Версия за печат

02709-2014-0013

BG-Враца: Наем

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 201617476

Северозападно държавно предприятие, ул."Христо Ботев" №2, За: Тошко Брайков, Светлана Монова, Р България 3000, Враца, Тел.: 092 620032, E-mail: szdp@abv.bg

Място/места за контакт: гр. Враца, ул."Христо Ботев" №2, ет.3, офис 308

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача: www.szdp.bg.

Електронен достъп до информация: www.szdp.bg.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Стопанисване и опазване на горски територии - държавна собственост

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Възлагане на обществена поръчка за доставка чрез наемане без право на закупуване на петнадесет броя неупотребявани автомобила с висока проходимост, шест броя употребявани лекотоварни автомобила с повишена проходимост – пикап”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Наем 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Северозападно държавно предприятие, гр.Враца, ул."Христо Ботев" №2
Код NUTS: BG313
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

„Възлагане на обществена поръчка за доставка чрез наемане без право на закупуване на петнадесет броя неупотребявани автомобила с висока проходимост, шест броя употребявани лекотоварни автомобила с повишена проходимост – пикап”. Срокът на наема е 36 /тридесет и шест/ месеца, считан от датата на подписване на договора за обществена поръчка.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

34100000, 34113200, 34131000

Описание:

Моторни превозни средства
Превозни средства с висока проходимост
Камионетки (пикапи)

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

15 /петнадесет/ броя неупотребявани автомобила с висока проходимост, 6 /шест/ броя употребявани лекотоварни автомобила с повишена проходимост – пикап

Стойност, без да се включва ДДС
460000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

36

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие съгласно чл.59, ал.2 и чл.60 от ЗОП е определена като абсолютна сума в размер на 4600.00 /четири хиляди и шестстотин/лв. Гаранцията се представя в парична сума или банкова гаранция, по избор на участника. Паричната сума е вносима по банков път по сметка на СЗДП, до 16:00ч. на 18.03.2014г. по следната банкова сметка: IBAN – BG 78 TTBB 9400 1526 5357 06; BIC код – TTBBBG22; SOCIETE GENERALE EXPRESSBANK - клон Враца; Банковата гаранция следва да бъде издадена от банка, намираща се на територията на Република България. Срокът на валидност на банковата гаранция трябва да съвпада със срока на валидност на офертата. Гаранцията за участие трябва да е постъпила по сметката на възложителя към момента на изтичане на срока за подаване на предложенията за участие.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

За изпълнение предмета на договора Възложителят заплаща на Изпълнителя сума, която е разделена на 36/тридесет и шест/ равни месечни /наемни/ вноски. Финансирането е със средства на Възложителя. Общата стойност на услугата не може да надвишава 460 000 лв /четиристотин и шестдесет хиляди лева/ без ДДС.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

В случай, че за изпълнител бъде избран участник - обединение на физически и/или юридически лица, то преди подписване на договора следва да се регистрира като самостоятелно юридическо лице, като новосъздаденото дружество ще бъде обвързано с офертата, подадена от обединението.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1.Списък на документите за участие с подпис и печат на участника /Приложение № 1/; 2. Удостоверение, издадено от Агенция по вписвания /АВ/, доказващо регистрация по реда на ЗТР или единен идентификационен код, съгласно чл.23 от ЗТР за българските юридически лица. Когато участникът е чуждестранно юридическо лице или обединение представя документ за регистрация съобразно националното му законодателство - представя се в официален превод на български език; 3. Административни сведения за участника - /Приложение № 2/; 4. Декларации от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП, относно обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.2 и 3, ал.2, т.1 и ал.5, т.2; чл. 47, ал.1, т.2 и 3, ал.2, т.1 и ал.5, т.2; чл.58, ал.1 от ЗОП - /Приложение № 7, 8, 9/; Бюджетът за изпълнение на поръчката, предвиден от възложителя е: 460 000.00 лв. /четиристотин и шестдесет хилди лева/ без ДДС; 5. Оригинален или копие от документ за гаранция за участие банкова или парична /при електронно банкиране е необходимо да има печат на обслужващата банка/; 6. Копие от документ за закупена документация; 7. Нотариално заверено пълномощно на лицата подписали офертата, в случай че нямат представителни функции; 8. Данни за подизпълнителите /ако се ползват такива/, както и декларация, подписана от управителя на участника, че е изискано предварително съгласие за участие на подизпълнителя; 9. Декларация за участие на подизпълнители /ако се ползват такива/ – /приложение № 10/ и Декларации /оригинал/ от подизпълнителя/ите, съответно от членовете на управителния орган на подизпълнителя, че са съгласни да участват в изпълнението на поръчката - Приложение 10А; 10. Декларация за запознаване с условията на обществената поръчка по чл.58, ал.1- /приложение № 9/; 11. Декларация по чл.56, ал.1, т.12 ЗОП за приемане условията на проекто-договора - Приложение № 11; 12. Кратко описание на дейността на участника и неговите ресурсни и организационни възможности /свободен текст/; 13. Предложение за изпълнение на поръчката Предложението за изпълнение на поръчката следва да включва: Образец на Техническа оферта – /приложение № 4/ от документацията на възложителя и приложенията неразделна част от нея; 14. Ценово предложение Ценовото предложение следва да включва: Попълнен образец на ценовата оферта от настоящата документация /приложение № 5/. Цените, посочени от участника трябва да бъдат в български лева и без включен ДДС.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл. 50 от ЗОП: a/ Годишен баланс за 2010, 2011 и 2012 г. б/ Отчет за приходите и разходите на участника за 2010, 2011 и 2012 г.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Декларация, съдържаща списък на основните договори за услуги (сходни с настоящата поръчка), изпълнени от участника през последните три години, придружени от препоръки за доброто им изпълнение - /Приложение № 13/;

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът следва да е изпълнил през последните три години минимум три договора, сходни с предмета на поръчката; 2. Участникът следва да е изпълнил през последните три години минимум три договора, с обща стойност не по малко от 920 000.00лв./деветстотин и двадесет хиляди лева/ без ДДС с изключение на новорегистрираните фирми.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: ценово предложение ; тежест: 80
Показател: срок на доставка; тежест: 10
Показател: брой сервизи на територията на Република България; тежест: 10
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
07.03.2014 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 12 BGN
Условия и начин на плащане

Цената на документацията е 12 (дванадесет) лева с вкл. ДДС. Начин на плащане на документацията за участие Сумата от 12 (дванадесет) лева с вкл. ДДС следва да бъде внесена по банков път на следната сметка на Северозападно държавно предприятие гр. Враца: IBAN – BG 78 TTBB 9400 1526 5357 06 BIC код – TTBBBG22 SOCIETE GENERALE EXPRESSBANK - клон Враца Съгласно Чл. 28, ал.4 ЗОП при писмено поискване от заинтересованото лице, придружено с платежен документ за стойността на документацията, същата ще бъде изпратена за сметка на лицето, отправило искането на посочен от него адрес. Участниците имат електронен достъп до документацията на следния уебсайт: www.szdp.bg Документацията за участие може да се предостави на заинтересованите лица и по електронен път, на посочен от тях електронен адрес, ако същата е заплатена по посочения начин.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
18.03.2014 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 19.03.2014 г.  Час: 10:00
Място

Административната сграда на централното управление на Северозападно държавно предприятие в гр.Враца, бул."Христо Ботев" №2, ет.3

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Законните представители на участниците или техен упълномощен представител по нотариално заверено пълномощно.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

10-дневен срок от уведомяването /узнаването/ за решението на възложителя - чл.120, ал.2 и 3 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

06.02.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ