Версия за печат

00731-2014-0001

BG-Стара Загора: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"Комплексен онкологичен център - Стара Загора" ЕООД, ул."Д-р Тодор Стоянович" №15, За: Петя Александрова, Р. България 6003, Стара Загора, Тел.: 042 600959, E-mail: oncosz@abv.bg, Факс: 042 600959

Място/места за контакт: Ръководител финансов отдел

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.oncosz.com.

Адрес на профила на купувача: http://oncosz.com/?page_id=551.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Определяне на оператор на ваучери за храна на персонала на "КОЦ - Стара Загора "ЕООД през 2014г.-2016г.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 27
Място на изпълнение: "КОЦ - Стара Загора" ЕООД, ул."Д-р Тодор Стоянович" №15
Код NUTS: BG344
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Определяне на оператор на ваучери за храна на персонала на "КОЦ - Стара Загора" ЕООД през 2014г. - 2016г. по Наредба №11 от 21.12.2005г. на МТСП и МЗ.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

55521200

Описание:

Услуги, свързани с доставка на храна

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

.

Прогнозна стойност без ДДС
156000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

24


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие в процедурата е в размер на 1560лв., а гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2% от стойността му. Същите се предоставят под формата на банкова гаранция, съгласно образеца от документацията или под формата на парична сума внесена по сметката на възложителя - Първа инвестиционна банка Стара Загора IBAN BG65 FINV 9150 1014 9206 26, BIC FINVBGSF

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Съгласно проекто-договор от документацията за ОП.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Обстоятелства, наличието на които води до отстраняване на участника от процедурата по чл.47, ал.2 , т.5 от ЗОП - ако участника е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Документи за идентификация / документ за самоличност - относно участник - физическо лице; удостоверение за актуално състояние или копие от документа за регистрация или ЕИК - относно участници - юридически лица или еднолични търговци; документ, подписан от лицата в участник - обединение, което не е юридическо лице, придружен с карта за вписването му в регистър "Булстат"/. 2. Декларация по образец по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП, подписана от лицата по чл.47, ал.4 от ЗОП и от всички лица, които представляват участника, подизпълнителите, лицата, включени в участник - обединение, което не е юридическо лице, физическото лице - търговец, прокуриста и подпечатана - оригинал. 3. Декларация по образец по чл.55, ал.5 от ЗОП - от подизпълнителя. 4. Декларация по образец по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП - за използването /неизползването/ на подизпълнители и дела на тяхното участие. 5. Декларация по образец за приемане на условията в проекта на договор. 6. Действащо разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна. 7. Доказателства по чл.51 "А" от ЗОП - в случай, че се използват чужди ресурси. 8. Документ за осигурена гаранция за участие. 9. Други документи, изискани от възложителя и посочени в документацията за обществената поръчка.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: По чл.50, ал.1, т.2 от ЗОП - отчета за приходите и разходите от годишния финансов отчет за 2012г., а в случай че липсва нормативно задължение за публикуването му - този по чл.50, ал.1, т.3 от ЗОП, т.е. информация за общия оборот и за оборота на услугите предмет на поръчката за последните 3 години (01.01.2011г. - 01.01.2014г.), в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейност.
Минимални изисквания: .
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. По чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП - списък на основните договори за доставка на ваучери, изпълнени през последните три години (01.01.2011г. - 01.01.2014г.), вкл. стойността, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение.
Минимални изисквания: .
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Брой търговски обекти; тежест: 70
Показател: Цена на услугата; тежест: 20
Показател: Срок на доставка на ваучерите; тежест: 10

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
17.02.2014 г.  Час: 15:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
24.02.2014 г.  Час: 15:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 25.02.2014 г.  Час: 08:30
Място

Заседателната зала на "КОЦ - Стара Загора" ЕООД, гр. Стара Загора, ул."Д-р Тодор Стоянович" №15

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техните писмено упълномощени представители, представители на средствата за масова информация, представители на юридическите лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

месец януари 2016г.

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

месец януари 2016г.

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

От датата на публикуане на това обявление в електронен вид възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до цялата документация за участие в процедурата на следния интернет адрес на който тя може да бъде намерена - http://oncosz.com/?page_id=551 (Профил на купувача).

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120, ал.5 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

22.01.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ