00808-2014-0001

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: А-030 от 28.01.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, бул. Г. М. Димитров №52А, За: Лъчезар Хаджистоянов, Република България 1797, София, Тел.: 0885 398555, E-mail: damtn@damtn.government.bg, Факс: 02 9861707

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.damtn.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.damtn.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=8&lang=bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Предметът на настоящата поръчка е „Извършване на застрахователни услуги за нуждите на ДАМТН“. Предметът на обществената поръчка включва осем обособени позиции: Обособена позиция № 1 с предмет „Застраховка „Трудова злополука” ; Обособена позиция № 2 с предмет: „Застраховка „Гражданска отговорност“; Обособена позиция № 3 с предмет : „Застраховка „Автокаско“; Обособена позиция № 4 с предмет: „Застраховка на оборудване, трайно монтирано в две подвижни лаборатории“; Обособена позиция № 5 с предмет : „Застраховка на сградите, предоставени за управление на ДАМТН“; Обособена позиция № 6 с предмет : „Застраховка на оборудването в стационарните лаборатории на Главна Дирекция „Контрол на качеството на течните горива“ към ДАМТН и на мобилни електронни устройства; Обособена позиция № 7 с предмет: “Застраховка на измервателното и изпитвателното оборудване“, доставено по проект "Укрепване на надзорните и контролни органи в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор като елемент от националната инфраструктура по качество"; Обособена позиция № 8 с предмет: „ Застраховка „Професионална отговорност“ на служители на ДАМТН“.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Не са налице условията за провеждане на състезателен диалог и процедура на договаряне. Възможност за участие на неограничен брой участници.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" №18, Р България 1000, Сафия, Тел.: 02 9884070, Факс: 02 9807315

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

29.01.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Стефан Иванов Цанков
Длъжност: Председател на ДАМТН