Версия за печат

00384-2014-0002

BG-Бяла Слатина:

РЕШЕНИЕ

Номер: 3 от 10.02.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Общиан Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" 68, За: Цветелина Бориславова Страшимирова, Република България 3200, Бяла Слатина, Тел.: 0915 882118, E-mail: bslatina@mail.bg, Факс: 0915 82914

Място/места за контакт: гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" 68

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.byala-slatina.com.

Адрес на профила на купувача: www.byala-slatina.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Общинско предприятие „Пазари и социални дейности“, Дом за стари хора и Целодневни детски градини на територията на Община Бяла Слатина“

II.3) Кратко описание на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчката е доставка на хранителни продукти за нуждите на Общинско предприятие „Пазари и социални дейности“, Дом за стари хора и Целодневни детски градини на територията на Община Бяла Слатина. Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове хранителни продукти, посочени в спецификацията – неразделна част от поръчката, с наименование, вид и технически характеристики. В поръчката са включени доставка на следните основни видове хранителни продукти – хляб и хлебни изделия; храни на зърнена основа; варива; ядки; захар; захарни и шоколадови изделия; пчелен мед; месо и месни продукти; риба и рибни продукти; мляко и млечни продукти; яйца; плодове, зеленчуци и продукти от тях (плодове – пресни, замразени, изсушени, консервирани, под формата на нектар, плодов сок, мармалад, конфитюр и други, компоти и зеленчуци – сурови, сготвени, консервирани, замразени, изсушени и др.), други храни; бакалия и подправки.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

15100000, 15511000, 15500000, 15810000, 15332400, 15331000, 03220000, 15800000, 15830000, 15831200, 15833000

Описание:

Месо и месни продукти
Мляко
Млечни продукти
Хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия
Консервирани плодове
Зеленчуци, преработени
Зеленчуци, плодове и черупкови плодове
Различни хранителни продукти
Захар и свързани с нея продукти
Бяла захар
Захарни изделия

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 2 от 04.02.2014 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2014-583869
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.1)
Номер на обявлението в ОВ: 2014/S 27 - 42578 от 07.02.2014 г. 
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 384-2014-2
III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

04.02.2014 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

При провеждане на процедурата са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата. В настоящата поръчка, Възложителя извършва покупка от името на други възлагащи органи. Допуснат е пропуск на един от възлагащите органи, което съществено променя условията, при които е обявена процедурата. Промени ще настъпят в предмета на поръчката, техническите спецификации към тръжната процедура и по- конкретно вида и количеството на заявените продукти, в прогнозната стойност, както и в договорните условия.

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

10.02.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Иво Ценов Цветков
Длъжност: Кмет на Община Бяла Слатина