Версия за печат

00165-2014-0003

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: Р01-6 от 03.02.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Министерство на образованието и науката, бул. "Дондуков"2А, За: Георги Илиев, Република България 1000, София, Тел.: 02 9217496, E-mail: g.iliev@mon.bg

Място/места за контакт: гр. София, бул. "Дондуков" 2А

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mon.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.mon.bg/left_menu/contracts/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Образование


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Предметът на настоящата процедура е:"ДОСТАВКА, ИНСТАЛИРАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ИНВЕРТОРНИ КЛИМАТИЦИ В ЦЕНТРОВЕ ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ”, ВКЛЮЧЕНИ В СХЕМАТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: BG051PO001-4.3.02-0001 „СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ” в помещенията на ЦКО в градовете София, Перник, Благоевград, Кюстендил, Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Търговище, Бургас, Сливен, Стара Загора, Ямбол, Хасково, Русе, Разград, Шумен, Варна, Добрич, Силистра, Кърджали, Смолян, Пловдив, Пазарджик.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

ДА

ІV.2.1.1.) Продуктова група

Климатици

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
Техническата спецификация:

2

ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

На основание чл. 8, ал. 1 от ЗОП

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9807315, E-mail: cpcadmin@cpc.bg

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Цялата документация е налична и общодостъпна на сайта на Министерството на образованието и науката -http:// www.mon.bg, рубрика "Профил на купувача", Обществени поръчки - 2014 година


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

03.02.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Евгения Дачова Костадинова
Длъжност: ръководител на проект BG051PO001-4.3.02-0001