Версия за печат

02744-2013-0002

BG-Смолян:

РЕШЕНИЕ

Номер: 3 от 10.02.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

"Диагностично-консултативен център - Смолян" ЕООД, бул.България № 2, За: Виктория Санкова, Република България 4700, Смолян, Тел.: 0359 879933006

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Доставка на медицински консумативи, реактиви и консумативи за Клинична и Микробиологична лаборатории по обособени позиции

II.3) Кратко описание на поръчката

Доставка на медицински консумативи, реактиви и консумативи за Клинична и Микробиологична лаборатории по обособени позиции

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

33696500, 33140000

Описание:

Лабораторни реактиви
Медицински консумативи

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 23 от 05.09.2013 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2013-558701
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 2744-2013-2
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

558701

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

05.09.2013 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

обособена позиция/позиции от процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

Поради липсата на подадени оферти

IV.3) Описание на самостоятелно обособените позоции, за които се прекратява процедурата

СОП № 45 Nyco Card - апарат за изследване на гликиран хемоглобин /микроалбумин/; СОП 47 Бързи тестове за оцветяване на натривки; СОП 61 Обикновен булъон-готова среда в епруветка, опакована до 500 мл.; СОП 62 Кристензен булъон с урея-епруветки; СОП 63 Мляко, епруветки; СОП 64 Мляко с етилен блау, епруветки; СОП 68 Арабиноза - амп.х1.5мл; СОП 69 Овнешка кръв дефибринирана, стъкло х100мл; СОП 71 PYR тест, за откриване на хидролиза на L-пиролидонил-нифтиламид - PYR; СОП 72 Тест Индофенол оксидаза за отчитане продукцията на цитохром оксидаза от микроорганизми, сухи лентички; СОП 80 Аглутиниращи серуми за типизиране Шигели готов за ин-витро употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло, флакон по 1 мл.

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша" 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 988407, Факс: 02 9807315

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

10.02.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Д-р Венцислав Райков Проданов
Длъжност: Управител