Версия за печат

00396-2013-0005

BG-Борово: 27 - Други услуги

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Борово, област Русе, ул. "Никола Й.Вапцаров" № 1А, За: Кмет на Община Борово, България 7174, Борово, Тел.: 08140 2253, E-mail: borovo@borovo.org, borovo_op@b-trust.org, Факс: 0817 71774

Място/места за контакт: Община Борово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.borovo.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.borovo.org/bg/news/oporachki.html.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“Услуга за създаване и поддържане на горски култури от акация в землището на Община Борово, област Русе” по проект по Мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи», ос ІІ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския Земеделски Фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) по Договор №18/223/00281 от 15.04.2013г. с Бенефициент Община Борово, област Русе.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 27
Публикуване на информацията: ДА
Място на изпълнение: Землището на село Горно Абланово, община Борово, област Русе.
Код NUTS: BG323
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Извършване на услуга за създаване и поддържане на горски култури от акация в землището на Община Борово, област Русе” по проект по Мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи», ос ІІ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013г. (ПРСР), подкрепена от Европейския Земеделски Фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) по Договор № 18/223/00281/15.04.2013г. с Бенефициент Община Борово, съгласно Техническата спецификация, Технологичните планове за залесяване и Количествено-стойностни сметки, които са неразделна част от договора.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

77231600

Описание:

Услуги по залесяване

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
328419.74 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Р /Работна програма/ ; тежест: 40
Показател: И /Срок на изпълнение/; тежест: 10
Показател: Ф / Финансова оценка на предлаганата от участника цена за изпълнение на поръчката/; тежест: 50
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

00396-2013-0005

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 572387 от 29.11.2013 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 000 / Обособена позиция №:123 / Заглавие:За възлагане на услуга за създаване и поддържане на горски култури от акация в землището на Община Борово, област Русе по проект по Мярка 223
V.1) Дата на сключване договора
28.01.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
15.01.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

“КРИС ГРУП» ЕООД, ЕИК:117675430, ул. “19-ти февруари” №17, България 7000, Русе, Тел.: 088 8866660, E-mail: krisgrup@abv.bg, Факс: 082 5841148

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 328419.74 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Финансирането на обекта на обществената поръчка ще се осигури чрез отпуснатите средства по Договор № 18/223/00281/ 15.04.2013г. за отпускане на финансова помощ по мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. /ПРСР/, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/, сключен между ДФЗ и Община Борово.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

30.01.2014 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор