Версия за печат

00165-2014-0003

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695114

Министерство на образованието и науката, бул."Дондуков"2А, За: Георги Илиев, Република България 1000, София, Тел.: 02 9217496, E-mail: g.iliev@mon.bg

Място/места за контакт: бул. "Дондуков"2А

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.mon.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.mon.bg/left_menu/contracts/.

Електронен достъп до информация: http://www.mon.bg/left_menu/contracts/.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Национален идентификационен No (ЕИК): 000695114

Министерство на образованието и науката, бул. "Дондуков"2А, За: Евгения Костадинова, Георги Илиев, Република България 1000, София, Тел.: 02 9217496

Място/места за контакт: деловодство на МОН, етаж 1, стая 1

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Образование

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

"ДОСТАВКА, ИНСТАЛИРАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ИНВЕРТОРНИ КЛИМАТИЦИ В ЦЕНТРОВЕ ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ"

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Република България
Код NUTS:
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предметът на настоящата процедура е:"ДОСТАВКА, ИНСТАЛИРАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ИНВЕРТОРНИ КЛИМАТИЦИ В ЦЕНТРОВЕ ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ”, ВКЛЮЧЕНИ В СХЕМАТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: BG051PO001-4.3.02-0001

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

39717200

Описание:

Климатици

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Обществената поръчка включва доставка и монтаж на: климатизатори за стенен монтаж „сплит система” -9000 BTU - 18 броя, климатизатори за стенен монтаж „сплит система” -12000 BTU - 34 броя, климатизатори за стенен монтаж „сплит система” -18000 BTU - 35 броя, климатизатори за стенен монтаж „сплит система” -24000 BTU - 11 броя.

Стойност, без да се включва ДДС
130290 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

3

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Всяка оферта трябва да бъде представена заедно с гаранция за участие в процедурата: „Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на инверторни климатици в центрове за кариерно ориентиране”, включени в схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-4.3.02-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”, в размер на 1300 (хляда и триста) лева. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение, както следва: а) Парична сума – внася се по банкова сметка на МОН БНБ ЦУ BIC BNBGBGSD, IBAN BG85BNBG96613300149101, като в нареждането за плащане задължително следва да бъде записано: “Гаранция за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на инверторни климатици в центрове за кариерно ориентиране”, включени в схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-4.3.02-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” б) Банкова гаранция - неотменима банкова гаранция в полза на Министерство на образованието и науката. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие в процедурата при условията на чл. 61 от ЗОП; Възложителят освобождава гаранциите за участие по реда на чл. 62 от ЗОП. Гаранцията за участие в процедурата трябва да е със срок на валидност - срокът на валидност на офертата. Гаранцията за изпълнение на договор в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора без ДДС, се представя под формата на банкова гаранция, неотменима в полза на възложителя или парична сума, внесена по банкова сметка на МОН: БНБ ЦУ BIC BNBGBGSD, IBAN BG85BNBG96613300149101. Тя се освобождава след приключване на съответния договор при условията, определени в него. Гаранцията за изпълнение се представя при подписването на договора за изпълнение.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Плащанията се извършват след приемане на работата с приемо-предавателен/и протокол/и без констатирани забележки за доставено, инсталирано, въведено в експлоатация оборудване, извършено обучение и издадена фактура, както следва: 1. Първо плащане в 14 (четиринадесет) дневен срок след приемане на доставеното, инсталирано и въведено в експлоатация оборудване, и извършеното обучение в 10 от центровете за кариерно ориентиране с приемо-предавателен протокол без констатирани забележки и издадена фактура. 2. Второ плащане в 14 (четиринадесет) дневен срок след след приемане на доставеното, инсталирано и въведено в експлоатация оборудване, и извършеното обучение в 10 от центровете за кариерно ориентиране с приемо-предавателен протокол без констатирани забележки и издадена фактура. 3. Окончателно плащане, което се изчислява като от общата сума по чл. 4 се приспаднат размерите на платените средства по т.1. и т.2., в 14 (четиринадесет) дневен срок след приемане на доставеното, инсталирано и въведено в експлоатация оборудване, и извършеното обучение в останалите 8 центрове за кариерно ориентиране с приемо-предавателен протокол без констатирани забележки и издадена фактура. Цената включва всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на поръчката франко адресите на Центровете за кариерно ориентиране, която включва: доставка (опаковка/и, логистика, транспорт, данъци, такси и мита и др.), инсталиране, въвеждане в експлоатация, обучение за работа с оборудването и др.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1.1. Участието в процедурата е открито за всички физически и юридически лица или техни обединения (сдружения), отговарящи на изискванията на закона и на възложителя, посочени в обявлението и настоящата документация. 1.2. В процедурата могат да участват и чуждестранни лица или техни обединения (сдружения), както и обединения на български и чуждестранни лица. 1.3. Не се изисква създаването на юридическо лице за участие в процедурата, когато кандидат е обединение (сдружение). 1.4. Всяко лице може да участва самостоятелно или в обединение, като лице, което участва самостоятелно, няма право да участва като част от обединение. 1.5. Не се допуска до участие участник, който е: - осъден с влязла в сила присъда за престъпленията, посочени в чл. 47, ал. 1, т. 1, букви „а – д” от ЗОП, освен ако не е реабилитиран; - обявен в несъстоятелност; - в производство по ликвидация; - в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си; - има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен; 1.6. Обединения/Сдружения Възложителят допуска до участие в откритата процедура обединения (сдружения) на физически и юридически лица, като не се допуска едно лице да бъде част от повече от едно обединение (сдружение) – участник в откритата процедура. Всеки участник в обединението (сдружението) трябва да отговаря самостоятелно на изискванията, посочени по горе При участие под формата на обединение (сдружение), едно от образувалите го лица трябва да бъде определено за представляващо обединението, като това обстоятелство следва да бъде отразено и в съответния договор за учредяване на обединението. Сключването на договора и кореспонденцията се осъществяват между Възложителя и обединението, представлявано от лицето по предходното изречение. Всички участници в обединението са поотделно и солидарно отговорни за изпълнение на посочените в офертата условия.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

- заверен счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за 2011 г., 2012 г. и 2013 г., в зависимост от датата на която, съответния участник е учреден или е започнал дейността си.Когато по обективни причини, кандидатът или участникът не може да представи исканите от Възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ. При предоставяне на ЕИК и ако документът е видим чрез търговския регистър, кандидатът може да се позове на тези обстоятелства, вместо да ги представи; - справка за общия оборот и оборота от доставки сходни с предмета на поръчката за 2011 г., 2012 г. и 2013 г., в зависимост от датата на която, съответния участник е учреден или е започнал дейността си – съгласно приложения образец. - чуждестранните лица представят годишен финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

- Общ оборот на участника за последните 3 (три) години (2011, 2012 и 2013 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учереден или е започнал дейността си, не по-малък от 250 000 лв. - Оборот на участника за последните 3 (три) години (2011, 2012 и 2013 г.) от доставки, сходни с предмета на обществената поръчката, не по-малък от 130 000 лв.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1.1.Списък на договори за доставки сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата, определена като краен срок за подаване на офертите, включително обхвата на доставките, стойностите, датите, клиентите и данни за контакт с тях.– съгласно образец № 12 от документацията. 1.2. Референции (препоръки), относими към поне два изпълнени договора за извършени доставки, сходни с предмета на поръчката. 2. Справка за наличната сервизна база за поддръжка на доставеното и монтирано оборудване, придружена с документи, отразяващи правото на участника да я ползва – документи за собственост, договори за наем и други подобни. Договорите за ползване на сервизната база могат да бъдат сключвани и под условие, че участникът бъде определен за изпълнител на настоящата процедура. 3. Декларация от участника, че предлаганото оборудване е ново, оригинално, неупотребявано, в производство към момента и има осигурени резервни части и поддръжка за него за минимум 5 (пет) години – съгласно образец № 11 от документацията.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1.Общо за последните три години, считано от датата, определена като краен срок за подаване на офертите, участниците трябва да са изпълнили успешно поне 2 (два) договора за доставки, сходни с предмета на поръчката в зависимост от датата, на която съответния участник е учреден или е започнал дейността си. Договорите трябва да са приключили към датата на подаване на офертата по настоящата поръчка и описани в списъка на договори. 2. участникът трябва да разполага със собствена, наета или ползвана на друго правно основание сервизна база за поддръжка на доставеното и монтирано оборудване, като ангажирането на сервизната база може да бъде и под условие, че участникът бъде определен за изпълнител на настоящата процедура. 3. предлаганото оборудване да е ново, оригинално, неупотребявано, в производство към момента и да има осигурени резервни части и поддръжка за него за минимум 5 (пет) години

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
07.03.2014 г.  Час: 17:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
17.03.2014 г.  Час: 17:30
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 18.03.2014 г.  Час: 14:00
Място

бул."Дондуков"2А

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

лицата визирани в чл. 68, ал.3 от ЗОП

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

BG051PO001-4.3.02-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”

VI.3) Допълнителна информация

Цялата документация е налична и общодостъпна на следния електронен адрес:http://www.mon.bg/left_menu/contracts/ Участникът следва да се е запознал с условията за изпълнение на поръчката. Огледът на всички обекти, на които ще се монтират климатици, е задължителен и на базата на него се попълва декларация обр. 10 за посещение и оглед на обекта. За целта към всеки Център за кариерно ориентиране (ЦКО) ще има дневник (списък), в който се вписват имената на всички фирми и/или лица, направили оглед на обекта, с подписи на представителя на фирмата/лицето и ръководителя на съответния ЦКО, удостоверяващи действителния оглед. Кандидати, подали декларации обр. 10 за извършен оглед, но нефигуриращи в списъците на ЦКО, ще бъдат отстранявани от по-нататъшно участие в процедурата. За целта по-долу се прилага списък на ЦКО с имената и телефоните за връзка с лицата, които ще осигуряват достъп до обектите за оглед.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

по реда на чл. 120 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Министерство на образованието и науката, бул."Дондуков"2А, Република България 1000, София, Тел.: 02 9217675, E-mail: g.ilieva@mon.bg

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

03.02.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ