00725-2014-0001

BG-Бургас:

РЕШЕНИЕ

Номер: РД-ОПОС-10 от 31.01.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас, ж.к. Лазур, ул. Перущица № 67, ет. 3, За: Таня Манолова, България 8000, Бургас, Тел.: 056 813206, E-mail: riosvbs@unacs.bg, Факс: 056 813200

Място/места за контакт: ж.к. Лазур, ул. Перущица № 67, ет. 3 - Деловодство

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.riosvbs.eu.

Адрес на профила на купувача: http://www.riosvbs.eu.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Околна среда


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Предметът на настоящата обществена поръчка е изработване на информационно-образователен филм за резерват "Ропотамо". Резерватът да бъде представен през сезоните, които ще могат да бъдат обхванати след старта на дейността. • Всички типове местообитания и характерен ландшафт: - реката и нейните обитатели, устие; - крайбрежие – скали, плажове и др.; - пясъчни дюни; - о-в Свети Тома; - горски екосистеми; - флора, фауна; - блато Аркутино; - скални образувания – Лъвска глава, пещери и др.; • Информационна система - пътеки за посетители. Описание на туристическите пътеки, по които посетителите могат да влязат в резервата. Разходка по осемте маршрута за посетители, одобрени със заповед на министъра на околната среда и водите и представяне на флората, фауната и други интересни факти; • Заслон –местоположение, предназначение; • Посетителски център; • Легенди – вплетени на подходящи места в разказа; • История – обявяване, категории; исторически обекти в границите на резервата и съседни територии; • Законодателство, режим, закононарушения, организационна структура и организация – накратко маркирано; • Граници, местоположение, най-близо разположени населени места, общини; • Кратка информация за съседни ЗТ – ЗМ „Беглик таш – Ропотамо”, ПР Вельов вир, ПЗ Блато Алепу, ПЗ Блато Стамополу, ПЗ Пясъчни дюни, м. Алепу, ПЗ Пясъчни дюни, м. Перла, ПЗ Скални образувания, фиорди и тюленова пещера в м. Маслен нос.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира в най-голяма степен публичността при възлагане изпълнението на настоящата поръчката, респективно прозрачността при разходването на финансовите средства по проекта, каквато е и водещата цел на РИОСВ - Бургас, в качеството й на Възложител на поръчката.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg/.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

31.01.2014 г. 


Възложител

Трите имена: инж. Антоний Стаматов Иванов
Длъжност: Директор