00725-2014-0001

BG-Бургас: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас, ж.к. Лазур, ул. Перущица № 67, ет. 3, За: Таня Манолова, България 8000, Бургас, Тел.: 056 813206, E-mail: riosvbs@unacs.bg, Факс: 056 813200

Място/места за контакт: ж.к. Лазур, ул. Перущица № 67, ет. 3

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.riosvbs.eu.

Адрес на профила на купувача: http://www.riosvbs.eu.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Околна среда

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Изработване на информационно-образователен филм за резерват "Ропотамо"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 27
Място на изпълнение: Област Бургас, резерват "Ропотамо"
Код NUTS: BG341
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предметът на настоящата обществена поръчка е изработване на информационно-образователен филм за резерват "Ропотамо". Резерватът да бъде представен през сезоните, които ще могат да бъдат обхванати след старта на дейността. •Всички типове местообитания и характерен ландшафт: -реката и нейните обитатели, устие; -крайбрежие – скали, плажове и др.; -пясъчни дюни; -о-в Свети Тома; -горски екосистеми; -флора, фауна; -блато Аркутино; -скални образувания – Лъвска глава, пещери и др.; •Информационна система - пътеки за посетители. Описание на туристическите пътеки, по които посетителите могат да влязат в резервата. Разходка по осемте маршрута за посетители, одобрени със заповед на министъра на околната среда и водите и представяне на флората, фауната и други интересни факти; •Заслон –местоположение, предназначение; •Посетителски център; •Легенди – вплетени на подходящи места в разказа; •История – обявяване, категории; исторически обекти в границите на резервата и съседни територии; •Законодателство, режим, закононарушения, организационна структура и организация – накратко маркирано; •Граници, местоположение, най-близо разположени населени места, общини; •Кратка информация за съседни ЗТ – ЗМ „Беглик таш – Ропотамо”, ПР Вельов вир, ПЗ Блато Алепу, ПЗ Блато Стамополу, ПЗ Пясъчни дюни, м. Алепу, ПЗ Пясъчни дюни, м. Перла, ПЗ Скални образувания, фиорди и тюленова пещера в м. Маслен нос.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

92111100

Описание:

Услуги, свързани с производство на образователни кино-, видеофилми и филми на цифров диск (DVD)

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Изпълнителят трябва да изработи информационно-образователен филм за резерват "Ропотамо" (времетраене до 25-30 минути и кратък вариант с времетраене 10-15 минути, включително файлове/копия със субтитри на английски език), който да отговаря на всички изисквания на РИОСВ-Бургас и Техническото задание, като филмът трябва да допринесе за изпълнение на общите цели на проект „Дейности по устойчиво управление на резервати и поддържани резервати в териториалния обхват на РИОСВ – Бургас, поддържащи и възстановителни дейности" и да популяризира резерват "Ропотамо".

Прогнозна стойност без ДДС
70000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

30.11.2014 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие се представят в една от следните форми: депозит на парична сума по сметка на Възложителя или банкова гаранция в полза на Възложителя. Участникът, съгласно чл.60, ал.2 от ЗОП, избира сам формата на гаранцията за участие. В случай, че участникът избере да предостави гаранцията за участие под формата на депозит, то депозитът следва да бъде направен по следната сметка на Възложителя: Общинска банка Бургас, IBAN BG 19 SOMB 9130 3337 007 401, BIC SOMBBGSF. Размер на гаранцията за участие: 700 (седемстотин) лева. При представяне на гаранцията за участие, в платежното нареждане или съответно в банковата гаранция, изрично се посочва наименованието на поръчката. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% (три процента) от стойността на поръчката. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Участникът, определен за Изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната сметка на Възложителя: Общинска банка Бургас, IBAN BG 19 SOMB 9130 3337 007 401, BIC SOMBBGSF.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Настоящият договор се финансира по проект № DIR -5113325-13-110 „Дейности по устойчиво управление на резервати и поддържани резервати в териториалния обхват на РИОСВ – Бургас, поддържащи и възстановителни дейности“ финансиран от Европейския съюз чрез Оперативна програма ,,Околна среда 2007-2013", по приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”, Заповед №РД-524 от 2 юли 2012 г. на Министъра на околната среда и водите. Възнаграждение ще бъде заплатено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по банков път, по посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка, при следната схема на плащане:1. Авансово плащане в размер на………………………лв. (…………….) без ДДС, които представляват общо 20 % от общата цена по чл. 2, ал. 1, дължимо в срок до 20 (двадесет) календарни дни след сключване на договора за изпълнение. Плащането се извършва въз основа на представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оригинална фактура. 2. Междинно плащане в размер на ………………………лв. (…………….) без ДДС, което представлява 30% от общата цена по чл. 2, ал. 1, дължимо в срок до 20 (двадесет) календарни дни след приемане с приемо - предавателен протокол на качественото изпълнение на работата, отчетена посредством междинния доклад от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Плащането се извършва въз основа на представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оригинална фактура. 3. Окончателно плащане в размер на ………………………лв. (…………….) без ДДС, които представляват общо 50 % от общата цена по чл. 2, ал. 1, дължимо в срок до 20 (двадесет) календарни дни след след приемане с окончателен приемо - предавателен протокол на качественото изпълнение на работата, отчетена с окончателен доклад. Окончателното плащане е дължимо след представянето на оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП, не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица. Участникът обединение трябва да представи регистрация по БУЛСТАТ преди сключване на договора, в случай че е избран за изпълнител. В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението сключват споразумение. Споразумението за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка следва да бъде с нотариална заверка на подписите и в текста му задължително да се съдържа посочване на Възложителя и процедурата, за която се обединяват. Споразумението трябва да бъде представено от Участника в оригинал или нотариално заверено копие. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: -всички членове на обединението са отговорни солидарно - заедно и поотделно, за изпълнението на договора; -изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на водещия член на обединението, -всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Участниците в обединението трябва да определят едно лице, което да представлява обединението за целите на поръчката.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: В процедурата могат да участват всички български или чуждестранни физически и/или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, посочени в Закона за обществените поръчки и обявените изисквания на Възложителя в обявлението и документацията за участие. За участие в процедурата, участникът следва да представи оферта, изготвена при условията и изискванията на настоящите указания и документацията за участие. Същата се представя в срока и на адреса, посочени в обявлението за обществената поръчка по реда, описан в настоящите указания. Участникът трябва да проучи всички образци, условия и спецификации на документацията за участие. Невъзможността да предостави цялата информация, изисквана в документацията или представянето на оферта, неотговаряща на условията на Възложителя от документацията, води до отстраняване му. Лице, което е дало съгласие и е посочено като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта, както и не може да участва като член на обединение. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Участник ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако е представил оферта, в която е посочил конкретно лице за подизпълнител, но не е приложил негова декларация (по образец № 15), а същевременно това лице е подало самостоятелна оферта и декларира, в хода на провеждането на процедурата пред Възложителя, че не знае за посочването си като подизпълнител и не е съгласно да бъде такъв. Участниците могат да подават оферти за една или повече обособени позиции. Всеки участник може да представи само една оферта. Варианти на предложения в офертата не се приемат. Количеството, видът и качеството на дейностите трябва да отговарят напълно на условията за изпълнение на поръчката от настоящите Указания за участие и техническото задание. Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно упълномощено/и лице/а, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия участника (с изключение на изискуемите документи, които обективират лично изявление на конкретно лице/а - представляващ/и участника и не могат да се подпишат и представят от пълномощник). Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, за който е налице някое от обстоятелства по чл. чл.47 ал.1,т.1, б. "а"- "д", т.2 и т.3, ал.2 т.1, т.2а (предл. първо), т.3, т.4 и т.5, ал. 5 от ЗОП. Офертата се състои от следните 3 непрозрачни плика: ПЛИК № 1 с надпис „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР", в който се поставят в един оригинал и едно копие документите, изисквани от Възложителя, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1-6, 8, 11-14 от ЗОП отнасящи се до критериите за подбор на Участниците; ПЛИК № 2 с надпис „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА", в който се поставят в един оригинал и едно копие документите по чл. 56, ал. 1, т. 7 и 9 от ЗОП, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно посочените в документацията изисквания. Предложението за изпълненние на поръчката трябва да съдържа: 1.Стратегия на участника:1.1. Описание на стратегията на участника; 1.2. Управление на риска;3. Разпределение на човекодните на ключовите и други експерти, необходими за изпълнение на поръчката.4. План-график за изпълнение на дейностите. ПЛИК № 3 с надпис „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА", който съдържа ценовото предложение на участника – Образец № 18, както и разбивка по дейности (Приложение №1 към Образец № 18).
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Участниците представят Справка по образец и копия от Годишен финансов отчет – Счетоводен баланс и Отчет за приходите и разходите предходните - 2011, 2012 и 2013 г., оформен съгласно Закона за счетоводството и приложимите нормативни актове, като за участници чуждестранни юридически лица се представят еквивалентни документи, изготвени съгласно приложимото законодателство на страната, където са установени. Физическите лица представят официален документ, удостоверяващ дохода им за последните три години (2011, 2012 и 2013 г.) в зависимост от законодателството на държавата, в която участникът е установен, заверен по съответния ред.Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. Когато лицето е вписано в ТР и всички искани данни са публикувани в ТР, посоченото изискване отпада. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването по тази точка се отнася за обединението като цяло. Когато участникът предвижда участие на подизпълнител/и, изискванията се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.
Минимални изисквания: Участникът следва да има реализиран оборот от сходни с предмета на поръчката услуги за последните 3 (три) приключили финансови години (2011, 2012 и 2013 г.) в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си, в общ размер, не по-малък от прогнозната стойност на поръчката. Под „сходни” с предмета на поръчката услуги следва да се разбират дейности, свързани изработка и монтаж на аудио-визуални произведения.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1)Участникът представя списък-декларация (по образец) на основните договори за услуги с предмет сходен с предмета на поръчката през последните 3 години, считано от датата определена като краен срок за подаване на оферти, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за качествено изпълнение. Под „сходни” с предмета на поръчката услуги следва да се разбират дейности, свързани изработка и монтаж на аудио-визуални произведения. 2) Участникът трябва да предложи екип от ключови експерти за изпълнение на поръчката. За доказване на обстоятелството участникът представя списък-декларация (по образец) за собствени или наети технически лица /на трудови, граждански договори или с декларации за разположение/, които участникът ще използва за извършване на предмета на поръчката. Лицата, участващи в екипа за изпълнение трябва да представят: професионални автобиографии, придружени от заверени копия на документи удостоверяващи: трудов стаж, професионален опит и специфичен опит, съгласно гореописаните минимални изисквания на Възложителя (доказателства за изискван опит –референции от предишни работодатели, трудови/служебни/осигурителни книжки, и др.). Участникът може да включи в екипа и други специалисти по свое усмотрение.При изпълнението на дейностите изпълнителят следва да използва екипа, който е посочил в офертата си за участие в обществената поръчка. 3) Участниът трябва да има на свое разположение техническо оборудване за изпълнение на поръчката. Обстоятелството се доказва със Справка за техническото оборудване по член 51, ал.1, т.9 от ЗОП и се удостоверява с приложени доказателства за собственост, респ. правното основание, на което участникът ще ползва конкретно посоченото от него оборудване за срока на изпълнение на поръчката. Когато участникът е обединение минималното изискване на Възложителя трябва да бъде изпълнено общо от участниците в обединението.
Минимални изисквания: 1) Участникът има опит в изпълнението на минимум три договора за услуги с предмет, сходен с предмета на поръчката през последните 3 (три) години, считано от датата определена като краен срок за подаване на оферти. Участникът представя препоръки за качествено изпълнение за посочените договори. Препоръките следва да бъдат издадени от възложителя, краен ползвател на услугата и точно да кореспондират с данните по договора, като съдържат информация за възложителя, предмета на договора, дата на сключване и изпълнение, място на изпълнение, както и добросъвестната реализация и професионално изпълнение на договорените задължения. 2) Участникът трябва да предложи екип за изпълнение на поръчката, включващ като минимум следните ключови експерти: Ключов експерт 1 – Режисьор Минимални изисквания: - минимум 5 (пет) години професионален опит в областта на режисурата; - участие като режисьор в изпълнението на поне 3 (три) договора за услуги с предмет, сходен с предмета на поръчката. Ключов експерт 2 – Сценарист Минимални изисквания: - минимум 5 (пет) години професионален опит в областта; - специфичен опит в изработването на сценарии за аудио-визуални материали – минимум 3 /три/ сценария. Ключов експерт 3 – Оператор Минимални изисквания: - минимум 5 (пет) години професионален опит в областта на операторското майсторство; - специфичен опит (участие като оператор) в изпълнението на поне 2 (два) договора за услуги с предмет, сходен с предмета на поръчката. Изпълнителят трябва да разполага и с екип от неключови експерти, както следва: диктор, тонрежисьор, монтажист, специалист постпродукция, други експерти по преценка на изпълнителя. 3) Участникът трябва да декларира, че има на свое разположение техническо оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката, както следва: камера със сменяема оптика, снимки от статив, рамо и кадри на флора и фауна; камера с дистанционен контрол за скрито заснемане на животни;техника за звукозапис;друга техника, по преценка на участника, с която да изпълни задачите.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Показател „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – ТО (А. Описание на стратегията на участника, Б. Управление на риска); тежест: 70
Показател: 0Показател „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – ЦО; тежест: 30

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
04.03.2014 г.  Час: 17:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
14.03.2014 г.  Час: 17:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 17.03.2014 г.  Час: 10:00
Място

Сградата на РИОСВ Бургас на адрес: гр. Бургас ж.к. „Лазур, ул. „Перущица № 67, ет. 3.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. Представителят на участника се допуска след удостоверяване на неговата самоличност и представяне на съответното пълномощно.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Настоящият договор се финансира по проект № DIR -5113325-13-110 „Дейности по устойчиво управление на резервати и поддържани резервати - изключителна държавна собственост в териториалния обхват на РИОСВ - Бургас" финансиран от Европейския съюз чрез Оперативна програма ,,Околна среда 2007-2013", по приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”, Заповед №РД-524 от 2 юли 2012 г. на Министъра на околната среда и водите.

VI.3) Допълнителна информация

Във връзка с чл. 64, ал. 3 от ЗОП, Възложителят предоставя пълен, безплатен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на електронен адрес - http://www.riosvbs.eu/. Всички разяснения по обществената поръчка, както и информация за деня, часа и мястото на провеждане на публично заседание за отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници ще се публикуват само на посочения интернет адрес - http://www.riosvbs.eu/.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно разпоредбите на чл.120,ал. 5, т.1 и ал. 6 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

31.01.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ