Версия за печат

00901-2013-0002

BG-Бургас: 27 - Други услуги

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Център за психично здраве Проф.д-р Иван Темков - Бургас ЕООД, ж.к.Лазур, Парк "Езеро", За: Яна Славова-Димитрова, РБългария 8000, Бургас, Тел.: 056 816304, E-mail: cpz_burgas@abv.bg, Факс: 056 816304

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Осигуряване на цялостното ежедневно хранене /закуска, обяд и вечеря/ на пациентите по диети и дежурния персонал на “Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков“ – Бургас” ЕООД, по ежедневна заявка на Възложителя

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 27
Публикуване на информацията: ДА
Място на изпълнение: Център за психично здраве Проф.д-р Иван Темков - Бургас ЕООД
Код NUTS: BG341
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Осигуряване на цялостното ежедневно хранене /закуска, обяд и вечеря/ на пациентите по диети и дежурния персонал на “Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков“ – Бургас” ЕООД, по ежедневна заявка на Възложителя

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

55322000

Описание:

Услуги по готвене на храни

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
93000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: най – ниска цена ; тежест: 90
Показател: срок на отложено плащане; тежест: 10
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 562051 от 27.09.2013 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 2 / Обособена позиция №: / Заглавие:ДЗЗД Консорциум Фууд Сървис Сълюшънс Бургас
V.1) Дата на сключване договора
16.01.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
18.12.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ДЗЗД Консорциум Фууд Сървис Сълюшънс Бургас, ж.к.Изгрев, бл.44, вх.2, ет.6, ап.17, РБългария 8000, Бургас, Тел.: 0878 413883

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 93000 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

20.01.2014 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор