: а) роднини по права линия без ограничение; б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително; в) роднини по сватовство - до втора степен включително; г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство; д) съдружници; е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото; ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акци
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Участникът следва да представи информация /по образец/ за общия оборот и за оборота от стоки сходни с предмета на поръчката за последните три години 2011-2012-2013, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си /Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ./
Минимални изисквания: Участникът следва да има през последните 3 (три) години – 2011г., 2012г. и 2013г., а за новорегистрирани участници – от датата на учредяване или от датата на която е започнал дейността си – оборот от извършени доставки, сходни с предмета на поръчката, в размер на минимум 300 000 лв. При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията за оборот се прилагат за обединението (консорциум и др.) като цяло.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Участникът следва да представи сертификат за съответствие със стандарт за управление на качеството за дейности в обхвата на поръчката. Съответствието с това изискване се доказва чрез представяне на сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент за съответствие със стандарт за управление на качеството за дейности в обхвата на поръчката. Участникът следва да представи списък /по образец/ на основните договори за доставки, изпълнени през последните три години /за последните три години да се счита периодът, който обхваща времето до датата, определена за краен срок за подаване на офертите/, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение; Участникът следва да представи декларация, че е производител. В случай, че не е производител, участникът да представи пълномощно, писмо, оторизационно писмо, договор и др., издадени от производителя, даващ разрешение за продажба и гаранционно обслужване по предмета на поръчката. Участникът следва да представи декларация /свободен текст/, съдържаща списък на сервизите /собствени или наети/, точните им адрес и местонахождение, районите които покриват за да се осигури гаранционна поддръжка и сервизно обслужване на предлаганите ППС или декларация за поддържането на мобилна група за осъществяване на гаранционна поддръжка и обслужване.
Минимални изисквания: 1.Участникът следва да е сертифициран по ISO 9001:2008 или еквивалент зa дейности в обхвата на поръчката. В случай, че участникът участва като обединение или консорциум, който не е юридическо лице, изискването за представяне на сертификат ISO 9001:2008 се прилага в контекста на чл.25, ал.8 от ЗОП, т.е. съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. 2. Участникът следва да е изпълнил през последните три години минимум три договора с предмет сходен с предмета на поръчката. За последните три години да се счита периодът, който обхваща времето до датата, определена за краен срок за подаване на офертите. 3. В случай, че не е производител, участникът да е оторизиран за продажба и гаранционно обслужване по предмета на поръчката. 4. Участникът следва да разполага със собствена или наета сервизна база или с мобилна група за осъществяване на гаранционна и следгаранционна подръжка.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Предложена цена (Кц) ; тежест: 45
Показател: Срок на доставка (Кс) ; тежест: 55

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
07.03.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
14.03.2014 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 17.03.2014 г.  Час: 13:30
Място

гр.Камено, ул.Освобождение № 101, Център за услуги и информация на гражданите, Гише № 1-Деловодство

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масово осведомяване.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Възложителя не предвижда заплащането на цена на документацията за участие. Документацията се предоставя безвъзмездно на заинтересованите лица всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа до 07.03.2014 год. в деловодството на община Камено, по електронен път на посочена електронна поща от заинтересованото лице или се изтегля от интернет-страницата на възложителя – www.kameno.bg Възложителят е длъжен да я изпрати за сметка на лицето отправило искането. Писменото искане следва да сържа следната информация: адрес за получаване на документацията.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

14.02.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ