00725-2013-0001

BG-Бургас:

РЕШЕНИЕ

Номер: РД-ОПОС-09 от 31.01.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас, ж.к. Лазур, ул. Перущица № 67, ет. 3, За: Таня Манолова, България 8000, Бургас, Тел.: 056 813206, E-mail: riosvbs@unacs.bg, Факс: 056 813200

Място/места за контакт: ж.к. Лазур, ул. Перущица № 67, ет. 3 - Деловодство

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.riosvbs.eu.

Адрес на профила на купувача: http://www.riosvbs.eu.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Околна среда


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Услуги
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Изработване на планове за управление на резервати „Силкосия”, „Узунбуджак”, „Витаново”, „Средока”, „Тисовица”, „Ропотамо”, „Орлицата” и поддържани резервати „Пясъчната лилия”, „Водните лилии”/Вельов вир/, включително инвентаризация на горите и противопожарни планове. Актуализиране на планове за управление на поддържани резервати Атанасовско езеро и Ардачлъка по проект „Дейности по устойчиво управление на резервати и поддържани резервати в териториалния обхват на РИОСВ-Бургас, поддържащи и възстановителни дейности", със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Разработване на планове за управление на резервати „Силкосия”, „Узунбуджак”, „Витаново”, „Средока”, „Тисовица”, „Ропотамо”, „Орлицата” и поддържани резервати „Пясъчната лилия”, „Водните лилии”/Вельов вир/, включително инвентаризация на горите и противопожарни планове”; Обособена позиция № 2: „Актуализиране на планове за управление на поддържани резервати Атанасовско езеро и Ардачлъка”

II.3) Кратко описание на поръчката

Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща следните дейности: Разработване/актуализиране на планове за управление на резервати и поддържани резервати в териториалния обхват на РИОСВ-Бургас по проект „Дейности по устойчиво управление на резервати и поддържани резервати - изключителна държавна собственост в териториалния обхват на РИОСВ - Бургас", със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Разработване на планове за управление на резервати „Силкосия”, „Узунбуджак”, „Витаново”, „Средока”, „Тисовица”, „Ропотамо”, „Орлицата” и поддържани резервати „Пясъчната лилия”, „Водните лилии”/Вельов вир/, включително инвентаризация на горите и противопожарни планове”; Обособена позиция № 2: „Актуализиране на планове за управление на поддържани резервати Атанасовско езеро и Ардачлъка” Пълният обхват от дейностите, които Изпълнителят трябва да извърши, резултати, които трябва да постигне, както и специфичните изисквания за всеки от резерватите, са посочени в техническите задания – ЗАДАНИЯ, утвърдени от Министъра на околната среда и водите, и проекта на догово – неразделна част от настоящата документация.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

90700000, 90712400, 73100000

Описание:

Услуги, свързани с околната среда
Услуги по стратегическо планиране за управление или опазване на природните ресурси
Научни изследвания и експериментални разработки

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: РД-ОПОС-01 от 14.11.2013 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2013-569975
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.1)
Номер на обявлението в ОВ: 2013/S 223 - 388489 от 16.11.2013 г. 
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 725-2013-1
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

569975

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

14.11.2013 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

Възложителят счита, че настоящата обществена поръчка, следва да бъде прекратена, поради следните обстоятелства: Установено е, че в документацията за участие в процедурата са допуснати съществени технически грешки и пропуски, които не могат да бъдат отстранени без това да промени условията в документацията или биха поставили в неравностойно положение кандидатите, с оглед късното установяване на констатираните такива. Предвид гореизложеното и принципите на равнопоставеност и недопускане на дискриминация, както и на свободна и лоялна конкуренция, е наложително прекратяването на обявената процедура. В тръжната документация, Том ІІ, раздел I, т.1.Общи изисквания е записан дискриминационен текст, който ограничава участниците в обществената поръчка, а именно: “Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само ако участникът приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа”. В ЗОП не се поставят критерии за възлагане на работа на подизпълнители. Изискването, заложено в документацията е нарушение на чл.2, ал.1, т.3 от ЗОП. С Решение на Възложителя №: РД-ОПОС-02 от 22.11.2013 г. е изменено обявлението за възлагане на обществена поръчка в раздел ІV.2.1) Критерии за възлагане, като Показател „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – ТО (Подпоказатели: Степен на подробност и степен на разбиране на основните цели и очакваните резултати от изпълнението на договора; Описание на стратегията на участника; Взаимодействие със заинтересованите лица); тежест: 70 се променя и отпада подпоказател: Степен на подробност и степен на разбиране на основните цели и очакваните резултати от изпълнението на договора. Възложителят е коригирал ТОМ III Методика за определяне на комплексна оценка на офертите, но е пропуснал да промени Образец № 17 – Техническо предложение и раздел II.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО И ОБХВАТА НА ОФЕРТАТА 1. Условия за валидност от Том ІІ, съгласно извършената корекция. В резултат от този пропуск, Възложителят необосновано изисква от участниците да предоставят анализ, изискващ допълнително усилие от тяхна страна, който няма да бъде подложен на оценка от страна на комисията по разглеждане, оценка и класиране на офертите. В обявлението не са посочени обстоятелствата, при които се отстранява участник по реда на чл.47, ал.2 от ЗОП, с което не е спазил изискването на чл.47, ал.3 от ЗОП. Тези обстоятелства са посочени само в Документацията за участие, Раздел II, т I, подточка 1. Отново в обявлението за обществена поръчка, Раздел ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри – е попълнен без да съдържа информация, относима с необходимата такава. В обявлението / Раздел ІІІ.2.2) / и ТОМ II Указания за участие е записано, че „под услуги, сходни с предмета на настоящата обществена поръчка да се разбират услуги, свързани със страгегическо планиране, разработване на планове и програми в областта на околната среда, разработване на анализи и планове за управление на компоненти на околната среда, инвентаризации на абиотични и биотични фактори и компоненти за планове и проекти в защитени територии и зони”, а в Раздел ІІІ.2.3) Технически възможности, от обявлението е записано, че се изисква „Списък на договор/и за изработване на планове за управление на защитени територии/зони и/или лесоустройствени проекти през последните 3 години...” . Указването на един вид сходни услуги, при икономическата допустимост на участниците и съответното доказване на сходен оборот от тази дейност и изискването на изпълнени договори от различен вид услуги, макар и частично препокриващи се, за доказване на техническа пригодност за изпълнение на поръчката, водят до неяснота и не си кореспондират при определяне на минималните изисквания за допустимост и до невъзможност да се определи участник, който в пълна степен да отговаря на тези изисквания с оглед постигане целите на обществената поръчка.

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg/.

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Допълнение към т. IV) 2 Мотиви за прекратяване на процедурата: Продължаването на процедурата при констатираните грешки и неточности в документацията би довело до налагането на санкции за Възложителя от страна на УО на ОПОС 2007 – 2013 г.


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

31.01.2014 г. 


Възложител

Трите имена: инж. Антоний Стаматов Иванов
Длъжност: Директор