Версия за печат

01946-2014-0001

BG-София: 16 - Услуги по събиране и третиране на твърди и течни отпадъци, включително канализационни води; санитарни и почистващи услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 130044740

Дирекция на Природен парк Витоша, ул. Антим I №17, За: Снежана Петрова, Р България 1303, София, Тел.: 03592 9895377, E-mail: dppvitosha@iag.bg, Факс: 03592 9895377

Място/места за контакт: гр. София, ул. Антим I №17

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.park-vitosha.org/.

Адрес на профила на купувача: http://www.park-vitosha.org/.

Електронен достъп до информация: http://www.park-vitosha.org/.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионална или местна агенция/служба

I.3) Основна дейност

Околна среда

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша” за периода 2015 – 2024 г. вкл. разработване на геобази данни и карти и развитие на Географската информационна система на Природен парк „Витоша”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 16 (16 - Услуги по събиране и третиране на твърди и течни отпадъци, включително канализационни води; санитарни и почистващи услуги)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр. София, Дирекция на Природен парк "Витоша"
Код NUTS: BG412
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша” за периода 2015 – 2024 г. вкл. разработване на геобази данни и карти и развитие на Географската информационна система на Природен парк „Витоша”. Пълното описание на обхвата на дейностите се съдържа в Техническите спецификации на одобрената документация за участие.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

90712400

Описание:

Услуги по стратегическо планиране за управление или опазване на природните ресурси

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Процесът на изготвяне на План`2 да включва пет етапа, за определен период от време, както следва: І етап – Набиране на информация по направления за актуализиране на План`2, съгласно разписаното в настоящото задание (І ниво на работа на екипите - самостоятелно). • Представяне на процеса на изготвяне на План`2 пред местните власти и общности; • Събиране, обработка и обсъждане на наличната информация; • Извършване на теренни и други проучвания, предвидени в заданието; • Предлагане на моделните видове за мониторинг; • Представяне от Изпълнителя на подробни отчети-доклади за възложените задачи; ІІ етап – Аналитична работа с набраната информация по направления (ІІ ниво на работа – съвместна работа на ръководителите или представители на отделните екипи за сглобяване частите на План`2). • Подготовка на проект на Части 1 и 2 на План`2; • Организиране на работни срещи/семинари за представяне на Части 1 и 2; • Отразяване на целесъобразните предложения и обосновка на неприетите; ІІІ етап – съгласуване с Възложителя (връщане за доработване, отразяване, съгласуване и др.). Екологична оценка. • Подготовка на проект на Части 3, 4 и 5 на План`2; • Организиране на семинар за обсъждане на Части 3, 4 и 5 от актуализирания План за управление; • Организиране на семинар за представяне на цялостния План`2 ; • Отразяване на целесъобразните предложения и обосновка на неприетите; ІV етап – Обществени обсъждания, внасяне на Проекта за План`2 пред Възложителя. V етап - Представяне и докладване пред Висшия експертен екологичен съвет към Министерство на околната среда и водите на Плана за управление и отразяване на бележки от Протокола на Висшия експертен екологичен съвет към Министерство на околната среда и водите в частите на Плана за управление и внасяне и представяне отново в Министерство на околната среда и водите за приемане от Министерски съвет, отразяване на евентуални бележки от Министерски съвет, до окончателното приемане на плана от Министерски съвет. Дейностите обхващащи разработването на ГИС (географска информационнна система) компонентата се поделят на две части: 1. Проверка на актуалността и точността на съществуващите геобаза данни в Дирекцията на Природен парк „ Витоша“; • Унифициране в един формат; • Систематизиране, преминаване към една координатна система съгласно изискванията на българското законодателство и изискванията на директивата на ЕС INSPIRE и оформлението на базата данни в Дирекцията на Природен парк „Витоша”. 2. Да се разработи необходимата бази данни и картен материал към Плана за управление на Природен парк „Витоша“, съгласно приложеното задание. Картният материал и слоевете подлежащи на разработка са описани с тяхното наименование, състав, мащаб и тип на оформление. Картите да се направят в 10 комплекта копия: - 3 комплекта в цветен вариант с трайно покритие (ламинирани), в кутии; - 5 на цветен хартиен носител без покритие, сгънати в кутии; - 2 черно-бели карти (Карта по вид на територията, фондова и административна принадлежност), несгънати (на рула). Към Част I Описание и оценка на природен парк „Витоша” и Част 3: Норми, режими, условия и препоръки за осъществяване на дейностите от Плана за управление, да се изготвят и приложат цветни схеми, съгласно заданието.

Стойност, без да се включва ДДС
599000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Завършване

30.12.2014 г. 

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участниците представят гаранция за участие в процедурата в размер на - 5 900 лв. /пет хиляди и деветстотин лева/, а участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение в размер на 3 % /три процента/ от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за участие в процедурата и гаранцията за изпълнение на договора се представят по избор на участника като парична сума или като банкова гаранция. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Когато участникът представя банкова гаранция за участие тя трябва да покрива периода на валидност на офертата, а банковата гаранция за изпълнение следва да е издадена както следва: да е със срок на валидност до 31.12.2015 г., това е индикативната дата за приемане актуализацията на плана от МС. В случай, че до тази дата актуализацията на Плана за управление не е одобрен от МС, то участникът следва да удължи валидността на представената гаранция за изпълнение с една календарна година. Банковата гаранция се издава в полза на Възложителя. Когато участникът представя гаранция под формата на парична сума, тя следва да бъде внесена по сметка на ДПП „Витоша”: BIC UNCRBGSF, IBAN BG85UNCR96603325124812, Уникредит Булбанк - клон Хемус Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на участника. Участникът трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не е по-малък от определения в настоящата процедура. Когато участникът представя банкова гаранция, то условията по нея трябва да съответстват на тези по приложения в документацията образец. Ако условията на представената от участника гаранция се различават от тези на представения образец и са по-неблагоприятни за Възложителя, то Възложителят следва да поиска нейната корекция. Корекция на представената гаранция за участие е възможна само при прилагане на хипотезата на чл. 68, ал. 8 и ал. 9 ЗОП. Участникът е длъжен да се съобрази с искането на Възложителя, в противен случай се счита, че не е представена изискуемата банкова гаранция. Гаранциите за участие в процедурата се задържат или усвояват, респективно освобождават от възложителя, при спазване условията и реда на чл.61 и чл.62 от ЗОП. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка. Възложителят не дължи лихва върху сумата, представена като гаранция, за периода, през който средствата са престояли у него законосъобразно.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането ще бъде осигурено по договор № DIR-5113326-C-010 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейския съюз, Приоритетна ос 3 - „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”. Начин на плащане: 1. Авансово плащане в размер на………………………лв. (…………….) без ДДС, които представляват 20 % от общата цена по договора, дължимо в срок до 30 (тридесет) календарни дни след приемане с двустранен констативен протокол на Встъпителния доклад разработен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Плащането се извършва въз основа на представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оригинална фактура. 2. Равни междинни плащания в общ размер на 60 % от общата цена по договора, дължими в срок до 30 (тридесет) календарни дни след приемане с двустранен констативен протокол на качественото изпълнение на работата, отчетена с представен доклад за календарното тримесечие от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Плащанията се извършват въз основа на представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оригинална фактура. Броят на междинните плащания се определя в зависимост от датата на сключване на договора. 3. Окончателно плащане в размер на ………………………лв. (…………….) без ДДС, които представляват 20 % от общата цена по договора, дължимо в срок до 30 (тридесет) календарни дни след приемане с двустранен констативен протокол на качественото изпълнение на работата, с представянето на проекта на Плана за управление – План`2, всички изискуеми приложения, томове, сборници, картен материал - в обем и съдържание съгласно Заданието, както и свитък „Обществено обсъждане”, ведно с приложенията към него, и съответното тяхно одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Окончателното плащане е дължимо след представянето на оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице. Съставът на консорциума или обединението не могат да бъдат променяни.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

Срокът за актуализиране на План за управление на Природен парк „Витоша“ и разработване на ГИС компонента към Плана за управление на Природен парк „Витоша“ започва да тече от датата на сключване на договор за възлагане на поръчката и приключва до 30.12.2014 г. Посоченият срок е индикативен и може да бъде удължен с решение на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” за което изпълнителят ще бъде уведомен своевременно. Договорът се счита за изпълнен с окончателното приемане на плана за управление на Природен парк „Витоша“ от Министерски съвет. В случай, че участник е представил ценова оферта, в която някоя от единичните цени е по-висока от посочените в документацията за участие максимално допустими стойности, то той ще бъде отстранен от участие в процедурата. Участникът ще бъде отстранен от участие в откритата процедура, ако офертата му надвишава предварително обявената прогнозна стойност от 599 000.00 лв. без ДДС. При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. В случай, че е предвидено участие на подизпълнители, всеки един от тях трябва да съответства на изискването съобразно вида и дела на участието си. Участник може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси. Тези условия се прилагат и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица. От участие в процедура за възлагане на обществена поръчка ще бъде отстранен участник: 1. който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си; 2. който има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен; 3. който има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години; 4. който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. Възложителят ползва възможността за намаляване на сроковете по чл. 64, ал. 1 от ЗОП на основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП, тъй като обявлението е изпратено по електронен път и възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на интернет сайта на ДПП "Витоша" http://www.park-vitosha.org/ Продължение от раздел VI.3) Допълнителна информация Участникът трябва да разполага с оборудване/техника за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката, в което число се изискват минимум наличието на следното оборудване: 2 бр. високопроходимо моторно превозно средство; 4 бр. GPS приемници, 2 бр. фотоапарат - с мин. 10 Мрх и мин. 5-кратно оптично увеличение; компютърна техника и специализиран GIS софтуер.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Изискуеми документи и информация: В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български и чуждестранни физически или юридически лица,както и техни обединения,които отговарят на изискванията, предвидени в ЗОП,изискванията на Възложителя,посочени в документацията за участие,както и на специалните изисквания,предвидени във всички относими нормативни актове,свързани с изпълнение на договора. Съдържание на Плик № 1 - "Документи за подбор": 1. Оферта за участие, съдържаща декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП; 2.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 3.Копие, заверено с подпис и печат на участника, на документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Когато не е представен ЕИК съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, участниците -юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите оферти и удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени/копие заверено с подпис и печат на участника (условието е приложимо за лицата, които притежават печат)/. Участниците физически лица представят копие на документ за самоличност/копието се заверява с подпис на участника/. Тези документи се представят и от подизпълнителите, а при участник обединение-за всеки един член на обединението. При участници обединения-документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият; 4.Доказателства за икономическо и финансово състояние и за технически възможности и/или квалификация на участника- съгласно III.2.2 и III.2.3 от настоящото обявление; 5.Декларация за липса на обстоятелства по чл.47,ал.1,т.1,б. "а - д",ал.2,т.5 и ал.5,т.1 от ЗОП; 6.Декларация за липса на обстоятелства по чл.47,ал.1,т.2 и т.3,ал.2,т.1,т.3 и т.4 и ал.5,т.2 от ЗОП; 7.Декларация по чл.56,ал.1,т.12 от ЗОП; 8.Декларация за съгласие за участие от подизпълнител; 9. Декларация за запознаване с условията на поръчката; 10. Декларация за приемане на етичните клаузи на настоящата поръчка; 11.Документ удостоверяващ наличието на гаранция за участие; 12.Пълномощно на лицето, подписващо офертата (представя се в случай, че офертата е подписана от лице, което не е законен представител на участника). Когато предвижда участие на подизпълнители, участникът представя в плик №1 документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, 4, 5 и 6 от ЗОП и за подизпълнителя. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите по чл. 56, ал. 1,т.1 и 6 от ЗОП следва да бъдат представени от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Документите по чл.56, ал.1, т.4 и 5 от ЗОП се представя само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл.25,ал. 2, т. 6 от ЗОП. Ако участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице, или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 4, 5 и 6 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод. Когато участникът е юридическо лице, за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват. Плик № 2 с надпис „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА” в който се поставят документите свързани с изпълнението на поръчката - техническо предложение и срок за изпълнение на поръчката. Плик № 3–“Предлагана цена”, съдържащ ценовата оферта на участника.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1. Информация за оборота от сходни с предмета на поръчката услуги за последните 3 (три) приключили финансови години (2011, 2012 и 2013 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът следва да има реализиран оборот от сходни с предмета на поръчката услуги за последните 3 (три) приключили финансови години (2011, 2012 и 2013 г.) в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си в общ размер, равен или по-голям от прогнозната стойност на поръчката. Под сходни с предмета на настоящата поръчка се имат предвид услуги по разработване на Планове за управление на защитени територии (Природен парк, Национален парк), стратегии, устройствени проекти, планове и програми в областта на природната среда.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Списък на успешно изпълнени в рамките на последните три години, считано до срока за подаване на оферти в настоящата процедура, договори с предмет, сходен с предмета на поръчката. Списъкът трябва да съдържа най-малко: предмет на договора, обект, стойност, датата на започване и приключване, име на получателя. Когато участникът е обединение, списъкът е общ за договорите, сключени от всеки от участниците, като в отделна колонка трябва да се посочи членът в обединението, който е бил страна по договора. Участникът следва да представи препоръки за добро изпълнение към всеки посочен в списъка договор. Препоръките трябва да са надлежно оформени с издател и да съдържат информация за предмета и срока на изпълнение на договора. 2. Списък на експертите на участника, които ще бъдат ангажирани при изпълнение на поръчката с приложени документи, удостоверяващи тяхната професионална квалификация и професионален опит (автобиография по образец, трудови/осигурителни книжки, дипломи и референции, доказващи съответствието с изискванията на възложителя, декларация за ангажираност с изпълнение на договора, подписана от всеки един експерт – съдържаща се в автобиографията). 3. Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 9 от ЗОП за налично оборудване/техника.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. В процедурата могат да участват лица, които имат опит от последните 3 години, считано до датата на подаване на оферти в настоящата процедура, в изпълнението на 2 договора с предмет, сходен с предмета на настоящата поръчка. Под сходни с предмета на настоящата поръчка се имат предвид договори по разработване на Планове за управление на защитени територии (Природен парк, Национален парк) стратегии, устройствени проекти, планове и програми в областта на природната среда. 2. Участникът трябва да докаже, че разполага с необходимите специалисти за предоставяне на услугите, нужни за качественото изпълнение на поръчката. Екипът следва да включва следните специалисти: КЛЮЧОВ ЕКСПЕРТ 1: РЪКОВОДИТЕЛ ЕКИП - Квалификация и умения: • Магистърска степен в проф. направление ландшафтна архитектура, екология или др. еквивалентна; • Опит в организиране на интердисциплинарен анализ и планиране. Професионален опит: • Най-малко 7 г. опит по специалността; • Опит като ръководител при изготвяне на поне 2 Плана за управление на защитени територии/зони;• Минимум 5 г. опит в събиране и обобщаване на информация и изработване на оценки и анализи, с цел изготвяне на стратегически документи (стратегии, планове,програми) и/или нормативни документи в областта на природната среда. КЛЮЧОВ ЕКСПЕРТ 2: АБИОТИЧНИ ФАКТОРИ - Квалификация и умения: • Магистърска степен в сферата на природните науки (Физически науки, Химически науки, науки за земята) или еквивалентна. Професионален опит: • Най-малко 5г. проф. опит в сферата на проучване, анализ и планиране на един от абиотичните компоненти – климат, почви, хидрология и геология; • Участие в разработването на поне 1 План за управление на защитена територия/зона. КЛЮЧОВ ЕКСПЕРТ3: ЕКСПЕРТ „ГОРИ“ - Квалификация и умения: • Магистърска степен в проф. направление Горско стопанство или еквивалентна; Професионален опит: • Минимум 5г. проф. опит в сферата на проучвания, картиране, инвентаризация и опазване здравословното състояние на горите; • Опит в изпълнението на мин. 1 проект/договор за устройство на гори и горски територии, свързан с изготвянето на поне 1 План за управление на защитена територия/зона. КЛЮЧОВ ЕКСПЕРТ 4: ЕКСПЕРТ РАСТИТЕЛНОСТ И ФЛОРА - Квалификация и умения: • Магистърска степен в професионално направление Биологически науки или еквивалентна; Професионален опит: • Най-малко 5г. проф. опит в сферата на проучване, анализ и планиране на биоразнообразието; • Опит в изпълнение на поне 3 проекта/договора, касаещи оценка на флористичното разнообразие в защитени територии/зони; • Опит в изготвянето на планове за управление (участие в изготвянето на поне 1 План за управление на защитени територии/зони). КЛЮЧОВ ЕКСПЕРТ 5: ЕКСПЕРТ ФАУНА - Квалификация и умения: • Магистърска степен в проф. направление Биологически науки или еквивалентна. Професионален опит: • Най-малко 5г. проф. опит в областта на проучване, анализ и планиране на биологичното разнообразие; • Участие в поне 3 проекта/договора, касаещи оценка на фаунистичното разнообразие в защитени територии/зони; • Опит в изготвянето на планове за управление (участие в изготвянето на поне 1 План за управление на защитени територии/зони); КЛЮЧОВ ЕКСПЕРТ 6: КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И СОЦИАЛНО ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ - Квалификация и умения: • Магистърска степен в някое от следните проф. направления архитектура, социология, антропология и науки за културата, икономика, туризъм или еквивалентна; Професионален опит: • Най-малко 5г. проф. опит в сферата на проучване, анализ и планиране в областта на архитектурата, социологията, антропологията и науки за културата, икономиката, туризъм или еквивалентна; • Опит в най-малко 1 проект/договор, касаещ оценка на социално–икономически и културни аспекти; Продължава в поле VI.3) Доп. информация

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

ДА

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Качество на техническото предложение - Подпоказателите на показателя „ Качество на техническото предложение (К)” са: Вътрешна организация - с тежест 15 т., Взаимодействие със заинтересованите лица - с тежест 15 т., Управление на риска - с тежест 15 т., Изследователски подход - с тежест 15 т. ; тежест: 60
Показател: Цена; тежест: 40
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
24.02.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
06.03.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 07.03.2014 г.  Час: 11:00
Място

в сградата на ДПП "Витоша"

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

Финансирането ще бъде осигурено по договор № DIR-5113326-C-010 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейския съюз, Приоритетна ос 3 - „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”.

VI.3) Допълнителна информация

Продължение от раздел III.2.3. - • Опит в изготвянето на планове за управление (Участие в изготвянето на поне един План за управление на защитени територии/зони); КЛЮЧОВ ЕКСПЕРТ 7: ЕКСПЕРТ ПО ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА - Квалификация и умения: • Магистърска степен в професионални направления „Обществени комуникации и информационни науки“ или „Екология” или „Масови комуникации и журналистика” или еквивалентна; Професионален опит: • Най-малко 5-годишен професионален опит по специалността; • Опит в организиране на поне 1 проект с обществено участие в областта на природната и околната среда или организиране на поне 1 проект за екологично образование или обучение; • Опит в организирането на PR кампании (най-малко 2 кампании и/или семинари и/или работни срещи и/или обществени обсъждания).; КЛЮЧОВ ЕКСПЕРТ 8: ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ (ГИС) - Квалификация и умения: • Магистърска степен в някое от следните професионални направления - Инженерни науки, Информационни технологии (строителство и геодезия, комуникационна и компютърна техника, информатика и компютърни науки, Горско стопанство или еквивалентна); • Сертификат/удостоверение за работа с ГИС платформа/и; Професионален опит: • Опит минимум 3 години през последните 5 (пет) години при работа с ГИС софтуерни продукти или работа с изображения, или дистанционни методи, или еквивалентни; • Опит/участие в поне 1 (един) проект/договор по съвместяване на растерни и векторни изображения, дигитализиране на карти за проектиране и моделиране в областта на биологичното разнообразие и на защитени територии и изработване на цифров модел на терена и ГИС с картен материал за ПУ на защитени територии/зони.; Участникът следва да предложи различни експерти в своята оферта за изброените по-горе ключови позиции. Участникът може да предложи експерти за изпълнение на поръчката, притежаващи по-висока образователна степен от изисканата за конкретния експерт. Всички проекти или договори изпълнени от експертите следва да са приключили успешно към датата на подаване на офертата. Участникът по своя преценка, може да предложи и допълнителни експерти за изпълнение на поръчката, освен минимално изискуемия състав посочен по-горе. Неключови експерти - 1. Неключови експерти по част „Абиотични фактори“ – 6-ма специалисти – по климат; Геология; Геоморфология; Хидрология; Хидробиология; Почви; 2.Неключови експерти по разработка на част „Гори и горска инвентаризация“ – 6-ма специалисти – лесоустроители – 5 –ма и специалист лов – 1.; 3. Неключови експерти по част «Флора» - 6-ма специалисти: • Природни местообитания и растителни съобщества– 2 ма; • Флора - общо 4 – висши растения (в т.ч. мъхове), гъби, водорасли, и лишеи; 4. Неключови експерти по част «Фауна» - 6-ма специалисти – по групи животни - безгръбначни, риби, земноводни и влечуги, птици (2-ма) бозайници; 5. Неключови експерти по част «Културно наследство и социално икономически аспекти» - 3-ма специалисти – архитект и/или урбанист, и/или социолог и/или антропология и наука за културата; 6. Неключов експерт Експерт географска информационна система (ГИС) – 2 –ма специалисти: • Географска информационна система; • База данни. Всички неключови експерти следва да имат висше образование, магистърска степен, най-малко 3-годишен професионален опит по специалността. Експертите от категория „Неключови” няма да бъдат обект на оценка от страна на комисията по настоящата обществена поръчка. Изпълнителят ще опише допълнителните експерти във Встъпителния си доклад до Възложителя (Изпълнителят следва да представи към встъпителния доклад документи удостоверяващи професионалния опит и квалификация на предложените неключови експерти), и те ще могат да бъдат наемани, след приемане на този доклад от Възложителя. Всички неключови експерти следва да представят декларации, че ще бъдат на разположение до окончателното приключване, предаване и одобряване на проекта от всички инстанции. Продължава в раздел III.1.4) Други особени условия

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5, т.1 и ал. 6 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Дирекция на Природен парк Витоша, ул. Антим I №17, България 1303, София, Тел.: 03592 9895377, E-mail: dppvitosha@iag.bg, Факс: 03592 9895377

Интернет адрес/и:

URL: http://www.park-vitosha.org/.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

23.01.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ