Версия за печат

01008-2014-0002

BG-Камено:

РЕШЕНИЕ

Номер: РД-09-69 от 14.02.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Камено, ул.Освобождение № 101, За: инж.Тодор Петров-зам.кмет, РБългария 8120, Камено, Тел.: 05515 2093, E-mail: obshtina@kameno.bg, Факс: 05515 2480

Място/места за контакт: Общинска администрация

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.kameno.bg.

Адрес на профила на купувача: www.kameno.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

“Доставка чрез покупка на нова вакуумна мотометачка за нуждите на община Камено”

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Налице е необходимост от провеждане на нарочна процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет “Доставка чрез mfuwmud на нова вакуумна мотометачка за нуждите на община Камено”. Предвид размера на приблизителната стойност на поръчката следва да се проведе открита процедура по реда на ЗОП. Настоящата процедура ще се проведе по реда на чл.14 ал.3 т.2 ЗОП, т.е при прилагане на предвидените в закона опростени правила.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

14.02.2014 г. 


Възложител

Трите имена: инж.Стефан Бонев Стефанов
Длъжност: Кмет на община Камено